< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контракт. Трудова угода

Контракт (від лат. contractus - "угода") - в юридичному значенні договір, угода, за якою встановлюються права та обов'язки для обох сторін - особи та установи, обумовлені певним терміном.

Отже, контракт - це угода між особою та установою про обумовлений час роботи з зазначенням посади й посадового окладу, обов'язків організації перед контрактантом (особою або організацією, яка укладає контракт) і контрактанта перед організацією. Документ набуває юридичної сили з моменту його підписання обома сторонами й діє протягом визначеного в ньому терміну. Укладається в двох примірниках - для обох сторін - із записом адрес юридичних сторін, підписом і розшифруванням прізвищ, датою підписання контракту.

Реквізити контракту:

 • 1. Назва документа зі стислим обґрунтуванням його призначення (на виконання обов'язків.", на управління підприємством тощо).
 • 2. Дата й місце написання.
 • 3. Орган, що наймає працівника.
 • 4. Посада, прізвище, ім'я та по батькові того, кого наймають.
 • 5. Текст документа .
 • 6. Підписи сторін - укладачів контракту.
 • 7. Печатка.

Структура тексту контракту:

 • 1. Загальні положення.
 • 2. Обов'язки сторін, де зазначаються:
  • o основні характеристики роботи, яку виконуватиме працівник, та вимоги до рівня й терміну її виконання, дотримання правил охорони праці;
  • o зобов'язання підприємства щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, організації підвищення рівня кваліфікації працівника. Окремим пунктом може бути передбачено додаткові пільги, компенсації, якщо умови роботи шкідливі.
 • 3. Робочий час, де визначено умови роботи (неповний робочий день, погодинна робота, неповний робочий тиждень тощо). Може наводитися конкретний графік роботи на певний термін.
 • 4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника, де зазначаються:
  • o посадовий оклад (тарифна ставка) за певний період;
  • o надбавка та інші виплати;
  • o компенсація у разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок;
  • o щорічна оплачувана відпустка (кількість робочих днів): основна та додаткова. Може вказуватися матеріальна допомога до щорічної відпустки;
  • o додаткові пільги, гарантії, компенсації.
 • 5. Відповідальність сторін, вирішення суперечок, де зазначається:
  • o яку відповідальність несуть сторони у разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків;
  • o порядок вирішення суперечок відповідно до чинного законодавства.
 • 6. Зміни, припинення та розірвання контракту, де зазначається:
  • o як можуть вноситися зміни та доповнення до контракту;
  • o умови дострокового розірвання контракту;
  • o умови припинення дії контракту.
 • 7. Термін дії та інші умови контракту. Контракт може бути укладено на термін до 5 років, але не менше ніж на 1 рік.

Трудова угода укладається між організацією й особою, яка не працює в цій організації. Коли в організації чи установі бракує фахівців з певної галузі, вона залучає для виконання деяких видів робіт працівників з інших установ.

Реквізити трудової угоди:

 • 1. Назва виду документа.
 • 2. Дата й місце його укладання.
 • 3. Перелік сторін, які уклали угоду.
 • 4. Зміст угоди з зазначенням обов'язків виконавця й замовника.
 • 5. Юридичні адреси сторін.
 • 6. Підписи сторін.
 • 7. Печатка підприємства або організації.

Трудова угода складається в двох примірниках: один видають на руки виконавцеві, інший зберігають у справах організації-замовника.

Зразок трудової угоди

Державна академія житлово-комунального господарства ТРУДОВА УГОДА

м. Київ 16 червня 2005 р.

Державна академія житлово-комунального господарства, в особі проректора з навчально-методичної роботи Карманського Віктора Павловича, щодалі йменується "Замовник", з однієї сторони, і Черненко Ольга Володимирівна, що далі йменується "Виконавець", з іншої сторони, уклали угоду про таке:

 • 1. Предмет угоди
 • 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання:
  • o розробити тематичну навчальну програму курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням);
  • o підготувати навчальний посібник для слухачів в електронному вигляді;
  • o прочитати 40-годинний курс "Українська мова (за професійним спрямуванням);
  • o прийняти іспит у слухачів.
 • 1.2. Замовник зобов'язується своєчасно прийняти й оплатити роботу.
 • 2. Розмір і порядок оплати
 • 2.1. За виконану роботу Замовник оплачує Виконавцеві п'ять тисяч (5000) гривень.
 • 2.2. Оплата здійснюється після виконання робіт.
 • 3. Відповідальність сторін
 • 3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.
 • 4. Дострокове розірвання угоди
 • 4.1. У разі порушення однією зі сторін зобов'язань за угодою інша сторона має право розірвати її в односторонньому порядку.
 • 5. Розв'язання суперечок
 • 5.1. У разі виникнення суперечок за цією угодою вони розв'язуватимуться судовими органами того району, де проживає Виконавець.
 • 6. Юридичні адреси сторін

Замовник: Київ-28, вул. Івана Кудрі, 31/2

_В.П. Карманський

(підпис)

Виконавець: Київ-100,

вул. Будівельників, 22/11, кв.7

_О.В. Черненко

(підпис)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >