< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оприлюднення результатів державного фінансового контролю

У Стандарті ДФК-8 "Оприлюднення результатів державного фінансового контролю" розкрито загальні норми оприлюднення результатів ДФК.

Під результатами державного фінансового контролю розуміють результати діяльності суб'єктів державного фінансового контролю з виконання ними завдань щодо забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади забезпечують обов'язкове оприлюднення результатів державного фінансового контролю із врахуванням необхідності дотримання режиму спеціальних обмежень, установлених законодавством.

Порядок оприлюднення результатів державного фінансового контролю розробляється кожним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади самостійно з дотриманням норм даного Стандарту та відповідно до чинного законодавства.

Суб'єкти ДФК під час оприлюднення результатів державного фінансового контролю за погодженням із ініціаторами контрольних заходів можуть використовувати такі форми висвітлення інформації:

 • o випуск і поширення інформаційних та довідкових збірників (спеціальних бюлетенів), журналів, оглядів, прес-релізів, експрес-інформації;
 • o опублікування нормативно-правових актів в офіційних виданнях та базах законодавства;
 • o проведення прес-конференцій, брифінгів, організація інтерв'ю з керівниками суб'єктів державного фінансового контролю для вітчизняних і зарубіжних засобів масової інформації;
 • o публікації виступів керівників або інших відповідальних працівників суб'єктів ДФК у засобах масової інформації;
 • o проведення тематичних теле- і радіопередач з питань діяльності суб'єктів ДФК;
 • o функціонування власних веб - сторінок в Інтернеті;
 • o інші форми поширення офіційної інформації, що не суперечить чинному законодавству.

Публічність та прозорість діяльності суб'єктів ДФК забезпечується шляхом налагодження зв'язків із громадськістю, шляхом розгляду й надання на звернення (запити, скарги, заяви) громадян письмової або усної інформації за погодженням з ініціаторами контрольних заходів.

Службові особи суб'єктів ДФК мають дотримуватись встановлених вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, конфіденційної, таємної, службової інформації та іншої інформації, обмеження щодо розголошення якої установлені суб'єктом господарювання у межах, визначених законодавством, а також установлених термінів її нерозголошення.

Обмеження доступу до службової інформації суб'єктів ДФК встановлюються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідно до законодавства, внутрішніх нормативно-правових документів.

Питання для обговорення та самоперевірки

 • 1. З якою метою запроваджено в Україні стандарти ДФК?
 • 2. В чому полягає об'єктивна необхідність запровадження в нашій державі стандартів ДФК?
 • 3. Згадайте назви перших чотирьох стандартів ДФК та охарактеризуйте їх у загальному.
 • 4. Які назви мають стандарти ДФК від п'ятого до восьмого? Дайте їх загальну характеристику.
 • 5. Поясніть значення основних термінів, які вживаються в стандартах ДФК (суб'єкти ДФК, суб'єкти господарювання, контрольний захід, ініціатор контрольного заходу, тема контрольного заходу, спільні контрольні заходи).
 • 6. Що розуміють під поняттям "планування державного фінансового контролю"?
 • 7. Для чого проводиться планування контрольнихзаходів суб'єктами ДФК?
 • 8. Що мають включати плани контрольних заходів суб'єктів ДФК? На які терміни складаються ці плани?
 • 9. Які суб'єкти господарювання не включаються до планів контрольних заходів суб'єктами ДФК?
 • 10. Назвіть етапи організації та виконання контрольних заходів.
 • 11. Поясніть значення термінів "планові контрольні заходи" та "позапланові заходи".
 • 12. Що потрібно робити службовим особам суб'єктів ДФК в процесі документальної підготовки до контрольних заходів?
 • 13. Хто надає право службовим особам суб'єктів ДФК на проведення контрольних заходів безпосередньо в суб'єкта господарювання?
 • 14. Які обов'язкові реквізити повинні міститись у офіційних розпорядчих документах?
 • 15. Що передбачає виконання контрольних заходів?
 • 16. Який максимальний термін (кількість робочих днів) проведення контрольних заходів?
 • 17. З якою метою здійснюється документування результатів та оформлення матеріалів контрольних заходів?
 • 18. Поясніть значення термінів, що використовуються у СДФК-4?
 • 19. З яких документів складається документування результатів контрольних заходів за змістом і формою? Охарактеризуйте ці документи.
 • 20. Перелічіть принципи викладання інформації у офіційній та супровідній документації.
 • 21. Згадайте основні правила опрацювання матеріалів контрольних заходів.
 • 22. У чому суть основного принципу застосування норм СДФК-5 ?
 • 23. Які права для службових осіб суб'єктів ДФК передбачені СДФК-5?
 • 24. Чим зобов'язані забезпечити посадових осіб суб'єктів ДФК службові особи суб'єкта господарювання?
 • 25. Що заборонено робити службовим особам суб'єктів ДФК за Стандартом-5?
 • 26. Хто завіряє задокументовану на паперових носіях інформацію?
 • 27. Що розуміють під "внутрішнім фінансовим контролем"?
 • 28. Що передбачає мета оцінки стану внутрішнього фінансового контролю?
 • 29. Перелічіть основні критерії оцінки ефективності внутрішнього фінансового контролю.
 • 30. Що мають забезпечити керівники суб'єктів ДФК з метою попередження суб'єктами державного фінансового контролю та їх службовими особами порушень вимог з питань ДФК, прав і законнихінтересів суб'єктів господарювання і громадян?
 • 31. Які негативні явища (правопорушення) необхідно попереджувати в діяльності суб'єктів ДФК?
 • 32. Поясніть значення терміна "результати державного фінансового контролю".
 • 33. Які ви знаєте форми висвітлення інформації про результати проведеного державного фінансового контролю?

Рекомендована література за розділом 4

Основна література

 • 1. Білуха М. Стандарти державного фінансового контролю // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №11. - С. 45-48.
 • 2. Про затвердження стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів державного і комунального майна: Наказ Голови ГоловКРУ України №168 від 9 вересня 2002 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2002 р. за № 756/7044. 3. Стандарти державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна:
  • o СДФК-1 "Терміни, які вживаються в стандартах державного фінансового контролю";
  • o СДФК-2 "Планування державного фінансового контролю" z
 • 0757-02);
 • o СДФК-3 "Організація та виконання контрольних заходів" ^
 • 0758-02);
 • o СДФК-4 "Документування результатів та формування матеріалів контрольних заходів, порядок їх опрацювання і використання" ^ 0759-02);
 • o СДФК-5 "Здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання і обробка інформації, яка підлягає дослідженню" ^ 0760-02);
 • o СДФК-6 "Оцінка стану внутрішнього фінансового контролю" ^
 • 0761-02);
 • o СДФК-7 "Попередження правопорушень з боку суб'єктів державного фінансового контролю та їх службових осіб " ^ 076202);
 • o СДФК-8 "Оприлюднення результатів державного фінансового контролю" ^ 0763-02).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >