< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відсторонення посадової особи банку від посади.

Національний банк має право тимчасово, до усунення порушення, відстороняти посадову особу банку від посади в разі грубого чи систематичного порушення цією особою вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі:

 • — невиконання банком у встановлений строк зобов'язань за його письмовою угодою з Національним банком (програмою капіталізації, фінансового оздоровлення або планом реорганізації);
 • — невиконання банком у встановлений строк вимог, визначених Національним банком у письмовому застереженні, щодо усунення порушень банківського законодавства;
 • — невиконання банком у встановлений строк вимоги Національного банку щодо скликання загальних зборів банку з визначених питань (щодо прийняття програми капіталізації, фінансового оздоровлення або плану реорганізації тощо);
 • — невиконання банком у встановлений строк розпоряджень Національного банку щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій формі або обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику, або заборони видавати бланкові кредити, або підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами;
 • — проведення банком ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників і кредиторів, якщо це є наслідком особистих дій чи бездіяльності цих посадових осіб;
 • — подання недостовірної інформації та звітності, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку, неподання або несвоєчасне їх подання;
 • — невиправлення звітності в порядку, установленому Національним банком;
 • — неподання документів на письмову вимогу уповноважених працівників Національного банку, приховування рахунків, документів, активів тощо;
 • — невиконання вимог Національного банку України щодо звільнення з посади керівників банку;
 • — невиконання (неналежне виконання) вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

До посадових осіб, які Національний банк має право відсторонити від посади, належать такі перші керівники банку та керівники філій: голова, його заступники та члени ради банку; голова, його заступники та члени правління (ради директорів) банку; головний бухгалтер, його заступники; керівник філії; головний бухгалтер філії.

Обґрунтовані пропозиції щодо тимчасового відсторонення посадової особи банку від посади подаються територіальними управліннями Національного банку (відповідним структурним підрозділом банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком, або іншим самостійним структурним підрозділом) та відповідним структурним підрозділом банківського нагляду Національного банку, який готує відповідний висновок, на розгляд Комісії Національного банку. На засідання Комісії Національного банку ці посадові особи мають запрошуватися для надання пояснень.

Рішення про тимчасове відсторонення перших керівників банку від посади приймається Комісією Національного банку (крім випадків, коли такі рішення прийняті правоохоронними органами або загальними зборами акціонерів (учасників) банку). Рішення про тимчасове відсторонення керівника та головного бухгалтера філії приймає Комісія Національного банку при територіальному управлінні, яка здійснює нагляд за діяльністю банку на консолідованій основі, на підставі обґрунтованих пропозицій територіального управління Національного банку за місцезнаходженням філії, з обов'язковим запрошенням керівника філії на засідання Комісії Національного банку при територіальному управлінні для надання пояснень. Рішення про тимчасове відсторонення керівників філій банків, нагляд за діяльністю яких безпосередньо здійснює відповідний структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату, якщо ці філії підпорядковані безпосередньо банку — юридичній особі, приймає Комісія Національного банку, якщо ці філії підпорядковані іншим філіям — Комісія Національного банку при територіальному управлінні. Територіальне управління за місцезнаходженням банку передає розпорядження Національного банку про тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади правлінню (раді директорів) або спостережній (наглядовій) раді банку.

Якщо прийняте Національним банком рішення стосується посадових осіб банку, які мають право першого і другого підпису від імені банку (філії) і зразки їх підписів унесені до картки зі зразками підписів осіб для відкриття кореспондентського рахунку банку в територіальному управлінні Національного банку, та одночасно територіальне управління Національного банку видає письмове розпорядження територіальній розрахунковій палаті про заборону приймати до виконання платіжні документи за підписами керівників, які відсторонені з посади, і повідомляє про це банк.

Особу, яку на підставі рішення Національного банку було відсторонено від посади, може бути поновлено в посаді лише на підставі відповідного дозволу Національного банку.

Якщо керівнику банку пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, одночасно має місце порушення вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" або нормативно-правових актів Національного банку, або якщо керівника банку визнано винним у вчиненні корисливого злочину з призначенням покарання без позбавлення волі, то Національний банк має право видати розпорядження спостережній раді банку (загальним зборам учасників банку, якщо банк створений як товариство з обмеженою відповідальністю) про звільнення керівника банку з посади.

Рішення про видачу розпорядження щодо звільнення керівника банку з посади приймається Комісією Національного банку та доводиться до відома банку та його керівника.

Примусова реорганізація банку.

Національний банк має право прийняти рішення про примусову реорганізацію банку в разі істотної загрози платоспроможності банку за умови, що є пропозиція іншого банку про приєднання або злиття з цим банком та внаслідок такої реорганізації банк-правонаступник дотримуватиметься економічних нормативів, установлених нормативно-правовими актами Національного банку.

Рішення про примусову реорганізацію банку приймає Правління Національного банку на підставі обґрунтованих пропозицій Департаменту інспектування банків та підготовлених відповідним територіальним управлінням Національного банку прогнозних розрахунків показників діяльності банку-правонаступника після реорганізації та плану реорганізації. Загальні умови реорганізації банку визначаються постановою Правління Національного банку.

Постановою Правління Національного банку про примусову реорганізацію банку визначаються загальні умови реорганізації, а також таке:

 • — затверджується план реорганізації та призначається правління (рада директорів) банку-правонаступника (крім випадків реорганізації банку шляхом приєднання), яке набуває повноважень після реєстрації банку-правонаступника (змін до статуту банку, що реорганізовується);
 • — призначається комісія (комісії) для проведення реорганізації та її керівник;
 • — призначається комісія для проведення інвентаризації активів і зобов'язань банку, що реорганізовується, та її керівник;
 • — призначається (за потреби) незалежний аудитор, що має право на здійснення аудиту банків;
 • — установлюється кінцевий строк проведення реорганізації.

Процедура примусової реорганізації банку здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >