< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи наукових економічних досліджень

Методологічно історія економічних учень як особлива система наукових поглядів об'єднує сукупність методів економічного аналізу. До них можна віднести такі методи: діалектичний, наукової абстракції, історичний і логічний методи, системний.

Діалектика як метод - метод пізнання, загальний для всіх наук, у тому числі для історії економічних учень. Він базується на використанні законів і принципів філософії, сутність яких полягає у пізнанні економічних явищ і процесів у їхньому зв'язку та взаємозалежності, у стані безперервного розвитку, у розумінні того, що накопичення кількісних змін зумовлює зміни якісного стану, що джерелом розвитку є єдність і боротьба протилежностей.

Наукова абстракція як метод полягає в поглибленому пізнанні реальних економічних процесів шляхом виокремлення основних, найсуттєвіших ознак сторін певного явища, очищених (абстрагованих) від всього випадкового, неістотного. Результатами застосування методу наукової абстракції є формування понять, економічних категорій, виявлення і формування законів.

Історичний і логічний методи використовуються економічною теорією для дослідження економічних процесів у єдності. Історичний метод вивчає ці процеси у тій історичній послідовності, в якій вони виникали, розвивалися і змінювалися один за одним у житті. Логічний метод досліджує економічні процеси в їх логічній послідовності, прямуючи від простого до складного, звільняючись при цьому від історичних випадковостей, зиґзаґів і подробиць, не властивих цьому процесові.

Історія економічних учень, відображаючи в теоретичних концепціях реалії економічного життя, перебуває в постійному розвитку. Це наука постійного пошуку спроб зрозуміти та відобразити функціонування економічної системи, що базується на ринкових та державних важелях регулювання економіки.

У чому полягає зміст предмета "Історія економічних учень"?

Історія економічних учень як галузь економічної науки і навчальна дисципліна вивчає еволюцію поглядів на економічні процеси, закономірності формування і розвитку економічних теорій і шкіл. Курс не обмежується вивченням джерел, систематизацією і розкриттям поглядів видатних економістів; він прагне виявити взаємозв'язок і наступність ідей, трансформацію підходів і висновків.

Історію економічних учень цікавить, під впливом яких умов змінюються погляди на економічну дійсність, як еволюціонує трактування базових категорій, удосконалюються методи економічних досліджень.

Вивчаючи еволюцію економічних концепцій, ми прагнемо усвідомити, як розгортається процес формування і збагачення наших знань про економіку, як і чому багато ідей минулого і сьогодення зберігають актуальність, яким чином вони впливають на наші сучасні уявлення.

Історія економічних учень допомагає зрозуміти загальну спрямованість еволюції економічної науки, трансформацію її генеральних напрямів, виявити взаємозв'язок з економічною політикою та прийняттям стратегічних і оперативних рішень.

Чому потрібно вивчати курс "Історія економічних учень"?

Деякі економісти вважають зайвим звертатися до теорій і поглядів минулого. На їхню думку, ці теорії і погляди "обросли черепашками", утратили значущість, а тому на ознайомлення з ними не слід витрачати час.

Тих, хто дотримується подібної, суто негативної думки, порівняно небагато. Абсолютна більшість фахівців її не поділяють.

Чому ж економісту корисно, а часом просто необхідно ознайомлюватися з історією виникнення і розвитку економічної думки, з теоретичними розробками і концепціями, що створювалися і були поширені сто, двісті й більше років тому?

По-перше, історія економічних учень являє собою начебто ступені пізнання економічної науки. Ознайомлення з цією наукою допомагає зрозуміти внутрішню логіку, взаємозв'язок економічних категорій, законів, концепцій.

Вивчення історії економічної науки допомагає проникнути в лабораторію економічного мислення. Це своєрідний "стартовий майданчик", вступний курс для оволодіння економічним світоглядом.

По-друге, ознайомлення з різними школами і напрямами в економічній науці дає змогу повніше усвідомити взаємозв'язок теоретичних поглядів і концепцій з умовами і причинами їх виникнення, потребами економічної практики, інтересами різних соціальних груп, країн, народів. Важливо відчути послідовність, зрозуміти причини еволюції наукових положень, ідей, усвідомити їх зв'язки зі змінами, що відбуваються в економічній практиці.

По-третє, звернення до історії економічної думки сприяє вмінню об'єктивно оцінювати теорії, рекомендації, висновки. Важливо зрозуміти й осмислити відносність економічних знань, необхідність їх постійного уточнення, поглиблення , удосконалювання.

Як вважають багато авторитетних науковців, основи наших сучасних уявлень "сидять у минулому". І ці уявлення й ідеї минулого не належать тільки історії; вони несуть елементи наших сьогоднішніх і, нерідко, завтрашніх, майбутніх поглядів.

Ми звертаємося до концепцій, положень, висновків, а іноді до помилок і хибних поглядів економістів і політиків минулого вже тому, що хочемо глибше зрозуміти й осмислити сьогоднішні проблеми, звільнитися від застарілого і наносного, зберегти і використати все корисне. Для цього недостатньо знайомитись із якою-небудь однією концепцією чи системою поглядів, які б популярні вони не були.

Економічні школи і теорії так чи інакше відбивають складність і суперечливість господарської практики. Ці школи і теорії розвиваються, переживають періоди популярності, еволюції, трансформації. Разом з тим сучасні економічні вчення самі "виходять" з минулого, органічно зберігаючи зв'язок з "патріархами" економічної науки, часом дуже міцний і, водночас, суперечливий.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >