< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інформаційно-технологічне забезпечення економічної діяльності

Поняття інформаційного забезпечення будь-якого суб'єкта господарської діяльності в сучасних умовах набуває першорядного значення. Адекватне відображення в рамках корпоративних і розподілених інформаційних систем складних технологічних, виробничих та інших процесів - найважливіший елемент управління сучасним підприємством або установою. Інформаційне забезпечення в даному контексті покликане об'єктивно відображати інформацію, що характеризує стан керованого об'єкта на будь-який заданий момент часу і з будь-яким ступенем деталізування.

Згідно з теорією побудови автоматизованих систем, інформаційне забезпечення в автоматизованих системах обробки економічної інформації прийнято поділяти на такі групи:

системи показників для деякої предметної області (показники фінансового та управлінського обліку, показники фінансово-кредитної та господарської діяльності і т.ін.);

системи класифікації та кодування;

системи нормативно-довідкової документації;

системи документообігу і т.д.

Процес удосконалення засобів обчислювальної і телекомунікаційної техніки та інформаційних технологій істотно видозмінив загальні підходи до класифікації інформаційного забезпечення. Наявність великої кількості персональної обчислювальної техніки, об'єднаної в локальні, корпоративні та глобальні обчислювальні мережі, привела до того, що сьогодні принципово змінилися підходи до проектування і використання інформаційного забезпечення як економічної, так і будь-якої іншої діяльності людини і сучасного суспільства.

Нова інформаційна інфраструктура, яка виникла завдяки застосуванню більш досконалих засобів і методів обробки даних, максимально наблизила користувача до різних джерел інформації, перетворивши багато рутинних процесів, пов'язаних з використанням традиційних інформаційних сховищ (бібліотеки, архіви і т.п.), у процес творчої взаємодії людини з різноманітними гіпермедійними базами даних.

У свою чергу зміни, що відбулися за останні роки в системах організації управління господарством, упровадження як основоположних принципів економічного розвитку принципів ринкової економіки, значно впливають на розвиток і використання інформаційних технологій у нашій країні. Зміни в структурі економіки, структурі зовнішніх і внутрішніх господарських зв'язків визначають рух інформаційних потоків як на рівні підприємства, так і на макроекономічному рівні.

Стрімке зростання економічних зв'язків між різними регіонами країни, між окремими підприємствами та організаціями неминуче призводить до зростаючої потреби в актуальній і достовірній інформації про розвиток економічної ситуації на різних рівнях. У зв'язку з цим набула свого розвитку так звана концепція інтеграції інформаційних систем та інформаційних сховищ. Згідно з базовими принципами даної концепції подальший розвиток систем автоматизації різних сфер діяльності сучасного суспільства відбуватиметься шляхом злиття розрізнених процедур, що автоматизують ті чи інші процеси в єдині концептуально пов'язані, інтегровані системи завдань, які будуть функціонувати на основі єдиного інформаційного поля і за єдиними уніфікованими правилами та алгоритмами інформаційної взаємодії.

У зв'язку з цим слід відзначити, що побудова подібних інтегрованих інформаційних систем на основі єдиного інформаційного простору в рамках окремо взятого підприємства або установи з багатофункціональною внутрішньою структурою і з нетривіальною системою організації внутрішньогосподарських процесів - досить складне завдання. Вирішення цього завдання потребує максимального використання вже на стадії проектування подібної інформаційної системи, методів математичного моделювання складних динамічних систем з метою мінімізації можливих помилок, які, у свою чергу, здатні істотно вплинути на загальний рівень інформаційного забезпечення системи і, як наслідок, на всю систему загалом. При цьому необхідно дотримуватися такої схеми виконання підготовчих робіт:

визначити склад основних економічних і допоміжних підсистем у рамках …

установити склад і методи інформаційної взаємодії між підсистемами і між всією системою та зовнішнім інформаційним середовищем;

вирішити питання інформаційно-довідкового обслуговування системи, визначити способи внесення змін і доповнень у нормативно-довідкові та інші підсистеми;

визначити способи алгоритмізації та програмного кодування додаткових підсистем і окремих програмно-технічних модулів, що розширює технологічні та інформаційні можливості системи.

Вирішення завдань інформаційного забезпечення економічної діяльності підприємств і установ у сучасних умовах повинно спиратися не на інтуїтивні та суб'єктивістські методи автоматизації локальних процедур з подальшим механічним об'єднанням в "єдину" систему, а на науково обґрунтовані методи моделювання і побудови складних систем. Це дозволить максимально використати величезний обчислювальний і технологічний потенціал сучасних інформаційних систем і технологій.

Питання технологічного забезпечення економічної діяльності суспільства пов'язані із застосуванням сучасних засобів обчислювальної і телекомунікаційної техніки в автоматизованих системах для вирішення завдань раціонального управління складними економічними і господарськими процесами.

Розробка технологічного забезпечення систем автоматизації економічних процесів потребує врахування ряду особливостей організації подібних систем:

по-перше, це складність інформаційної взаємодії в рамках багаторівневої і багатофункціональної організаційної структури підприємства або організації, яка викликає необхідність створення ієрархічних систем інформаційної взаємодії (головна фірма, філії, дочірні підприємства і відділення) зі складними інформаційними зв'язками прямого і зворотного напряму;

по-друге, це специфіка інформації, що зберігається, обробляється і підлягає аналізу в рамках таких систем, які, крім нормативного, довідкового та іншого фактичного змісту, часто мають аналітичний і описовий характер.

Функціонування таких систем спирається на використання сучасних засобів обчислювальної техніки і має відображати системний підхід до автоматизації господарських управлінських процедур на основі таких видів забезпечення їх функціонування:

технічне;

інформаційне;

математичне;

програмне;

лінгвістичне;

організаційне;

методичне;

ергономічне;

правове.

Комплекс заходів з технічного забезпечення - це обґрунтування застосування для автоматизації тих чи інших процедур інформаційної взаємодії в рамках деякої інформаційної системи необхідного переліку технічних засобів (обчислювальна, телекомунікаційна та інша офісна техніка). Обґрунтованість вибору технічних засобів автоматизації в кожному конкретному випадку безпосередньо залежить від загального рівня інформаційного забезпечення даного підприємства або установи, складності та масштабності його інформаційної моделі, традицій і прийнятого регламенту внутрішнього та зовнішнього документообігу, наявності відповідних фінансових і людських ресурсів, а також цілого ряду інших менш значущих чинників.

Інформаційне забезпечення функціонування систем автоматизації економічних процедур полягає у визначенні суті і кола завдань, що вирішуються в рамках даної системи, визначенні переліку користувачів і розмежування функціональних повноважень управлінського персоналу на базі організаційної структури підприємства.

Математичне забезпечення інформаційних систем являє собою сукупність математичних моделей і алгоритмів, що складають основу для побудови прикладних програм і гарантують інформаційну взаємодію всіх елементів даної системи.

Програмне забезпечення інформаційних систем поділяється на два основних типи:

системне та інструментальне програмне забезпечення - комплекс програм, що узгоджує роботу всього програмно-технічного комплексу, який складає інформаційну систему і дозволяє автоматизувати її розробку і супровід;

прикладне програмне забезпечення - комплекс програм для вирішення конкретних завдань автоматизації різних бізнес-процесів і процедур в рамках інформаційної системи.

Загальні вимоги до системного і прикладного програмного забезпечення визначаються складом технічних засобів, технологічними, організаційно-методологічними особливостями функціонування даної інформаційної системи.

Лінгвістичне забезпечення інформаційних систем визначає загальну методологію взаємодії користувача з системою. Змістовну структуру лінгвістичного забезпечення складають мови програмування, оформлення запитів для інформаційно-пошукових і звітних підсистем, які забезпечують смислову та логічну відповідність дій користувача і програмно-технічного забезпечення системи.

Організаційне забезпечення інформаційних систем - це комплекс нормативно-довідкових документів, що регламентують діяльність користувачів і обслуговуючого персоналу системи, визначають функції і завдання кожного фахівця на своєму робочому місці.

Методичне забезпечення інформаційних систем складається з комплексу методичних вказівок, рекомендацій і положень стосовно впровадження, експлуатації і супроводу інформаційної системи у вигляді контекстно-залежних електронних довідкових і навчальних підсистем.

Ергономічне забезпечення - це комплекс організаційних і технологічних заходів, що забезпечують комфортні умови експлуатації інформаційної системи, зменшують негативні впливи на людину з боку комплексу технічних засобів системи.

Правове забезпечення інформаційних систем - це система нормативно-правових документів, що визначають права та обов'язки користувачів і обслуговуючого персоналу системи в умовах функціонування інформаційної системи, як в рамках окремого підприємства або установи, так і в рамках загального правового простору.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >