< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Активні операції комерційних банків. кредитні операції банків

Поняття банківського кредиту та його класифікація

Банківський кредит - це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на засадах строковості, повернення, платності, забезпеченості та цільового використання

Класифікація кредитів комерційних банків:

Класифікація кредитів комерційних банків:

Кредитна угода та етапи процесу кредитування

Кредитні правовідносини між кредитором і позичальником регламентуються на підставі кредитних договорів.

Кредитний договір - це юридичний документ, що визначає взаємні обов'язки і відповідальність між банком і клієнтом з нагоди одержання останнім кредиту

Основні положення типових форм кредитних угод:

 • 1. Опис суб'єктів угоди - визначається, хто позичальник, хто кредитор, та юридичні права сторін, що підписують договір.
 • 2. Опис умов кредитування - вказані сума і строк кредиту, порядок його видачі та погашення. Банк перевіряє обґрунтованість суми кредиту і вносить поправки до неї з урахуванням залучення власних коштів позичальника. Строк користування кредитом встановлюється на основі оборотності кредитованих цінностей та окупності витрат. Погашення кредиту передбачається на конкретну дату або в розстрочку.
 • 3. Зобов'язання позичальника повернути суму кредиту та сплатити проценти за користування кредитом. Банк визначає ставки залежно від: попиту і пропозиції на кредитному ринку, облікової ставки НБУ, характеру наданого забезпечення, строків користування позикою, ризику кредитованого заходу. Плата за кредит встановлюється так, щоб сума відсотків покривала витрати банку по залученню коштів та забезпечувала отримання відповідного прибутку.
 • 4. Опис забезпечення кредиту з посиланням на угоди, що є частинами кредитного договору (договір застави, гарантії, поручительства, страхова угода).
 • 5. Обмежувальні умови, до яких відносяться: захисні та негативні. Захисні статті - перелік дій чи умов, яких повинен дотримуватись позичальник протягом дії кредитного договору (зобов'язання періодично подавати банку звітну документацію, надавати працівникам банку інформацію про свою господарську діяльність). Негативні статті - список умов, які не повинен допустити позичальник (заборона отримання додаткових кредитів, передачі в заставу третім особам активів, надання гарантії, невиплати дивідендів, заробітної плати вище встановленого рівня, злиття з іншими компаніями);
 • 6. Права суб'єктів угоди. Банк залишає за собою право вимагати дострокового погашення кредиту у випадку порушень умов кредитної угоди. Позичальник може домагатися перенесення строків погашення позички, підвищення суми позички, права достроково погашати кредит.
 • 7. Санкції за порушення умов угоди. Порушення з боку позичальника карається шляхом стягнення пені, яка нараховується на суму боргу або на суму кредиту, або на суму порушення. Банк може заперечити проти надання наступної суми кредиту, вимагати дострокового погашення кредиту, відмовитись від подальшого співробітництва з клієнтом, ініціювати процедуру банкрутства підприємства. Порушення умов кредитної угоди з боку банку теж тягне за собою фінансові санкції. Зазначають, хто буде відшкодовувати витрати на вирішення спорів.
 • 8. Строк набуття угодою чинності.
 • 9. Можливості зміни умов угоди.
 • 10. Юридичні адреси суб'єктів угоди, підписи уповноважених осіб, скріплені печатками.

Кредитний договір укладається в письмовому вигляді і не може змінюватися в односторонньому порядку. Кредити надаються після укладання кредитного договору. Умови договору визначаються для кожного клієнта індивідуально, з тим щоб ступінь ризику був мінімальний. Зміст і перелік умов кредитного договору визначаються за згодою сторін і включають розмір кредиту, умови надання і погашення позичок, розмір відсоток за кредит та інші умови, які не суперечать чинному законодавству. Договір укладається на один рік і більше, якщо клієнт користується кредитами постійно або об'єктом кредитування є основні засоби, або на більш короткий термін при тимчасовій потребі в коштах або наданні окремого кредиту. Кредитний договір вступає в силу з дати надання кредиту позичальнику (дата надходження коштів на рахунок позичальника або дата сплати платіжних документів з позичкового рахунку позичальника) і діє до повного погашення кредиту та сплати відсотків за його користування.

Кредитний ризик - це ризик несплати позичальником кредитору основного боргу і процентів за його користування. Звідси, під кредитним ризиком слід розуміти ймовірність, а точніше загрозу втрати банком частини своїх ресурсів, недотримання прибутків або збільшення витрат у результаті здійснення певних фінансових операцій

заходи з управління кредитним ризиком

форми забезпечення кредитів

Кредитоспроможність позичальника - це його здатність своєчасно погасити кредит.

Кредитоспроможність позичальника, на відміну від його платоспроможності, не фіксує неплатежі за минулий період чи на певну дату, а прогнозує здатність до погашення боргу на найближчу перспективу

групи позичальників за методикою НБУ

показники оцінки фінансового стану юридичної особи

суб

Для оцінки кредитоспроможності позичальника-юридичної особи комерційні банки розраховують такі показники:

1. Коефіцієнт загальної ліквідності (КЛ1), який характеризує, наскільки обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можна погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів:

КЛ1 = (Розділ ІІ активу + Розділ ІІІ активу*) / / (Розділ ІУ пасиву + Розділ V пасиву**)

* Витрати майбутніх періодів включаються до складу поточних активів у тій частині, яка буде використана (списана) протягом 12 місяців з дати балансу.

** Доходи майбутніх періодів включаються до складу поточних зобов'язань у тій частині, яка буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.

Ця інформація зазначається у Примітках до фінансової звітності.

Нормативне значення КЛ1 не менше 2,0 - 2,5.

2. Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності (КЛ2), який показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно:

КЛ2 = Грошові кошти та їх еквіваленти / / (Розділ ІУ пасиву + Розділ V пасиву**)

** Доходи майбутніх періодів включаються до складу поточних зобов'язань у тій частині, яка буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.

Ця інформація зазначається у Примітках до фінансової звітності.

Нормативне значення КЛ2 не менше 0,2 - 0,25.

3. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (КЗ), який характеризує розмір залучених коштів на 1 грн. власних коштів:

КЗ = (Розділ ІІ пасиву + Розділ ІІІ пасиву + + Розділ ІУ пасиву + Розділ V пасиву) / Розділ І пасиву

Нормативне значення КЗ не більше 1,0.

4. Коефіцієнт фінансової незалежності (КН), який свідчить про питому вагу власних коштів у загальній сумі заборгованості:

КН = Розділ І пасиву / (Розділ ІІ пасиву + + Розділ ІІІ пасиву + Розділ ІУ пасиву + Розділ V пасиву)

Нормативне значення КН не менше 0,2.

5. Коефіцієнт маневреності власних коштів (КМ), що характеризує ступінь мобільності використання власних коштів:

КМ = (Розділ І пасиву - Розділ І активу) / Розділ І пасиву

Нормативне значення КМ не менше 0,5.

показники оцінки фінансового стану позичальника-комерційного банку

якщо позичальником є фізична особа, то при здійсненні оцінки її фінансовго стану мають бути враховані:

етапи процесу кредитування

На першому етапі клієнт має подати такі документи:

 • 1. Анкету позичальника за формою, визначеною банком.
 • 2. Копії установчих документів, а також інші документи, що підтверджують правоздатність (для юридичних осіб) і дієздатність (для фізичних осіб) клієнта.
 • 3. Копію статуту.
 • 4. Копію свідоцтва про реєстрацію (перереєстрацію).
 • 5. Копії ліцензій на деякі види підприємницької діяльності.
 • 6. Техніко-економічне обґрунтування одержання кредиту з розрахунком строку окупності та рентабельності об'єкта кредитування із зазначенням спрямування позичкових коштів та розрахунку затрат та надходжень на весь термін користування позикою.
 • 7. Копії контрактів та угод, що стосуються кредиту: контракти на придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, послуг та виконання робіт, накладні, митні декларації.
 • 8. Завірений податковою адміністрацією бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4) на останню звітну дату, а також річні баланси за весь період діяльності підприємства, при необхідності - розшифровка окремих статей балансу.
 • 9. Документи щодо забезпечення кредиту:
  • - застава майна - опис закладеного майна, угоди на придбання заставлених ТМЦ, накладні, що підтверджують право власності (техпас-порти, техталони - у разі застави транспортних засобів);
  • - застава нерухомості - довідка-характеристика з Бюро технічної інвентаризації, довідка з нотаріальної контори, угода купівлі-продажу (передачі, дарування) чи свідоцтво про приватизацію;
  • - гарантія (поручительство) - угода гарантії (поручительства), документи по гаранту;
  • - страхування - страховий поліс, угода страхування, умови страхування, документи по страховій компанії.
 • 10. Довідку з обслуговуючого банку про наявність рахунків позичальника.
 • 11. Відомості за кредитами, отриманими в інших банках.

До документів, перерахованих у пп. 2 - 4, 7 додаються також оригінали для звіряння.

На четвертому етапі після підписання кредитної угоди працівник кредитного відділу оформляє бухгалтерські документи, які містять вказівки щодо відкриття позичкового рахунку та видачі кредиту. Ці документи повинні містити дозвільні підписи керівника банку або уповноважених ним для виконання зазначених операцій посадових осіб.

Оформлені згідно банківських вимог документи передаються в обліково-операційний відділ для виконання:

 • - розпорядження кредитного відділу;
 • - примірник кредитної угоди;
 • - договір застави (або інша форма забезпечення);
 • - строкове зобов'язання;
 • - картка із взірцями підписів керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки підприємства, посвідчена в установленому порядку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >