< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Складання списку літературних джерел

Список літературних джерел є обов'язковим елементом наукової праці. Він є ключем до використаних дослідником джерел, певною мірою відбиває наукову етику і культуру наукової праці. Змістовність списку дає уявлення про те, наскільки глибоко її автор зумів вивчити стан досліджуваної проблеми, наскільки глибоко він володіє предметом дослідження. За рахунок включеного у наукову працю списку літератури стає можливим скоротити деякі цитовані матеріали та виклад окремих положень у тексті наукової праці.

До списку літератури, вміщеного у наукову працю, включають використані, цитовані і (або) рекомендовані літературні джерела. Рекомендовані джерела включають головним чином до навчальних і методичних видань. Розміщують списки літератури у кінці видання (крім наукових збірників статей, деяких довідників і методичних посібників. Побудова списку літератури може бути різною. У наукових працях найбільш поширеними є такі варіанти: за алфавітом, алфавітно-хронологічний, у послідовності першого згадування робіт і систематичний.

Список літератури в науковій праці свідчить про обсяг використаних автором джерел, про рівень стану досліджуваної проблеми і навичок роботи з науковою літературою. Такий список - одна з суттєвих частин наукової праці, що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження.

Список використаних літературних джерел розміщують після основного тексту наукової праці. Його обсяг не перевищує 5% загального обсягу рукопису.

Відомості про кожне літературне джерело записують відповідно до існуючих правил бібліографічного опису друкованої праці. В Україні залишаються бути чинними правила бібліографічного опису друкованих праць, встановлені стандартом ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составления". Правила бібліографічного опису друкованих праць є обов'язковими для всіх, у кого виникає потреба складати списки літературних джерел. Складають бібліографічний опис кожного джерела мовою, на якій його видано.

Бібліографічний опис друкованої праці являє собою сукупність відомостей про неї (а також її частину або групу праць), які дають можливість ідентифікувати1 працю, одержати уявлення про її зміст, читацьке призначення, обсяг та ще деякі дані.

Бібліографічні описи складаються з певних елементів, які поділяють на обов'язкові і факультативні (тобто такі, які застосовують при необхідності додатково розкрити особливості видання). Послідовність запису всіх елементів чітко визначена і не може довільно змінюватись.

Залежно від того, з яких елементів складається бібліографічний опис, він може бути:

коротким - складатись тільки з обов'язкових елементів;

розширеним - включати як обов'язкові, так і деякі факультативні елементи;

повним - складатись з обов'язкових і всіх факультативних елементів.

Різницю між ними можна побачити з такого прикладу (описи наведено у такому порядку: короткий-розширений-повний):

Фрейд 3. Введение в психоанализ. - М., 1991. - 456 с. Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции. - М.: Наука, 1991. - 456 с. Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции / Автори очерка о З.Фрейде Ф.В.Басейн и М.Г.Ярошевский. - М.: Наука, 1991. - 456 с. - (Серия "Классики науки").

У списках літератури наукових праць, як правило, наводять розширені бібліографічні описи, включаючи до них крім обов'язкових ще й елементи, наявність яких суттєво підвищує інформативність опису. Короткі бібліографічні описи застосовують у бібліографічних посиланнях, які розміщують усередині тексту, у підрядкових або позатекстових примітках. Повні бібліографічні описи застосовують у бібліографічних виданнях.

Складають бібліографічний опис безпосередньо за тим виданням, що описують. Це забезпечує правильність і вірогідність включених до опису відомостей. Джерелом відомостей для бібліографічного опису може бути титульна сторінка, випускні дані (найчастіше вміщені на звороті титульної сторінки), вступ, сам текст та інше конкретної друкованої праці.

Елементи бібліографічного опису відокремлюють умовними розділовими знаками: крапкою (.), двома крапками (:), комою (,), крапкою і комою (;), крапкою і тире (. -), похилою лінією (/), двома похилими лініями (//) тощо.

У бібліографічних описах застосовують деякі чітко визначені скорочення. Застосовувати довільні скорочення слів не допускається!

Узагальнено бібліографічний опис книги включає відомості про автора (чи авторів), назву видання, його характер і призначення, відомості про авторство, відомості про повторність видання, місце видання (місто, видавництво або установа, що здійснили видання), рік видання, кількість сторінок та деякі інші (докладніше про них можна дізнатися із спеціальних довідників).

Відомості про автора (чи авторів) включають його прізвище (у називному відмінку) та ініціали: Савченко В.П. При потребі вказують додаткові відомості про автора (батько, син, спеціальність тощо).

Назву видання вказують у такому вигляді і послідовності, як і на його титульній сторінці. Скорочувати слова у назві не дозволяється. У додаткових елементах бібліографічного опису застосовують уніфіковані скорочення (їх буде наведено у конкретних прикладах бібліографічних описів далі).

При потребі назву видання доповнюють деякими додатковими відомостями про нього, які характеризують його тип (монографія, довідник, навчальний чи методичний посібник тощо), призначення (для якої категорії читачів призначене - школярі, студенти, викладачі та ін.), відомості про офіціальний характер видання, про те що його перекладено з іншої мови та інші. Перед першими відомостями цієї групи ставлять дві крапки (:). У разі потреби навести кілька із вказаних відомостей, їх відокремлюють крапкою.

Відомості про авторство наводять у тому разі, коли книгу написано колективом із трьох і більше авторів. До них відносять також відомості про тих осіб, що брали участь у створенні книги (це може бути відповідальний редактор, перекладач тощо). Перед відомостями про авторство ставлять умовний розділовий знак у вигляді похилої лінії (/).

Відомості про повторність видання наводять в уніфікованій формі незалежно від того, як їх вказано у самому виданні. Спочатку арабськими цифрами вказують порядковий номер видання арабськими цифрами, до якого через дефіс додається відмінкове закінчення, наприклад: 3-є випр. і доп. вид.

Місце видання, тобто місто, у якому знаходиться видавництво або установа, що здійснила видання, вказують повністю у називному відмінку. Як виключення, скорочують назви Києва - К., і для літератури, виданої російською мовою, назви Москви - М., Ростова-на-Дону - Ростов н/Д, і в літературі минулих років Ленінграда - Л (тепер Санкт-Петербургу - СПб). Відокремлюють позначення місця видання від попередніх відомостей знаком тире (-).

Назву видавництва або установи, що здійснила видання, наводять у називному відмінку, стисло, так, як це зроблено у самому виданні. Між попереднім елементом опису і назвою видавництва ставлять дві крапки. Назву видавництва у лапки не беруть, наприклад: - К.: Генеза.

Рік видання завжди вказують арабськими цифрами (без буквених позначень) і відокремлюють від попереднього елемента комою.

Кількість сторінок дає уявлення про обсяг друкованої праці. Вказують кількість сторінок арабськими цифрами з додаванням позначення одиниці підрахунку: "с" (сторінки). Для деяких видань його обсяг вказують в інших одиницях, наприклад стовпчиках - "стп" (це характерно для енциклопедичних видань).

У кожному конкретному виданні елементи бібліографічного опису конкретизуються і мають деякі специфічні особливості.

Бібліографічний опис книги одного автора включає прізвище та ініціали автора, назву книги, відомості, що уточнюють зміст, призначення та повторність видання книги, місце видання, рік видання і кількість сторінок у книзі.

Приклади:

Бабанский Ю.К. Проблеми повышения педагогических исследований: Дидактический аспект. - М.: Педагогика, 1982. - 192 с.

Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения: Монография. - М.: Педагогика, 1981. - 186 с.

Лутай В.С. Філософія сучасної освіти: Навчальний посібник. - К.: Центр "Магістр-8" творчої спілки вчителів України, 1996. - 256 с.

Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью: Методическое пособие. - К.: Вища школа, 1987. - 224 с.

Прокопенко І.Ф. Людина у світі економіки та бізнесу: Експериментальний підручник. -Харків: Основа, 1995. - 310 с.

Бібліографічний опис книги двох авторів включає прізвища обох авторів, відокремлені комою, та всі інші елементи опису книги.

Приклади:

Ботвинников А.Д., Ломов Б.Ф. Научные основы формирования графических знаний, умений и навыков школьников. - М.: Педагогика, 1979. - 256 с.

Василевская А.М., Пономарева Р.А. Развитие технического творческого мышления у подростков и юношества. - К,: Вища школа, 1982. - 144 с.

Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в педагогических исследованиях: Непараметрические методи. - М.: Педагогика, 1977. - 136 с.

Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. - М.: Педагогика, 1981. - 160 с.

Яковлев Н.М., Сохор А.М. Методика и техника урока в школе: В помощь начинающему учителю. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1985.- 208с.

До бібліографічного опису книги трьох авторів включають прізвища всіх трьох авторів, відокремлюючи їх комою.

Приклади:

Атутов П.Р., Бабкин Н.И., Васильєв Ю.К. Связь трудового обучения с основами наук. -М.: Просвещение, 1983. - 128 с.

Верлань А.Ф., Касаткин В.Н., Тесленко И.Ф. Основы информатики и вычислительной техники: Методическое пособие для учителей. - К.: Радянська школа, 1985. - 55 с.

Душков Б.А., Смирнов Б.А., Терехов В.А. Инженерно-психологические основы конструкторской деятельности: Учеб. пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1990. - 270 с.

Зинченко В.П., Мунипов В.М., Смолян Г.Л. Ергономические основы организации труда. - М.: Экономика, 1984. - 238 с.

Романенко В.П., Тименко М.М., Тезікова С.В. Зміст і форми орієнтації школярів на педагогічні професії: Навчальний посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 62 с.

Бібліографічний опис книги чотирьох та більше авторів. Якщо авторів книги більше чотирьох, то вказують прізвища тільки перших трьох з додаванням слів "та інші". Але, як правило, коли авторів книги чотири і більше, їх прізвища не вказують на титульній сторінці видання. Про них можна дізнатись із звороту титульної сторінки або вступу до книги. Тому відомості про авторів у цьому разі вказують після назви книги (такий елемент, як вже згадувалось вище, називають відомостями про авторство на відміну від відомостей про автора чи авторів, які вказують перед назвою книги), відокремлюючи їх похилою лінією (/). У колективних виданнях передбачається, що крім авторів участь у створенні книги можуть брати й інші особи, які здійснюють її редагування, переклад тощо. Відомості про це вказують після повного чи скороченого переліку прізвищ авторів, відокремивши їх крапкою з комою.

Приклади:

Возрастные и индивидуальние особенности образного мышления учащихся / Якиманская И.С., Столетнев В.С., Каплунович И.Я. и др.; Под ред. И.С.Якиманской. - М.: Педагогика, 1989. - 224 с.

Дидактика современной школы: Пособие для учителей / Кобзарь Б.С., Кумарина Г.Ф , Кусый Ю.А. и др.; Под ред. В.А.Онищука. - К.: Радянська школа, 1987. - 351 с.

Молодежь и научно-технический прогресе / Абушенко В.Л., Бабосов Е.М., Борковская Е.А. и др.; Под ред. Е.М.Бабосова, - Минск: Навука і техніка, 1989. - 172 с.

Основи психології: Підручник / Киричук О.В , Роменець В.А.., Татенко В.О. та інші.; За загал. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. - К.: Либідь, 1995. - 632 с.

Основы инженерной психологии: Учебник для вузов / Душков Б.А., Ломов Б.Ф., Рубахин В.Ф. и др.; Под ред. Б.Ф.Ломова. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Высшая школа, 1986. - 447 с.

Якщо для цього є підстави (у разі відсутності прізвищ авторів на титульній сторінці книги і коли один із авторів (чи інша особа) виступає як редактор книги, то за правилами опису книги чотирьох авторів може описуватись і книга трьох авторів.

Приклади:

Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки / Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В.; За ред. В.Й.Скиби. - К.: Основи, 1996. - 717 с.

Графические задачи на уроках черчения / Виноградов В.Н., Василенко Е.А.,Жукова Е.Т,; Под ред. В.Н.Виноградова. - Минск: Народная асвета, 1984. - 126 с.

Производственная социология, психология и педагогика: Учебное пособие / Филиппов А.В., Липинский В.К., Князев В.Н. - М.: Высшая школа, 1989. - 255 с.

При потребі можуть бути включені до опису прізвища всіх авторів книги.

Приклади:

Основи економічної теорії; Навчальний посібник / Мочерний С.В,, Єрохін С.А., Каніщенко Л., Синишин І.М, Устенко О.А.; За ред. С.В.Мочерного. - К.: Видавничий центр Академія, 1997. - 464 с.

Методика викладання математики: Практикум / Бевз Г. П., Конфорович А.Г., Олійник Г.Ф., Савич Є.Ф, Слєпкань 3.1., Ченакал Є.О., Шевченко А.В.; За ред. Г.П.Бевза. - К.: Вища школа, 1981. - 199 с.

Методологические проблемы развития педагогической науки / Атутов П. Р., Скаткин М.Н., Турбовской Я.С., Гмурман В.Е., Воробьев Г.В., Ильин В.С., Болдырев Н.И.; Под ред. П.Р.Атутова, М.Н.Скаткина, Я.С.Турбовского. - М.: Педагогика, 1985. - 240 с.

Основы научных исследований: География / Пистун Н.Д., Швебс Г.И., Шищенко П.Г., Игнатенко Н.Г., Твердохлебов И.Т., Яценко Б.П., Голиков А.П., Жупанский Я.Й.; Под ред. Н.Д.Пистуна и Г.И.Швебса. - К.: Вища школа, 1988. - 192 с.

При дуже значній кількості авторів книги у бібліографічному описі їх взагалі не вказують, а наводять тільки прізвища тих осіб, які здійснювали редагування книги.

Приклади:

Адаптация организма учащихся к учебной й физической нагрузкам / Под ред. А.Г.Хрипковой, М.ВАнтроповой. - М.: Педагогика, 1982. - 240 с.

Возрастные возможности усвоения знаний: Младшие классы школы / Под ред. Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова. - М.: Просвещение, 1966. - 442 с.

Вопроси психологии способностей; Сб. статей / Под ред. В.А.Крутецкого. - М.: Педагогика, 1973. - 216 с.

Способности й склонности: Комплексные исследования / Под ред. Э.А.Голубевой. - М.:

Педагогика, 1989. - 199 с.

Теоретические основы содержания общего среднего образования / Под ред. В.В.Краевского, И.Я.Лернера. - М.: Педагогика, 1983. - 352 с.

Бібліографічний опис словника виконують за правилами бібліографічного опису книги.

Приклади:

Біологічний словник / За ред. К.М, Ситника, О.П.Топачевського. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. - 679 с.

Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. -К.: Наукова думка, 1989. - 199 с.

Географический энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред. А.Ф.Трешников. - 2-е изд., доп. - М.: Советская знциклопедия, 1989. - 591 с.

Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Д.Г.Гринчишина. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Радянська школа, 1988. - 320 с.

Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.

Бібліографічний опис довідника також не відрізняється від бібліографічного опису книги.

Приклади:

Азаров А.М. Открытия учених УССР: Справочник. - К.: Наукова думка, 1988. - 319с.

Машиностроительное черчение: Справочник / Попова Г.Н., Алексеев С.Ю. - Л.: Машиностроение, Ленингр. Отд-ние, 1986. - 447 с.

Общетехнический справочник / ЕА.Скороходов, В.П.Законников, А.Б.Пакнис и др.; Под общ. ред. Е.А.Скороходова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1989. - 511 с.

Сучасна українська мова: Довідник / А.Ю.Шевченко, В.В.Різун, Ю.В.Литсенко; За ред. О.Д.Пономаріва. - К.: Либідь, 1993. - 336 с.

Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя - М.: Просвещение, 1991. - 288 с.

Зведений бібліографічний опис багатотомного видання подібний до опису книги. Відомості про те, із скількох томів складається видання, вказують безпосередньо після назви видання, відокремивши його двома крапками (:). Якщо багатотомне видання вийшло з друку протягом кількох років, то наводять рік виходу першого і через тире рік останнього тому.

Приклади:

Костомаров М.І. Твори: В 2-х томах / Упоряд., авт. перед, та приміт. В.Л.Смілянська. -К.: Дніпро, 1990.

Педагогическая энциклопедия: В 4-х томах / И.А.Каиров (гл. ред.) и др. - М.: Советская энциклопедия, 1964-1968.

Пискунов Н.М. Дифференциальное и интегральное исчисления: В 2-х томах. 9-е изд., перераб. и доп. - М.: Наука, 1970.

Справочник металлиста: В 5-ти томах / Под ред. С.А.Чернавского и В.Ф.Рещикова. 3-е изд. перераб. - М.: Машиностроение, 1976-1978.

Теплов Б.М. Избранные труды; В 2-х томах / Ред.сост. Н.С.Лейтес, И.В.Равич-Щербо. -М.: Педагогика, 1985.

Кількість томів може бути вказана і в самому кінці бібліографічного опису. Для позначення кількості томів застосовують велику літеру "Т" і арабські цифри.

Приклади:

Песталоцци И. Г. Избраннне педагогические сочинения / Под ред. В.А.Ротенберг, В.М.Кларина. - М.: Педагогика, 1981. - Т.1-2.

Український Радянський Енциклопедичний Словник. / Редкол.: Бабичев Ф.С. та ін. 2-ге вид. - К.: Голов, ред. УРЕ, 1986-1987. - Т.1-3.

Ушинский К.Д. Педагогические сочинения / Редкол.: М.И.Кондаков (гл. ред.) и др. - М.: Педагогика, 1988-1990. - Т.1-6.

Ферсман А.Е. Избранные труди / Гл. ред. С.М.Белянкин. - М.: Изд-во АНССР, 1952-1959. - Т.1 -5.

Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків / Редкол.: П.С.Сохань (відп, ред.) та ін. -К.; Наукова думка, 1990-1991. - Т.1-3.

Бібліографічний опис окремого тому багатотомного видання може бути складений за двома варіантами. За першим з них опис окремого тому може складатись із загальних відомостей про все видання, доповнене відомостями про окремий том

Приклади:

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти томах / Гл. ред. А.В.Запорожец. - М.: Педагогика, 1982-1984. - Т. 3. Проблемы развития психики / Под ред. А.М.Матюшкина. 1983. - 367 с.

Кетлинская В.К. Собрание сочинений: В 4-х томах. - Л.: Художественная литература, 1978. - Т.1, Мужество: Роман. - 664 с.

Ковалев А.Г., Мясищев В.Н. Психические особенности человека: В 2-х томах. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1957-1960. - Т.2. Способности. 1960. - 304 с.

Рильський М.Т. Зібрання творів; у 20-ти томах. - К.: Наукова думка, 1980-1988. - Т. 15. Мистецтвознавчі статті, 1986. - 520 с.

Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти томах / Дзеверін О.Г. (голова) та інші. - К.: Радянська школа, 1977, - Т. 3. Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина. - 670 с.

Другий варіант застосовують тоді, коли окремий том видання має власну назву. Тоді спочатку наводять відомості про цей том за правилами бібліографічного опису звичайної книги, а вже після цього - відомості про те, до складу якого видання входить окремий том, позначення та номер цього тому.

Приклад:

Кетлинская В.К. Мужество: Роман. - Л.: Художественная литература, 1978. - 664 с. (Собр. соч.: Т.1).

Бібліографічний опис дисертації включає прізвище (у називному відмінку) та ініціали автора, назву дисертації, та відомості про те, що наукова праця є дисертацією, і про науковий ступінь, який здобувається на основі захисту дисертації. Від назви дисертації ці відомості відокремлюють двома крапками (:) і наводять їх скорочено:

Дис...

канд.

пед. наук,

Дис...

д-ра пед. наук,

Дис...

канд.

психол. наук,

Дис...

д-ра психол. наук,

Дис...

канд.

фіз.- мат. наук,

Дис...

д-ра фіз. - мат. наук,

Дис...

канд.

філолог. наук,

Дис...

д-ра філолог. наук,

Дис...

канд.

техн. наук,

Дис...

д-ра техн. наук,

Дис...

канд.

економ. наук,

Дис...

д-ра економ. наук,

Дис...

канд.

геогр. наук,

Дис...

д-ра геогр. наук та ін.

Далі через дві крапки вказують шифр номенклатури спеціальностей наукових працівників. Місто, у якому захищено дисертацію, рік написання та її обсяг у сторінках вказують як і для книг.

Приклади:

Вихрущ А.В. Трудова підготовка учнів в загальноосвітніх школах України: Дис... д-ра пед. наук: 13,00.01. - К., 1994. - 473 с.

Галай В. А. Получение машинних перспективних изображений с минимизацией искажений по критериям зрительного восприятия: Дис... канд. техн. наук: 05.01.01. - К., 1989. - 164 с.

Даниленко Л. І. Соціально-педагогічні умови ефективного управління загальноосвітньою школою: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01. - К., 1994. - 215 с.

Кравицька О.В. Семантична та словотвірна характеристика назв осіб у пам'ятках укра -їнської мови ХУІ-ХУШ століть: Дис... канд. філолог. наук: 10.02.02. - Львів, 1995. - 236 с.

Ландина Т.В. Организационно-экономические механизмы адаптации предприятия к риночним условиям: Дис... д-ра эконом. наук: 08.06.01. - Львов, 1995. - 401 с.

Москалець В.П. Психологічні основи виховання духовності в Українській національній школі: Дис... д-ра психол. наук: 19.00.07. - К., 1996.- 425 с.

Патрушев Є.М. Правові основи діяльності комерційних банків України по розразунках: Дис... канд. юрид. наук; 12.00.02. - К., 1994. - 189с.

Бібліографічний опис автореферату дисертації виконують подібно до опису дисертації, але відомості про характер наукової праці доповнюють скороченням слова "Автореферат":

Автореф. дис... канд. психол. наук, Автореф. дис... д-ра. філолог. наук і т.ін.

Приклади:

Белобородов В. Н. Применение ультракоротких световых импульсов для физических исследований в нелинейной лазерной спектроскопии: Автореф, дис... канд. физ.- мат. наук: 01.04.02. - М" 1984. - 20с,

Ильченко О.Е. Исторические формы единства теоретического й практического: Автореф. дис... канд. филос. наук: 09.00.02. - М., 1979. - 22с.

Непийвода В.М. Розробка способів та технічних пристроїв управління компенсуючими установками: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.03. - Вінниця, 1995. - 18с.

Пєхота О. М. Індивідуалізація професійно-педагогічної підготовки вчителя: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04. - К., 1997. - 52с.

Пустовійт Р.Ф. Педагогічні умови формування підприємницької культури у старшокласників: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. - К., 1997. - 24с.

Рашман С.М. Вегетативные функции й умственная деятельность: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.00.17. - М., 1987. - 47с.

Коваленко С. Н. Об асимптотических формулах для решения линейных систем интегро-дифференциальных уравнений: Автореф. дис... канд, физ.-мат. наук: 01.01.02. - К., 1987. - 14с.

Бібліографічний опис частини видання включає відомості як про саму складову частину, так і про документ, у якому її вміщено. Відомості про складову частину відокремлюють від відомостей про сам документ двома похилим лініями (//).

Складова частина видання може являти собою самостійну працю (наприклад, стаття у журналі, матеріали виступу на конференції) або певну частину праці, що має самостійний заголовок (це може бути розділ чи параграф книги).

У бібліографічному описі статті з періодичного видання спочатку наводять відомості про статтю, а потім про видання, у якому її вміщено. Відомості про статтю включають прізвище (у називному відмінку) автора статті та її повну назву. Відомості про видання включають його назву (в лапки назву журналу не беруть), рік виходу журналу і його номер (число). Елементи відомостей про видання відокремлюють між собою крапкою і тире (. - ). У кінці опису вказують сторінки, на яких розміщена стаття у даному журналі (її початок і кінець), відокремлені від попередніх відомостей крапкою з тире. Для позначення кількості сторінок застосовують літеру "С" і арабські цифри. Приклади:

Гончаренко С.У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень // Вісник Академії педагогічних наук України. - 1993. - № 1. - С. 11-23.

Дмитренко П. В. Підготовку вчителя - на наукову основу // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1997. - № 2. - С. 36-39.

Жалдак М.І. Гуманітарний потенціал інформатизації освіти // Рідна школа. - 1992. - № 78. - С .61-64.

Мацько Л.І. Українська мова: Формування національної свідомості // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 1. - С.67-70.

Стельмахович М.Г. Виховний ідеал української народної педагогіки // Початкова школа. - 1994. - № 2. - С.3-6.

Коли авторів статті два чи три, то їх прізвища відокремлюють комою.

Приклади:

Абашкіна Н.В., Бережна Е.П., Дорошкевич В.О. Нові підходи до розробки сучасних педагогічних досліджень // Рідна школа. - 1994. - № 3-4. - С. 41-43.

Акимова М. К., Козлова В.Т. Что нужно знать учителю о психологических особенностях учащихся // Школа и производство. - 1989. - № 6. - С. 10-14.

Кузнецов А.А., Бешенков С.С., Смекалин Д.О. ЭВМ на уроках математики // Математика в школе. - 1985. - № б. - С. 44-46.

Кухар В.М., Титова Г.С., Гришко А.Г. Формування пізнавальної активності школярів на уроках математики // Початкова школа. - 1984. - № 10. - С. 36-44.

Сохань Л.В., Ануфрієва Р.А. Розвиток особи в нову технологічну еру // Педагогіка і психологія. - 1994. - № 1. - С. 34-44.

При кількості авторів статті більше трьох, вказують прізвища тільки перших трьох з додаванням слів "та інші".

Так само як і статті в журналах описують статті з неперіодичних видань -науково-технічних та науково-методичних збірників. Різниця полягає тільки у тому, що замість номера збірника праць вказують його випуск.

Приклади:

Гамезо М.В. Психология чтения проекционных чертежей и изображений // Ученые записки МГЗПИ. - 1972. Вып. 33. - С.32-46.

Денисов В.Л. К вопросу расчета оптимальной производственной мощности // Труды Ленингр. кораблестроит. Ин-та. - 1976. - Вып. 113. - С.115-118.

Козак Ф.В., Сверида Б.В. Модульна система організації навчального процесу та рейтинговий контроль знань студентів // Проблеми вищої школи. - 1994. Вип. 81. - С. 32-35.

Сохор А. М. О дидактической переработке материала науки в учебниках (на примере физики) // Проблемы школьного учебника. - 1978. - Вып.6. - С. 89-100.

Четверухин Н.Ф. Опыт исследования пространственных представлений учащихся // Известия АПН РСФСР. - Вып. 21. - С. 5-50.

Якщо випуск (том) видання, що продовжується, має ще окрему назву, то її вказують додатково.

Приклад:

Моисеев Б. К. К проблеме интуиции в учебном процессе // Педагогическое воздействие на осознаваемые и неосознаваемые компоненты психики. - Пермь, 1975. - С. 29-58. (Уч. зап. Перм. пед. Ин-та. Т.143).

Бібліографічний опис статті з неперіодичного видання повинен містити відомості про саму статтю та відомості про видання, виконані за правилами опису книги.

Приклади:

Колбановский В. Н. Роль пространственного воображения в развитии технических способностей // Способности и интересы: Сб. статей / Под ред. Н.Д.Левитова, В.А.Крутецкого. - М.; Изд-во АПН РСФСР, 1962. - С. 122-147.

Мостепаненко М. В. (Диалектический материализм и проблеми взаимосвязи и взаимодействия наук // Методологические проблемы взаимосвязи и взаимодействия наук: Сб. статей. - Л.: Наука, 1970. - С. 6-8.

Ребус Б.М. Психологический анализ конструктивно-технической деятельности // Психология трудовой и конструктивной деятельности: Сб. статей. - Ставрополь: Кн. Изд-во, 1966. - С. 67-81.

Шадриков В. Д. Способности в структуре психики // Диагностика познавательньгх способностей: Сб. науч. трудов. - Ярославль: ЯрГУ, 1986. - С.3-8.

Якиманская И.С. Некоторые вопросы повышения уровня развития пространственных представлений у школьников // Повышение зффективности и качества преподавания черчения: Сб. статей / Сост. А.Д.Ботвинников. - М.: Просвещение, 1981. - С.44-55.

Бібліографічний опис матеріалів виступу на науковій конференції виконують подібно до опису статті у журналі чи збірнику. Приклади:

Дудик М.В. Використання комп'ютерного моделювання при вивченні статистичної фізики // Нові інформаційні технології в навчальному процесі загальноосвітньої школи та вузу: Тези доповідей IV Міжвуз. наук.-практ. конф., 15-18 листопада 1995 р. - К., 1995. - С. 39-41.

Оржехівська В.М. Експертні оцінки в дослідженнях змісту освіти // Стандарти загальної середньої освіти. Проблеми, пошуки, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25-26 червня 1996р. - К., 1996. - С. 40-41.

Перепелиця П. С., Рибалка В. В., Смульсон М.Л. Психологічні аспекти визначення здібностей до технічної творчості // Актуальні проблеми професійної орієнтації і технічної творчості учнівської молоді: Тези доповідей і повідомлень Міжвузівської науково-практичної конференції, 11-12 грудня 1990р. - Рівне, 1990, - С. 120-121.

Руденко Ю. Д. Українознавство як наукова основа виховання в учнів національної самосвідомості // Виховання національної самосвідомості школярів: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 8-9 жовтня 1996 р. - К., 1996. - С. 39-41.

Савицкая Е. И., Костенко О.Р., Рогачевская М.В. и др. Методические подходы к комплексной оценке влияния социально-гигиенических факторов на здоровье населения // Тезисы докладов XI сьезда гигиенистов Украинской ССР, 16-18 декабря 1986г. - Львов, І986. - С.25-27.

Бібліографічний опис статті з енциклопедії подібний до опису статті в журналі. Назви універсальних енциклопедій дозволяється у відомостях про видання вказувати абревіатурами (Большая Советская Энциклопедия - БСЭ, Українська Радянська Енциклопедія - УРЕ і т.ін.). Місце видання енциклопедій і назву видавництва не вказують.

Приклади:

Бевз Г.П. Геометрична прогресія // УРЕ. 2-ге вид. 1978, Т.2. - С.530. Бирюков Б.В., Гастев Ю.А., Геллер Е.С. Моделирование // БСЭ. 3-е изд. 1974, Т.16. - С. 393-395.

Іванов В.П., Мазепа В.І. Культура // УРЕ, 2-ге вид. 1981, Т.6. - С.10-11. Конфорович А.Г. Арифметика // УРЕ. 2-ге вид, 1977, Т.1. - С.243.

Ребане Т.К. Квантовая химия // Краткая химическая энциклопедия, 1963, Т.2. - С. 526534.

У бібліографічному описі окремої частини книги спочатку наводять відомості про працю в цілому, а потім - про відповідну частину. Приклади:

Гольдгамер Г.И. Информационное обеспечение исследований и разработок. - М.: Наука, 1986. Глава 3. Создание документов и управление их потоками, С. 118-149.

Драгоманов М.П. Вибране ("... мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні") / Упоряд та авт. іст.-біогр. нарису Р.С.Міщук. - К.: Либідь, 1991. Чумацькі думки про українську національну справу, С. 461-558.

Крип'якевич І.П. Історія України / Відп. редактори Ф.П.Шевченко, Б.З.Якимович. -Львів, світ, 1990. Частина 3. Козацька держава. 1. Богдан Хмельницький, С.170-186.

Культура і побут населення України: Навч. посібник / Наулко В.І., Артюх Л.Ф., Горленко В.Ф. та ін. - 2-ге вид. доп. та перероб. - К.: Либідь, 1993. Розділ 3. Духовна культура українського народу. 4. Народне образотворче мистецтво, С.219-232.

Ломов Б.Ф. Вопросы общей и педагогической психологии. - М.: Педагогика, 1991. Часть III. Педагогическая психология. Раздел 1. Научно-технический прогресс и средства умственного развития человека, С. 129-156.

Посилання у тексті наукової праці на включені до списку літературних джерел документи може відбуватись по різному.

Коли бібліографічні описи у списку пронумеровані, то щоб зробити посилання, у тексті після згадування про конкретний документ (або після наведення цитати з нього) у квадратний дужках вказують порядковий номер документа арабськими цифрами, за яким його наведено у списку літературних джерел: [17]. У разі необхідності вказують конкретні сторінки згадуваного джерела (особливо коли наводять цитату): [24, С.72]. Для багатотомних видань може бути вказаний і номер тому: [32, Т.3, С.232].

Якщо бібліографічний список не пронумеровано, то для посилання на документ у квадратних дужках наводять початкові слова бібліографічного опису - прізвище автора або перші слова назви праці - і рік видання, наприклад:

[Терещенко О.М., 1992], [Дидактичні умови, 1989].

Більш детально і повно з вимогами до складання бібліографічних описів літературних джерел можна ознайомитись у спеціальних виданнях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >