< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінювання стратегії фінансового інвестування

  • 11.1. Сутність та значення стратегії фінансового інвестування.
  • 11.2. Вибір оптимальної стратегії по інвестиційному проекту в умовах ризику і невизначеності.
  • 11.3. Критерії оцінки інвестиційної стратегії фінансового інвестування

Сутність та значення стратегії фінансового інвестування

Ефективна реалізація інвестиційної діяльності вимагає від керівництва суб'єктів господарювання розробки та послідовної реалізації інвестиційної політики, головною складовою якої є інвестиційна стратегія. Ця стратегія являє собою узгоджені систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності і комплекс методів та інструментів, форм та джерел ресурсів, використання яких дозволить найбільш ефективно реалізувати завдання загальної стратегії економічного розвитку підприємства з врахуванням сукупності факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. Її розробка передбачає не тільки визначення напрямів, форм та особливостей формування інвестиційних ресурсів, а й планових заходів щодо досягнення передбачених цілей інвестування з чіткою послідовністю їх реалізації.

Таким чином, інвестиційна стратегія підпорядкована загальній стратегії економічного розвитку підприємства і тому має узгоджуватися з нею щодо цілей, етапів впровадження та відповідності стадії життєвого циклу, на якій знаходиться підприємство (табл. 11.1).

Інвестиційна стратегія підприємства має містити положення щодо врегулювання напрямів та перспектив розвитку фінансового та реального інвестування.

В залежності від ступеня участі менеджменту підприємства в реалізації стратегічних завдань та оцінки інвестором інформаційної ефективності інвестиційного ринку виділяють активний та пасивний типи стратегії фінансового інвестування.

Таблиця 11.1

Взаємозв'язок загальної та інвестиційної стратегій підприємства

Стадія життєвого циклу

Базова мета загальної стратегії економічного розвитку

Основне завдання

Спрямованість інвестиційної тратегії

Народження

Проникнення на ринок

Розробка виробничої програми

Оцінка та забезпечення потреби у первинному основному та оборотному капіталі

Дитинство

Закріплення на ринку

Ефективна організація виробничого процесу

Завершення формування капіталу

Юність

Розширення ринку збуту

Розширення асор тименту продукції та обсягів виробництва

Розширення діяльності за рахунок формування інвестиційного портфеля проектів

Рання зрілість

Вихід на нові територіальні ринки й регіональна диверсифікація

Нарощування виробничих потужностей

Подальше розширення за рахунок формування інвестиційного портфеля проектів та фінансове інвестування

Зрілість

Галузева диверсифікація

Визначення та освоєння нових напрямів виробничої діяльності

Розширення фінансового інвестування, створення дочірніх підприємств

Старіння

Забезпечення

стабільного

функціонування

Забезпечення стабільних обсягів виробництва та реалізації

Фінансове забезпечення збереження сформованого ви роб ничого потенціалу

Відродження

Істотне оновлення напрямів діяльності і ринків збуту

Заміна морально зношених виробничих потужностей, оновлення видів продукції, що виробляється

Диверсифікація інвестиційного портфеля, додаткове інвестування

Активна стратегія (модель) управління (active portfolio menegment) передбачає постійне ретельне відстеження і своєчасне придбання фінансових інструментів, що відповідають інвестиційним цілям портфеля, а також швидку зміну складу фінансових інструментів у портфелі у разі невідповідності інвестиційним цілям. Активна стратегія вимагає значних фінансових витрат, оскільки потребує активної інформативної, аналітичної, експертної й торговельної діяльності на ринку цінних паперів на підставі використання різних методів дослідження, зокрема експертних оцінок, прогнозування динаміки кон'юнктури ринку цінних паперів та економіки загалом як її передумови. Найпоширеніші методи активного управління портфелем цінних паперів реалізують принцип отримання додаткових доходів за рахунок пошуку недооцінених ринком фінансових активів або на підставі прогнозування майбутньої цінової динаміки шляхом з'ясування ринкових закономірностей.

Пасивна стратегія (модель) управління портфелем (passive portfolio menegment) ґрунтується на припущенні щодо відносної інформаційної достатності та ефективності інвестиційного ринку. Відповідно її метою є забезпечення дохідності портфеля на рівні се-редньоринкових показників за умови максимального захисту портфельних інвестицій від негативного впливу неринкових специфічних чинників. Пасивне управління передбачає формування диверсифіко-ваного набору інвестицій за умови певного гарантування прийнятних рівнів дохідності та ризику, розрахованих на тривалий термін.

Отже, інвестиційна стратегія має визначальне значення для розвитку та ефективного функціонування підприємства, оскільки:

  • - формує механізм реалізації довгострокових загальних інвестиційних цілей економічного розвитку підприємства;
  • - визначає основні цільові показники розвитку підприємства та можливості їх досягнення;
  • - забезпечує чіткий взаємозв'язок між стратегічним, поточним і оперативним управлінням інвестиційною діяльністю підприємства;
  • - дозволяє реально оцінити інвестиційні можливості підприємства та максимально використовувати інвестиційний потенціал;
  • - створює можливість поповнення джерел фінансування інвестиційних проектів;
  • - відображає переваги підприємства в інвестиційній діяльності порівняно з конкурентами.
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >