< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Товариство з додатковою відповідальністю

Товариство з додатковою відповідальністю - господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників ратному розмірі до внеска кожного учасника.

Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.

Управління товариством з додатковою відповідальністю здійснюється на тих самих принципах, що й товариством з обмеженою відповідальністю.

Переваги закладів охорони здоров'я у формі TOB і ТДВ:

♦ порівняно з корпоративними закладами - відносна швидкість створення;

♦ порівняно з індивідуальним медичним підприємництвом:

♦ зростання фінансових можливостей, що дають змогу надати комплекс медичних послуг з діагностики, лікування й профілактики захворювань;

♦ високі темпи розвитку;

♦ солідарна відповідальність за зобов'язаннями закладу.

Недоліки закладів охорони здоров'я у формі TOB і ТДВ:

♦ порівняно з індивідуальним підприємництвом:

♦ більш низький рівень мотивації;

♦ менша оперативність у прийнятті управлінських рішень;

♦ можливість внутрішніх конфліктів серед засновників з питань напрямів надання медичної допомоги;

♦ менша ефективність прийнятих рішень, розподілу прибутку й ін.

♦ порівняно з державним закладом охорони здоров'я при проведенні медичної практики не мають права:

♦ видавати листки непрацездатності;

♦ видавати медичні висновки та висновки встановлених форм;

♦ виписувати рецепти на наркотичні і прирівняні до них лікарські засоби;

♦ на одержання пацієнтами медикаментів і товарів медичного призначення безкоштовно або за пільговими цінами.

Повне товариство

Повне товариство - господарське товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Установчий договір про повне товариство повинен визначати розмір частки кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення вкладів, форму їх участі в справах товариства. Ведення справ повного товариства здійснюється за загальною згодою всіх учасників. Ведення справ товариства може здійснюватися або всіма учасниками, або одним чи кількома з них, які виступають від імені товариства. В останньому випадку обсяг повноважень учасників визначається дорученням, яке має бути підписано рештою учасників товариства.

Фірмова назва установи, що функціонує як повне товариство, як правило, складається з імені (або найменувань) усіх його учасників із доповненням слів "повне товариство". У тих випадках, коли використовується ім'я одного з учасників товариства, додаються слова "і компанія" або "повне товариство". Наприклад, "Плехав і Ко" або "Полімедсервис. ПХО".

Особливістю повного господарчого товариства є те, що кожен з його учасників займається медичною підприємницькою діяльністю, робить це від імені товариства. Тому для створення й діяльності такої організації немає необхідності в Статуті.

Основним установчим документом повного господарчого товариства є установча угода, в якій визначається розмір частки кожного учасника й форма їхньої участі в діяльності товариства.

Управління діяльністю повного господарчого товариства можуть здійснювати всі його учасники, а також один або декілька з них. В останньому випадку обсяг повноважень учасників визначається дорученням, що повинно бути підписано іншими учасниками товариства.

Переваги Повного господарчого товариства:

o швидка акумуляція значних коштів;

o привабливість для кредиторів, тому що несе необмежену відповідальність за зобов'язаннями товариства;

o кожен член має право займатися підприємницькою діяльністю від імені товариства. Недоліки Повного господарчого товариства:

  • o успішна діяльність, можлива тільки за наявності повної довіри між її членами;
  • o не може складатися з одного члена;
  • o кожен член несе солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Тобто невдала підприємницька діяльність одного з членів може призвести до банкрутства, при якому кожний член товариства відповідатиме не тільки особистим внеском, а й усім своїм майном.

В Україні медичні установи у формі товариств із додатковою відповідальністю і повними господарчими товариствами не набули поширення.

Підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян

Підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян - підприємства, які на добровільних засадах об'єднали свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо інше не передбачено законодавством України.

Підприємства можуть об'єднуватись в:

o асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу й комерційну діяльність будь-кого з її учасників;

o корпорації - договірні об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;

o консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети;

o концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців;

o інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами.

Об'єднання діють на основі договору або статуту, який затверджується їх засновниками або власниками. Заклади, які входять до складу зазначених організаційних структур, зберігають права юридичної особи, і на них поширюється дія Закону України "Про підприємництво".

Рішення про створення об'єднання (установчий договір) і статут цього об'єднання погоджуються з Антимонопольним комітетом України в порядку, визначеному чинним законодавством.

В об'єднання підприємств, зареєстроване в Україні, можуть входити підприємства інших держав. Порядок вступу в об'єднання в зазначених випадках здійснюється відповідно до законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність.

Об'єднання є юридичною особою, може мати самостійний і зведений баланси, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Реєстрація об'єднання проводиться в порядку, встановленому Законом України "Про підприємства в Україні".

Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями підприємств, які входять до його складу, а підприємства не відповідають за зобов'язаннями об'єднання, якщо інше не передбачене установчим договором (статутом).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >