< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Показники фінансових результатів діяльності підприємств

Виробництво конкурентоспроможної продукції забезпечує підприємствам одержання доходів, за рахунок яких покриваються витрати, сплачуються податки і збори та формується прибуток. Саме дохід підприємства слугує основою для розрахунку показника "фінансовий результат від звичайної діяльності" як одного з найважливіших у статистиці фінансів підприємств.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства, на основі якого здійснюється статистична оцінка фінансових результатів його діяльності, визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід". Згідно з цим Положенням, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Слід враховувати, що дія П (С) БО 15 не поширюється на доходи, пов'язані з договорами оренди; дивідендами, які обліковуються методом участі в капіталі; страховою діяльністю; змінами у справедливій вартості фінансових активів і фінансових зобов'язань, а також з ліквідацією (продажем, погашенням) вказаних активів і зобов'язань; змінами вартості інших поточних активів; природним приростом поголів'я худоби, виходом продукції сільського та лісового господарства; видобуванням корисних копалин. Визнані доходи класифікуються у бухгалтерському обліку за такими групами:

 • - дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 • - інші операційні доходи;
 • - фінансові доходи;
 • - інші доходи та відображаються у звітності згідно з принципом нарахування та їх видами (рис. 103).

Формування різних видів доходу підприємства пов'язане з різними видами його діяльності, а саме - операційної, фінансової, інвестиційної, інших видів звичайної діяльності, а також тієї, що пов'язана з надзвичайними подіями.

Дохід підприємства від операційної діяльності складається з доходу від основної діяльності (доходу (виручки) від реалізації продукції) та інших операційних доходів.

Основна діяльність - це діяльність, пов'язана з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу.

Інвестиційна діяльність підприємства пов'язана з операціями з придбання і продажу довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Фінансова діяльність підприємства - це діяльність, яка зумовлює зміни розміру та складу власного і запозиченого капіталу підприємства.

Доходи, які формуються від фінансово-інвестиційної діяльності підприємства, поділяють на дві групи:

 • - доходи від участі в капіталі;
 • - інші фінансові доходи.

До доходів від участі в капіталі належать доходи, отримані від інвестицій в асоційовані, дочірні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, облік яких ведеться методом участі в капіталі. Згідно з цим методом, отриманий такими підприємствами чистий прибуток не розподіляється між підприємствами-інвесторами, а пропорційно до їх часток у капіталі цих підприємств збільшує балансову вартість їхніх інвестицій.

Повний склад перелічених і визначення інших доходів підприємства встановлено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку З "Звіт про фінансові результати" (рис. 10.3).

Доходи та витрати у Звіті про фінансові результати наводять з метою визначення чистого доходу та прибутку або збитку звітного періоду. Якщо доходи у ПСБО 3 визначаються як збільшення економічних вигод у формі надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу, то під витратами, навпаки, розуміють зменшення економічних вигод у формі вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). В результаті прибуток визначається як сума, на яку доходи перевищують витрати.

Основний перелік показників, які у вартісному вираженні характеризують результати діяльності підприємства, містить Звіт про фінансові результати. Методологічною основою його формування є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3. Стандарт визначає зміст та форму Звіту, основними показниками якого є:

 • - дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 • - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції;
 • - валовий прибуток (збиток);
 • - прибуток (збиток) від операційної діяльності (фінансовий результат від операційної діяльності);
 • - прибуток (збиток) від звичайної діяльності (фінансовий результат від звичайної діяльності);
 • - чистий прибуток (збиток).

Визначення та розрахунок основних показників, які оцінюють фінансові результати діяльності підприємства, відповідно до П(С)БО З, здійснюють за такими логічними схемами.

Дохід (виручка) від реалізації продукті (товарів, робіт, послуг) - це загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок повернення проданих товарів і податків з продажу (ПДВ, акцизного збору тощо).

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) = Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -- ПДВ, акцизний збір, мито інші непрямі податки та вирахування з доходу.

Валовий прибуток (збиток) = Чистий дохід - Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Фінансовий результат (прибуток (збиток)) від операційної діяльності =

=Валовий прибуток + Інші операційні доходи - Інші операційні витрати (адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати).

Фінансовий результат (прибуток (збиток)) від звичайної діяльності до оподаткування = Операційний прибуток (збиток) + Дохід від участі в капіталі + Інші фінансові доходи + Інші доходи - Фінансові витрати - Втрати від участі в капіталі - Інші витрати.

Чистий прибуток (збиток) = Прибуток (збиток) від звичайної діяльності - Податок на прибуток від звичайної діяльності + Надзвичайний прибуток (збиток) - Податок на прибуток від надзвичайної діяльності.

Надзвичайний прибуток = Надзвичайні доходи - Надзвичайні витрати.

Як видно з наведених логічних схем, чистий прибуток виступає кінцевим результатом звичайної діяльності підприємства та надзвичайних подій. Отже, розкриття інформації у звіті відповідає структурно-логічній схемі, зображеній на рис. 10.4.

Класифікація доходів підприємства

Рис. 10.3. Класифікація доходів підприємства

Складові діяльності підприємства у фінансовій звітності

Рис. 10.4. Складові діяльності підприємства у фінансовій звітності

Очевидно, що високий рівень доходів і прибутку підприємства не виступає єдиним критерієм ефективності його господарської діяльності, а доповнюється показниками співвідношення одержаного результату і витрат.

Ключовими критеріями ділової активності на макрорівні є відповідні індекси - якісні оцінки динаміки, які розраховують як середні арифметичні зважені балансів оцінок економічного стану підприємств, рівня запасів і очікуваного економічного стану. Використання індексів ділової активності забезпечує відстеження циклічної динаміки економічних процесів і дає змогу спрогнозувати спади чи піднесення циклів, тобто передбачити зміни в діловій активності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >