< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поточний рахунок

За 2009 р. від'ємне сальдо поточного рахунку платіжного балансу зменшилося порівняно з 2008 р. у 7,4 раза і становило 1,7 млрд дол. США (табл. 4.2).

Товари

За 2009 р. зовнішній товарооборот зменшився порівняно з попереднім роком майже на 22 % та становив 85,1 млрд дол. США. Скорочення дефіциту було насамперед наслідком падіння імпорту товарів та послуг вищими темпами, ніж експорту (43,7 та 36,6 % відповідно). Також слід додати, що протягом року відбулося пожвавлення як світового, так і внутрішнього попиту, що разом із відносною стабілізацією обмінного курсу національної валюти зумовило поступове відновлення обсягів експорту та імпорту протягом року. Однак конкурентні переваги, здобуті в результаті девальвації обмінного курсу гривні наприкінці 2008 р., сприяли поліпшенню кумулятивних показників балансу товарів і поточного рахунку протягом 2009 р.

Від'ємне сальдо торгівлі товарами в 2009 р. зменшилося до 4,7 млрд дол. США (16,1 млрд дол. США - у 2008 р.). Хоча в цілому, товарооборот був на 43,6% меншим, ніж у 2008 р., протягом року він незмінно зростав після суттєвого падіння в І кварталі, і в IV кварталі був лише на 14,2 % меншим, ніж у відповідному кварталі 2008 р. Слід також зазначити, що хоч експорт товарів відновлювався швидшими темпами, ніж імпорту, баланс товарів залишався від'ємним за рахунок значної енергетичної складової (насамперед унаслідок суттєвого підвищення цін на імпортований газ).

Таблиця 4.2. Динаміка платіжного балансу України (аналітична форма), млрд дол. США

Статті платіжного балансу

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Рахунок поточних операцій

2 531

-1617

-5 272

-12 763

-1 732

Баланс товарів та послуг

671

-3068

-8 152

-14 350

-1953

експорт товарів та послуг

44 378

50 239

64 001

85 612

54 253

імпорт товарів та послуг

-43 707

-53 307

-72 153

-99 962

-56 206

Баланс товарів

"1135

-5 194

-10 572

-16 091

-4 307

експорт товарів

35 024

38 949

49 840

67 717

40394

імпорт товарів

-36 159

-44 143

-60 412

-83 808

-44 701

Баланс послуг

1 806

2126

2 420

1741

2 354

експорт послуг

9 354

11290

14 161

17 895

13 859

імпорт послуг

-7 548

-9 164

-11 741

-16 154

-11 505

Доходи (сальдо)

-985

-1 722

-659

-1 540

-2 440

Поточні трансферти (сальдо)

2 846

3173

3 539

3127

2 661

Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій

8190

4025

14693

9700

-11925

Рахунок операцій з капіталом

-65

3

3

5

595

Фінансовий рахунок

8 255

4 022

14 690

9695

-12 520

прямі інвестиції

7 533

5 737

9218

9 903

4 654

портфельні інвестиції

2 757

3 583

5 753

-1 280

-1 559

інші інвестиції

-2 187

-5 235

802

4 684

-7 955

Помилки та упущення

152

-63

-437

531

656

БАЛАНС

10721

2 408

9421

-3063

-13726

ФІНАНСУВАННЯ

-10721

-2 408

-9421

3063

13726

РЕЗЕРВНІ АКТИВИ

-10425

-1999

-8980

-1080

5 654

Використання кредитів МВФ (чисте)

-296

-409

-441

4143

1228

Виключне фінансування

0

0

0

0

4 798

Експорт товарів

У 2009 р. експорт товарів (40,4 млрд дол. США), хоч і був на 40,3 % меншим, ніж у попередньому році, але постійно зростав протягом року. Таке поліпшення було пов'язане з поступовим відновленням зовнішнього попиту, що підтверджувалося відповідною динамікою сезонно скоригованих показників економічного розвитку в країнах - основних торговельних партнерах. Однак у середньому за рік фізичні обсяги експорту зменшилися на 10,2 %.

Також відновлення світової економіки сприяло стабілізації цін на товари українського експорту після їх стрімкого падіння в IV кварталі 2008 р. і І кварталі 2009 р. У результаті в середньому за рік ціни експорту були на 34,1 % нижчими, ніж у 2008 р.

За широкими економічними категоріями відбулося зниження за всіма видами товарів - найбільше в частині вартості засобів виробництва (на 45,6 % ) та товарів проміжного споживання (на 42,4 %). Скорочення експорту споживчих товарів було найменшим (на 19,3 %), а в IV кварталі його обсяги практично повернулися на рівень IV кварталу 2008 р.

За товарними групами найбільше знизився експорт продукції чорної металургії (на 55,4 %), а також суттєво - експорт продукції хімічної галузі та мінеральних продуктів (на 48,6 та 44,6 % відповідно). Слід зауважити, що до основних країн - імпортерів українських чорних металів у 2009 р., крім Туреччини та Росії, приєдналися Ліван та Китай - частка кожної з цих країн зросла до 6,0 %.

Дещо меншим було падіння експорту машин та устаткування (на 36,8%) і продукції АПК (на 12,2%). Таке невелике зменшення експорту продовольчих товарів відбулося насамперед за рахунок достатньо високих обсягів експорту зерна (знизилися лише - на 4 %) та олій (знизилися на 7,7 %), що було зумовлено високим урожаєм цих культур у 2008 та 2009 рр.

У географічному розподілі експорту в 2009 р. порівняно з 2008 р. найбільше скоротились обсяги поставок до країн Європи, Америки та Російської Федерації (відповідно в 1,9, 3,7 та 1,9раза). Частка країн Європи в загальному обсязі експорту знизилась з 29,1 до 26,4 %, Америки - з 6,1 до 2,8, РФ - з 23,2 до 21,0 %. Серед регіонів найменше знизились обсяги експорту до країн Азії - на 23,6 %, що зумовило зростання частки цього регіону до 30 % (у 2008 р. - 23,5 %).

Імпорт товарів

У 2009 р. в Україну було імпортовано товарів на загальну суму 45,0 млрд дол. США, що на 46,2 % менше, ніж у 2008 р. Падіння неенергетичного імпорту було навіть більшим - 50,7 %. Таке підвищення імпорту відбувалося завдяки поступовому пожвавленню української економіки та відносній стабілізації обмінного курсу.

Зменшення вартісних обсягів імпорту в 2009 р. було зумовлено насамперед зменшенням фізичних обсягів імпорту (на 43,2%).

Падіння імпорту відбулося за всіма широкими економічними категоріями товарів. Найвищими темпами в 2009 р. знижувався імпорт засобів виробництва (60,2 %), зниження імпорту споживчих товарів та товарів проміжного споживання було меншим (відповідно на 45,5 та 42,9 %).

За товарними групами в 2009 р. найбільше знизилися вартісні обсяги імпорту машинобудівної та металургійної продукції (на 66 та 58,1 % відповідно). Імпорт машинобудівної продукції зменшився здебільшого за рахунок падіння майже в 6 разів імпорту наземних транспортних засобів.

Імпорт мінеральних продуктів скоротився на 35,5 % насамперед у зв'язку зі зменшенням вартісних обсягів нафти та нафтопродуктів (на 33,8 та 54,8 % відповідно), тоді як вартісні обсяги імпорту газу майже не змінились. Фізичні обсяги імпорту газу зменшилися на 28 % за одночасного підвищення ціни на 17,1 %. У результаті частка імпорту природного газу в товарній структурі імпорту зросла до 16,5 % (у 2008 р. - 9%),

Імпорт хімічної продукції знизився на 30,9 % за рахунок падіння імпорту пластмас на 39,1 %. Імпорт продукції АПК скоротився найменше - на 23,5 %, причому найбільше знизився імпорт олії та м'яса (на 38,9 та 32,6 % відповідно), а імпорт цитрусових навіть збільшився - на 8,6 %.

У географічному походженні імпорту товарів зросла частка країн СНД (з 38,6 до 43,4 %), і особливо Росії (з 23,2 до 29,4 %), за рахунок енергетичної складової. Відповідно знизилася частка країн далекого зарубіжжя (з 61,4 до 56,6%) унаслідок падіння обсягів імпорту з країн Азії - у 2,4 раза, з Америки та Європи - в 1,9 раза.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >