< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Характеристика облігацій

Облігація — цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.

Повернення грошей по облігації здійснюється у визначений момент часу, який називається датою погашення облігації.

Облігації розміщуються у документарній або бездокументарній формі, можуть бути іменними або на пред'явника. Облігації мають номінальну вартість, виражену в національній або іноземній валюті (для державних облігацій), але не менше, ніж одна копійка.

Залежно від виплати доходу розрізняють:

 • 1) відсоткові (купонні) облігації;
 • 2) цільові облігації;
 • 3) дисконтні облігації;
 • 4) конвертовані облігації.

Відсоткові облігації — облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів. Тобто відсоткові облігації передбачають виплату доходу у вигляді відсотку, що встановлюється до номінальної вартості. Процент виплачується у вигляді купонів або фіксованих платежів з визначеною умовами емісії періодичністю.

До сертифіката відсоткової облігації на пред'явника додається купон (купонний лист). У купоні (купонному листі) зазначаються серія та номер сертифіката облігації, за якою виплачуються відсотки, найменування і місцезнаходження емітента, строки виплати відсотків. На кожному купоні (купонному листі) зазначається його порядковий номер.

Цільові облігації — облігації, виконання зобов'язань за якими дозволяється товарами та/або послугами відповідно до вимог, встановлених умовами розміщення таких облігацій. Звичайно такі товари або послуги коштують дорожче порівняно із сумою грошей, інвестованих в облігацію. Трапляються випадки, коли суть полягає не в ціні, а у можливості придбати дефіцитний товар або послугу.

Дисконтні облігації — облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації виплачується власнику облігації під час її погашення і становить доход (дисконт) за облігацією. Таким чином за дисконтними облігаціями дохід формується у вигляді різниці між номінальною вартістю і ціною купівлі, тобто у випадку дисконтних облігацій емітентом виплачується тільки основна сума боргу, а відсоток приймає форму знижки до номінальної вартості при первинному розміщені.

Конвертовані облігації передбачають не виплату доходу, а обмін їх на інші цінні папери. При цьому номінальна вартість придбаних облігацій збільшується, тобто доход утворюється за рахунок різниці між номінальною вартістю нових і попередніх облігацій.

Умови розміщення конвертованих облігацій, що розміщуються акціонерним товариством, можуть передбачати можливість їх конвертації в акції акціонерного товариства.

Щодо емітентів облігації поділяються на такі види:

 • • облігації підприємств (корпоративні облігації);
 • • облігації місцевих позик;
 • • державні облігації України. Розрізняють такі види вартості (ціни) облігації:
 • - номінальна — передбачена умовами випуску і є основою для різних розрахунків за облігацією, зокрема — для нарахування відсотків;
 • - ціна погашення — це сума коштів (вартість товарів чи послуг), які емітент має виплатити (видати) держателю облігації на дату погашення. Як правило, це номінальна вартість;
 • - ціна дострокового погашення (викупна ціна) — це ціна, передбачена умовами випуску для облігацій, які можуть бути погашені в обумовлений строк до дати остаточного погашення;
 • - ринкова (курсова) — ціна, за якою облігація котирується на ринку цінних паперів. Ця ціна формується під впливом попиту і пропозиції і може бути як вище, так і нижче номінальної вартості;
 • - інвестиційна — визначається за допомогою фінансових розрахунків і дозволяє інвестору у порівнянні з ринковою вартістю прийняти рішення щодо доцільності купівлі чи продажу даного цінного паперу.

Оскільки акції та облігації є найпоширенішими видами цінних паперів, слід звернути увагу на їх порівняльну характеристику з точки зору інвестора. Так, проста акція забезпечує її власнику право на участь в управлінні акціонерним товариством, а облігація не дає власнику права участі в управлінні діяльністю емітента; якщо дохід (дивіденди) по простих акціях нестабільний, то облігація забезпечує право на стабільний дохід у вигляді відсотка; акція є безстроковим цінним папером, а облігація має встановлений термін обігу; якщо акція підтверджує право власності на певну долю капіталу компанії, то власник облігації не є власником підприємства-емітента; акція — це пайовий цінний папір, а облігація — борговий і т. ін. Крім того, з точки зору інвестора акції вважаються більш прибутковими, але ризикованими цінними паперами, а облігації — більш надійними, стабільними, хоча і менш прибутковими.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >