< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Графік відпусток працівників

У статті 10 Закону України "Про відпустки" зазначено, що черговість надання відпусток визначається графіками (табл. 6.15), які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.

Законом України "Про відпустки" не встановлено строку затвердження графіків надання відпусток, проте на сьогодні діють ТИПОВІ ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, ЗАТВЕРДЖЕНІ ПОСТАНОВОЮ ДЕРЖКОМПРАЦІ СРСР ЗА ПОГОДЖЕННЯМ З ВЦРПС (№ 213 від 20.07.84 р.), п. 20 яких передбачено, що графіки надання відпусток складаються на кожний робочий рік не пізніше 5 січня.

Форму графіка надання відпусток чинним законодавством не встановлено. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну (табл. 6.16).

Таблиця 6.15

Графік відпусток працівників

Таблиця 6.16

У разі якщо власником не попереджено працівника про час надання йому відпустки, щорічна відпустка згідно з п. 1 ст. 11 Закону України "Про відпустки" на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період.

Листок непрацездатності

Бланк листка непрацездатності та порядок його заповнення затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗРАЗКА, ТЕХНІЧНОГО ОПИСУ ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ" (далі - Інструкція). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2004 р. за № 1454/10053

Листок непрацездатності (далі — ЛН) — це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв'язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів (п. 1 Інструкції).

Заповнення листка непрацездатності в медичному закладі

Бланк ЛН складається з трьох частин: корінця, лицьового та зворотного боків (табл. 6. 17). У медичному закладі заповнюється корінець і лицьовий бік ЛН.

Корінець — це відривна частина, яку заповнює лікуючий лікар або молодший медичний працівник з медичною освітою і підписує хворий. Корінець залишається в закладі охорони здоров'я. Згідно з п. 2.1-2.3 Інструкції у корінці фіксується (підкреслюється), чи є цей ЛН "первинним" чи "продовженням" попереднього. Якщо ЛН є "продовженням", зазначають номер попереднього ЛН. Далі вказують прізвище, ім'я та по батькові (повністю) непрацездатного, місце роботи (повна назва підприємства, установи, організації; далі — підприємство), дату видачі ЛН, прізвище лікаря, номер медичної картки амбулаторного чи стаціонарного хворого. Особа ставить свій підпис у графі "Підпис одержувача".

Лицьовий бік бланка ЛН, який видається хворому, також заповнює лікуючий лікар або молодший медичний працівник з медичною освітою.

Таблиця 6.17

Листок непрацездатності

Спершу зазначається інформація про первинність чи продовження ЛН (підкреслюється слово "первинний" або "продовження" і в разі продовження зазначається номер і серія попереднього ЛН). Ця інформація є дуже важливою для оплати ЛН, оскільки за одним страховим випадком може бути видано кілька ЛН на продовження попередніх, а перші п'ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві чи профзахворюванням, за рахунок коштів роботодавця оплачуються лише за першим ЛН.

Якщо працівникові видано кілька "первинних" ЛН, перші п'ять днів непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця за кожним з них, якщо в заключному висновку ЛН щоразу зазначено, що працівник має стати до роботи. Наступний випадок захворювання незалежно від встановленого діагнозу і дати видачі ЛН вважається іншим страховим випадком.

Відповідно до пункту 3.1 Інструкції на лицьовому боці ЛН вказують також:

 • • повну назву та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, що підтверджується штампом і печаткою цього закладу "Для листків непрацездатності";
 • • дату видачі ЛН (цифрою вказується число, після чого літерами назва місяця, цифрою вказується рік);
 • • прізвище, ім'я, по батькові непрацездатного (повністю);
 • • вік (кількість повних років цифрами);
 • • стать (підкреслюється);
 • • місце роботи: назва і місцезнаходження підприємства, на якому працює непрацездатний (повністю).

Далі вносять дані про первинний (у перший день видачі ЛН) і заключний діагнози хворого та шифр діагнозу відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду, ухваленої 43 Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 1 січня 1993 року (далі — МКХ-10) (табл. 16.3).

Необхідно звернути увагу, що якщо в ЛН нема інформації про діагноз і шифру захворювання за МКХ-10, це не може бути підставою для відмови в оплаті такого ЛН. Так як, згідно п. 3.2 Інструкції, діагнози первинний і заключний та шифр МКХ-10 вказують виключно за письмовою згодою хворого. Якщо такої згоди нема, їх не вказують.

Про причину непрацездатності можна дізнатися за кодом, підкресленим у відповідній графі. Саме за записом у цій графі визначають, який із двох фондів соціального страхування (ФСС з ТВП чи ФСС НВ) фінансуватиме допомогу по тимчасовій непрацездатності працівника. Якщо буде підкреслено код 4 (нещасний випадок на виробництві та його наслідки), то в графі "Примітка" лікар повинен зазначити дату встановлення нещасного випадку на виробництві. Але цього недостатньо для того, щоб ФСС НВ профінансував допомогу по тимчасовій непрацездатності, оскільки в разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання обов'язковою умовою є наявність наступних актів:

 • - "Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом" (типова форма № Н-1);
 • - "Акт проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)" (типова форма № Н-5);
 • - "Акт розслідування хронічного професійного захворювання" (типова форма № П-4).

Важливою є інформація про призначений лікарем режим (стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо), який зазначається у відповідній графі лицьового боку ЛН. У разі недотримання хворим призначеного режиму лікар повинен записати дату порушення у графі "Відмітка про порушення режиму" і засвідчити цей запис своїм підписом. Вид порушення викладається у графі "Примітка". До порушень належать, зокрема, такі:

 • • невчасне прибуття на прийом до лікаря, лікарсько-консультативної комісії (далі — ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК);
 • • алкогольне, токсичне, наркотичне сп'яніння під час лікування;
 • • вихід на роботу в період хвороби без дозволу лікаря;
 • • виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров'я без відмітки про дозвіл виїзду;
 • • самовільне залишення закладу охорони здоров'я;
 • • відмова від направлення на МСЕК.

Запис про порушення режиму є підставою для застосування норми частини 2 статті 36 Закону України "ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ ПОХОВАННЯМ" від 18 січня 2001 року № 2240-ІП (далі — Закон № 2240), згідно з якою в разі порушення без поважних причин встановленого лікарем режиму застрахована особа втрачає право на допомогу по тимчасовій непрацездатності з дня допущення порушення на строк, установлений рішенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства.

Жінкам, які належать до І-ГУ категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, видається ЛН у зв'язку з вагітністю і пологами з 27 тижнів вагітності тривалістю 180 календарних днів (90 днів на період допологової відпустки і 90 — на період післяпологової відпустки). (п. 6.3 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 листопада 2001 року № 455).

У разі невчасного відвідання лікаря, якщо пацієнта визнано непрацездатним, ЛН продовжується з дня відвідання лікаря. Якщо пацієнта визнано працездатним, то у графі "Стати до роботи" після зазначення числа і місяця робиться запис: "З'явився працездатним", а ЛН закривається датою, встановленою лікарем для огляду хворого. Оскільки ця дата не збігається з датою появи працівника на роботі, роботодавець має право розглядати таку різницю в часі як прогул.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >