< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансові ресурси як важливий фактор інвестиційної діяльності підприємства. Джерела засобів фінансування малих підприємств

Фінансова діяльність малого підприємства потребує періодичного прийняття рішень щодо інвестування фінансових ресурсів на оновлення наявної матеріально-технічної бази, на розширення обсягу виробництва (послуг, робіт), а також на оновлення видів діяльності, у тому числі інвестування коштів на ринку капіталів, у цінні папери тощо.

Відомо, що важливим фактором інвестиційної діяльності підприємства є наявність фінансових ресурсів. Це перша умова формування інвестиційних планів і водночас основне обмеження. З оцінювання обсягів наявних ресурсів розпочинається інвестиційне планування, і за цими ресурсами перевіряється реальність уже розробленої інвестиційної стратегії та формуються можливі джерела фінансування інвестицій.

На основі узагальнення даних економічної літератури і законодавства з питань фінансування реальних інвестицій, а також з урахуванням вищесказаного можливі джерела фінансових ресурсів інвестиційних проектів, доступних для вітчизняних малих підприємств, наведені у табл. 9.2.

Характерні ознаки джерел фінансування, які мале підприємство скеровує на інвестиційні потреби, зумовлюють виникнення різних видів ризиків за їхнього використання. Так, власний капітал надає право участі в управлінні малим підприємством. З одного боку, власник має можливість впливати на господарську діяльність, контролюючи виконання стратегічних цілей підприємства і його виживання, а з іншого боку, нова емісія акцій може призвести до непередбачуваних ситуацій на зборах акціонерів, тобто виникає загроза втрати контролю. Наслідки цього можуть бути різними: від зміни діяльності до злиття підприємств або банкрутства. Крім того, додаткова емісія акцій потенційно знижує дохід і дивіденд на акцію, є дорогим та розтягнутим у часі процесом.

Наведені у табл. 9.2 джерела фінансування дають можливість виокремити певні особливості груп інвестиційних ресурсів із урахуванням їх переваг та недоліків (табл. 9.3).

Механізм формування власних інвестиційних ресурсів малого підприємства за рахунок мобілізації внутрішніх резервів ґрунтується на таких основних принципах;

  • - комплексність;
  • - доцільність з погляду довгострокової перспективи;
  • - урахування податків.

Таблиця 9.2. Джерела інвестиційних ресурсів малих підприємств

Джерела інвестиційних ресурсів малих підприємств

Таблиця 9.3. Особливості груп інвестиційних ресурсів малих підприємств

Особливості груп інвестиційних ресурсів малих підприємств

Комплексний підхід під час мобілізації внутрішніх резервів, припускає розгляд усіх сфер діяльності малого підприємства, наявність єдиних критеріїв відбору заходів щодо залучення додаткових коштів і визначення чіткої послідовності за реалізації процедури формування власного інвестиційного капіталу.

Основні напрями, за якими можуть здійснюватися конкретні заходи, спрямовані на формування власних інвестиційних ресурсів малих підприємств, схематично зображені на рис. 9.3:

Основні напрями формування власних інвестиційних ресурсів малого підприємства за допомогою мобілізації внутрішніх резервів

Рис. 9.3. Основні напрями формування власних інвестиційних ресурсів малого підприємства за допомогою мобілізації внутрішніх резервів

Деякі з наведених на рис. 9.3 заходів мають суто організаційний характер, не вимагають значних коштів для свого здійснення і тому мусять бути реалізовані насамперед. Зазвичай це стосується сфер управління персоналом, оборотними коштами та оптимізації оподатковування. Інші заходи можуть бути пов'язані з певним рівнем втрат і вимагають додаткових витрат, зумовлюють суттєву реорганізацію діяльності та виявляються переважно у сфері управління основними коштами та фінансовими активами. Ці заходи передбачають продаж устаткування, передачу майна в оренду, заміну одних видів ресурсів на інші, закриття деяких виробництв і напрямів діяльності, вихід з інвестиційних програм, що стали менш ефективними, і под. Відтак, з розширенням спектра можливостей фінансування, вдосконаленням практики використання короткострокового боргу на постійній основі, у тому числі й для фінансування довгострокових потреб, поняття інвестиційних ресурсів має охопити усі види як власного, так і позикового капіталу малого підприємства.

Власні і позикові засоби розрізняються за низкою ознак (табл. 9.4).

Отже, дослідження характерних рис джерел фінансування малих підприємств дало змогу зробити висновок щодо наявності різного ступеня ризику їх використання, що вимагає врахування цього факту за формування структури джерел фінансування інвестицій та виявлення ключових розбіжностей між основними групами інвестиційних ресурсів.

Таблиця 9.4. Ключові розбіжності між видами джерел засобів фінансування малих підприємств

Ознака

Тип капіталу

Власний

Позиковий

Право на участь в управлінні підприємством

Надає

Не надає

Право на одержання частини прибутку і майна у випадку банкрутства

За залишковим принципом

Першочергове

Термін повернення капіталу

Не встановлений

Передбачений умовами

договору

Розміри джерела

Обмежені

Великі можливості щодо залучення

Вартість

Може змінюватися залежно від прибутковості активів

Обумовлена в договорі

Пільга з податку на прибуток

Дивіденди сплачуються з чистого прибутку

Відсотки зменшують оподатковуваний прибуток

Вплив на фінансову стійкість підприємства

Забезпечує фінансову стійкість

Підвищує фінансовий ризик

Необхідність забезпечення

Немає

Звичайно потрібна застава або гарантія

Норма прибутку на інвестований -

Висока

капітал

Низька за рахунок сплати позикового відсотка

Загалом методика формування оптимальної структури інвестиційного капіталу малого підприємства має відповідати таким вимогам:

  • - формування структури капіталу, що скеровується на фінансування інвестиційного проекту, здійснюється разом з оцінкою його ефективності;
  • - за формування структури інвестиційних ресурсів враховують ризик власне інвестиційного проекту та джерел його фінансування;
  • - добираючи джерела фінансування, зважають на зміни вартості грошей у часі;
  • - під час оцінювання ефективності беруть до уваги додаткові грошові потоки, пов'язані з оподаткуванням;
  • - припускається можливість зміни джерела фінансування в процесі реалізації проекту;
  • - враховують низку факторів (операційних, інвестиційних і фінансових), які впливають на вибір структури інвестиційного капіталу;
  • - розглядають можливість використання як джерела інвестиційних коштів різних видів фінансових ресурсів, у тому числі й короткострокових.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >