< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Самоорганізація малих підприємств як ефективна форма регулювання підприємницької діяльності

Самоорганізація малих підприємств реалізується через їхню участь в асоціативних та громадських підприємницьких організаціях (бізнес-асоціаціях). Бізнес-асоціація - це специфічна інтегруюча, структурно і функціонально організована система, що є незалежною від державних, владних або будь-яких інших структур, діє в правовому полі, захищає інтереси і задовольняє потреби своїх членів, що належать до асоціації на засадах добровільності й рівноправності, її діяльність підпорядковується декларованій місії, відповідає єдиній меті та фінансується за рахунок членських внесків і засобів, отриманих від комерційної діяльності, що не суперечить її місії.

Стратегія бізнес-асоціації формується відповідно до видів діяльності, які обумовлені її обов'язками стосовно бізнес-одиниць, місії в суспільстві, яка полягає у діалектичному поєднанні інтересів бізнесу, держави та суспільства, власних принципів економічної вигоди, підвищення престижу, посилення свого впливу на хід економічного розвитку.

Критерії оцінки діяльності бізнес-асоціацій виявляються у збільшенні кількості членів, поліпшенні результатів функціонування бізнес-асоціації та її членів у кількісному вимірі та якісному стані, зростанні обсягів коопераційних зв'язків членів бізнес-асоціації між собою та з суб'єктами, що не є членами об'єднання.

Законодавство України визначає форми бізнес-асоціацій, зображені на рис. 3.3:

Організаційно-правові форми бізнес-асоціацій в Україні

Рис. 3.3. Організаційно-правові форми бізнес-асоціацій в Україні

До громадських організацій, легалізованих шляхом повідомлення, належать партнерства, створені, як правило, на певний термін або для досягнення певного результату. Завдяки повідомленню можуть легалізовуватися будь-які постійно діючі організації та їхні союзи (за винятком міжнародних), а також організаційні одиниці (відділення, філії, представництва) зареєстрованих громадських організацій.

До громадських організацій, легалізованих шляхом повідомлення (зі статусом юридичної особи), належать торгово-промислові палати, фондові біржі, пенсійні фонди, співтовариства взаємного страхування та міжнародні громадські організації. Така організаційно-правова форма бізнес-асоціацій, як організація роботодавців, призначена для виконання функцій соціального партнерства, тобто відносин з профспілками і державою.

Для малого підприємства, яке прагне увійти до бізнес-асоціації, важливо усвідомити як позитивні, так і негативні аспекти кожної організаційно-правової форми бізнес-асоціацій, тому що саме організаційно-правова форма визначає, які види діяльності буде здійснювати бізнес-асоціація і які вигоди матимуть її члени.

Створення асоціативних і громадських підприємницьких інституцій та інтеграція до них малих підприємств має на меті усунення загроз для представників цього сектору економіки (недостатній рівень захисту від підприємств великого бізнесу, неправомірне втручання контролюючих органів у діяльність підприємств, суттєва монополізація ринків та ресурсів тощо) та забезпечення додаткової стійкості й захисту соціальних і корпоративних інтересів підприємств МБ. Співпраця підприємств МБ у рамках підприємницького об'єднання є життєздатним інструментом громадського саморегулювання в економічній сфері, що допомагає адаптуватися їм у складній соціально-економічній ситуації. Ініціативні об'єднання підприємств МБ в асоціації є також ефективною формою підтримки та регулювання підприємницької діяльності.

Варто зазначити позитивний вплив підприємницьких асоціацій як на підприємства МБ, так і на органи державного управління. Зокрема, функції громадських та асоціативних підприємницьких об'єднань з підтримки та сприяння розвитку СМП полягають у:

 • - спільному вирішенні однотипних проблем, які виникають у процесі підприємницької діяльності;
 • - відстоюванні інтересів суб'єктів МБ перед органами виконавчої влади, дозвільними та контролюючими структурами;
 • - забезпеченні співробітництва між малими підприємствами та підприємствами середнього і великого бізнесу;
 • - розширенні можливостей щодо залучення міжнародної технічної фінансової допомоги, стимулювання інвестицій у вітчизняний СМП;
 • - реалізації ініціатив з лібералізації економіки, перегляду і реформування податкової системи, спрощення дозвільних процедур, реєстрації, ведення обліку та звітності малих підприємств;
 • - правовій підтримці та захисту економічних інтересів підприємств МБ;
 • - консультаційно-юридичній, інформаційній допомозі, аудиторському обслуговуванні;
 • - навчанні та підвищенні кваліфікації, організуванні комунікативних заходів та ділових зустрічей;
 • - сприянні в отриманні фінансово-кредитної допомоги, промисловій кооперації, розвитку торговельної діяльності.

Бізнес-асоціації виконують такі функції: захисну, представницьку, консультаційно-освітню.

Переваги асоціативних та громадських підприємницьких об'єднань для органів державного управління полягають у тому, що ці інституції виконують частину їх функцій, зокрема пов'язаних із:

 • - узагальненням проблем розвитку підприємництва;
 • - ініціюванням змін до законодавства (у тому числі до нормативно-правових актів регіональних та місцевих органів влади), прийняття нових регуляторних актів;
 • - адаптацією вітчизняного законодавства і бізнесу до норм європейського законодавства;
 • - обґрунтуванням рівня ефективності функціонування підприємств малого бізнесу у галузево-секторальному напрямі, виявленням перспективних чинників розвитку підприємництва з урахуванням соціально-економічних особливостей регіону;
 • - здійсненням систематичного моніторингу розвитку СМП;
 • - забезпеченням громадського контролю за виконанням рішень адміністративних органів влади;
 • - формуванням сприятливого клімату для провадження бізнесу в Україні;
 • - сприянням демонополізації економіки.

Разом з тим не завжди бізнес-асоціації належним чином реалізують свої завдання в економіці (рис. 3.4). Причиною невідповідного рівня діяльності цих інституцій на посттрансформаційному етапі розвитку економіки здебільшого е:

 • - недовіра більшості підприємців та їх негативне ставлення до підприємницьких об'єднань;
 • - протистояння деяких місцевих органів;
 • - слабкий взаємозв'язок підприємців з інститутами політичної системи суспільства, що зумовлено, перш за все, нерозвинутістю політичної сфери;
 • - відсутність у підприємців свідомої потреби у структурній інтеграції, ілюзії щодо можливості вижити поодинці у ринкових умовах;
 • - недостатність фінансових ресурсів органів місцевої влади на сприяння створенню і функціонування таких структур;
 • - неефективність податкової політики держави тощо.

Роль бізнес-асоціацій у підвищенні ефективності внутрішньої та зовнішньої економічної діяльності малих підприємств

Рис. 3.4. Роль бізнес-асоціацій у підвищенні ефективності внутрішньої та зовнішньої економічної діяльності малих підприємств

Важливою, окрім внутрішньої, є також зовнішня роль бізнес-асоціацій, яка полягає у зміцненні конкурентоспроможності малих підприємств (відповідно й економіки країни) на зовнішніх ринках.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >