< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Функції місцевого самоврядування

Найважливішим компонентом правового статусу територіальних громад, органів місцевого самоврядування є притаманні їм функції. Поширеною є класифікація функцій місцевого самоврядування за формами і сферами діяльності.

За сферами діяльності вирізняють такі функції: залучення населення до участі у вирішенні питань місцевого та загальнодержавного значення; управління комунальною власністю; забезпечення комплексного соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території; надання соціальних послуг населенню; забезпечення законності, громадської безпеки, правопорядку, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян; соціальний захист населення, сприяння працевлаштуванню громадян; зовнішньоекономічну; природоохоронну; регулювання земельних відносин; облікову; дозвільно-реєстраційну; інформаційну21 1. За формами діяльності виокремлюють нормотворчу, установчу, контрольну і правоохоронну функції.

Реалізуючи нормотворну функцію, органи місцевого самоврядування приймають нормативні акти локального характеру, розробляють і приймають статут територіальної громади, регламент ради, затверджують Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади, здійснюють правове регулювання комунальних відносин у межах повноважень, передбачених законодавством (порядок управління і розпорядження об'єктами комунальної власності, місцевими фінансами, регулювання земельних відносин, використання природних ресурсів на відповідній території та ін.).

Установчу функцію представницькі органи місцевого самоврядування реалізують на пленарних засіданнях, де вирішують питання про кількісний склад ради, внутрішню структуру 1 персональний склад комісій ради, її виконавчих органів, апарату ради та її виконавчих органів, забезпечуючи при цьому принцип організаційної самостійності місцевого самоврядування.

В аналогічному порядку приймається рішення про заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників. Стаття 7 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" 1997 р. закріплює, що органи місцевого самоврядування мають право засновувати або бути співзасновниками друкованих чи аудіовізуальних засобів масової інформації в порядку, встановленому законодавством України, і в межах коштів, що виділяються з державного чи місцевих бюджетів на висвітлення їх діяльності, або за рахунок перерозподілу коштів, що виділяються на забезпечення функціонування цих органів.

В рамках здійснення установчої функції сільськими, селищними, міськими радами створюється відповідно до закону місцева міліція, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, затверджуються і звільняються керівники та дільничні Інспектори цієї міліції. Установчий характер мають також повноваження вказаних суб'єктів щодо створення при необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів, а також вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, утому числі з іноземними інвестиціями.

Контрольна функція органів місцевого самоврядування передбачає здійснення представницькими органами місцевого самоврядування контрольних заходів щодо перевірки діяльності посадових осіб, виконавчих органів місцевого самоврядування і депутатів відповідних рад. Ці заходи здійснюються у вигляді заслуховування звітів, повідомлень, розгляду депутатських запитів" прийняття рішень про дострокове припинення повноважень посадових осіб місцевого самоврядування, діяльності тимчасових комісій місцевих рад.

Контрольна функція також реалізується шляхом взаємного контролю радами, посадовими особами і виконавчими органами місцевого самоврядування за дотриманням правових актів органів місцевого самоврядування, контролю за дотриманням законодавства на території громади (за використанням земель та інших природних ресурсів, станом роботи щодо розгляду звернень громадян на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень, водойм тощо).

Наслідками цих заходів можуть бути звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права громади, повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад та їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень.

Щоквартальний контроль за результатами виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку відбувається шляхом розгляду радами відповідних щоквартальних письмових звітів, складених виконавчими органами місцевого самоврядування і держадміністраціями. Важливими засобами при здійсненні контрольних заходів органами самоврядування за діяльністю підприємств і організацій, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, е контроль за виконанням планів, за використанням прибутків, а також заслуховування звітів про роботу керівників цих підприємств.

Також законом передбачено делеговані повноваження контрольного характеру, які реалізуються виконавчими органами місцевого самоврядування.

Правоохоронна функція місцевого самоврядування та його органів полягає у сприянні охороні громадського порядку, який забезпечується діяльністю всієї системи правоохоронних та судових органів, державних служб, інспекцій, які здійснюють функції нагляду та контролю за дотриманням законодавства. Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачені повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на підвідомчій території.

Згідно зі ст. 38 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", до повноважень сільських, селищних, міських виконавчих органів місцевого самоврядування відноситься здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів.

Виконання правоохоронної функції включає також діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, віднесених законом до їх відання (наприклад, порушення Правил охорони І використання пам'яток історії та культури, порушення тиші у громадських місцях, завідомо неправдивий виклик спеціальних служб та ін.). Крім цього, до делегованих повноважень згаданих органів відноситься:

  • - право створення адміністративних комісій, комісій у боротьбі зі злочинністю та спрямування їх діяльності;
  • - реєстрація актів громадянського стану, за винятком виконавчих органів міських (крім міст обласного значення) рад;
  • - вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до відання виконавчих органів місцевого самоврядування;
  • - забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності.

Велике значення має координаційна роль органів місцевого самоврядування (як незалежної, але зацікавленої сторони), оскільки жоден державний правоохоронний орган не наділений повноваженнями із здійснення загальної координації на відповідній території. Вона може здійснюватися за такими напрямами: спільне вивчення стану злочинності; розробка та реалізація спільних заходів боротьби зі злочинністю та правопорушеннями; обговорення спільних планів роботи та їх реалізація; підвищення професійного рівня та обмін досвідом у системі правоохоронних органів; спільні заходи із роз'яснення нормативних актів та правова пропаганда; участь у розкритті злочинів та правопорушень, виявлення та усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню.

Потреба в правоохоронних органах, наближених до проблем населення, стала втілюватися в створенні "місцевої міліції". Ці підрозділи, поряд з вирішенням завдань охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю, наділяються функціями контролю за виконанням рішень органів влади України й органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх компетенції (в сферах екології, санітарії, землекористування, моральності, споживчого ринку тощо).

Згідно з чинним законодавством України (закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції" 2004 р., Указ Президента "Про утворення місцевої міліції" 2001 р.. Положення про місцеву міліцію, затверджене постановою КМУ 2004 р.) місцева міліція утворюється органами місцевого самоврядування за спільним поданням місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. погодженим із МВС України. її утворення передбачено в системі МВС за рахунок коштів місцевого бюджету, та через нестачу фінансування її так і не вдалося запровадити на практиці.

Однак світовий досвід свідчить про ефективність функціонування місцевої (муніципальної) міліції саме в системі місцевого самоврядування, взаємодіючи з правоохоронними органами, місцевими органами влади, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і населенням.

Функції місцевого самоврядування за сферами діяльності деталізуються та конкретизуються у вигляді певних повноважень, які закріплені в Законі "Про місцеве самоврядування в Україні" та галузевому законодавстві.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >