< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

В сучасних умовах розвитку України, як і всюди на пострадянському просторі, невеликі обсяги виробництва або надання послуг сформували в економіці певний сектор підприємницької діяльності, однаково необхідний як для його споживачів, так і для його учасників.

Малий бізнес треба розглядати як зручну сферу трудової діяльності, заробітку та інновацій. Його розвиток та активність є передумовою формування середнього класу в країні. Таким чином, у процесі ринкової трансформації економіки України одним з визначальних пріоритетів державної політики повинна стати всебічна підтримка малого бізнесу, створення умов, за яких малий бізнес зможе відігравати економічно та соціально значущу роль у суспільстві. На найвищому державному рівні було проголошено, що зміцнення позицій малого підприємництва належить до пріоритетних завдань державного управління, є одним з ключових питань у процесі становлення нової моделі соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні, вагомим механізмом у підвищенні продуктивної зайнятості населення і послабленні соціальної напруги, забезпеченні економічної стабільності та інноваційного зростання, створенні передумов для становлення середнього класу.

Не останнє місце у цих процесах відводиться раціональній організації бухгалтерського обліку і оподаткування діяльності суб'єктів малого підприємництва. Згідно Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) з 1 січня 1999 року малі підприємства можуть обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Як бачимо, зменшення регулюючого тягаря на дрібного підприємця держава розглядає в комплексі. Відбулося не тільки спрощення системи бухгалтерського обліку на малих підприємствах, але і системи оподаткування і звітності.

Бухгалтерський облік необхідно розглядати як єдину інформаційну систему, що використовується для реалізації всіх функцій і завдань управління. Поділ бухгалтерського обліку на підсистеми є досить умовним, оскільки фінансовий, управлінський та податковий облік в переважній більшості випадків ведуться на підприємствах єдиним структурним підрозділом - бухгалтерією, а на малих підприємствах і зовсім одним спеціалістом. Фінансовий облік створює звітну інформацію для користувача поза фірмою. Управлінський облік забезпечується інформацією, яка використовується всередині фірми. Завдання податкового обліку - забезпечити формування повної та достовірної інформації про порядок відображення в обліку операцій з метою їх оподаткування, контролю правильності розрахунків, повноти та своєчасності сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів відповідного рівня.

Значний сектор в економічній інформаційній системі займає малий бізнес, який виділяється своїми особливостями господарювання і сплати податків. Тому цей навчальний посібник поєднує дослідження методики ведення бухгалтерського обліку разом з оподаткуванням суб'єктів малого підприємництва, виходячи, перш за все, з вимог сучасної практики ведення обліку на підприємствах малого бізнесу, а також із завдань навчального курсу дисципліни "Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу"

Посібник підготовлено за матеріалами діючого законодавства станом на 1 липня 2009 р. і буде корисним не тільки студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також і для практичних працівників: підприємців, бухгалтерів, економістів-аналітиків та осіб різного рівня підготовки, що цікавляться питаннями оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва.

Для відтворення практики ведення обліку господарської діяльності на підприємствах малого бізнесу в посібнику використані умовні числові приклади.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >