< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості соціально-педагогічної роботи в системі вищої освіти.

У вищих навчальних закладах створюються соціальні служби для молоді, які є підрозділами міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Така служба функціонує і при університеті "Україна".

Студентська соціальна служба при Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" — це спеціалізоване формування, що реалізує державну молодіжну політику і надає безкоштовні соціальні послуги та допомогу студентській молоді. Студентська соціальна служба при університеті "Україна" підпорядковується Київському міському центру соціальних служб для молоді (далі КМЦССМ). Діяльність студентської соціальної служби (далі ССС) при університеті "Україна" здійснюється за погодженням із керівництвом закладу.

Соціальну роботу в студентській соціальній службі університету "Україна" здійснює соціальний працівник — керівник, служби (менеджер), соціальний педагог, який призначається на посаду та звільняється за наказом директора КМЦССМ і залучений спеціаліст — соціальний педагог з числа студентів. Координує роботу служби від адміністрації — перший проректор університету. Порядок та умови фінансування студентської соціальної служби встановлюються за погодженням з КМЦССМ. Типову структуру та штат студентської соціальної служби визначає КМЦССМ.

Соціальна служба при ВМУРОЛ "Україна" у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами

КМЦССМ, а також положенням про студентську соціальну службу університету "Україна".

Центр студентських соціальних служб, створений при КМЦССМ, координує роботу і здійснює організаційно-методичне керівництво діяльністю студентської соціальної служби, сприяє її розвитку та ефективній діяльності, а керівництво університету "Україна" здійснює координацію з питань оперативного управління.

Студентська соціальна служба має право:

· вносити пропозиції до КМЦССМ з питань, що належать до її компетенції;

· проводити у навчальному закладі соціально-психологічні опитування, тестування, анкетування.

Студентська соціальна служба університету "Україна" реалізує свою діяльність за такими видами та напрямками:

· профілактика негативних явищ у студентському середовищі та пропаганда здорового способу життя (студентська соціальна служба є підпрограмою освітньо-профілактичного відділу КМЦССМ);

· соціальна адаптація першокурсників до умов навчання у ВНЗ (подолання соціально-психологічних ускладнень різного характеру);

· формування та розвиток волонтерського руху в університеті, що дає змогу студентам І—II курсів навчатися навичкам соціальної роботи за фахом;

· соціальна реабілітація, адаптація та супровід студентів з особливими потребами (консультування, допомога у пересуванні, організація т'юторської підтримки);

· культурно-дозвільневий напрямок діяльності соціальної служби як засіб соціально-психологічного впливу на студентську молодь (проведення тематичних клубів-кафе, вечорів самодіяльності, відвідування музеїв, театрів, виставок тощо);

· реалізація екологічного напрямку діяльності (виховання екологічної свідомості молоді шляхом, залучення її до проведення екологічних акцій у районі та співпраці з Екологічною лігою молоді, Подільським центром захисту довкілля, міським будинком природи);

· проведення соціального моніторингу і соціальних досліджень у середовищі ВНЗ (бесіди, інтерв'ю, анкетування тощо);

· здійснення інформаційної діяльності (видання газети студентської соціальної служби "В-7", оформлення інформаційних стендів, здійснення соціальної реклами);

· вирішення проблем працевлаштування (сприяння тимчасовій та сезонній зайнятості студентів).

Завданнями студентської соціальної служби університету "Україна" є:

· надання соціально-педагогічних індивідуальних та групових послуг як засіб підготовки волонтерів, підвищення рівня самосвідомості молоді, оперативного вирішення запитів;

· надання соціально-інформаційних індивідуальних та групових послуг як засіб пропаганди здорового способу життя, основ репродуктивного здоров'я, прищеплення молоді активної життєвої позиції;

· надання комплексу послуг як засіб допомоги клієнтам, що перебувають у скрутному становищі, та здійснення соціального супроводу.

За вимогою КМЦССМ основними завданнями соціальної служби університету є:

· реалізація державних програм у сфері соціальної роботи зі студентською молоддю з метою поліпшення її становища, розв'язання соціальних проблем;

· надання соціальної, психологічної, правової та інформаційної соціальної допомоги студентській молоді, у тому числі студентам, що є сиротами, інвалідами, молодим студентським сім'ям;

· сприяння успішній соціальній адаптації студентів до умов навчання у ВНЗ, особливо першокурсників;

· профілактика негативних явищ у студентському середовищі.

Відповідно до основних завдань соціальна служба університету здійснює такі функції:

· реалізує проекти, заходи соціального становлення та соціальної підтримки студентської молоді;

· розробляє пропозиції щодо удосконалення діяльності ССС, зокрема їх організаційно-правового, науково-методичного, інформаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

· співпрацює у межах наданих повноважень з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм їх власності, громадськими організаціями, фізичними особами у вирішенні питань соціального становлення та соціальної підтримки студентської молоді;

· проводить соціологічні дослідження з метою визначення молодіжних соціальних проблем для використання їх у практиці соціальної роботи;

· організовує літню практику для студентів, які направляються факультетами, що готують фахівців з соціальної роботи;

· здійснює соціально-психологічне, соціально-педагогічне консультування, надає інформаційні послуги;

· сприяє вторинному працевлаштуванню студентської молоді;

· готує статистичні, інформаційні матеріали щодо розв'язання актуальних соціальних проблем у студентському середовищі;

· залучає до роботи волонтерів.

Специфіка діяльності соціальної служби пов'язана з особливостями університету "Україна":

· вік університету (університету лише 6 років, відбувається формування матеріально-технічної бази, залучення до роботи спеціалістів, фахівців, розробка та апробація навчальних планів, методичних матеріалів, є можливість експериментувати);

· територіальна розгалуженість (наявність 24 територіально відокремлених структурних підрозділів (філій) в областях України обумовлює особливості комунікації);

· форма власності (недержавний ВНЗ не має державного замовлення, та відповідного фінансування, окрім програми "Турбота");

· здійснює навчання пільгових категорій студентів за програмою КМДА "Турбота" (студенти з особливими потребами, сироти, малозабезпечені (ЗО % від загальної кількості студентів));

· навчання відбувається в інтегрованому середовищі (спільно навчаються студенти з особливими потребами та здорові студенти);

· наявність у базовій структурі університету таких підрозділів, як відділ по роботі з клієнтами, відділ адаптації та реабілітації студентів з особливими потребами, відділ виховної роботи, студентський профком, фахові кафедри соціальної роботи та психології, студентські науково-навчальні виробничі підрозділи, спортивний клуб, Центр студентської творчості, громадська організація студентів-інвалідів "Гаудеамус", наявність студентського самоврядування тощо.

Окрім завдань, які виконують студентські соціальні служби інших ВНЗ, до основних завдань студентської соціальної служби університету "Україна", зокрема, належать такі, як сприяння успішній соціалізації та адаптації студентів 1-го курсу, а особливо, студентів з особливими потребами.

Основна література

Бочарова ВТ. Социально-педагогическая концепция социальной работы в России: проблемы, перспективы // Социальная работа. — Вып. 6. — М., 1992. — С. 11—18.

Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике (на материалах отечественного образования). — М.: Полиграфресур-сы, 1998. — С. 293—306, 373—386.

Василькова В.Ю. Методы и опыт работы социального Педагога. — М., 2001. — С. 3—5, 25—42.

КапсъкаА.Й., Безпалько О.В., Вайнола Р.Х. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / За заг. ред. А.Й. Кепської. — К., 2002. — С. 116—145.

Обучение детей с проблемами в развитии в разных странах мира: Хрестоматия / Сост. Л.М. Шипицына. — СПб., 1997. — 256 с.

Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы / Моск. гос. соц. ун-т. — М.: Гуманит. изд. центр "ВЛАДОС", 2001. —С. 201—216.


Теми для дискусії

  • 1. Правові аспекти соціальної роботи у закладах освіти.
  • 2. Особливості соціальної роботи у сфері освіти: об'єкт соціальної роботи, напрямки роботи фахівців, взаємозв'язок із соціальними службами.
  • 3. Форми і методи соціальної роботи в дошкільних закладах і загальноосвітніх школах.
  • 4. Форми і методи соціальної роботи у вищих навчальних закладах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >