< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Підходи до класифікації страхування з правової точки зору

Ознаки, що визначають умови та форми проведення страхування, спираючись на внутрішню законодавчу базу та міжнародні угоди, підписані державою, мають назву юридичних і визначають підходи до класифікації страхування з правової точки зору.

З позицій класифікації страхування використовують 2 юридичні ознаки:

1) відповідність певних видів страхування вимогам внутрішнього та зовнішнього законодавства, що дозволяє виокремити види (класи) страхування з метою ліцензування страхової діяльності.

Директива 2002/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 листопада 2002 року про страхування життя виділяє 18 класів загального страхування та 7 класів страхування життя.

Довгострокове страхування (страхування життя і пенсій):

Клас 1. Страхування життя і щорічної ренти (ануїтетів).

Клас 2. Страхування до шлюбу і народження дитини.

Клас 3. Зв'язане довгострокове страхування життя.

Клас 4. Безперервне страхування здоров'я.

Клас 5. Тонтіни.

Клас 6. Страхування виплати капіталу.

Клас 7. Страхування пенсій.

Загальні види страхування:

Клас 1. Страхування від нещасних випадків.

Клас 2. Страхування на випадок хвороби.

Клас 3. Страхування наземних транспортних засобів.

Клас 4. Страхування залізничного транспорту.

Клас 5. Страхування авіаційної техніки.

Клас 6. Страхування суден.

Клас 7. Страхування вантажів (товарів у дорозі).

Клас 8. Страхування від пожеж і стихійного лиха.

Клас 9. Страхування власності.

Клас 10. Страхування відповідальності власників моторизованих транспортних засобів.

Клас 11. Страхування відповідальності власників авіаційної техніки.

Клас 12. Страхування відповідальності власників суден.

Клас ІЗ. Страхування загальної відповідальності.

Клас 14. Страхування кредитів.

Клас 15. Страхування поручительств (застави).

Клас 16. Страхування фінансових втрат.

Клас 17. Страхування судових витрат.

Клас 18. Страхування фінансової допомоги.

Згідно з цією класифікацією в багатьох країнах і ліцензується страхова діяльність. Компанія, яка тримала ліцензію на страхування життя, не має права на ліцензії на загальні види страхування.

Така вимога існує і в законодавстві України, але з метою ліцензування страхування поділяється не на класи, а на види (табл. 2.2).

2) форма страхування

Форми страхування - порядок організації страхування на засадах добровільності або обов'язковості.

За формою страхування поділяється на добровільне та обов'язкове. Як зазначав К. Г. Воблий, обов'язкове страхування є прекрасним засобом пропаганди страхових ідей серед широких мас [78]. Об'єкти, механізм, яким забезпечується реалізацією обов'язкового страхування, встановлюються законом. Форми типового договору, порядок проведення та особливі умови для ліцензування обов'язкового страхування визначаються Кабінетом Міністрів України.

Обов'язкове страхування - форма страхування, що ґрунтується на принципах обов'язковості як для страхувальника, так і для страховика. Обов'язкове страхування має велику перевагу перед добровільним страхуванням у тому, що дозволяє різко знизити тарифи і здешевити страхові послуги. Водночас йому притаманні й недоліки, які полягають у тому, що обов'язкове страхування не враховує фінансових можливостей кожного страхувальника, особливостей об'єктів страхування і страхових ризиків.

В табл. 2.2. наведено актуальний перелік видів добровільного і обов'язкового страхування, що реалізуються страховими компаніями як страхові продукти за умови отримання ліцензії.

Таблиця 2.2. Чинний перелік видів добровільного і обов'язкового страхування в правовому полі страхування

Вид страхування

 • 1. Добровільне страхування
 • 1. Страхування життя.
 • 2. Страхування від нещасних випадків.
 • 3. Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я).
 • 4. Страхування здоров'я на випадок хвороби.
 • 5. Страхування залізничного транспорту.
 • 6. Страхування наземного транспорту (крім залізничного транспорту).
 • 7. Страхування повітряного транспорту.
 • 8. Страхування водного транспорту (морського внутрішнього транспорту та інших видів водного транспорту).
 • 9. Страхування вантажів та багажу.
 • 10. Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
 • 11. Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9).
 • 12. Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).
 • 13. Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).
 • 14. Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачено пунктами 11-13).

 • 16 Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальників за непогашення кредиту).
 • 17. Страхування інвестицій.
 • 18. Страхування судових витрат.
 • 19. Страхування фінансових ризиків.
 • 20. Страхування медичних витрат.
 • 21. Страхування виданих гарантій (поручительств) та прийнятих гарантій. Страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв'язку з виконанням його обов'язків { доповнено пунктом 21-1 згідно із Законом №4212-УІ (4212-17) від 22.12.2011 Страхування сільськогосподарської продукції (доповнено новим пунктом згідно із Законом №4391-VI (4391-17) від 09.02.2012 ).
 • 22 Інші види обов'язкового страхування .
 • 2. Обов'язкове страхування

Медичне страхування.

Страхування життя і здоров'я випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, що працюють в установах і організаціях, які фінансуються з державного бюджету) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними службових обов'язків.

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, що працюють в установах і організаціях, які фінансуються з державного бюджету) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд).

Страхування спортсменів вищої категорії.

Страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Страхування засобів водного транспорту.

Страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ. Страхування працівників (крім тих, що працюють в установах і організаціях, які фінансуються з державного бюджету), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, що страждають на психічні розлади. Страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою.

Страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14).

Страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи (для банків - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та працівників Мінфіну, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку.

Страхування майнових ризиків під час промислової розробки родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ" (2665-14 ). Страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, що працюють в установах і організаціях, які фінансуються з державного бюджету) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах1 підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб.

Страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначеним Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам. Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання такої зброї.

Страхування тварин (крім тих, що використовуються у цілях сільськогосподарського виробництва) на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, що визначені Кабінетом Міністрів України.

Страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну житло чи здоров'ю туриста або його майну.

Страхування відповідальності морського судновласника.

Страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних ката-' строф та від протиправної дій третіх осіб.

Страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам.

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

Страхування манна, переданого у концесію

Авіаційне страхування цивільної авіації.

Страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних з обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам.

Страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги. Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може! призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.

Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів.

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності.

Страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ДКА.

Страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю

України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі.

Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі.

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів. Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.

Страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт.

Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

Страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства оператора державних лотерей.

Добровільне страхування - форма страхування, що здійснюється на підставі добровільно укладеного договору між страховиком і страхувальником.

Виключно добровільним є страхування життя. До добровільних видів належать також: страхування від нещасних випадків, медичне страхування (безперервне страхування здоров'я), страхування здоров'я на випадок хвороби, страхування наземного транспорту крім залізничного тощо.

На кожен вид добровільного страхування страхові компанії розробляють правила страхування та подають їх на затвердження у складі ліцензійної справи до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

На кожен вид обов'язкового страхування порядок та правила затверджуються Кабінетом Міністрів або Верховна Рада приймає відповідний закон.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >