< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК ДОХОДІВ, ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

 • 1. Характеристика доходів спеціального фонду та їх бухгалтерський облік.
 • 2. Облік грошових коштів по спеціальному фонду.
 • 3. Облік видатків спеціального фонду.
 • 4. Облік окремих видів власних коштів.

Використані джерела

 • 1. Перелік груп власних коштів бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та направлення їх використання", що затверджена постановою КМУ від 17.05.2002. № 659.
 • 2. Лист Головного управління Держказначейства України від04.04.2000 р. № 07-06/264-2356 "Про бухгалтерський облік коштів спеціального фонду".
 • 3. Про порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з надходженнями в натуральній формі. Лист ДКУ № 07-04/960-3876

від 12.05.2004.

 • 4. Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертвувань від фізичних і юридичних осіб установами освіти, охорони здоров'я, науки, спорту і фізичного виховання для потреб їх фінансування. Постанова КМУ від 4.08.2000 р. № 1222.
 • 5. Бюджетний кодекс України №2456-УІ від 8 липня 2010 року.

Характеристика доходів спеціального фонду та їх бухгалтерський облік

Бюджетні установи в результаті своєї фінансово-господарської діяльності можуть отримувати в своє розпорядження кошти не тільки з бюджету, але і з інших джерел. Кошти, які установи отримують понад асигнування, що виділяються державою, називають позабюджетними або спеціальними.

Включення позабюджетних коштів до спеціального виду бюджету починається з 1 січня 2002 року, коли законом "Про державний бюджет України на 2002 рік", було передбачено включати до спеціального фонду Державного бюджету ці надходження, як власні надходження цих установ.

Діючим Бюджетним кодексом передбачено, що власні надходження бюджетних установ - це кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності. Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету.

Спеціальний фонд кошторису видатків - це кошти, що надходять на конкретну мету та витрачаються на відповідні видатки за рахунок цих надходжень.

Основним нормативно-правовими актом, які дають право бюджетним установам отримувати позабюджетні доходи (від надання платних послуг, інших надходжень) та порядок їх обліку є Бюджетний кодекс та "Перелік груп власних коштів бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та направлення їх використання", що затверджений постановою КМУ від 17.05.2002 № 659.

Оскільки бюджетні установи отримують різноманітні власні кошти, з метою складання кошторису, обліку та надання звітності власні кошти об'єднують в такі групи:

 • o Перша група - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;
 • o Друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних установ.

Перша група власних коштів включає чотири підгрупи:

 • 1.1. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами у відповідності до їх функціональних повноважень.
 • 1.2. Надходження від господарської та виробничої діяльності. До цієї підгрупи відносять доходи від діяльності допоміжних, учбово-допоміжних підприємств, господарств, виробничих майстерень, плата за гуртожиток, квартплата, комунально-побутові послуги, науково-дослідні роботи по господарських договорах та ін. У разі створення для провадження господарської діяльності госпрозрахункових підрозділів, які мають статус юридичної особи, їх доходи та видатки не є власними надходженнями бюджетної установи і не включаються до спеціального фонду.
 • 1.3. Плата за оренду майна.
 • 1.4. Надходження від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд), інших матеріальних цінностей, плата за зданий металобрухт, дорогоцінні метали, каміння, які у відповідності з чинним законодавством залишаються на підприємстві.

Надходження перших двох підгруп формуються за видами, визначеними переліками послуг, що можуть надаватись бюджетними установами за плату, затверджуваними Кабінетом Міністрів України для відповідної галузі. Відповідальними за складання переліків визначаються центральні органи виконавчої влади, що є провідними у відповідній галузі (МВС, МЗС, МОН, МОЗ, Мінагрополітики, Мін-культури та інші). Перелік таких центральних органів виконавчої влади, що відповідають за підготовку переліків послуг затвердив Кабінет Міністрів України постановою № 659 від 17.05.2002 року.

Зокрема перелік платних послуг, які можуть надаватись державними навчальними закладами затверджено Постановою КМУ № 38 від 20.01.97 року. Наприклад:

 • - навчання іноземних і вітчизняних студентів у вищих навчальних закладах понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому;
 • - здобуття другої вищої освіти;
 • - післядипломна освіта та підготовка працівників різних професій понад державне замовлення;
 • - навчання слухачів підготовчих відділень;
 • - переведення до іншого вищого навчального закладу та поновлення навчання студентів;
 • - повторне вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів;
 • - підготовка і перепідготовка спеціалістів за замовленням служб зайнятості;
 • - підготовка аспірантів і докторантів понад державне замовлення;
 • - групові та індивідуальні заняття фізичною культурою та спортом понад норми встановлені навчальними планами;
 • - виготовлення та реалізація виробів у виробничих майстернях, продукції науково-дослідних господарств;
 • - надання послуг науковими, науково-дослідними підрозділами вузів;
 • - здавання в оренду будівель, обладнання та деякі інші.

Постановою КМУ № 1180 від 28.07.2003 року затверджено Перелік платних послуг які можуть надаватися бюджетними науковими установами:

 • 1. Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт.
 • 2. Проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання, матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації.
 • 3. Проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей національної економіки та кон'юнктурних досліджень.
 • 4. Наукова та науково-технічна експертиза.
 • 5. Розробка програмного продукту для науково-дослідних цілей.
 • 6. Підготовка бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, довідок, добірок, каталогів, рекламних матеріалів, тиражування матеріалів бібліотек на носіях інформації. Та інші роботи.

Друга група - інші джерела власних коштів - включає три підгрупи:

2.1. Благодійні внески, гранти і дарунки.

До цієї групи відносять всі види добровільної безповоротної та безоплатної допомоги як передача будь-яких видів майна, благодійні внески, гранти та дарунки, у тому числі внески від спонсорів та меценатів.

Благодійні внески носять безповоротний характер у вигляді коштів чи майна.

Гранти надаються на безповоротній основі і направляються на реалізацію цілей, що визначені програмою їх надання, проектом міжнародної технічної допомоги.

Дарунки отримуються від спонсорів, меценатів, а також це благодійні пожертвування, гуманітарна допомога. Отримані кошти витрачаються на вказані благодійником цілі.

 • 2.2. До другої підгрупи включають кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів. Ці кошти використовуються за визначеними напрямками видатків, що їх зазначають фізичні та юридичні особи - надавачі коштів.
 • 2.3. До підгрупи 3 включають кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.

Власні надходження бюджетних установ використовуються відповідно до Бюджетного кодексу, закону про державний бюджет чи рішення про місцевий бюджет за такими напрямами (Таблиця 5):

Таблиця 5

Спрямування видатків за спеціальними коштами

Група коштів

Надходження

Спрямування видатків

1 група власних коштів

1.1. Плата за послуги, що надаються установою відповідно до її основної діяльності

На покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

1.2. Надходження від господарської та виробничої діяльності

На організацію додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ

На господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв

1.3. Плата за оренду майна

На утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ

1.4. Надходження від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд), інших матеріальних цінностей, плата за зданий металобрухт, дорогоцінні метали, каміння, які у відповідності з чинним законодавством залишаються установі.

На ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти;

На господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв

Продовження табл. 5

2 група - інші джерела власних коштів

12. Благодійні внески, гранти і дарунки

На організацію основної діяльності бюджетних установ

2.2. Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.

На виконання відповідних цільових заходів

2.3. Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

На організацію основної діяльності бюджетних установ

Платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету. Якщо фактичний обсяг власних надходжень за спеціальним фондом кошторису бюджетної установи менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді її кошторису, розпорядник бюджетних коштів зобов'язаний до закінчення бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису щодо зменшення власних надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді.

Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Якщо такої заборгованості немає, розпорядник бюджетних коштів спрямовує 50 відсотків коштів на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, і 50 відсотків коштів - на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

Інші надходження спеціального фонду. В окрему групу надходжень виділяють отримані від вищого розпорядника кошти відповідно до затвердженого кошторису за рахунок спеціального фонду державного (місцевого) бюджету. В ході діяльності при виконанні кошторисів цих послуг установа отримує кошти, які витрачає згідно з кошторисом.

Для обліку доходів по спецкоштах призначені пасивні рахунки 7 класу:

 • 711 "Доходи по коштах, отриманих, як плата за послуги". По кредиту його відображаються доходи згідно з кошторисом, отримані як плата за надані послуги, від виробничої діяльності, орендна плата, за реалізацію майна.
 • 712 "Доходи по інших джерелах власних коштів бюджетних установ". По кредиту відображаються надходження благодійної допомоги, гранти, дари, надходження на виконання окремих доручень, інвестиції згідно з законодавством.
 • 713 "Доходи по інших надходженнях спеціального фонду". По кредиту відображається надходження інших коштів для їх витрачання за кошторисом.

Крім того виділяють окремі рахунки:

 • 714 "Кошти батьків за надані послуги". По кредиту відображаються надходження від батьків за утримання дітей в дитячих установах і інші послуги, крім шкіл-інтернатів.
 • 715 "Доходи направлені на покриття дефіциту загального фонду". Обліковуються кошти спеціального фонду, направлені на покриття дефіциту бюджету.
 • 716 "Доходи за витратами майбутніх періодів". На ньому обліковуються суми коштів по договорах з фізичними чи юридичними особами за надані послуги, які надійшли в поточному році і не використані, але які будуть використані в наступному році на витрати, передбачені договорами.

Надходження коштів може здійснюватися шляхом безготівкових розрахунків, або готівкою в касу установи. У випадку отримання готівки, такі кошти підлягають обов'язковому внесенню на відповідний рахунок з обліку спеціальних коштів. Слід пам'ятати, що використання спеціальних коштів без зарахування їх на рахунок в банку заборонено.

Для синтетичного обліку доходів спеціального фонду призначено меморіальний ордер № 14 "Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ" (ф. 409 бюджет). На кожний вид доходів спеціального фонду відкриваються окремі меморіальні ордери, які номеруються № 14-1, № 14-2 і т.д. Цей же меморіальний ордер є регістром аналітичного обліку доходів спеціального фонду.

По закінченні року сума фактичних доходів списується в порядку закриття рахунків в кредит рахунку 432 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом" записом: Дт 71 Кт 432.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >