< Попер   ЗМІСТ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

Методичні поради до вивчення курсу

Курс "Інформаційні технології та технічні засоби навчання" вивчається на лекціях, лабораторних заняттях, консультаціях та під час самостійної роботи студентів.

ЛЕКЦІЇ. Основною формою засвоєння теоретичного матеріалу у навчальному процесі є лекція. Вона має навчально-виховне значення і розкриває перед студентами суть основних положень програми курсу. Лекції проводяться із застосування технічних засобів навчання і демонстрацією предмета вивчення на реальних об'єктах. Змістовне навантаження лекції поєднується з методичними вказівками та посиланнями на літературу, необхідними для підготовки до лабораторних та інших видів занять.

На лекціях студентам доцільно конспектувати лекційний матеріал, під час самостійної роботи - доповнювати конспект і до наступного лекційного заняття добре знати попередній навчальний матеріал.

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ. Лабораторне заняття є основною формою практичного засвоєння змісту дисципліни, на якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні та імітаційні дослідження за заданою темою. Дидактичною метою лабораторного заняття є набуття практичних умінь та навичок роботи в предметній галузі дисципліни. Лабораторні заняття проводяться виключно в спеціалізованих комп'ютерних класах, де кожний студент виконує лабораторне завдання на індивідуальному робочому місці, обладнаному персональним комп'ютером.

До лабораторної роботи студенти повинні ретельно готуватися, щоб за передбачений програмою час виконати усі завдання роботи, дати відповіді на тестові запитання, сформувати звіт за запропонованою формою та захистити їх перед викладачем на консультації або під час самостійної роботи. Для цього на початку кожного лабораторного заняття здійснюється перевірка підготовленості студентів до її виконання. Якщо студент не підготувався належним чином, він до виконання лабораторної роботи не допускається, отримує індивідуальне завдання і відпрацьовує її під час самостійної роботи.

Рівень підготовленості студента до лабораторної роботи та її виконання оцінюється викладачем за прийнятою в університеті шкалою. Відповідна кількість балів виставляється в журналі обліку роботи академічної групи і враховується при виставленні підсумкового оцінювання з дисципліни.

СЛОВНИК

Bit MaP image (BMP) - універсальний формат растрових графічних файлів, використовується в операційній системі Windows

Corel Draw files (CDR) - оригінальний формат векторних графічних файлів, що використовується в системі обробки векторної графіки Corel Draw

Encapsulated Post Script (EPS) - формат векторних графічних файлів, підтримується програмами для різних операційних систем і рекомендується для друку й створення ілюстрацій в настільних видавничих системах

Graphics Interchange Format (GIF) - формат растрових графічних файлів, підтримується додатками для різних операційних систем

Joint Photographic Expert Group (JPEG) - формат растрових графічних файлів, який реалізує ефективний алгоритм стиснення (метод JPEG) для фотографій та ілюстрацій після сканування

Microsoft Equation Editor - програма ведення математичних формул і рівнянь

Microsoft Graph - програма створення ділової графіки

Microsoft WordArt - програма введення текстових спец ефектів

MS Word - текстовий процессор, що випускається компанією Microsoft і входить до складу офісного пакету

Portable Network Graphic (PNG) - формат растрових графічних файлів аналогічний формату GIF, що рекомендується для розміщення графічних зображень на Web- сторінках в Інтернеті

Tagget Image File Format (TIFF) - формат растрових графічних файлів, підтримується всіма основними графічними процесорами і комп'ютерними платформами

Windows Meta File (WMF) - універсальний формат векторних графічних файлів для Windows-додатків, який використовується для збереження колекції графічних зображень Microsoft Clip Gallery

Автозаповнювання - гнучкий і зручний інструмент автоматичного введення числових і текстових даних, що змінюються в межах заданого інтервалу

Авторські засоби мультимедіа - це прикладне програмне забезпечення (додатки), яке має заздалегідь підготовлені елементи для розроблення інтерактивних мультимедійних програм

Анімація - це процес переміщення об'єктів на екрані

Гностичні уміння - уміння, пов'язані з вивченням і аналізом аудіовізуальних навчальних засобів, діяльності викладача і учнів на заняттях, проведених з використанням ТЗН з метою розробки шляхів підвищення їхньої ефективності

Графічний редактор - це специфічний програмний засіб, що дозволяє створювати й перетворювати графічні зображення

Графічний редактор Paint - це програма призначена для створення, редагування і перегляду графічних зображень

Діаграма - графічне відображення числових даних

Засоби навчання - матеріальні й ідеальні об'єкти, які використовуються в освітньому процесі як носії даних, відомостей та інструменти діяльності, що застосовуються у процесі

Імітаційна програма - програма, яка даєть змогу моделювати не тільки нерухомий світ, але й середовище, в якому рухаються об'єкти вивчення

Інтегрована система - програмний комплекс, який забезпечує декілька видів діяльності (написання рефератів, курсових проектів, оформлення звітів, виконання обчислень засобами електронних таблиць, створення таблиць, графіків та діаграм, пересилання робіт через комп'ютерну мережу)

Інтерліньяж - плавне регулювання густини рядків на сторінці (зміна відстані між рядками)

Інформатика - наука, яка вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також питання, пов'язані із збиранням, обробкою, зберіганням, пошуком, передаванням і використанням інформації в найрізноманітніших галузях людської діяльності.

Інформаційна діяльність - діяльність людини, яка пов'язана з процесами отримання, перетворення, нагромадження, зберігання, передавання та подання певних даних.

Інформаційна система - взаємозалежна сукупність засобів, методів і персоналу, які використовуються для зберігання, обробки й подання даних, відомостей з метою вирішення користувачем намічених завдань

Інформаційна технологія - сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для забезпечення ефективної діяльності людей в різноманітних виробничих і невиробничих сферах

Інформаційне забезпечення - сукупність єдиної системи класифікації й кодування повідомлень, уніфікованих систем документації, схем інформаційних потоків, що циркулюють в організації, а також методологія побудови баз даних

Інформаціологія - це унікальна наука про всі інформаційні явища, мікро й макродинамічні процеси безмежного Всесвіту

Інформація - це зміст будь-якого повідомлення, дані про щось, які розглядаються в аспекті передачі їх у часі і просторі

Інформологія - дисципліна про технології, телекомунікації, маршрутизації й передаванням інформації з використанням нейрорецепторних, провідних, теле, радіо і супутникових каналів зв'язку

Інформономія - наука про закони інформації

Кернінг - враховування ширини символів у попарних комбінаціях (підтягування символів)

Комп'ютерна програма - запис певної системи правил (алгоритму) розв'язання задачі у вигляді послідовності команд або операторів однією з мов програмування (системою позначень для опису алгоритмів)

Комп'ютерна технологія навчання - використання комп'ютерів під час усіх видів навчальних занять та контролю знань, для індивідуального навчання, розвитку інтелектуальних і творчих можливостей учнів

Комплексне вміння - це сукупність взаємопов'язаних елементарних дій або операцій, які потрібні для розв'язання певного завдання

Комп'ютерна мережа - сукупність комп'ютерів, з'єднаних за певними правилами лініями зв'язку для забезпечення спільного доступу до ресурсів і обміну певними відомостями, даними

Конструктивно-проектувальні вміння - вміння, пов'язані з добором змісту і композицією матеріалу, який повідомляється за допомогою технічних засобів навчання, а також з плануванням навчально-виховної роботи за предметом з комплексним використанням ТЗН

Копіювання формули - це процес поширення дії формули, введеної в одну комірку, на інші комірки

Математичне й програмне забезпечення - сукупність математичних методів, моделей, алгоритмів і програм для реалізації цілей і завдань інформаційної системи, а також нормального функціонування комплексу технічних засобів

Метод проектів - це метод в основі якого лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити

Мультимедійна технологія - це технологія, яка дозволяє за допомогою комп'ютера інтегрувати, обробляти і водночас відтворювати різноманітні типи сигналів, різні середовища, засоби і способи обміну даними, відомостями

Навчальний проект - це організаційна форма роботи, яка орієнтована на засвоєння навчальної теми або навчального розділу і становить частину стандартного навчального предмета

Операційна система - набір управляючих програм, які забезпечують роботу обчислювальної системи

Організаторські вміння - вміння, пов'язані з організацією передачі інформації за допомогою технічних засобів навчання, а також з організацією діяльності викладача і пізнавальної діяльності учнів на таких заняттях

Організаційне забезпечення - сукупність методів і засобів, що регламентують взаємодію працівників з технічними засобами й між собою в процесі розробки й експлуатації інформаційної системи

Педагогічне вміння роботи з технічними засобами навчання - це здатність викладача на основі власних психолого-педагогічних, методичних, спеціальних (предметних) і технічних знань успішно реалізувати за допомогою ТЗН освітньо-виховну мету навчання

Педагогічне тестування - це метод оцінювання знань, умінь, навчальних досягнень, компетентності учнів і студентів за допомогою тестів

Персональний комп'ютер - це електронний пристрій, призначений для автоматичної обробки даних, що поступають на його входи через спеціальні пристрої введення та для автоматичного виведення результатів обробки, що отримуються на виходах, через спеціальні пристрої виведення даних

Піксель - мінімальна ділянка зображення, якій незалежним способом можна задати будь-який колір

Портфоліо проекту - це комплект інформаційних, дидактичних і методичних матеріалів до навчального проекту, розроблений з метою його ефективної організації та навчання з теми, яка відповідає навчальній програмі базового курсу

Правове забезпечення - сукупність правових норм, що визначають створення, юридичний статус і функціонування інформаційних систем, що регламентують порядок одержання, перетворення й використання інформації.

Презентація - це набір слайдів, у яких текст поєднується з графічними об'єктами, рисунками, звуком, відео та мультиплікаційними ефектами

Програма - послідовність команд, за якою комп'ютер обробляє

дані

Програмне забезпечення - це набір програм, складених для певного комп'ютера

Програмний засіб - програма на носії даних із програмною документацією, розроблених відповідно до нормативних документів і придатних для використання за своїм призначенням

Растрове графічне зображення - зображення, які формуються в процесі перетворення графічних даних з аналогової форми на цифрову

Редагування - процес внесення змін у текст

Резистивна матриця - це двошарова сітка з тонких провідників, розділена повітряним зазором і вмонтована в пластикову поверхню інтерактивної дошки

Робоча книга - сукупність аркушів, розміщених в одному файлі

Робоча, поточна комірка - комірка таблиці, в якій перебуває курсор

Робочий аркуш - електронна таблиця, яка розміщується в пам'яті ПК після його завантаження

Створення Портфоліо - це процес збирання, перегляду, поповнення змістової, методичної інформації, що стосується певної навчальної чи дослідницької теми, уроку, різних форм оцінювання діяльності учнів, прикладів їх робіт з метою зацікавлення до предмету

Сучасна інформаційна технологія - це сукупність засобів, методів і прийомів збирання, зберігання, опрацювання, подання та передавання повідомлень, що розширює знання людей та розвиває їхні можливості щодо управління технічними та соціальними процесами.

Табличний курсор - робоча, поточна комірка, виокремлена рамкою

Табличний процесор Excel - це пакет прикладних програм, орієнований на опрацювання даних, поданих у табличній формі.

Текстовий процесор - програма, призначена комп'ютерної підготовки повноцінних документів, від особистих листів до офіційних паперів

Тест - система прийомів для випробування та оцінювання окремих психічних рис і властивостей людини; завдання стандартної форми, виконання якого повинно виявити наявність певних знань, умінь і навичок, здібностей чи інших психологічних характеристик (інтересів, емоційних реакцій тощо)

Тестування - спосіб одержання відомостей про певний об'єкт і його характеристики шляхом випробовувань

Технічне забезпечення - комплекс технічних засобів, призначених для роботи інформаційної системи, а також відповідна документація на ці засоби й технологічні процеси

Технічні вміння - це вміння, які пов'язані зі специфікою застосовуваної у навчальному процесі техніки

Технічні засоби навчання (ТЗН) - це обладнання (специфічні носії навчальних матеріалів) й апаратура, що застосовуються в навчальному процесі з метою підвищення його ефективності

Трекінг - регулювання густини символів у рядку

Узагальнене вміння - це сукупність взаємопов'язаних комплексних умінь, які дають змогу розв'язувати систему завдань

Форматування - встановлення параметрів відображення тексту в документі

Формула - записана послідовність дій з операндами

Шлях до книги - послідовність папок, яка вказує, де знаходиться книга

 
< Попер   ЗМІСТ