< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

В умовах функціонування ринкової економіки України, розвитку аграрного підприємництва та фермерства зокрема, модернізації державного сектору суттєво змінюється зміст організаційних, управлінських, соціально-економічних відносин як у системі державного управління, так і в управлінні на рівні окремого фермерського господарства.

Поширення крупнотоварного виробництва, зміна психології управлінця, стилю господарської поведінки, переоцінка керівниками фермерських господарств своєї ролі й місця в системі господарювання викликали відповідний інтерес до менеджменту - теорії і практики управління сучасним фермерським господарством. Новий підхід до управління полягає в тому, що будь-яке фермерське господарство розглядається як відкрита соціально-економічна система, котра діє в межах ситуаційного підходу. Тому форми, методи, системи, стилі керівництва мають істотно змінюватися залежно від об'єктивних умов первісних перемінних організації (зовнішнього середовища, цілей, стратегії, технології тощо).

Сучасний менеджмент - гнучка організаційна система управління й водночас складний соціально-економічний, інформаційно-технологічний процес, що використовуються для зміни станів і особливостей об'єкта управління.

Системний підхід до створення сучасного фермерського господарства за принципами менеджменту впроваджується повільними темпами, а в деяких випадках ігнорується зовсім (через незнання та відсутність методології застосування). Зміни в системі менеджменту пов'язані з глибокими кризовими явищами у сфері управління. Ефективно працювати заважає невміння керівників фермерських господарств по-новому мислити.

Розгляд менеджменту фермерських господарств як складної системи багатофункціонального управління дає змогу усвідомити внутрішні й зовнішні важелі регулювання всієї виробничої діяльності в цілому і таким чином досягти їх збалансованості за умов мінливого ринкового оточення.

Для створення сучасної системи менеджменту фермерського господарства необхідний чіткий, науково обґрунтований методологічний апарат, ядром якого має стати стратегія малого аграрного підприємства, створена на основі поглибленого економічного аналізу та прогнозуванні з обов'язковою побудовою різноманітних моделей поведінки як усієї системи в цілому, так і окремих її підсистем.

Для розв'язання цієї проблеми, окрім усього іншого, необхідне якісне навчальне забезпечення, прикладом якого може бути цей посібник.

Матеріал посібнику "Менеджмент фермерських господарств" поєднаний в цілісну систему знань про фермерське господарство як об'єкт управління, що дало б змогу менеджерам сформувати чіткі уявлення про природу й різноманітність функцій менеджменту сучасного фермерського господарства й навчатися і реалізовувати його на практиці.

Ідея підготовки цього посібника зумовлена потребою реалізувати концепцію менеджменту як системи, розроблену та практично відпрацьовану як у навчальному процесі, так і в практичній та науковій діяльності авторами. Головна мета цієї роботи - сприяти підготовці професіоналів-менеджерів для аграрного сектору економіки України, особливо для середнього і дрібного підприємництва, зокрема таких, як фермерські господарства, виробничі та обслуговуючі кооперативи і інші невеликі підприємства. Ми сподіваємось, що даний посібник стане в пригоді широкому загалу, як серед науковців так і практиків сільськогосподарського виробництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >