< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура та етапи комплексного аналізу господарської діяльності металургійного підприємства

Сутність системного підходу до комплексного економічного аналізу діяльності металургійного підприємства. Етапи проведення аналізу

Головним об'єктом внутрішнього й зовнішнього економічного аналізу є будь-який суб'єкт господарювання (підприємство, комерційний банк, страхова компанія та ін. або організаційно-правові форми їхніх об'єднань) та його структурні підрозділи. Суб'єкт господарювання є складною соціально-економічною системою з багатоаспектною господарською діяльністю та різноманітними зовнішніми й внутрішніми економічними зв'язками. Складність суб'єкта господарювання обумовлює необхідність застосування при проведенні економічного аналізу принципу комплексного, системного підходу, який є одним із головних принципів економічного аналізу. В повній мірі це стосується й такої складної економічної системи, як металургійне підприємство.

Сутність комплексного, системного підходу в економічному аналізі діяльності металургійного підприємства полягає у тому, що у взаємозв'язку та взаємообумовленості досліджуються й оцінюються:

  • - показники роботи кожного окремого структурного підрозділу металургійного підприємства: ділянки, цеху, переділу, виробництва, представництва, філії, дочірнього підприємства та ін.;
  • - загальні результати діяльності металургійного підприємства та внесок і вплив на їхнє формування кожного його структурного підрозділу;
  • - усі види діяльності металургійного підприємства: основна, фінансова, інвестиційна;
  • - усі види ресурсів металургійного підприємства та ефективність їхнього використання;
  • - соціальна сфера металургійного підприємства та його екологічний стан;
  • - умови функціонування металургійного підприємства: звичайні, кризові або форс-мажорні, та їхній вплив на загальні результати його діяльності;
  • - параметри зовнішнього середовища: попит на металопродукцію, ємність ринків, ціни, конкуренти, постачальники, інформаційне й правове забезпечення та ін., а також їхній вплив на результати діяльності металургійного підприємства та його структурних підрозділів;
  • - участь і результати зовнішньоекономічних відносин та їхній вплив на загальні результати діяльності металургійного підприємства;
  • - рейтинг конкретного металургійного підприємства та його місце в системі більш високого рівня управління: в економічному регіоні, галузі національної економіки, країні, об'єднанні країн, світовій економці.

Складність і багатоаспектність оцінок обумовили проведення економічного аналізу в декілька етапів.

Етапи комплексного, системного економічного аналізу

Для комплексного, системного економічного аналізу діяльності металургійного підприємства властиві етапи, наведені в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1

ЕТАПИ КОМПЛЕКСНОГО, СИСТЕМНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Етап

Зміст етапу

1

Зображення об'єкта економічного аналізу як системи

2

Визначення умов функціонування та розвитку об'єкта економічного аналізу у вигляді системи показників економічної діяльності

3

Складання інформаційної моделі системи, її підсистем та прямих і зворотних зв'язків між ними

4

Визначення взаємозв'язків між господарськими явищами та факторами для кількісної оцінки їхнього впливу на стан системи

5

Введення конкретних даних про діяльність системи в інформаційну модель; моніторинг стану системи

6

Робота з моделлю системи

7

Узагальнення та оформлення результатів економічного аналізу для прийняття управлінських рішень

Перший етап. Об'єкт комплексного, системного аналізу надається як система, яка має конкретну мету, завдання та визначені умови функціонування й розвитку. З позицій системного підходу металургійне підприємство - є складною системою, яка містить взаємопов'язані елементи: засоби праці, предмети праці, трудові та фінансові ресурси, технології, інформацію, продукцію, роботи, послуги. Як будь-яка система, металургійне підприємство має вхід (потоки сировини, матеріалів, паливно-енергетичних, трудових та інших ресурсів) і вихід (матеріальні потоки металопродукції і нематеріальні потоки робіт промислового призначення, фінансових, маркетингових, аудиторських, консалтингових та інших послуг. В операційному процесі виробничі ресурси поєднуються та перетворюються в продукти виробництва за допомогою технологічних ресурсів.

Метою діяльності металургійного підприємства є максимізація прибутку та вартості майна, яким воно розпоряджається. Звідси випливає мета економічного аналізу - пошук резервів підвищення ефективності діяльності, в першу чергу, за рахунок раціонального використання ресурсів, зростання обсягів реалізації, а, отже, і показників прибутку.

На другому етапі здійснюється обгрунтування системи показників, доцільних для використання при оцінці умов функціонування та подальшого розвитку металургійних підприємств. Система показників складається з інтегральних, оціночних, узагальнюючих, синтетичних та аналітичних показників, які використовуються в загальній практиці ведення економічного аналізу, а також з індивідуальних показників, які враховують специфічні вимоги та галузеві особливості металургійних підприємств.

На третьому етапі створюються: інформаційна модель системи з визначенням її підсистем, їхніх функцій та прямих і зворотних зв'язків між підсистемами, а також інформаційні моделі підсистем з визначенням їхніх структур, функцій та прямих і зворотних зв'язків між елементами підсистем. Ці інформаційні моделі є впорядкованою сукупністю взаємопов'язаних економічних показників та їхніх факторів декількох порядків. На базі розроблених інформаційних моделей складають загальну блок-схему комплексного, системного економічного аналізу (див. рис. 1.2), та визначають послідовність його проведення.

На четвертому етапі досліджуються взаємозв'язки між господарськими явищами та фактори, за допомогою яких можливо надати кількісну оцінку стану системи та її підсистем. Кількість обраних факторів залежить від суб'єкта, мети і завдань економічного аналізу. На металургійних підприємствах частіше за все проводиться аналіз оціночних і узагальнюючих показників, який, як правило, доповнюється для забезпечення зворотного зв'язку дослідженням впливу результативних показників на аналітичні, що характеризують окремі сторони господарської діяльності. Часто використовуються також й інтегральні показники, що дозволяє виявити загальний стан підприємства з урахуванням впливу окремих господарських явищ.

На п'ятому етапі комплексного, системного економічного аналізу для того, щоб представити параметри моделі в кількісному вимірюванні, в інформаційну модель системи, складену на третьому етапі, вводяться, конкретні дані про роботу об'єкта, які оновлюються із встановленою періодичністю, тобто здійснюється моніторинг стану системи.

На шостому етапі ведеться робота з утвореною інформаційною моделлю системи, яка призначена для оцінки діяльності металургійного підприємства як системи, для виявлення та оцінки резервів підвищення ефективності його господарської діяльності. Оцінка передбачає виділення впливу об'єктивних і суб'єктивних факторів, порівняння з вітчизняними та іноземними підприємствами, і, у першу чергу, з конкурентами.

Аналогічно здійснюється аналітична підтримка кожного управлінського рішення (стратегічного, перспективного, поточного, оперативного) на всіх стадіях його технології.

Оскільки виявлення резервів є головною метою економічного аналізу, воно проводиться за декілька періодів. Це дозволяє створити систему пошуку резервів для їхньої подальшої реалізації.

На сьомому, завершальному, етапі здійснюються: узагальнення результатів економічного аналізу; оцінка внеску структурних підрозділів металургійного підприємства у загальні результати його діяльності; документальне оформлення та підготовка "Пояснювальної записки", "Звіту для загальних зборів акціонерів" та ін.

Таким чином, комплексний, системний економічний аналіз повинен охоплювати всі види економічного аналізу та проводитися своєчасно й оперативно, що вимагає використання сучасної комп'ютерної електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення аналітичної роботи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >