< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

В умовах розширення масштабів обігу товарів і послуг у сфері торгівлі, зростання кількості суб'єктів ринку, демонополізації та посилення конкуренції у внутрішній торгівлі, інтеграції цієї сфери в міжнародні зв'язки особливого значення набуває організація як упорядкована структура і цілеспрямована організаційна діяльність.

Саме раціональна організація, організаційні відносини, активні дії організуючої спрямованості виступають нині вагомим чинником ефективного функціонування торгівлі як системи. Тому засвоєння глибинних теоретичних засад організації торгівлі і вивчення узагальненого вітчизняного і зарубіжного практичного досвіду стає гострою необхідністю для майбутніх фахівців торговельної сфери.

Однак в Україні організація торгівлі як самостійна галузь знань тільки формується, і поки, на жаль, бракує відповідного сучасного підручника. Використання радянських підручників, безсумнівно уже недоцільно. Що стосується іноземних підручників, то вони розглядають організацію торгівлі в умовах зрілої економіки з урахуванням особливостей, відмінних від наших сьогоднішніх.

Отже, постає потреба систематизації знань про організацію торгівлі, їх акумулювання й оформлення у фундаментальному підручнику. Авторами даної праці здійснено спробу вперше в Україні із сучасних позицій викласти цілісну систему знань щодо організації торгівлі в академічному підручнику.

У пропонованому виданні віддзеркалені нові теоретичні положення і наукові підходи, які базуються на теоріях систем та організації, розглядаються сучасні концепції і тенденції, наукові обґрунтування організаційних структур і моделей, розкриті закони і принципи організації, умови їх реалізації, єдність структури і організаційних процесів, суть і зміст синергетики в організації торгівлі. Висвітлені також теоретичні і практичні напрацювання зарубіжних авторів — дослідників організації торгівлі.

З достатньою глибиною в підручнику розкрито характер, зміст і особливості організації торговельно-оперативних процесів у оптовій і роздрібній торгівлі, спрямованість організаційної діяльності на підвищення соціально-економічної ефективності підприємств і організацій торгівлі.

Організаційне забезпечення торговельно-оперативних процесів розглядається в органічній єдності і взаємозв'язку з організацією торговельно-технологічних процесів, їх раціоналізацією і розвитком на інноваційній основі.

Окремий розділ підручника присвячено регулюванню і контролю діяльності підприємств торгівлі, нормам і правилам торговельного обслуговування, порядку заняття торговельною діяльністю.

Отже, головна ідея, яка пронизує зміст підручника, полягає в тому, що фактор організації є визначальним у структурній перебудові торгівлі, диверсифікації торговельної діяльності оптимізації структур, активізації суб'єктів ринку, реалізації функцій торгівлі.

Підручник призначений насамперед для студентів, котрі навчаються за спеціальностями торговельно-економічного профілю. Він боже бути корисний також для менеджерів, маркетологів, магістрів, аспірантів, спеціалістів і керівників у сфері товарного обігу.

Це видання, яке вперше побачило світ, безперечно, не претендує на вичерпне висвітлення всього різноманіття питань організації торгівлі, а тому автори заздалегідь висловлюють подяку за зауваження і пропозиції, які обов'язково будуть ураховані під час подальшого вдосконалення підручника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >