< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Позабалансовий облік матеріальних цінностей, закуплених шляхом централізованого постачання

На рахунку 06 "Матеріальні цінності закуплені шляхом централізованого постачання" обліковуються матеріальні цінності, придбані установою закупником за централізованим постачанням.

Придбані матеріальні цінності до передання установам-замовникам обліковуються за дебетом позабалансового рахунку 06, а передані матеріальні цінності списуються за кредитом рахунку 06.

Аналітичний облік за 06 рахунком ведеться за видами цінностей та партіями.

Кореспонденцію рахунків з обліку матеріальних цінностей за операціями з внутрівідомчої передачі відображено в табл. 16.6.

Таблиця 16.6. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ВНУТРІВІДОМЧОЇ ПЕРЕДАЧІ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Установою - закупником були придбані матеріальні цінності до передавання установам - замовникам

06

2

Установою - закупником передані матеріальні цінності

06

Позабалансовий облік списаних активів та зобов'язань

У процесі діяльності установа може списувати безнадійну дебіторську заборгованість невідшкодовані винуватцями нестачі і втрати від псування цінностей. Установа повинна протягом строку позовної давності (три роки) вживати заходи щодо відшкодування таких сум, але, як правило, повної впевненості у їх поверненні вона не має. Для обліку таких сум і призначений рахунок 07 "Списані активи і зобов'язання"

Зарахування на позабалансовий рахунок 07 здійснюється одночасно зі списанням суми нестач і втрат від псування цінностей та дебіторської заборгованості на витрати установи.

Сума списаної дебіторської заборгованості обліковується на позабалансовому протягом п'яти років з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

Дебіторська заборгованість остаточно списується з субрахунку 07 після надходження суми в порядку відшкодування з одночасними записами за дебетом рахунків 30 "Каса", 32 "Рахунки в казначействі" чи інших рахунків обліку активів і кредитом рахунків обліку доходів або у зв'язку із закінченням строку обліку такої заборгованості.

Зменшення суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей на рахунку 07 відображається після вирішення питання про винуватців з одночасними записами за дебетом субрахунку 363 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків" і кредитом рахунків обліку доходів в сумі, що належить до відшкодування винуватцями.

Аналітичний облік за позабалансовим рахунком 07 "Списані активи" ведеться за боржниками та випадками встановлення нестач і втрат від псування цінностей.

Кореспонденцію рахунків з обліку списаних активів відображено в табл. 16.7.

Таблиця 16.7. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ СПИСАНИХ АКТИВІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображено дебіторську заборгованість, списану з балансу внаслідок неплатоспроможності боржника

07

2

Відображено суму невідшкодованих нестач та втрат від псування цінностей внаслідок не встановлення та неплатоспроможності винних осіб

07

3

Списано дебіторську заборгованість у разі погашення боржником заборгованості

07

4

Списано суму невідшкодованих нестач та втрат від псування цінностей у випадку встановлення винних осіб

07

Позабалансовий облік бланків суворої звітності

Згідно з Правилами виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затвердженими спільним наказом МФУ, СБУ і МВС України від 25.11, 15.11, 24.11.93 № 98/118/740, до бланків документів суворої звітності належать:

  • o бланки суворого обліку, що перебувають на зберіганні і видаються в підзвіт (паспорт, свідоцтва про народження, одруження і розірвання шлюбу, зміну прізвища, імені, по батькові; трудова книжка і вкладиш до неї; посвідчення водія, службове, військове, ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні листки, листки тимчасової непрацездатності);
  • o проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті; документи на перевезення вантажів; військові проїзні документи);
  • o знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками);
  • o документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові, депозитні); чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки фінансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні; довіреності на видачу коштів, пенсій, майна; сертифікати якості, на право вивезення та ввезення; поліси страхування; ліцензії;
  • o бланки білетів тиражних та миттєвих лотерей;
  • o путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій тощо.

Бланки суворої звітності також може бути передбачено іншими документами, затвердженими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Так, бланки медичних книжок затверджені наказом МОЗ України від 11.03. 1998 р. № 66 "Про затвердження форми первинного обліку 1-ОМК та Інструкції щодо порядку її ведення". Типові форми первинного обліку бланків суворої звітності затверджені наказом Мінстату України від 11.03.96 р. № 67 "Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності".

Документація бланків суворої звітності відображено в табл. 16.8

Таблиця 16.8. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ

з/п

Форма документа

Назва документа

1

СЗ-1

Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої звітності

2

СЗ-2

Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності

3

СЗ-3

Акт на списання використаних бланків суворої звітності

4

СЗ-4

Акт перевірки наявності бланків суворої звітності

5

СЗ-5

Картка - довідка про видані та використані бланки суворої звітності

Виготовлення бланків суворого обліку здійснюється згідно із Поста новою КМУ від 19.04. 1993 р. № 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку". Бланки документів суворого обліку виготовляються поліграфічними установами згідно із замовленнями. На кожному примірнику бланка документів суворого обліку зазначається його серія та номер. Бланки документів мають передбачений ступінь захисту як цінні папери та розрізняються за кольором залежно від їх видів.

У зв'язку з тим, що бланки суворого обліку належать до власних активів їх облік здійснюється як на балансових, так і позабалансових рахунках. В позабалансовому обліку бланки суворого обліку обліковуються на однойменному рахунку 08 "Бланки суворого обліку". В цей же час, на балансі бланки суворого обліку обліковуються на субрахунку 331 "Грошові документи в національній валюті". На балансових рахунках вони відображаються за собівартістю, а на позабалансових за умовною вартістю.

Кореспонденцію рахунків з обліку бланків суворої звітності відображено в табл. 16.9.

Таблиця 16.9. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Оприбуткування бланків суворої звітності (акредитиви, чекові книжки, талони на бензин, мазут, харчування, путівки в будинки відпочинку, санаторії, на турбази, отримані повідомлені на поштові перекази, поштові марки і марки держмита, бланки трудових книжок і вкладиші до них тощо) вартість бланків без ПДВ

331

321, 323, 364, 675

Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 08

08

2

Видання в підзвіт бланків суворої звітності (талони на бензин, бланки трудових книжок тощо)

362

331

3

Списання витрачених бланків суворої звітності на підставі акта

80, 81

331, 362

Водночас проводиться списання з позабалансового рахунку

08

Збільшення залишку рахунку 08 "Бланки суворого обліку" відбувається при надходженні (прийнятті на облік) бланків суворого обліку, зменшення - після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності.

Облік на рахунку 08 "Бланки суворого обліку" здійснюється як у кількісному, так і вартісному виражені.

В аналітичному обліку наводяться дані про місце зберігання, нумерацію, кількість і вартість таких бланків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >