< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Звіт про фінансові результати

У Звіті про фінансові результати (форма № 2-м) розглядаються фінансові результати діяльності підприємства з позицій, відмінних від прийнятих при складанні Балансу. Так, якщо в Балансі відображений стан підприємства на певний момент часу, то в Звіті про фінансові результати показані підсумки діяльності підприємства за певний проміжок часу. Інвесторів або кредиторів (а в міжнародній практиці саме їм насамперед представляються фінансові звіти, а не контролюючим органам, як це робиться в Україні) цікавить, скільки отримало підприємство доходу і якою ціною, за рахунок чого воно має прибуток, чи можна сподіватися на подальшу прибутковість підприємства.

Слід зазначити, що в графі 3 наводяться показники за звітний період, а в графі 4 - за аналогічний період минулого року. Наприклад, при складанні Звіту про фінансові результати за 9 місяців 2010 року в графі 3 наводяться показники за 9 місяців 2010 року, а в графі 4 - за 9 місяців 2009 року.

Таблиця 2.43. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РЯДКІВ БАЛАНСУ (ФОРМА № 1-М)

Актив

Код

рядка

Джерело інформації для заповнення при використанні:

спрощеного Плану рахунків

загального Плану рахунків

2

3

4

І. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

Сальдо за дебетом рахунків 15, 37 (у частині авансів для фінансування капітальних інвестицій, якщо їх облік ведеться на рахунку 37)

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

Рядок 031 мінус рядок 032 (включається в підсумок балансу)

- первинна вартість

031

Сальдо за дебетом рахунку 10

Сальдо за дебетом рахунків 10, 11, 12

Не включається в підсумок балансу

- знос

032

Сальдо за кредитом рахунку 13 (не включається в підсумок балансу)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

Сальдо за дебетом рахунку 14

Гудвіл

065

Субрахунок для обліку гудвіла (наприклад, до рахунку 18)

Сальдо рахунку 19

Інші необоротні активи

070

Сальдо за дебетом рахунків 16, 18

Всього по розділу І

080

Сума рядків 020, 030, 040, 070

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

Сальдо за дебетом рахунків 20, 23 (зокрема за дебетом субрахунку 23/ "Проміжні рахунки")

Сальдо за дебетом рахунків 20, 21,22, 23, 25 (зокрема за дебетом субрахунку 239 "Проміжні рахунки")

Готова продукція

130

Сальдо за дебетом рахунку 26

Сальдо за дебетом рахунків 26, 27, 28

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

Рядок 161 мінус рядок 162 (включається в підсумок балансу)

- первинна вартість

161

Сальдо за дебетом рахунку 37 (відповідний субрахунок)

Сальдо за дебетом рахунку 36

Не включається в підсумок балансу

- резерв сумнівних боргів

162

Сальдо за кредитом рахунку 37 (відповідний субрахунок)

Сальдо за кредитом рахунку 38

Величина резерву приводиться в частині, що відноситься до заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги. Сума резерву сумнівних боргів приводиться в дужках (не включається в підсумок балансу)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

Сальдо за дебетом субрахунків 64/"Розрахунки за податками", 64/"Розрахунки за обов'язковими платежами" рахунку 64

Сальдо за дебетом субрахунків 641 і 642 рахунку 64

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Сальдо за дебетом рахунків 37, 64, 66

Сальдо за дебетом рахунків 65, 37, субрахунку 661

Відображається заборгованість дебіторів, яка не включена в інші статті дебіторської заборгованості і яка підлягає відображенню у складі оборотних активів. Інша дебіторська заборгованість, за якою підприємство створює резерв сумнівних боргів, в даній статті приводиться за чистою реалізаційною вартістю

Поточні фінансові інвестиції

220

Сальдо за дебетом субрахунку 35/"Інші поточні фінансові інвестиції" рахунку 35

Сальдо за дебетом субрахунку 352

Грошові кошти і їх еквіваленти*:

у національній валюті

230

Сальдо за дебетом рахунків 30, 31 (окрім субрахунків обліку грошових документів), субрахунки 35/ "Еквіваленти грошових коштів" рахунку 35

Сальдо за дебетом субрахунків 301, 311, 313, 333, 351

у іноземній валюті

240

Сальдо за дебетом рахунків 30, 31 (окрім субрахунків обліку грошових документів), субрахунки 35/ "Еквіваленти грошових коштів" рахунку 35

Сальдо за дебетом субрахунків 302, 312,314,334,351

* Окрім засобів, щодо яких встановлено обмеження їх використання для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу. Такі засоби відображаються у складі необоротних активів {рядок 070)

Інші оборотні активи

250

Сальдо за дебетом субрахунків 30/"Грошові документи в національній валюті", 30/"Грошові документи в іноземній валюті" рахунку 30; 64/"Податкове зобов'язання" рахунку 64

Сальдо за дебетом субрахунків 331, 332, 643

Всього по розділу II

260

Сума рядків 100, 130, 160, 170, 210, 220, 230, 240, 250

III. Витрати майбутніх періодів

270

Сальдо за дебетом рахунку 39

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Сальдо за дебетом рахунку 286

Баланс

280

Сума рядків 080, 260, 270, 275

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

Сальдо за кредитом рахунку 40 (відповідний субрахунок)

Сальдо за кредитом рахунку 40

Додатковий капітал

320

Сальдо за кредитом рахунку 40 (відповідний субрахунок)

Сальдо за кредитом рахунку 42

Резервний капітал

340

Сальдо за кредитом рахунку 40 (відповідний субрахунок)

Сальдо за кредитом рахунку 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

У разі наявності нерозподіленого прибутку - сальдо за кредитом рахунку 44 (відповідний субрахунок); у разі наявності непокритого збитку - сальдо за дебетом рахунку 44 (відповідний субрахунок)

У разі наявності нерозподіленого прибутку - сальдо за кредитом субрахунку 441; у разі наявності непокритого збитку - сальдо за дебетом субрахунку 442

Сума непокритого збитку приводиться в дужках

Несплачений капітал

360

Сальдо за дебетом рахунку 40 (відповідний субрахунок)

Сальдо за дебетом рахунків 45, 46

Ця сума приводиться в дужках

Всього по розділу І

380

Сума рядків 300, 320, 340 плюс (мінус) рядок 350 мінус рядок 360

II. Забезпечення майбутніх витрат і цільове фінансування

430

Сальдо за кредитом рахунку 47

Сальдо за кредитом рахунків 47, 48

III. Довгострокові зобов'язання

480

Сальдо за кредитом рахунку 55

Сальдо за кредитом рахунків 50, 51, 53, 55

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Сальдо за кредитом рахунку 68 (відповідний субрахунок)

Сальдо за кредитом рахунку 60

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Сальдо за кредитом рахунку 68 (відповідний субрахунок для обліку частини довгострокових зобов'язань, що підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу)

Сальдо за кредитом рахунку 61

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Сальдо за кредитом рахунку 68 (відповідний субрахунок для обліку заборгованості постачальникам і підрядчикам, в т.ч. забезпеченою векселями)

Сальдо за кредитом рахунку 63

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

Сальдо за кредитом субрахунків 64/"Розрахунки за податками", 64/"Розрахунки за обов'язковими платежами" рахунку 64

Сальдо за кредитом субрахунків 641, 642

- за страхуванням

570

Сальдо за кредитом рахунку 64 (відповідні субрахунки для обліку розрахунків за відрахуваннями до Пенсійного фонду, на обов'язкове соціальне страхування, страхування майна підприємства і індивідуальне страхування його працівників)

Сальдо за кредитом рахунку 65

- з оплати праці

580

Сальдо за кредитом рахунку 66 (окрім заборгованості працівників підприємству - сальдо за дебетом субрахунку 66)

Інші поточні зобов'язання

610

Сальдо за кредитом рахунку 68 (відповідні субрахунки з обліку отриманих авансів, розрахунків із засновниками), субрахунки 64/ "Податковий кредит" рахунку 64, 23/"Проміжні рахунки" рахунку 23

Сальдо за кредитом рахунків 67, 68 субрахунків 644, 239 "Проміжні рахунки"

Всього по розділу IV

620

Сума рядків 500, 510, 530, 550, 570, 580, 610

V. Доходи майбутніх періодів

630

Сальдо за кредитом рахунку 69

Баланс

640

Сума рядків 380, 430, 480, 620, 630

Показники про непрямі податки і інші вирахування з доходу, податку на прибуток, витратах і збитках в Звіті про фінансові результати наводяться у дужках.

Особливу увагу слід приділити заповненню рядка 080 "Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції" форми № 2-м. Як вже йшлося, суб'єкти малого підприємництва можуть вибрати два варіанти обліку витрат на виробництво готової продукції (робіт, послуг): з використанням рахунку 23 (при цьому вся сума понесених витрат в кінці місяця списується проводками Д-т 26 - К-т 23, Д-т 79 - К-т 26) і без використання рахунку 23 (понесені витрати відображаються тільки по рахунках класу 8).

При цьому за наслідками проведеної інвентаризації суб'єкти малого підприємництва зараховують на баланс вартість виявленого незавершеного виробництва, не оброблених сировини і матеріалів, вартість залишків готової продукції тощо.

Таким чином, проведене в кінці звітного періоду (року або кварталу) корегування незавершеного виробництва і готової продукції (про яку йшлося вище) незалежно від того, який з варіантів списання витрат вибрав суб'єкт малого підприємництва, відображається в Звіті про фінансові результати (форма № 2-м) у рядку 080 "Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і залишків готової продукції".

Згідно п. 46 П(С)БО 25 "сума всіх витрат збільшується на суму зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції або зменшується на суму збільшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції".

Іншими словами, якщо залишок незавершеного виробництва і готової продукції на кінець звітного періоду більший, ніж на початок року (оскільки Звіт про фінансові результати представляється наростаючим підсумком з початку року), то різниця зменшує витрати. Якщо ж залишок незавершеного виробництва і готової продукції на кінець періоду менший, ніж на початок року, то різниця збільшує витрати. Таким чином, раніше списані витрати, пов'язані з виробництвом продукції, як би затримуються в часі до моменту вибуття (продажу) готової продукції.

Рядки 090, 100, 110, 120, 130 форми № 2-м повністю відповідають рахункам 80, 81, 82, 83, 84 загального Плану рахунків. При використанні даних рядків підприємствами, що використовують спрощений План рахунків, така інформація відображається на рахунку 84, до якого можуть відкриватися окремі субрахунки для обліку за видами елементів. Проте таку інформацію можна узяти з графи 20 Відомості 5-м:

 • - для рядка 090 - з рядка 1.7;
 • - для рядка 100 - з рядка 2.6;
 • - для рядка 110 - з рядка 3.5;
 • - для рядка 120 - з рядка 4.4;
 • - для рядка 130 - з рядка 5.7.

В той же час, якщо мале підприємство на власний вибір застосовує тільки рахунки класу 9 "Витрат діяльності" для заповнення рядків 090, 100, 110, 120, 130 форми № 2-м, здійснюють додаткові вибірки.

Бухгалтерський облік підприємств торгівлі має свої особливості. Так, згідно п. 45 П(С)БО 25 "торгові організації собівартість реалізованих товарів до складу матеріальних витрат не включають", а відображають в "безіменному" вписуваному рядку 140.

Сума єдиного податку окремо не відображається, а разом з платою за спеціальний торговий патент і єдиним (фіксованим) податком для сільськогосподарських товаровиробників включається до складу інших операційних витрат (рахунок 84) з вказівкою назви податку (плати) по рядку 131.

Таким чином, в рядку 170 "Податок на прибуток" суб'єктами малого підприємництва, що не перейшли на сплату єдиного податку, указуватиметься виключно сума податку на прибуток, що, мабуть, дозволить користувачам фінансової звітності точніше аналізувати ефективність податкової політики, що проводиться.

Нагадаємо, що в рядку 170 указується сума поточного податку на прибуток (визначеного відповідно до податкового законодавства, тобто сума податку, відображеного в податковій декларації).

Наказом Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" від 12.11.09 р. № 1315 внесені змінення в П(С)БО 25, що стосуються порядку відображення у формі № 2-м "Звіт про фінансові результати" доходів і витрат від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, доходів і витрат від змінення вартості поточних біологічних активів. Починаючи з річного звіту за 2009 рік такі доходи і витрати приводяться лише довідково у вписуваних рядках 201 (доходи) і 202 (витрати) відповідно. Крім того, підприємства, що здійснюють сільськогосподарську діяльність, у статтю 080 "Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції" також враховують збільшення або зменшення залишків поточних біологічних активів власного вирощування та відгодівлі, при чому зменшення залишків поточних біологічних активів у результаті їх переводу до складу довгострокових біологічних активів не враховують.

З урахуванням вищевикладеного в табл. 2.44 приведемо порядок заповнення рядків Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) з використанням інформації, що узагальнюється на рахунках спрощеного Плану рахунків (графа 3) і загального (графа 4).

Таблиця 2.44

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РЯДКІВ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ФОРМА № 2-М)

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення при використанні:

спрощеного Плану рахунків

загального Плану рахунків

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послу)

010

Обороти за кредитом рахунку 70 (відповідні субрахунки для обліку доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг)

Обороти за кредитом рахунку 70

Непрямі податки і інші вирахування з доходу

020

Обороти за кредитом субрахунків 64/ "ПДВ", 64/"Акцизний збір", 64/ "Податок з реклами" і т. ін. (у кореспонденції з дебетом рахунку 70 в частині доходу, відображеного в рядку з кодом 010); обороти субрахунку 70/"Вирахування з доходу" (без ПДВ)

Обороти за дебетом рахунку 70 і кредитом субрахунків 641, 642, 643. Оборот субрахунку 704

Ця сума приводиться у дужках

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

030

Різниця рядків 010 і 020. Перевірка: обороти за кредитом рахунку 70 (у частині доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг) за вирахуванням сум непрямих податків і інших вирахувань з доходу. Ця сума приводиться без ПДВ

Інші операційні доходи

040

Обороти за дебетом рахунку 79 і кредитом рахунку 70 (відповідний субрахунок)

Обороти за дебетом субрахунку 791 і кредитом рахунку 71

Відображаються інші доходи від операційної діяльності підприємства, окрім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (окрім фінансових інвестицій) і т. ін. Ця сума приводиться без ПДВ

Інші звичайні доходи

050

Обороти за дебетом рахунку 79 і кредитом рахунку 70 (відповідний субрахунок)

Обороти за дебетом субрахунку

 • 792 і кредитом рахунків 72, 73; обороти за дебетом субрахунку
 • 793 і кредиту рахунку 74

Відображаються: дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі і інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, дохід від не операційних курсових різниць; інші доходи, що виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Ця сума приводиться без ПДВ

Надзвичайні доходи

060

Обороти за дебетом рахунку 79 і кредитом рахунку 70 (відповідний субрахунок)

Обороти за дебетом субрахунку 794 і кредитом рахунку 75

Ця сума приводиться без ПДВ

Разом чисті доходи

070

Арифметична сума рядків 030, 040, 050, 060

Перевірка: обороти за кредитом рахунку 70 без урахування сум непрямих податків

Перевірка: обороти за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75 без урахування сум непрямих податків

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

Приводиться збільшення або зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції. Показник про зменшення залишків наводиться в дужках. Показник збільшення - позитивний результат дій: (сальдо за Д-т23 + сальдо за Д-т 26) на кінець періоду - (сальдо за Д-т 23 + сальдо за Д-т 26) на початок періоду. Показник зменшення (приводиться в дужках) - негативний результат дій: (сальдо за Д-т 23 + сальдо за Д-т 26) на кінець періоду - (сальдо за Д-т 23 + сальдо за Д-т 26) на початок періоду

Матеріальні витрати

090

Оборот рахунку 84 (окремий субрахунок*) Перевірка: значення рядка 1.7 у графі 20 Відомостей 5-м

Оборот рахунку 80

Ця сума приводиться у дужках

Витрати на оплату праці

100

Оборот рахунку 84 (окремий субрахунок*) Перевірка: значення рядка 2.6 у графі 20 Відомості 5-м

Оборот рахунку 81

Ця сума приводиться у дужках

Відрахування на соціальні заходи

110

Оборот рахунку 84 (окремий субрахунок*) Перевірка: значення рядка 3.5 у графі 20 Відомості 5-м

Оборот рахунку 82

Ця сума приводиться у дужках

Амортизація

120

Оборот рахунку 84 (окремий субрахунок*) Перевірка: значення рядка 4.4 у графі 20 Відомості 5-м

Оборот рахунку 83

Ця сума приводиться у дужках

Інші операційні витрати

130

Оборот рахунку 84 (окремий субрахунок*) Перевірка: значення рядка 5.7 у графі 20 Відомості 5-м

Оборот рахунку 84

Ця сума приводиться у дужках

*Дані витрати можна і не відображати на окремих субрахунках рахунку 84, оскільки вони відображаються (накопичуються) у Відомості 5-м: матеріальні витрати - в рядку 1.7, витрати на оплату праці - в рядку 2.6, відрахування на соціальні заходи - в рядку 3.5, амортизація - в рядку 4.4 і інші операційні витрати - в рядку 5.7.

зокрема

131

Указується конкретна назва податку і відповідна сума (єдиний податок; плата за спеціальний торговий патент; єдиний (фіксований) податок для сільськогосподарських товаровиробників). Ця сума приводиться у дужках

Перевірка: обороти за дебетом рахунку 84 і кредиту субрахунків 64/"Єдиний податок", 64/"Спеціальний торговий патент", 64/"Єдиний (фіксований) податок для сільськогосподарських виробників")

Перевірка: обороти за Д-м рахунку 84 і К-м субрахунків 641/"Єдиний податок", 641/"Спеціальний торговий патент", 641/ "Єдиний (фіксований) податок для сільськогосподарських виробників")

140

Приводиться собівартість реалізованих товарів у дужках

Обороти за кредитом рахунку 26 (у частині балансової вартості реалізованих товарів)

Обороти за кредитом рахунку 28

Інші звичайні витрати

150

Оборот рахунку 85 (окрім надзвичайних витрат і витрат за податком на прибуток). Відображаються витрати на сплату відсотків і інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від не операційних курсових різниць; втрати від зниження ціни фінансових інвестицій і необоротних активів; інші витрати, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Ця сума приводиться у дужках

Надзвичайні витрати

160

Оборот рахунку 85 в частині втрат від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожежі, техногенних аварій і т. ін.), включаючи витрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха і техногенних аварій; втрати від інших подій і операцій, надзвичайних подій, що відповідають визначенню. Ця сума приводиться у дужках

Податок на прибуток

170

Оборот за дебетом рахунку 85 і кредитом субрахунку 641/ "Податок на прибуток". Перевірка: значення рядка 7.1 у графі 20 Відомості 5-м

Оборот за дебетом рахунку 85 і кредитом субрахунку 64/ "Податок на прибуток" рахунку 64

Відображається сума податку на прибуток платниками цього податку на підставі даних декларації про прибуток підприємства (тобто у розмірі поточного податку на прибуток). Ця сума приводиться у дужках

Разом витрати

180

Арифметична сума рядків 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 плюс (мінус) рядок 080

Сума всіх витрат збільшується на суму зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції або зменшується на суму збільшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції. Ця сума приводиться в дужках

Чистий прибуток (збиток)

190

Різниця рядків 070 і 180

Перевірка:

позитивний результат дій: гр. 4 - гр. 3 за рядком 350 Балансу = прибуток; або

негативний результат дій (приводиться в дужках): гр. 4 - гр. 3 за рядком 350

Балансу = збиток

Перевірка:

позитивний результат дій: гр. 4 - гр. 3 за рядком 350 Балансу = прибуток; або

негативний результат дій (приводиться в дужках): гр. 4 - гр. 3 по рядку 350

Балансу = збиток

Контрольні питання для самоперевірки

 • 1. Дати поняття фінансової звітності.
 • 2. Назвіть основні нормативні документи, регулюючи питання складання і надання фінансовій звітності.
 • 3. Мета складання фінансової звітності.
 • 4. Визначте період для складання фінансової звітності згідно діючого законодавства.
 • 5. Особливості складання фінансової звітності малого підприємства.
 • 6. Що вважається за дату надання фінансової звітності?
 • 7. Основні вимоги до складання фінансової звітності.
 • 8. Як відображається у фінансовій звітності суб'єкта малого підприємництва сума єдиного податку?
 • 9. Порядок заповнення рядків "Балансу" (форма № 1-м).
 • 10. Порядок заповнення рядків "Звіту про фінансові результати" (форма № 2-м).

Тести

 • 1. Звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства за звітний період - це
 • а) фінансова звітність;
 • б) податкова звітність;
 • в) статистична звітність;
 • г) а, б, в.
 • 2. Основними нормативними документами, регулюючими питання складання і надання фінансовій звітності є:
  • а) Наказ про облікову політику підприємства;
  • б) Указ Президента України № 727 від 03.07.1998 р. "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва";
  • в) П(С)БО;
  • г) а, б, в.
 • 3. Зміст і форма фінансової звітності для суб'єктів малого підприємництва встановлені:
  • а) Законом про бухгалтерський облік № 996;
  • б) П(С)БО 2;
  • в) П(С)БО 3;
  • г) П(С)БО 25.
 • 4. Джерелом інформації для заповнення фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва мають бути записи на рахунках з використанням
 • а) спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку;
 • б) загального Плану рахунків бухгалтерського обліку;
 • в) як спрощеного, так і загального Плану рахунків бухгалтерського обліку;
 • г) правильна відповідь відсутня.
 • 5. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва складається в
 • а) гривнях з двома десятинними знаками;
 • б) валюті, в якій фактично ведеться бухгалтерський облік;
 • в) тисячах гривень;
 • г) тисячах гривень з одним десятинним знаком.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >