< Попер   ЗМІСТ   Наст >

8.5. Діяльність учителя і учня в різних видах навчання

В дидактиці існує ряд теорій навчання, які по-різному пояснюють сутність дидактичних процесів і, отже, пропонують будувати його по-різному.

Види навчання розрізняються за характером викладацької і навчальної діяльності, за побудовою змісту, методів і засобів навчання. В дидактиці розрізняють пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване навчання.

Поряд з цими загальновідомими моделями навчання існують і інші, які частіше називають дидактичними концепціями або системами.

Пояснювально-ілюстративне навчання характеризується тим, що вчитель викладає, повідомляє знання в обробленому "готовому" вигляді; учні сприймають і відтворюють Його. Етапи діяльності вчителя і учня в цьому дидактичному процесі мають такий вигляд:


Діяльність учителя

 • 1. Повідомляє нові знання, пояснює.
 • 2. Організовує осмислення навчальної інформації.
 • 3. Організовує узагальнення знань.
 • 4. Організовує закріплення навчального матеріалу.
 • 5. Організовує застосування знань і оцінює ступінь засвоєння.

Діяльність учня

 • 1. Сприймає інформацію, виявляє певне розуміння.
 • 2. Осмислює, поглиблює розуміння матеріалу.
 • 3. Узагальнює засвоєний матеріал.
 • 4. Закріплює вивчення шляхом повторення.
 • 5. Використовує знання у вправах, завданнях та ін.

Переваги пояснювально-ілюстративного навчання: систематич­ність, логічність, послідовність, відносно невеликі витрати часу.

Недоліки: слабо реалізується розвиваюча функція навчання — діяльність учня має репродуктивний характер. Однак, саме так здебільшого здійснюється процес навчання. Це традиційне навчання за Й.Гербартом.

При проблемному навчанні вчитель не повідомляє готових знань, а організує учнів на їх пошук: поняття, закономірності, теорії пізнаються в процесі пошуку, спостереження, аналізу фактів, розумової діяльності. Процес навчання, навчальна діяльність уподібнюються науковому пошуку і відображаються в поняттях: проблема, проблемна ситуація, гіпотеза, засоби розв'язання, експеримент, результати пошуку.

Етапи проблемного навчання такі:


Діяльність учителя

 • 1. Створює проблемну ситуацію.
 • 2. Організує осмислення проблеми і її формулюванням,
 • 3. Організує пошук гіпотези
 • 4. Організує перевірку гіпотези.
 • 5. Організує узагальнення результатів і використання отриманих знань.

Діяльність учня

 • 1. Усвідомлює суперечності у явищі, що аналізується.
 • 2. Формулює проблему.
 • 3. Висуває гіпотези.
 • 4. Перевіряє гіпотезу.
 • 5. Аналізує результати, робить висновки, застосовує отримані знання.

Переваги проблемного навчання: розвиває розумові здібності, викликає інтерес до навчання, пробуджує творчі сили.

Недоліки: не завжди можна використати через характер навчального матеріалу, непідготовленість учнів, кваліфікацію вчителя, вимагає багато часу, у зв'язку з цим проблемне навчання використовується нечасто. Як бачимо, така модель навчання подібна до тої, що запропонував Д.Дьюї — навчання за допомогою дій. У 60-х роках її варіант — навчання за допомогою дослідження — розробляв Дж. Брунер, а в Росії - це робили І.Лернер, М.Скаткін, М.Махмутов.

У програмованому навчанні навчальний матеріал розбивається на дрібні, легко засвоювані дози, що послідовно пред'являються учневі для засвоєння. Після засвоєння кожної дози здійснюється перевірка рівня знань. Доза засвоєна — переходять до наступної. Це і є "крок" навчання: подача, засвоєння, перевірка.

Структура програмованого навчання така:


Учитель (підручник, комп'ютер)

 • 1. Подає першу дозу матеріалу.
 • 2. Пояснює першу дозу матеріалу і дії з ним.
 • 3. Формулює контрольні запитання.
 • 4. Якщо відповідь правильна, пред'являє другу дозу матеріалу, якщо ні — пояснює помилку, повертає до роботи з першою дозою.

Учень

 • 1. Сприймає інформацію.
 • 2. Засвоює першу дозу матеріалу
 • 3. Відповідає на питання.
 • 4. Переходить до наступної дози матеріалу. Якщо відповідь неправильна, повертається до вивчення першої дози.

Переваги програмованого навчання: дрібні дози засвоюються легко, темп засвоєння вибирається учнем, забезпечується високий результат.

Недоліки: не всякий матеріал піддається поетапній обробці; обмежується розумовий розвиток учня репродуктивними операціями; наявний дефіцит емоцій і спілкування в навчанні.

Ідеї і принципи програмованого навчання сприяли появі ряду нових технологій. Наприклад, блочно-модульне навчання, при якому матеріал групується в блоки-модулі: цільовий, методичний, контрольний. Учні дотримуються вказівок і навчаються з великою мірою самостійності. Крім того, в дидактиці використовується навчання за алгоритмом; майбутнє має також використання електронних засобів з складними навчальними програмами.

Отже, на озброєнні у вчителя є різноманітні види навчання. Завдання полягає в тому, щоб для кожної конкретної ситуації вибрати оптимальний варіант навчального процесу. Розв'язанню цього складного завдання допомагає методика вибору оптимальних дидактичних рішень.

Запитання і завдання

 • 1. В чому полягає єдність і специфіка процесу пізнання і навчання?
 • 2. Як розуміти двобічний характер процесу навчання?
 • 3. Дайте характеристику освітньої, виховної, розвиваючої функцій навчання.
 • 4. Що таке розвиваюче навчання?
 • 5. Дайте характеристику найважливіших компонентів процесу навчання.
 • 6. Охарактеризуйте сутність і структуру діяльності вчителя в навчальному процесі.
 • 7. Розкрийте психологічні основи діяльності учнів у процесі навчання.
 • 8. Охарактеризуйте діяльність учителя і учнів в процесі організації пояснювально-ілюстративного, проблемного, програмованого навчання. Які основні переваги і недоліки названих видів навчання?

Додаткова література

 • 1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический
  аспект. - М., 1977.
 • 2. Баранов СП. Сущность процесса обучения. - М., 1986.
 • 3. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. - М., 1972.
 • 4. Данилов М.А. Процесс обучения в советской школе. - М., 1960.
 • 5. Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. - 2-е изд. - М., 1982.
 • 6. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. - М., 1986.
 • 7. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. - М., 1977.
 • 8. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. - М., 1975.
 • 9. Теоретические основы процесса обучения в советской школе / Под ред.
  В.В.Краевского, И.Я. Лернера. - М., 1989.
 • 10. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. - М., 1982.
 • 11. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в
  учебном процессе. - М., 1979.
 • 12. Якиманская И.С. Развивающее обучение. - М., 1979.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >