< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Маркетинг посередницьких фірм в туризмі

Посередницька діяльність в туризмі

На сьогодні, в умовах вже сформованих економічних зв'язків і конкурентного середовища, в туристичному бізнесі дедалі актуальнішим стає не лише загальне вдосконалення існуючих технологій організації посередницької діяльності, але і впровадження нових методик просування і продажу туристичного продукту.

Значну частину сучасного туристичного бізнесу, продиктовану об'єктивною економічною необхідністю і високою ефективністю даної ланки в міжнародній практиці залучення туристів, а також обороті турпродуктів складає посередницька діяльність.

Роль посередницької ланки дуже важлива під час просування та продажу турпродукту на світовому ринку, де посередницькі структури виконують ключову роль у просуванні туристів до фірми-творця турпродукту. Без таких структур не могла б виконуватися головна мета сучасного туристичного маркетингу - в умовах постійно змінних потреб туристичної бізнесу забезпечити споживачу потрібний турпродукт у необхідній кількості і асортименті, в потрібному місці і в слушний час.

Туристичні посередницькі компанії активно удосконалюють свою діяльність за рахунок використання нових методів і технологій, вже успішно вживаних в туристичній сфері. Це дозволяє оптимізувати їх операції, сприяє зниженню цін і поліпшенню обслуговування клієнтів. Багато хто з них оснащений самими довершеними засобами зв'язку, передовими операційними системами обліку туристичних продуктів, що працюють в режимі реального часу, автоматизованими системами оформлення рахунків і замовлень. Сучасні технології упроваджуються в сферу просування і продажу, де успішно використовується комп'ютерна та інша техніка.

Посередницькі операції - операції, пов'язані з пропозиціями по створенню, маркетинговим дослідженням, просуванням і продажем туристичних продуктів на основі укладеної між ними угоди і окремого доручення. При цьому туристичні компанії, які здійснюють ці операції, є незалежними. Вони не є виробниками і кінцевими споживачами продукції, що знаходиться у сфері реалізації, і здійснюють будь-які операції з туристичним продуктом на свій розсуд, і за свій рахунок. Туроператор і турагент в основному займаються комерційною діяльністю, при цьому крупні туроператори виконують і виробничі операції, пов'язані в основному з власними готелями і курортними комплексами і туристичними продуктами, які ними реалізуються, транспортними компаніями, страхуванням туристів та ін.

Значна частина міжнародного обміну туристами здійснюється за сприяння або за безпосередньої участі незалежних від створювача туристичних продуктів посередницьких фірм, організацій і окремих осіб.

Роль посередників однаково важлива як для просування і продажу турпродукту, який має великий попит, так і для продуктів, попит на які досить обмежений через їх специфіку (наприклад круїзні екскурсії, і ін.). Часто без посередників не обходиться просування і продаж унікального турпродукту, коли на ринку діє всього один виробник-монополіст і декілька зацікавлених кінцевих споживачів (наприклад відвідини печер, заповідників).

Основна мета використання посередників - підвищення економічної доцільності та ефективності зовнішніх туристичних операцій.

Фактори, за рахунок яких підвищується економічність операцій туристичних посередників:

 • - підвищення оперативності просування і продажу турпродукту, що сприяє збільшенню прибутку продавця за рахунок прискореного обороту його капіталу;
 • - вигідне місце розташування (поближче до споживача) і, отже, краще знання ринку і більш оперативна реакція на зміну його кон'юнктури, що дозволяє реалізовувати турпродукт на сприятливіших умовах.
 • - можливість підвищити конкурентоспроможність туристичних продуктів за рахунок підвищення завантаження, правильної сегментації, диференціації і позиціонування, в країні де ці турпродукти просуваються і продаються відповідно до місцевого попиту і вимог споживачів;
 • - фінансування готельних і курортних комплексів (на основі як короткострокового, так і середньострокового кредитування), авансування, вкладаючи власний капітал в створення і функціонування просування і продажу турпродукту;
 • - можливість щодо швидкого виходу на нові ринки, легшого доступу до споживача, можливість зменшити або усунути фінансові ризики, економити на витратах, оптимізувати витрати на маркетинг, рекламу і т.п.;
 • - тісніший контакт з кінцевими споживачами турпродукту, туристичні посередники є важливими постійними джерелами цінної первинної інформації про ринок - його місткість, тенденції формування і зміни попиту, його сегментацію, положення конкурентів, перспективи просування і продажу турпродукту, ціни і можливості їх зміни, сучасні вимоги до рівня якості і конкурентоспроможності турпродукту. Уміле використання такої інформації, як показує практика роботи на зовнішніх туристичних ринках, часто дозволяє одержувати важливі конкурентні переваги, активно удосконалювати тактику і стратегію просування і продажу турпродукту, та повертати значно більше коштів ніж було затрачено;

використовуючи туристичних посередників, що спеціалізуються на масовому просуванні та продажі турпродукту з певною номенклатурою і асортиментом, виникає додаткова вигода за рахунок зниження витрат обігу на одиницю турпродукту. Оцінюючи значення посередників, слід також враховувати, що вони стають практично незамінним інструментом при використанні окремих специфічних форм просування і продажу турпродукту, наприклад, участі в міжнародних туристичних ярмарках.

Перспективність туроператорської і турагентської посередницьких ланок, визначається якісними зрушеннями, що відбулися в розширенні напрямів і сфер цієї діяльності. В результаті розширення сфер закордонної діяльності з'явилися найбільші компанії - транснаціональні туристичні корпорації, які займають панівні позиції в туристичному бізнесі. Важливою особливістю є перетворення найбільших роздрібних фірм в міжнародні за сферою діяльності компанії, що відіграють істотну роль в міжнародному туристообміні окремих країн.

Функції посередників

Посередницькі функції - це функції, пов'язані з покупкою, просуванням і продажем туристичних продуктів, виконувані за дорученням фірми-творця незалежним від неї туристичним посередником на основі угоди, що укладається між ними, або окремого доручення. Сюди можуть входити: пошук іноземного туриста, підготовка і укладення угоди, кредитування сторін і надання гарантій оплати турпродукту, операції по туристичній логістиці, страхування туристів, виконання прикордонних і митних і візових формальностей, проведення рекламних та інших заходів направлених на просування туристичних продуктів на ринок.

Сучасні умови значно розширюють функції, що виконуються туристичними посередниками, що пов'язано зі зміною структури туроператорів і турагентств. Надання різних видів продуктів в комплексі розширилося:

 • - організація просування і продаж турпродукту - пошук посередників, контрагентів, укладення угод від імені продавця, надання гарантій оплати турпродукту покупцем, проведення рекламних кампаній і досліджень ринків;
 • - збір і надання інформації про ринки.
 • - фінансування всього процесу створення і просування туристичних продуктів;
 • - операції по страхуванню туристів;
 • - логістично-транспортні операції;
 • - контроль за якісним наданням проданого турпродукту і обслуговуванням;

Функції туроператора і турагента розширюються також шляхом їх впровадження у виробничу сферу: створення дочірніх компаній по виготовленню і просуванню туристичних продуктів.

Важливою областю діяльності туристичних фірм стала участь в міжнародних консорціумах для здійснення крупних будівельних проектів.

Участь в консорціумі надає можливість здійснювати створення сучасних туристичних комплексів і сучасного турпродукту.

Основна перевага використання туристичних посередників полягає в тому, що туристична компанія не вкладає яких-небудь значних засобів для організації просування і продажу турпродукту на території країни де він продається, оскільки посередницькі компанії звичайно мають своїх турагентів або договори з партнерами для просування і продажу даного продукту.

Друга не менш важлива перевага посередницьких фірм - в звільненні виробника від багатьох клопотів, пов'язаних з реалізацією турпродукту (підбір по асортименту, диференціювання до вимог ринку і продаж турпродукту, транспортування туриста та ін.).

Значною перевагою є також використання капіталу туристичних посередницьких фірм для фінансування операцій як на основі короткострокового, так і середньострокового кредитування. Велике значення мають стійкі ділові зв'язки з банками, транспортними, і страховими компаніями.

У випадку, якщо ринок цілком монополізований посередниками (наприклад, ITT Sheraton) використання посередницької ланки стає необхідністю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >