< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СТРАХОВИКА

  • 14.1. Особливості фінансово економічної діяльності страховика
  • 14.2. Склад та економічний зміст доходів страховика
  • 14.3. Склад та економічний зміст витрат страховика
  • 14.4. Фінансові результати страховика
  • 14.5. Оподаткування страхових компаній

Базові поняття: фінансова діяльність страховика, доходи від страхової діяльності, доходи від інвестиційної діяльності, доходи від фінансової діяльності, витрати на проведення страхових операцій, витрати на утримання страхової компанії, витрати на ведення справи, собівартість страхових операцій, інші витрати страховика, зароблені страхові премії, загальний прибуток страховика, чистий прибуток, валові доходи і валові витрати страховика, оподаткування страховика.

Особливості фінансово-економічної діяльності страховика

Особливості організації фінансів страхових компаній випливають із такого:

  • — страхові компанії реалізують на ринку особливий товар, а саме: страховий захист, за що отримують певну плату. При цьому страховик спочатку акумулює кошти, що надходять від страхувальника, і лише після цього зазнає витрат, пов'язаних з компенсацією збитків за укладеними договорами страхування, тобто існує розрив у часі між моментом одержання доходів і моментом надання страхової послуги;
  • — страхові компанії мають свої особливі доходи, які формуються за рахунок страхових внесків, а також доходів від інвестування коштів страхових резервів;
  • - витрати страховика пов'язані з необхідністю виплати страхових відиіко-дувань і страхових сум, а також із проведенням самого страхування;
  • — фінансові результати страховика формуються за ризиковими видами страхування та страхуванням життя;
  • — для забезпечення платоспроможності та виконання своїх зобов'язань перед страхувальниками страхові компанії формують страхові резерви та здійснюють перестрахувальні операції.

У зв'язку з тим, що страховик формує резерви, кошти яких слугують інвестиційним ресурсом, це перетворює його на потужного інвестора. Отже, діяльність страховика виходить за рамки страхування, що стало визначальним у віднесенні його до фінансових посередників.

Склад та економічний зміст доходів страховика

Розглядаючи доходи страховика, з'ясуємо їх склад та джерела. Доходи страховика формуються від основної (страхової) діяльності, інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів та інших операцій (рис. 14.1):

Склад доходів страховика

До доходів від страхової діяльності відносять страхові премії за договорами страхування та перестрахування, комісійні винагороди за перестрахування, частки від страхових сум та страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками, повернуті суми з централізованих страхових резервних фондів, повернуті суми технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених премій (рис. 14.2).

Страхові премії (платежі) є первинним доходом страховика та основою подальшого обігу коштів, джерелом фінансування інвестиційної діяльності. При цьому доходом є зароблені страхові платежі, які визначаються за такою формулою:


Склад доходів страховика від основної діяльності

До суми надходжень страхових платежів не включають частки страхових платежів, які сплачено перестраховиками у звітному періоді за договорами перестрахування.

До доходів від інвестування відносять відсотки, сплачені страховикам за довгострокового кредитування житлового будівництва, доходи від участі у прибутку перестраховиків, відсотки на суму залишку коштів на рахунках, відсотки за облігаціями, дивіденди за акціями, відсотки від розміщення коштів на депозитних вкладах у банку (рис 14.3):

Склад доходів страховика від інвестиційної діяльності

Інші доходи — це доходи від врегулювання безнадійної заборгованості, здавання майна в оренду, курсові різниці, індексації та передачі (продажу) основних засобів і нематеріальних активів, надання консультаційних послуг, штрафи, пені, інші доходи (рис. 14.4):

Склад інших доходів страховика

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >