< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стабільність і гарантованість соціального забезпечення

До спеціальних належать принципи окремих підгалузей та інститутів права соціального забезпечення: соціального страхування, соціальних допомог, пенсійного права. Наприклад, для соціального страхування характерні принципи солідарності і субсидіювання, обов'язковості державного соціального страхування для найманих працівників, надання права участі в соціальному страхуванні для осіб, які зайняті підприємницькою, творчою діяльністю тощо, державна гарантованість реалізації застрахованими громадянами своїх прав, економічне та цільове використання коштів страхових фондів. Праву соціальних допомог притаманні принцип адресності, і принцип соціального захисту найменш захищених верств населення. Спеціальними принципами пенсійного права є гарантованість пенсійне забезпечення в разі втрати працездатності в зв'язку з інвалідністю, старістю, втратою годувальника, диференційованість пенсійного забезпечення в залежності від умов праці, трудового (страхового) стажу.

Джерела права соціального забезпечення

В теорії права джерелом права вважають форму зовнішнього виразу і закріплення правових норм в нормативно-правових актах та нормативно-правових договорах.

Джерелами права соціального забезпечення є:

 • 1) нормативно-правові акти: закони, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування;
 • 2) нормативно-правові договори: міжнародні договори, Генеральні, галузеві і регіональні угоди та колективні договори Особливості джерел права соціального забезпечення — відсутність

єдиного кодифікованого акту, який врегулював би весь комплекс суспільних відносин, які становлять предмет права соціального забезпечення.

Особливе місце серед джерел права соціального забезпечення належить актам Міністерства праці і соціальної політики України, та органів соціального страхування.

Особливе значення мають закони про державний бюджет на поточний рік.

Джерела права соціального забезпечення можна класифікувати за різними критеріями:

 • • за юридичною силою: закони (загальні і спеціальні) та підзаконні акти;
 • • за сферою дії: загальні (закони, угоди, постанови Кабінету Міністрів, нормативно-правові акти міністерств та відомств) та локальні (нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної виконавчої влади, а також нормативно-правові акти, які приймаються на підприємствах, установах та організаціях);
 • • за видами відносин, які вони регулюють: такі, що регулюють відносини загальнообов'язкового державного соціального страхування, щодо пенсійного забезпечення, щодо надання допомоги, щодо надання пільг та соціального обслуговування. Законодавство України про соціальне страхування складається із законодавчих актів та інших актів законодавства, що регулюють відносини у сфері соціального захисту.

Поняття соціального захисту і його основні напрями в сфері праці

Ринкова система господарювання змінює не тільки економічну політику керування господарством, але і вимоги до робочої сили, формує нову політику господарської мотивації. Процес переходу до нових цінностей у житті суспільства йде негладко. Постійно дає про себе знати гостре протиріччя між необхідністю проведення жорсткої економічної політики, розкріпачення ринкових механізмів і недостатнім запасом міцності соціального захисту людей.

Система соціальних гарантій у сфері праці

Сама система соціального захисту в широкому смислі — це система правових, соціально-економічних і політичних гарантій, що представляють умови для забезпечення засобів існування:

 • • працездатним громадянам — за рахунок трудового внеску, економічної самостійності і підприємництва;
 • • соціально уразливим прошаркам — за рахунок держави, але не нижче встановленого законом прожиткового мінімуму. Соціальний захист — це система законодавчих, соціально-економічних і морально-психологічних гарантій, засобів і мір, завдяки яким створюються рівні для членів суспільства умови, що перешкоджають несприятливим впливам середовища на людину, що забезпечують гідну і соціально прийнятну якість їхнього життя.

Соціальний захист являє собою, з одного боку, функціональну систему, тобто систему напрямків, по яких вона здійснюється, а з іншого боку — інституціональну, тобто систему інститутів, що її забезпечують (державу, суд, профспілки й інші громадські організації).

У повному своєму прояві соціальний захист повинен охоплювати наступні напрямки:

 • • забезпечення членам суспільства прожиткового мінімуму і надання матеріальної допомоги тим, кому в силу об'єктивних причин вона необхідна, захист від чинників, що знижують життєвий рівень;
 • • створення умов, що дозволяють громадянам безперешкодно заробляти собі на життя будь-якими, що не суперечать закону способами;
 • • створення умов, що забезпечують задоволення визначеного мінімуму (в об'ємі суспільних можливостей із урахуванням національно-історичної специфіки) потреб громадян в освіті, медичній допомозі і т. п.;
 • • забезпечення сприятливих умов праці для найманих робітників, захист їх від негативних впливів індустріального виробництва;
 • • забезпечення екологічної безпеки членів суспільства;
 • • захист громадян від злочинних зазіхань;
 • • захист цивільних і політичних прав і свобод, що відповідають принципам правової; демократичної держави;
 • • створення умов, що виключають збройні соціальні і міжнаціональні конфлікти;
 • • захист від політичного переслідування й адміністративного свавілля;
 • • забезпечення вільного духовного життя, захист від ідеологічного тиску;
 • • створення сприятливого психологічного клімату в суспільстві в цілому, в окремих осередках і структурних утвореннях, захист від психологічного пресингу;
 • • забезпечення максимально можливої стабільності громадського життя.

У XX ст., коли традиційне капіталістичне суспільство фактично трансформувалося в нову соціально-економічну систему — соціально орієнтоване ринкове господарство, склалися потужні системи соціального захисту, що охоплюють як суспільство в цілому, так і структурні утворення господарського організму: підприємства, фірми, акціонерні товариства, кооперативи, трудові організації і т. п. На даний момент на Заході є декілька моделей систем соціального захисту громадян: американська, європейська, японська, у рамках котрих є свої різновиди. їм притаманні деякі загальні риси і поряд із цим специфічні, національні.

Глибокі соціально-економічні перетворення, що проходять в Україні, спрямовані на утвердження ринкової економіки, роблять проблему забезпечення ефективного соціального захисту громадян взагалі і працівників підприємств, зокрема, надзвичайно актуальною. З одного боку, ці перетворення підсилюють соціальний захист громадян, але з іншого боку — потрібно розпочинати набагато більше зусиль по соціальному захисту в деяких важливих сторонах життєдіяльності людини: захисту від безробіття, інфляції, матеріальної незабезпеченості значної частини громадян і т. п.

Мета соціально-політичних перетворень в Україні — затвердити справжнє цивільне суспільство. Останнім часом у літературі цьому приділяється багато уваги, робляться спроби, і небезуспішні, виявити характеристики цієї багатогранної системи. На жаль, поки в Україні ця мета не знаходить належної реалізації. Об'єктивна потреба породжує необхідність посилення соціального захисту з широкого спектру напрямків. Але головним залишається захист від зниження життєвого рівня працюючих і від безробіття, а на конкретному підприємстві — це турбота про умови й утримування праці, організації і системи оплати праці працівників. Багато важливих функцій з соціального захисту працюючого населення здійснюється саме на рівні підприємства, хоча на соціальному захисті зав'язана ціла система соціальних інститутів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >