< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інтернет-ресурси пострадянського простору" присвячені гендерній проблематиці

У пострадянському просторі не існує жодного великого мережевого видання, сайту, джерела, присвяченого жіночому сектору збройних сил. Ресурси, присвячені тендерній проблематиці, мають регіональний характер і розглядають переважно проблеми виживання жінок в армії. Так, спец проект "Граней Ру", "Колокол Ру", Казахський юридичний портал й інформаційне агентство "Росбалт" періодично звертаються до питань недотримання пільг і гарантій, що надаються законом жінкам-військовослужбовцям, порушення їх прав. Ярославський портал "Россия - НАТО" розглядає зарубіжний досвід соціальної адаптації жінок-військовослужбовців, що звільняються.

Найбільш послідовно до тендерної проблематики, зокрема й до питань служби жінок в армії, звертається Інтернет-агенство "Схід - Захід:

Жіночі інноваційні Проекти", зареєстроване ще в 1993 році. Воно є лідером у просуванні тендерного підходу в соціально-політичному житті пострадянського суспільства. Агентство здійснює відбір і цільове розповсюдження інформації, до сфери його діяльності включено напрямки: новини з тендерної проблематики; анотації до публікацій, монографій; дослідження, реферати, статистичні огляди, проекти у сфері тендерної освіти. Місія агентства - сприяти в демократичному суспільстві формуванню рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків за допомогою зміни стереотипів суспільної свідомості через інформаційно-просвітницьку діяльність. Сьогодні популярними є два зареєстрованих цим агентством ЗМІ: сайт "Ореn Women Line", який переріс в інформаційний тематичний портал "Жінка і суспільство" зі щотижневою розсипкою інформаційних дайджестів, соціально-просвітницький журнал "Жінка Плюс". Ці видання висвітлюють гуманітарні аспекти становлення сучасної армії: рух солдатських матерів, суть сучасної російської армії, місце жінки в ній, тендерні стереотипи і служба в армії, тендерне рівноправ'я, безпека у світі, психологічні питання служби жінок в армії, феміністська теорія і служба жінок в армії, права жінок-військовослужбовців, демократизація суспільства і залучення жінок до військової служби.

Проте всі зазначені ресурси є поодинокими випадками розгляду тендерної складової збройних сил пострадянських країн. Офіційні проекти - сайти Міністерств оборони України і Росії, урядові сайти торкаються тендерної проблематики частково. Креативним підходом відрізняється сайт Міністерства оборони Республіки Білорусь. Серед дев'яти форумів, запропонованих на сайті ("Офіцерські збори", "Сім'я й армія", "Військова освіта" та ін.) найвідвідуванішим е "Жінка в армії".

Незважаючи на явну тенденцію до залучення жінок на військову службу в пострадянських країнах (заява міністра оборони України Анатолія Гриценка про необхідність брати жінок на військову службу; підготовка жінок-офіцерів у вузах Міноборони Росії, у суспільстві тендерні стереотипи ще достатньо сильні, їх розв'язання можливе у площині вирішення двох проблем:

 • - Чи може жінка служити в армії?
 • - Правове забезпечення військової служби жінок в армії.

Рівень професійного розвитку, таким чином, для жінок-військово-службовців занижується, оскільки суспільство ще не бачить можливостей для їх кар'єрного зростання.

Гендерні особливості технологій інформаційно-психологічного впливу

Забезпечення рівності статей розглядається в галузі сучасної політики безпеки з двох позицій: по-перше, політика безпеки повинна бути сфокусована на цій проблемі, що, у свою чергу, передбачає необхідність створення структури, яка гарантуватиме права й інтереси жінок; по-друге, необхідно підтримувати участь жінок на всіх рівнях прийняття рішень у всіх галузях політики безпеки. До проблем встановлення тендерної рівності активніше останнім часом звертаються уряди євроатлантичних країн. Проте тендерні аспекти формування інформаційного простору, тендерні стереотипи й комунікативні моделі як основа інформаційно-психологічного впливу на особистість і суспільство ще не були достатньо досліджені.

Тендерний фактор поширюється на усе більш широкий простір комунікації й відбиває реструктуровані знання про світ, модифікацію .мовної свідомості особистості, визначає нові моделі інформаційного впливу й мовного поводження, що є основою сучасних технологій маніпуляції свідомістю, ведення інформаційних війн, спеціальних інформаційних операцій.

Дослідження тендерних особливостей технологій інформаційно-психологічного впливу в сучасному суспільстві дозволяє зробити ряд висновків.

 • 1. Тендерна теорія й тендерні дослідження належать сьогодні до пріоритетної галузі наукових досліджень, а їх результати мають важливе значення для різних видів соціальної практики, у тому числі й сфери політики і безпеки.
 • 2. У комунікативному просторі сучасного суспільства відбувається переосмислення тендерних стереотипів: склалася тенденція до подолання тендерної асиметрії, намітилася тенденція до толерантного співіснування чоловіків і жінок у єдиному інформаційному просторі через активне включення жінок у соціально-політичну й правову діяльність. Цей процес припускає формування єдиної комунікативної стратегії - перехід від прагматики "своєї території" у міжособистісній комунікації (частини міжособистісного простору, що індивід уважає своїм) до стратегії "свого кола", що включає як чоловіків, так і жінок.
 • 3. Інформаційна боротьба й інформаційна безпека в сучасному суспільстві неможливі без обліку гендерного компонента інформаційної діяльності.
 • 4. В сфері соціально-правових основ інформаційної безпеки формується нова гендерна парадигма із власною історією, цінностями, комунікативними стратегіями й практиками. Ідея "незалежності" стала базовою для інформаційної діяльності різних жіночих рухів, організацій, видань; для організації ПР-діяльності й іміджевих мотивацій жінок-лідерів.
 • 5. Категорія "гендер" має певну специфічність в Інтернет-комунікації. При опосередкуванні електронним середовищем ряд гендерних особливостей переструктуровується, проявляється в нових мовних формах. У мережі підсилюється роль лінгвістичної компетенції в лінгвокультурологічній репрезентації статі.
 • 6. Екстралінгвістичні фактори презентації тендеру включають особливості національної культури, ціннісні параметри фемінності й маскулінності, лінгвопрагматичні вимоги до чоловічої й жіночої субкультур; дискурсивні практики, соціально-психологічні тендерні стереотипи.
 • 7. Жінки й чоловіки опираються на різні норми мовної взаємодії, використовують особливі комунікативні стратегії й тактики в інформаційно-пропагандистському впливі, оскільки належать до різних мовних співтовариств.
 • 8. Мовлення - засіб політичної ідентифікації лідерів, тому жінки-політики приділяють значну увагу характеру аргументів, мовним структурам демагогії, представленості іншого, оцінкам особистостей як союзників, так і супротивників. Жінок у політиці небагато, тому вони більш чуйно ставляться до публічного слова, приділяють увагу ситуативним деталям, роблять концептуальні висновки через аналіз приватних фактів, відносини з електоратом налагоджуються за допомогою комунікації та зміни комунікативних ролей.
 • 9. Продуктивна комунікація чоловіків-політиків припускає використання жіночих стратегій і тактик інформаційно-психологічного впливу.
 • 10. Інтернет-ресурси є відображенням тендерної ситуації в суспільстві, їх багатоплановість і різноманітність, широка тематична представленість, фінансова підтримка урядовими структурами в євроатлантичних країнах свідчать про те, що різні аспекти рівності статей є значущими для політики, законодавства й національного будівництва цих держав. Недостатність мережевих ресурсів пострадянського простору навпаки свідчить про незацікавленість урядів у вирішенні гендерного питання у сфері політики й безпеки, непідготовленості цивільної громадськості до толерантного погляду на роль жінок у збройних силах.

Література до розділу 7

 • 1. Айвазова С. Г. Русские женщины в лабиринте равноправия. - М.: ЗАО "Редакционно-издательский комплекс Русанова", 1988. -408 с.
 • 2. Айвазова С. Г. К историк феминизма // Женщина в обществе: мифы и реалии. - М.: Информация - XXI век, 2000. - 332 с.
 • 3. Батлер Дж. Тендерное беспокойство // Антология тендерной теории. - Минск: Пропилеи, 2000. - С. 297-347.
 • 4. Батлер Дж. От пародии к политике // Введение в тендерные исследования. - Харьков: ХЦГИ. - СПб.: Алетейя, 2001. - Ч. 2. - С. 164-173.
 • 5. Бовуар С. Второй пол: В 2 т. / Под общ. ред. С Г. Айвазовой. - М.: Прогресс; СПб.: Алетейя, 1997. - 832 с.
 • 6. Вацетис И. О военной доктрине будущего. - М., 1923. - 164 с.
 • 7. Введение в тендерные исследования / Под общ. ред. И. А. Жереб-киной. - Харьков: ХЦГИ. - СПб.: Алетейя, 2001. - Ч. 1. - 991 с.
 • 8. Введение в тендерные исследования: Учеб. пособие для студентов вузов / Костикова И. В. и др.; Под общ. ред. И. В. Костиковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 255 с.
 • 9. Воронина О. А. Словарь тендерных терминов. - М.: Информация - XXI век, 2002. - 256 с.
 • 10. Воронина O.A. Основы тендерной теории и методологии // Теория и методология тендерных исследований: Курс лекций. - М.: МЦГИ-МВШСЭН-МФФ. - 2001. - С. 95-109.
 • 11. Воронина O.A. Социокультурные детерминанты развития тендерной теории в России и на Западе // Обществ, науки и совр. - 2000. - № 4. - С. 9-21.
 • 12. Тендерне питання і людська безпека: від обмеженої ролі до інтеграції жінок у миротворчий процес: доклад Норвезького інституту міжнародних справ, 2001. - Офіційний сайт Ради Безпеки ООН.
 • 13. Гидденс Э. Социология. - М.: Питер, 1999. - 704 с.
 • 14. Декларація IV Всесвітньої конференції ООН з проблем жінок. -Пекін, 1995.-Офіційнийсайт Ради Безпеки ООН.
 • 15. Жеребкина И. Женское политическое бессознательное. Проблема гендера и женское движение в Украине. - Харьков: ХЦГИ; Ф-Пресс, 1996.-376 с.
 • 16. Жінки, Світ і Безпека: доповідь Генерального Секретаре ООН, від 16.09.2002. Інтернет-публікація: Офіційний сайт РадиБезбе-ки ООН.
 • 17. Здравомыслова Е. А., Тємкина А. А. Исследования женщин и тендерные исследования на Западе и в России // Обществ, науки и совр. - 1999. - № 6. - С. 177-185.
 • 18. Здравомыслова Е.А.. ТемкинаА.А. Словарь тендерных терминов. -М: Информация - XXI век, 2002. - 256 с.
 • 19. Здравомыслова Е.А., ТемкинаА.А. Кризис маскулинности в по-зднесоветском дискурсе / О муже(гі)ственности: Сб. статей / Сост. Ушакин С. М.: НЛО. - 2002. - С. 432-351.
 • 20. Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. Социальная конструкция гендера и тендерная система в России // Тендерное измерение социальной и политической активности в переходный период: Сб. статей / Под ред. Е. А. Здравомысловой, А. А. Темкиной. - СПб.: Труды ЦНСИ. - 1996. - Вып. 4. - С. 5-13.
 • 21. Иванова Ю. Н. Женщины России в войнах Отечества. - М.: РОС-СПЭН,2002.-272с.
 • 22. Рубин Г. Обмен женщинами: заметки о "политической экономии" пола // Хрестоматия феминистских текстов: Переводы / Под ред. Е. А. Здравомысловой, А. А. Темкиной. - СПб.: Дмитрий Буланий. - 2000. - С. 89-139.
 • 23. Компанцева Л. Ф. Тендерные основы Интернет-коммуникации в постсоветском пространстве. - Луганск: Знание, 2004. - 404 с.
 • 24. Кон И. С. Российский мужчина и его проблемы. Тендерный калейдоскоп: Курс лекций / Под общ. ред. М. М. Малышевой. - М.: Academia, 2001. - 520 с
 • 25. Коупленд Н. Психология солдат. - М.: Воениздат, 1960. -136 с.
 • 26. Матеріали дебатів з теми "Жінки, світ і безпека: забезпечення послідовного й ефективного здійснення резолюції 1325 (2000) Ради Безпеки", від 23.10.2007. Інтернет-публікація: Офіційний сайт Ради Безпеки ООН.
 • 27. Mud М. Культура и мир детства: Избр. произв. - М.: Наука, 1988. -432 с.
 • 28. Мягких A.A. Это зверь что за такой - "гендер"? // Зеркало недели. - 2005. - >fe 24.
 • 29. Немирович-Данченко В. И. О русских женщинах , / А. Ф. Швей-гер-Лерхенфельд. Женщина. Ее жизнь, нравы и общественное положение у всех народов Земного шара. - М.: Кураре-Н, 1998. -688 с.
 • 30. Основи теорії тендеру: Навч. посіб. - К.: К.І.С., 2004. - 536 с.
 • 31. Письмо Постоянного представителя Ганы при Организации Объединенных Наций на имя Генерального секретаря от 08.10.2007. Інтернет-публікація: Офіційний сайт Ради Безпеки ООН.
 • 82. Понуждаев Э. А. Феминизация общества и армии: сущность, содержание, социальный механизм: Монография. - Монино: Изд-во Воен.-воздуш. акад. - 1999. - 278 с.
 • 33. Понуждаев Э" Головицкий Н. Феминизация армий // Тыл воо-руж. сил. - 1993. - № 51-52. - С. 20-22.
 • 34. Пушкарева Н. Л. Тендерные исследования И исторические науки // Тендерные исследования. - Харьков: ХЦГИ, 1999. - № 3. -С. 166-186.
 • 35. Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 (2000). Інтернет-публікація: Офіційний сайт Ради Безбеки ООН.
 • 36. Рубин Г. Обмен женщинами: заметки о политической экономии" пола // Хрестоматия феминистских текстов: Переводы. / Под ред. Е. А. Здравомысловой, А. А. Темкиной.-СПб.: Д. Буланий, 2000. -С. 89-139.
 • 37. Рыков С. Л. Профессиональное воспитание военнослужащих-женщин: Монография. - М.: ВУ, 2002. - 320 с.
 • 38. Сахно А Женщины наступают. На армию // Подробности UA. -2007.
 • 39. Сенявская Е. С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. - М.: Рос. полит, энцикл., 1999. - 383 с.
 • 40. Скотт Дж. Гендер: полезная категория исторического анализа // Введение в тендерные исследования. - Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. -4.2.-С. 405-437.
 • 41. Скотт Дж. Некоторые размышления по поводу тендера и политики. // Введение в тендерные исследования. - Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. - Ч. 2. - С. 946-963.
 • 42. Смирнов А. И. Женщины военнослужащие: права и проблемы // Человек. - 2000. -№3.-С. 124-130.
 • 43. Тар таковская И, Н. Тендерная социология. - М.: Вариант, 2005. -368 с
 • 44. Темкина А. Женское движение как общественное движение: история и теория // Тендерные тетради. - СПб: Труды ИС РАН. -1997. - Вып. 1. - С. 94-125.
 • 45. Четверть служащих в украинской армии - женщины. Каждый восьмой - контрактник // Население и общество. - М.: Центр демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. - 2002. - .№ 57-58.
 • 46. Author(s) of Review: Nancy Reincke // The Journal of the Midwest Modern Language Association. - 1988. - Vol. 21. - № 2. - P. 37-41.
 • 47. Bastick M., Grimm K., Kunz R. Sexual Violence in Armed Conflict: Global Ovetview and Implications for the Security Sector. - Geneve: DCAP, 2007.-214 p.
 • 48. Communication and Gender. Third Edition. - Boston; London; Toronto: Allyn and Bacon, 1998. - 270 p.
 • 49. Lauretis 7*. Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction. - Baaingstoke : Macmillan, 1989. - 257 p.
 • 50. Rich A. Of Woman born: Motherhood as experience and institution. - London: Virago, 1977. - 318 p.
 • 51. Rubin G. The Traffic in Women: Notes on the " Political Economy of Sex* // Towards Anthropology of Women. Reiter R. (eds.). - New-York; London: Monthly Review Press, 1975. - P. 169-183.
 • 52. Unger R. Toward a Redefinition of sex and gender // American Psychologist. -1979. - № 3. - V. 34. - P. 1085-1094.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >