< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління доходами торговельного підприємства

Аналіз доходів торговельного підприємства

За даними табл. 1 проаналізувати обсяг та структуру загальних доходів та їх рівень. Оцінити вплив на суму комерційного доходу зміни товарообороту у зіставних цінах, індексу цін та рівня комерційного доходу.

Таблиця І

1-й

2-й

Показники

період

період

Товарооборот (у фактичних цінах), тис. грн

30500

33600

Індекс цін

1

1,01

Комерційний дохід від реалізації товарів, тис. грн

6450

7160

Дохід від оренди, тис. грн

1001,6

1322,1

Вартість активів, що здаються в оренду, тис. грн

45002

45002

Інші доходи від операційної діяльності, тис. грн

301

144,5

Дохід від участі в капіталі, тис. грн

20,5

15,6

Розв'язок

1. Розрахунок обсягу доходів за 1-й період (£Д У-

£Ді = КД + Дор + Щод + ДУК = 6450 +1001,6 + 301 + 20,5 = = 7773,,1 тис. грн,

де КД - комерційний дохід від реалізації товарів;

Дор - дохід від оренди;

Щод - інші доходи від операційної діяльності;

ДУК - доходи від участі в капіталі.

2. Розрахунок обсягу доходів за 2-й період Д г)'-

£Д2 =7160 + 1322,1 +144,5 +15,6 = 8642,2 тис. грн.

  • 3. Розрахунок абсолютного приросту обсягу доходів (АП^Гд ):
  • 4. Розрахунок темпу приросту обсягу доходів (Тпр^д):

адД = (ХД2/2Ді)Ю0-100.

5. Розрахунок частки складової доходу в його загальному обсязі (Ч):

У _ Складова доходу ^ Доходи усього

Результати проведених розрахунків наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Динаміка обсягу, складу та структури доходів торговельного підприємства

Обсяг, тис, грн

[риріст,

Частка, %

ст за

сту

'!*

Показники

1-й період

2-й період

Абсолютний г тис грі

Темпи приро

1 період

2 період

Абсолютний п| часткою,

Комерційний

дохід від

реалізації товарів

6450

7160

710

11,01

82,98

82,85

-0,13

Дохід від оренди

1001,6

1322,1

320,5

32,00

12,89

15,30

2,41

Інші доходи від

операційної

діяльності

301

144,5

-156,5

-51,99

3,87

1,67

-2,20

Дохід від участі в

капіталі

20,5

15,6

-4,9

-23,90

0,26

0,18

-0,08_

Усього

7773,1

8642,2

869,1

11,18

100,00

100,00

6. Розрахунок рівня комерційного доходу за 1 -й період (Ркд):

Ркду = КДІТО • 100 = 6450/30500 • 100 = 21,15%,

де КД - комерційний дохід від реалізації товарів; ТО - товарооборот (у фактичних цінах).

7. Розрахунок рівня комерційного доходу за 2-й період (Ркдг):

Ркд2 = 7160 /33600 100 = 21,31%.

8. Розрахунок рівня доходу від оренди за 1-й період (РДор):

РДорх = Дор / ВАзо 100= І 001,6 / 45002.100=2,23%,

де Дор -дохід від оренди;

ВАзо - вартість активів, що здаються в оренду.

9. Розрахунок рівня доходу від оренди за 2-й період (РДор2):

Рдор2 = 1322,1/45002 • 100 = 2,94%.

10. Розрахунок ТО у зіставних цінах за 1-й період (ТОсщ):

ТОсщ = ГО, ІІщ = 30500/1 = 30500 тис. грн,

де ТО/ — товарооборот (у фактичних цінах) за 1-й період; ІЦі — індекс цін за 1-й період.

11. Розрахунок ТО у зіставних цінах за 2-й період (ТОспг):

ТО, 33600 .

ТОспу =-1—=-= 33267,3 тис.грн,

, 2 ІцгІц2 1-1,01

де ТО2 - товарооборот (у фактичних цінах) за 2-й період; Іцг - індекс цін за 2-й період.

12. Розрахунок зміни комерційного доходу за рахунок зміни товарообороту у зіставних цінах (АКД(АТОсгі);

АКД(АТОсп) = АТОсп • Іщ • Рко /100 = = 2767,3 • 1 ■ 21,15 /100 = 585,2 тис. грн.

13. Розрахунок зміни комерційного доходу за рахунок зміни індексу цін (кrfЗffl&Iu):

ЛСД (АІц) = Т02 • АІц • Ркд і 1100 =

= 33267,3 0,01 • 21,15/100 " 70,4 тис. грн.

14. Розрахунок зміни комерційного доходу за рахунок зміни рівня комерційного доходу (ДЛД(ДЛсд):

ДАД (ЬРкд ) = Т02-Іц2- АРкд 1100 = 54,4 тис. грн.

Аналіз комерційного доходу торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати динаміку суми та рівня комерційного доходу від реалізації товарів. Оцінити вплив факторів на суму комерційного доходу.

Таблиця

Показники

І квартал

II квартал

Товарооборот за цінами закупівлі, тис. грн

270900

275820

Середній рівень торговельної надбавки, %

25,1

27,6

Розв'язок

1. Розрахунок комерційного доходу за 1-й період (КД):

КД} = ТОзак{ ■ СРН{ 1100 = 270900 • 25,01/100 = 67995,9 тис. грн,

де ТОзак - товарооборот у цінах закупівлі за 1 -й період; СРН - середній рівень надбавки за 1 -й період.

2. Розрахунок комерційного доходу за 2-й період (КДгУ-

КД2 = ТОзак2СРН2 /100 = 275820 • 27,6/100 = 76126,3 тис. грн,

де ТОзакг -товарооборот у цінах закупівлі за 2-й період; СРНг - середній рівень надбавки за 2-й період.

  • 3. Розрахунок ТО в цінах реалізації в 1-му періоді (ТО): Щ = ТОзак, +КД, = 270900+67995,9 = 338895,9 тис. грн.
  • 4. Розрахунок ТО в цінах реалізації у 2-му періоді (Т02): ТО, =ТОзак3 +КДг = 275820+76126,3 = 3519463 тис.грн.
  • 5. Розрахунок рівня комерційного доходу в 1-му періоді {Ркд):

Ркд,=КДг0/ТО, =67995,9 100/338895,9 = 20,1%.

  • 6. Розрахунок рівня комерційного доходу у 2-му періоді (Ркдг): Ркдг =КД1-№/Т01 = 76126,3 -100/35194^3 = 21,6%.
  • 7. Розрахунок зміни комерційного доходу за рахунок зміни товарообороту за цінами закупівлі (АЩ(АТОзак)):

МД^ТОзак) = (ТОзак2-ТОзак,)СРН, = 100

(275820 - 270900) • 25,1

= і-—- = 1234,9 тис. грн.

  • 100 У
  • 8. Розрахунок зміни комерційного доходу за рахунок зміни середнього рівня торговельної надбавки (АКД(АСРН)):

АЩ(асрн)=тозак^срн^срн^ = 100

275820,0-(27,6-25,1) ,0о, ,

=---— = 6895,5 тис. грн.

100 *

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >