< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Педагогічна майстерність і педагогічна техніка вихователя ДНЗ

Характеристика опорного понятійного апарату з теми: педагогічна майстерність, педагогічна техніка, професійно-педагогічні здібності

Педагогічна майстерність. Що це? Якого фахівця в освітньо-виховній галузі можна вважати майстром? Для з'ясування цього скористаємося аналізом існуючих у психолого-педагогічній літературі визначень поняття "педагогічна майстерність".

Педагогічна майстерність - проблема, яка в педагогічній галузі є найбільш дослідженою. Якщо б зібрати літературу, яка написана про майстерність, то можна було б створити окрему бібліотеку.

Різні дослідники по-різному визначають педагогічну майстерність: як систему знань, умінь і навичок; як якості і властивості особистості; як здатність виконувати різні види професійної діяльності.

Майстерність завжди проявляється в діяльності, причому в діяльності ефективній.

І. А. Зязюн визначає педагогічну майстерність як комплекс властивостей особистості, що забезпечує самореалізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі. До таких властивостей належать гуманістична спрямованість діяльності педагога, його професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна техніка.

Ми визначимо поняття "педагогічна майстерність" через поняття "майстер" - фахівець, який, глибоко усвідомлюючи свою відповідальність перед іншою людиною і суспільством, творчо здійснює пошук шляхів удосконалення власної професійної діяльності, використовуючи набуті знання, вміння, досвід, індивідуально-психологічні особливості, творчий потенціал.

Педагогічна техніка - це система емоційно виразних засобів і прийомів (голосових, моторики, мімічних, пластичних та ін.), які забезпечують технологію педагогічної діяльності й найповніший прояв педагогічного потенціалу вихователя.

На думку Л. Рувинського, педагогічну техніку складають компоненти зовнішньої та внутрішньої техніки.

Зовнішня техніка включає такі складові:

  • - техніка мови (звучність, польотність, висота, темп, тембр, дикція та артикуляція);
  • - засоби зовнішньої естетичної виразності (фізіологічні - зріст, хода, статура, колір шкіри, волосся, очей; функціональні - постава, візуальний контакт, дистанція, жести, міміка, пантоміміка; соціальні - зачіска, одяг, взуття, макіяж, прикраси, аксесуари);
  • - комунікативна техніка;
  • - техніка професійно-педагогічного спілкування.

Внутрішня техніка включає:

  • - техніку саморегуляції психофізичного самопочуття;
  • - техніку використання у професійній діяльності особливостей власних пізнавальних психічних процесів (уваги, уяви, пам'яті, мислення тощо).

Психологічна наука визначає здібності як психічні властивості особистості, що забезпечують успішне виконання певних видів діяльності.

Відповідно, педагогічні здібності - це психічні властивості особистості вихователя, що є умовою успішного виконання різних видів професійно-педагогічної діяльності.

Педагогічна технологія - термін, що є запозиченим з виробничої галузі та означає технологічний процес виготовлення речі від початку до кінця.

У педагогіці технологія - це процес освітньо-виховного впливу на особистість від постановки мети до отримання очікуваних результатів. Процес алгоритмований, що здійснюється відповідно до етапів: окреслення мети, постановки освітньо-виховних завдань, відбору відповідного освітньо-виховного змісту, форм, методів, засобів і прийомів реалізації цього змісту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >