< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нові інформаційні технології у вивченні загальнотехнічних і спеціальних предметів. Методика використання комп'ютерів на уроках

Важливими сучасними засобами навчання є засоби, створені на базі нових інформаційних технологій. їх використання дає змогу спрямовувати навчально-пізнавальний процес: 1) на можливість вільного доступу тих, хто навчається, до різних джерел інформації, віддалених баз даних, інформаційних ресурсів Інтернету; 2) здійснення різних видів діяльності з інформацією, її переструктурування, монтаж, використання певних видів наочності (вербальної, графічної, звукової); 3) використання інтерактивних характеристик у відповідних навчальних системах.

Окрему групу становлять засоби нових інформаційних технологій у навчанні загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, до яких належать текстові редактори і видавничі технології, телекомунікації, гіпертексти й інтерактивні мультимедіа, комп'ютерна робототехніка.

Доцільність застосування цих засобів спричинена необхідністю формування у студентів навичок самостійної пізнавальної діяльності, критичного мислення, дослідної позиції в навчанні. Розглянемо основні тенденції їх застосування.

  • 1. Користувачі мають змогу не тільки працювати з інформацією, але й створювати власні тексти, ілюстровані таблицями, графіками, діаграмами і навіть звуковим оформленням, розв'язувати математичні й технічні задачі, моделювати різні виробничі ситуації.
  • 2. Розширюються можливості інформаційного забезпечення в масштабах всього світу завдяки комп'ютерним телекомунікаціям (електронна пошта, телеконференції, Інтернет). Використання телекомунікаційних мереж дає змогу за короткий час поширювати професійні знання з різних галузей, формувати комунікативні навички роботи з інформаційними джерелами.
  • 3. Гіпертекстові технології дозволяють працювати з великими масивами інформації, структурувати її на власний розсуд, використовуючи текстовий і графічний матеріал, застосовувати різні способи подання інформації (відео, звук, статичні і динамічні образи тощо).
  • 4. Використання різних баз даних дає змогу здійснювати оперативний пошук необхідної навчальної інформації.
  • 5. Застосування системи засобів на базі нових інформаційних технологій дає студентам цілу низку можливостей для експериментування, а саме: багаторазово повторювати експеримент або його фрагмент, реєструвати необхідні параметри; візуалізувати матеріал різними формами його подання, наприклад за допомогою графіки, кольору, динаміки тощо; урізноманітнити види моделювання, в тому числі з використанням експериментальних результатів; автоматизувати обробку даних; конструювати навчальні роботи, імітувати технічні прилади і механізми.
  • 6. Використання технологій мультимедіа дає змогу унаочнити навчання за допомогою "скачування" й передачі відеозображень, інтерактивного відео (CD-ROM, лазерні диски) тощо.
  • 7. Навчальне обладнання на базі електронної техніки забезпечує проведення демонстраційних експериментів за рахунок приладів і комплектів роздаткового матеріалу, електронних контурних карт, атласів, енциклопедій.

Застосування комп'ютерів на уроках забезпечується насамперед програмними засобами навчального призначення до складу яких входять: проблемно-орієнтовані програмні засоби, призначені для розв'язання певної навчальної проблеми; об'єктно орієнтовані, призначені для здійснення діяльності з об'єктним середовищем, наприклад із системою підготовки текстів, інформаційно-пошуковими системами, базою даних тощо; предметно-орієнтовані, призначені для здійснення діяльності в конкретному предметному середовищі.

Види програмних засобів навчального призначення такі: 1) інформаційно-методичні засоби, що використовуються для повідомлення суми знань, формування вмінь і навичок навчальної та практичної діяльності, забезпечення необхідного рівня засвоєння матеріалу та встановлення зворотного зв'язку; 2) програми-тренажери, призначені для відпрацювання умінь та навичок навчальної діяльності; 3) контрольні програмні засоби, призначені для виявлення рівнів оволодіння навчальним матеріалом; 4) інформаційно-пошукові програмні системи й інформаційно-довідкові, призначені для вибору і виведення необхідної інформації; 5) імітаційні - для визначення основних структурних та функціональних характеристик певних об'єктів, процесів, явищ; 6) моделювальні - забезпечують подання конкретних елементів і типів функцій певної реальності для створення моделі об'єкта, явища, процесу чи ситуації з метою вивчення й дослідження; 7) демонстраційні - забезпечують наочність подання навчального матеріалу, візуалізацію явищ і процесів, що вивчаються; 8) навчально-ігрові, призначені для формування вмінь приймати рішення, вибирати оптимальні стратегії дій; 9) дозвільні - спрямовані на розвиток уваги, пам'яті, реакції, уяви тощо.

Застосування комп'ютерів на уроках забезпечує, з одного боку, скорочення номенклатури посібників, з іншого - розширення їх функціональних можливостей за рахунок системи мультимедійних технологій, причому таке подання інформації сприяє підсиленню наочності, доказовості, органічному поєднанню з логікою викладення навчального матеріалу.

Ефективне застосування комп'ютерів у навчальному процесі забезпечується, по-перше, заздалегідь підібраними і перевіреними програмними засобами для індивідуального використання з урахуванням рівня підготовленості та особистісних якостей студентів; по-друге, створенням комфортних умов та додержанням гігієнічних вимог; по-третє, чітким призначенням програмних засобів та їх неперевантаженням.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >