< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні проектні рішення в операційному менеджменті

Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

Ресурси як вхідні фактори операційної діяльності підприємства. Операційні процеси організації.

Ресурси. Ресурсна схема операційного процесу. Ресурси, що застосовуються та споживаються в операційній діяльності. Операційний процес. Класифікація операційних процесів.

Режими функціонування операційної системи.

Режим функціонування. Співвідношення понять "нормативний режим функціонування" та "стабільне функціонування". Склад підсистем, що забезпечують стабільне функціонування операційної системи.

Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства.

Диференціація операційного процесу. Форми організації виробництва.

Операційний цикл. Структура операційного циклу. Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства. Види руху предметів праці.

Бізнес-процеси.

Оновлення. Оновлення бізнес-процесу. Принципи оновлення. Методи і інструменти оновлення процесу.

Управління процесом проектування операційної системи

Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи.

Склад критеріїв і факторів проектування операційної системи. Ефект операційної системи. Підходи до побудови операційних систем. Базові концепції проектування операційної системи: підхід "конкурентні переваги", підхід "якість", модель соціотехнічної системи, модель логістичної системи.

Особливості розробки продукту та вибору технологічного процесу у виробничій сфері.

Еволюція основних підходів до управління розробками. Фази типового проекту. Проектування продукту очима споживача. Етапи вартісного аналізу. Критерій ефективності процесу проектування продукту. Інструменти при плануванні процесів.

Операційні технології.

Сучасний рівень розвитку операційних систем: системи автоматизованого проектування, автоматизовані системи управління виробництвом, системи автоматизованого складування та подачі товарів, гнучкі виробничі системи, інтегровані автоматизовані системи управління виробництвом.

Проектування послуг.

Особливості сфери послуг. Проектування операційних систем сфери послуг. Підходи до розробки послуг.

Особливості управління чергами.

Черги. Характеристика вхідних та вихідних потоків. Конфігурації систем обслуговування моделей черг.

Прийняття управлінських рішень в операційному менеджменті.

Сутність поняття "рішення", види управлінських рішень. Місце прийняття рішень у процесі управління. Моделі та технології прийняття рішень. Середовища прийняття управлінських рішень: визначеність, ризик, невизначеність. Кількісні та якісні методи обґрунтування управлінських рішень.

Управління процесом проектування виробничих потужностей та трудового процесу

Потужність операційної системи.

Потужність. Потужність операційної системи. Чинники потужності операційної системи. Види потужності операційної системи Методи оптимізації потужності операційних систем. Методи прогнозування необхідної потужності операційних систем. Методи визначення виробничої потужності.

Стратегічне планування потужностей.

Довгострокове планування. Середньострокове планування. Короткострокове планування. Відмінність планування виробничої потужності у виробничій сфері від пропускної здатності сервісного підприємства. Ступінь використання сервісної потужності.

Розміщення виробничих і сервісних об'єктів.

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Схеми розміщення та масштаби виробничих потужностей. Основні фактори розміщення виробництва. Методи розміщення промислових підприємств.

Розміщення обладнання і планування приміщень.

Чинники і обмеження розміщення устаткування. Розміщення обладнання для поточного виробництва. Проектування поопераційної (функціональної) схеми розміщення обладнання. Гнучкі схеми. Методологія схеми розміщення потужностей. Розміщення приміщень і обладнання сервісних підрозділів підприємством. Планування офісу.

Планування трудового процесу і нормування праці.

Трудовий процес. Структура трудового процесу. Принципи планування трудового процесу. Методи праць Проектування робіт І нормування праці. Форми та системи оплати праці

Лінійне програмування.

Лінійне програмування. Модель лінійного програмування. Симплексний метод. Етапи симплексного метода. Транспортний метод.

Управління проектами

Проектний підхід до управління організацією.

Сутність поняття "проект"; види проектів. Сутність проектного підходу до управління організацією. Ознаки проекту. Види проектів. Середовище проекту. Учасники управління проектами. Проектний менеджмент як інструмент управління процесами створення та розвитку операційної системи.

Менеджмент проекту. Життєвий цикл проекту.

Управління проектами. Поняття, види, методи управління проектами. Життєвий цикл проекту. Фази проектного циклу. Інструментарій проектного аналізу.

Маркетинговий аналіз. Технічний аналіз. І нститу цінний аналіз. Екологічний аналіз. Соціальний аналіз. Економічна цінність проекту. Показники ефективності проекту.

Фінансування, кошторис і бюджет проекту.

Джерела фінансування проектів. Кошторис. Кошторис проекту. Типи кошторисів. Методи визначення кошторисної вартості. Бюджетний контроль проекту.

Організаційні структури операційної діяльності.

Система управління операційною діяльністю. Функції та структура апарату управління. Види організаційних структур управління проектами. Управління інноваційно-інвестиційними процесами

Сутність та значення інноваційних проектів. Інноваційний проект. Етапи розробки інноваційного проекту. Склад і характеристика інвестиційного проекту. Основні документи, що стосуються управління реалізацією інвестиційного проекту. Оцінювання зміни вартості грошей у часі. Показники ефективності інвестицій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >