< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Які органи здійснюють управління у сфері будівництва та архітектури ?

Відповідно до визначених напрямів управління у сфері містобудівної діяльності здійснюють Верховна Рада України як законодавчий орган, Кабінет Міністрів України, що і приймає підзаконні акти на виконання законодавчих норм, і очолює систему виконавчих органів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, інші спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури, місцеві виконавчі органи, органи місцевого самоврядування.

Найвищим органом з числа спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон). Згідно положення, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 633/2011, міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

Мінрегіон України у сфері будівництва та архітектури здійснює такі повноваження:

 • — затверджує державні будівельні норми, порядок консервації об'єктів будівництва, кошторисну нормативну базу у будівництві, положення про експериментальне будівництво; правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації будинків і споруд; кваліфікаційні вимоги до виконавців робіт, пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури; методологію проектування, будівництва та реконструкції об'єктів цивільного і промислового призначення, інженерно-транспортної інфраструктури у звичайних і складних інженерно-геологічних умовах; нормативно-правові акти з питань архітектурно-будівельного контролю;
 • — делегує організаціям, які є саморегулюючими у сфері архітектурної діяльності повноваження щодо проведення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури;
 • — організовує розробку, схвалення, прийняття, перегляд та зміну національних стандартів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів;
 • — здійснює планування територій на державному рівні, визначення державних інтересів для їх урахування під час розробки містобудівної документації та ведення моніторингу за дотриманням законодавства у сфері містобудування;
 • — здійснює організаційне забезпечення з питань державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, формування житлового фонду соціального призначення, розгортання молодіжного житлового будівництва, кредитування індивідуальних сільських забудовників, реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду та впровадження інфраструктурних проектів;
 • — підтверджує придатність будівельних виробів до застосування (видає технічні свідоцтва), надає оцінки відповідності у визначеній сфері діяльності;
 • — здійснює галузеву експертизу науково-дослідних (науково-технічних) установ у галузях будівництва, промисловості будівельних матеріалів;
 • — реєструє організації, які є саморегулюючими у сфері архітектурної діяльності;
 • — здійснює методичне забезпечення з питань технічного регулювання стосовно будівельних виробів, будинків і споруд, розробку технічних регламентів;
 • — контролює дотримання замовниками, проектними, будівельно-монтажними організаціями та іншими учасниками інвестиційної діяльності нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням державних коштів;
 • — контролює діяльність організацій, які є саморегулюючими у сфері архітектурної діяльності;
 • — веде містобудівний кадастр на державному рівні;
 • — надає науково-дослідним та науково-технічним організаціям статус базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві;
 • — погоджує проекти експериментального будівництва; титули будов і титули на виконання проектно-вишукувальних робіт, затвердження яких здійснюється Кабінетом Міністрів України;
 • — проводить архітектурно-містобудівні конкурси;
 • — здійснює професійну атестацію виконавців робіт, пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури;
 • — проводить моніторинг реалізації Генеральної схеми планування території України та іншої містобудівної документації; вартості будівництва та тенденцій розвитку будівельної галузі;
 • — утворює та забезпечує функціонування центрального фонду будівельних норм, галузевого фонду нормативних документів у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів, здійснює наповнення фондів;
 • — утворює та припиняє діяльність технічних комітетів стандартизації. У взаємодії із господарюючими суб'єктами Мінрегіон має право

одержувати в установленому законодавством порядку як від державних органів та органів місцевого самоврядування, так і від підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали. Це право реалізується міністерством лише з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього завдань, тобто запит має бути обґрунтований. Також з повноважень Мінрегіону для забудовників може становити інтерес право скасовувати накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, підконтрольних та підзвітних Міністерству, з питань, що належать до його компетенції. Тобто у випадку прийняття на місцевому рівні наказу, що не відповідає нормативним актам вищої юридичної сили, він може бути оскаржений до суду, а також питання про скасування може бути порушено у зверненні до міністерства.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція України) згідно із Положенням, затвердженим Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 439/2011, є центральним органом виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю. Держархбудінспекція України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні або міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька регіонів) органи. Рішення, прийняті територіальними органами інспекції з порушенням норм законодавства, можуть бути скасовані Держархбудінспекцією України.

Основними завданнями Держархбудінспекції України є здійснення державного контролю за дотриманням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил та виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, ліцензування господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури.

Держархбудінспекція України здійснює наступні повноваження:

 • — видає суб'єктам господарювання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, анулює зазначені ліцензії;
 • — реєструє повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларації про готовність об'єкта до експлуатації, видає дозволи на виконання будівельних робіт; веде єдиний реєстр отриманих повідомлень, зареєстрованих декларацій, виданих дозволів;
 • — приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти, видає відповідні сертифікати, забороняє за вмотивованим письмовим рішенням керівника інспекції чи його заступника експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію;
 • — здійснює державний контроль за дотриманням державних будівельних норм, стандартів і правил, ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури;
 • — проводить перевірки:
  • А) відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються у будівництві, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним вимогам, рішенням;
  • Б) своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
  • В) наявності у виконавця будівельних робіт у передбачених законодавством випадках сертифікатів на будівельні матеріали, вироби і конструкції;
  • Г) дотримання встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

Ґ) дотримання власниками/співвласниками будівель, споруд та інженерних мереж правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд;

За наслідками контролю складає акти перевірок, видає приписи щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил та щодо зупинення підготовчих та будівельних робіт, які виконуються без реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт, здійснює контроль за їх виконанням;

 • — складає протоколи про порушення у сферах містобудівної діяльності, розглядає справи про ці правопорушення з прийняттям відповідних рішень, у тому числі про накладення штрафів;
 • — зупиняє підготовчі та будівельні роботи, які виконуються без реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;
 • — виконує функції замовника робіт зі знесення самочинно збудованих об'єктів будівництва.

Держархбудінспекція України для виконання покладених на неї завдань і функцій також має право одержувати (безоплатно) від підприємств, установ, організацій усіх форм власності, їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від замовників, проектних та будівельних організацій — нормативно-технічну, проектну та іншу документацію. Правомірними є і вимоги про вибіркове розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомок і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

Працівники Держархбудінспекції України та її територіальних органів у випадках, визначених законодавством, мають право безперешкодного доступу до місць будівництва об'єктів, об'єктів будівництва, а також з метою здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності — до місць провадження такої господарської діяльності.

Атестаційна архітектурно-будівельна комісія у відповідності із наказом Мінрегіону від 25.06.2011 № 93 є органом, спеціально створеним з метою здійснення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Комісія утворюється Мінрегіоном, безпосередньо здійснює професійну атестацію, веде реєстр атестованих осіб. Реєстр (відомості про видачу, обмін, позбавлення сертифіката, видачу дубліката) розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

Комісія за погодженням з міністерством затверджує порядок проведення іспитів та приймає рішення про визначення робочих органів Комісії. Атестацію за відповідними напрямами професійної атестації виконують Секції Комісії.

Атестаційна архітектурно-будівельна комісія має право отримувати від підприємств, установ, організацій, таку інформацію: акти про виявлення контролюючими органами фактів порушення виконавцем вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері містобудування, копії рішень суду, акти про виявлення фактів подання виконавцем для проведення професійної атестації недостовірних документів або інформації, що в них міститься, акти про виявлення факту передачі кваліфікаційного сертифіката іншій особі для виконання окремих видів робіт.

За рішенням місцевої державної адміністрації або виконавчого комітету міської ради утворюються спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури — управління містобудування та архітектури державних адміністрацій, відділи містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районних державних адміністрацій, управління (відділи) містобудування та архітектури виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення. При цих органах місцевого рівня у якості дорадчого органу утворюються та постійно діють архітектурно-містобудівні ради.

Керівники органів містобудування та архітектури за посадою є головними архітекторами відповідних адміністративно-територіальних одиниць. В конкурсі на заміщення посади головного архітектора можуть брати участь особи, які мають вищу архітектурну освіту та стаж організаційної і професійної роботи за фахом не менше 5 років. Головний архітектор міста, району погоджує містобудівне та архітектурне проектне рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення.

Органи містобудування та архітектури всіх рівнів ведуть містобудівний кадастр або утворюють у своєму складі Служби містобудівного кадастру, завданням яких є інформаційне забезпечення суб'єктів містобудівної діяльності на відповідній території, надання документів для підтвердження стану та якості об'єктів; проведення моніторингу; організація захисту інформації містобудівного кадастру.

Містобудівним кадастром є державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві. Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом. Порядок ведення та структура містобудівного кадастру, порядок надання інформації з містобудівного кадастру визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559.

На службу містобудівного кадастру покладено ведення містобудівного моніторингу — спостережень, оцінки та прогнозу стану і змін об'єктів містобудування. Порядок проведення містобудівного моніторингу встановлений наказом Мінрегіону від 01.09.2011 р. № 170. Результати містобудівного моніторингу постійно вносяться до містобудівного кадастру.

Служба містобудівного кадастру має право отримувати в установленому порядку від підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб (власників об'єктів нерухомого майна) матеріали та відомості, які необхідні для ведення містобудівного кадастру; відвідувати в установленому порядку будь-які об'єкти, що включені до структури кадастрової інформації, з метою підтвердження достовірності відомостей, які надійшли до містобудівного кадастру.

Власні та делеговані повноваження у галузі будівництва мають і виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. До основних самоврядних повноважень виконавчих органів належать:

 • — організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;
 • — встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
 • — координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;
 • — надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок;
 • — проведення громадського обговорення містобудівної документації.

Також їм делеговані повноваження щодо:

 • — участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;
 • — організації роботи по створенню і веденню містобудівного кадастру населених пунктів;
 • — здійснення державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; призупинення будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;
 • — здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;
 • — охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;
 • — вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування.

При цьому з питань делегованих повноважень виконавчі органи підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

До повноважень органів місцевого самоврядування (місцевих рад) було віднесено визначення місцевих правил забудови. З реформою будівельного законодавства затвердження окремих місцевих правил не передбачено. У повноваженнях місцевих рад на сьогодні — затвердження Правил благоустрою території населеного пункту. З урахуванням того, щоб такі правила не передбачали обов'язок фізичних і юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, утворених такими органами, видавати зазначені документи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >