Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Регіональна економіка ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Предмет, метод і завдання дисципліни "Регіональна економіка" Визначення предмету курсу Місце курсу в системі наукових дисциплін Зв'язок з економічною теорією, статистикою, галузевими економічними та іншими дисциплінами Методи і методологічні основи курсу "Регіональна економіка" Завдання курсу "Регіональна економіка" Структура курсу. "Регіональна економіка" Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів Економічні закони і закономірності розміщення виробництва, їх об'єктивний характер Закономірності і сучасні інтеграційні процеси Основні закономірності розміщення продуктивних силЗакономірність соціальної спрямованості розвитку продуктивних сил Закономірність раціонального розміщення виробництва Закономірність планомірності розміщення продуктивних силЗакономірність пропорційного розміщення продуктивних сил Закономірність комплексного розвитку і розміщення продуктивних силЗакономірність територіального поділу праціЗакономірність територіальної концентрації розміщення і розвитку продуктивних сил Закономірність економічної цілісності регіону Закономірність глобалізації та регіоналізації розміщення і розвитку продуктивних сил Найважливіші принципи розміщення продуктивних силПринцип раціонального розміщення виробництваПринцип комплексного розміщення виробництва Принцип збалансованості і пропорційності розміщення виробництва Принцип внутрішньодержавного та міжнародного територіального поділу праціПринцип збереження екологічної рівновагиПринцип обмеженого централізму Принцип вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку регіонів та областей Визначальна роль економічних і соціальних факторів у розміщенні виробництва Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил Основні напрями формування та вдосконалення територіальної організації виробництва Економічне районування та територіальна організація господарства Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства Наука про економічне районування Економічний район, його головні ознаки, районоутворюючі фактори Принципи економічного районування Форми територіальної організації продуктивних сил економічних районів Типи економічних районів Економічне районування і його практичне значення Особливості районування та сучасна мережа економічних районів Територіальна структура виробничо-територіального комплексу економічного району Удосконалення територіальної організації і структури народного господарства Регіони у системі територіального поділу праці Територіальний поділ праці - основа формування економічних районів Спеціалізація економічних районів та методики її оцінки Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики Сутність державної регіональної економічної політики Об'єкти і суб'єкти державної регіональної політики Основні цілі державної економічної політики Завдання державної регіональної економічної політики Наукове обґрунтування регіонального розміщення продуктивних сил Механізм реалізації регіональної економічної політики Поняття і сутність механізму реалізації державної регіональної економічної політики Цільова організаційно-правова база реалізації регіональної економічної політики Основні важелі та ключові елементи механізму реалізації регіональної економічної політики Спеціальні (вільні) економічні зони - один із засобів реалізації регіональної економічної політики Міжрегіональне і прикордонне співробітництво— інструменти реалізації регіональної економічної політики Основні засади управління державним та комунальним сектором регіональної економіки ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЦІЛІСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс Структура економіки. ЇЇ сутність та поняття Регіональні особливості галузевої структури економіки Реструктуризація регіональної економіки в умовах ринку Природний та ресурсно-трудовий потенціал економіки України Природно-ресурсний потенціал та його структураЗемельні ресурси Водні ресурси Лісові ресурси Мінеральні ресурсиПаливні ресурси України Рудні ресурсиНерудні ресурси Кількісна і якісна економічна оцінка природних ресурсів та природних умовЗемельні ресурси Лісові ресурсиЕкономічна оцінка лісових насаджень Оцінка водних ресурсів Оцінка мінеральних ресурсів Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини і палива (корисних копалин) Характеристика природноресурсного потенціалу економічних районів.Земельні ресурсиЛісові ресурси Водні ресурсиМінеральні ресурси Ресурсозабезпечення і його значення для розвитку народного господарства країниЗемельні ресурсиЛісові ресурсиВодні ресурси Мінеральні ресурси Населення і трудовий потенціал України Роль населення у розвитку народного господарства України Чисельність і розміщення населення України Відтворення людського потенціалу країни та його регіональні особливості Міграційні процеси та їх види Особливості формування та розселення населення Державна політика зайнятості працездатного населення Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення Міжгалузеві комплекси, їх сутність, структура та значення Процеси інтеграції та підвищення ролі регіонів Динаміка та ефективність структурної трансформації економіки ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем Методологічні основи і сутність регіональної економіки Основні передумови регіонального економічного розвитку Економічна система регіону як ланка єдиного господарського комплексу Територіальна диференціація регіонів за рівнем розвитку продуктивних сил Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку Економіка Донецького регіону. Місце і роль економіки Донецького регіону в розвитку економіки країни Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону Територіальна і галузева структура господарства регіону Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону Економіка Придніпровського регіону Місце і роль Придніпровського економічного регіону в економіці країни Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону Територіальна і галузева структура господарства регіону Проблеми та напрями розвитку розміщення продуктивних сил регіону Економіка Східного регіону Місце і роль Східного економічного регіону в економіці країни Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону Територіальна і галузева структура господарства регіону Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону Економіка Центрального регіону Місце і роль Центрального Економічного регіону в економіці країни Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону Територіальна і галузева структура господарства регіону Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону Економіка Поліського регіону Місце і роль Поліського економічного регіону в розвитку економіки країни Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону Територіальна і галузева структура господарства регіону Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону Економіка Подільського регіону Місце і роль Подільського економічного регіону в розвитку економіки країни Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону Територіальна і галузева структура господарства регіону Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону Економіка Карпатського регіону Місце і роль Карпатського економічного регіону в розвитку економіки країни Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону Територіальна і галузева структура господарства регіону Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону Економіка Причорноморського регіону Місце і роль Причорноморського економічного регіону в економіці країни Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону Територіальна і галузева структура господарства регіону Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та світові структури. Зовнішня економічна діяльність України в умовах ринкової економіки. Економічні зв'язки України з країнами СНД Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції Економічна інтеграція України в європейську та світову структуру Експортний потенціал України і можливості його реалізації на світовому ринку. Транзитний потенціал України і його значення в розвитку економіки держави. Фактори сталого розвитку продуктивних сил. Природно ресурсні фактори розвитку продуктивних сил. Паливно-енергетичний фактор сталого розвитку продуктивних сил. Водний фактор в розвитку продуктивних сил. Трудоресурсні фактори сталого розвитку продуктивних сил. Споживчий фактор розвитку продуктивних сил. Транспортний фактор сталого розвитку продуктивних сил. Науково-технічний прогрес як фактор сталого розвитку продуктивних сил. Фактор ринкової кон'юнктури розвитку продуктивних сил. Фактор історико-географічного положення розвитку продуктивних сил. Екологічний фактор розвитку продуктивних сил. ЕКОЛОГІЯ ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Наукові засади раціонального природокористування Еволюція економічних принципів природокористування Еколого-економічні засади раціонального природокористування Перспективні напрями раціонального природокористування Економічний моніторинг і система екологічної інформації Стан навколишнього природного середовища в УкраїніСтан земельного фонду Використання та охорона надрЗабруднення повітряного басейну Рівень лісистості та якісний стан лісів Правові аспекти охорони навколишнього природного середовищаЗемельний кодекс УкраїниВодний кодекс України Лісовий кодекс України Кодекс України про надра Закон України про охорону атмосферного повітряЗакон "Про природно-заповідний фонд України" Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система екологічної інформаціїАдміністрація ядерного регулювання Управління міжнародних відносин Управління науки Юридичне управлінняВідділ зі спеціальної роботиУправління економікиУправління регіональної політики і територіального розвиткуУправління державної екологічної експертизиУправління відходів та вторинних ресурсівУправління техногенно-екологічної безпеки Управління моніторингу Управління атмосферного повітряУправління водних ресурсів та надрУправління біологічних та земельних ресурсів Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища Економічний механізм управління природоохоронною діяльністю Міжнародні природні ресурси та співробітництво у галузі охорони навколишнього природного середовища Економічний механізм охорони природного навколишнього середовища Екологічна оцінка господарської діяльності як інструмент екополітики Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності Ресурсозбереження як чинник підвищення ефективності суспільного виробництва Державна програма охорони навколишнього природного середовища Стратегічні напрями розвитку галузей народного господарства та забезпечення охорони природно-ресурсного потенціалу Ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовища Збалансоване використання і відновлення природних ресурсівЗемельні ресурси Водні ресурсиКорисні копалини Атмосферне повітря Ресурси флори і фауни. Рекреаційна та заповітна справа Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища. Стан навколишнього середовища як фактор глобального та національного розвитку.Зміни кліматичних умов. Антропотехногенні ускладнення та катастрофи Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі. Міжнародне правоохоронне співробітництво. Європейський вектор українського правового поля в сфері охорони навколишнього середовища. Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.
 
Наст >