< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи дисконтування грошових потоків

Це методи, які використовують концепцію вартості грошей з урахуванням часу для оцінювання інвестиційних проектів. В основі всіх критеріїв, які використовуються для дисконтування грошових потоків, лежать такі вихідні припущення:

  • - гроші володіють альтернативною вартістю - це відсоток, під який можна було б вкласти капітал;
  • - оскільки сьогоднішній дохід можна інвестувати під певний відсоток з нульовим ризиком неповернення капіталу, то цінність сьогоднішнього доходу більша від цінності завтрашнього доходу тієї самої величини на відсоток, який можна одержати шляхом інвестування сьогоднішнього доходу.

Таким чином, дисконтування - це процедура визначення сьогодні вартості майбутніх грошових потоків з урахуванням фактору часу. Відповідно ставку відсотка, що використовують при дисконтування називають ставкою дисконту.

При цьому виходять з того, що запаси ресурсів необмежені, а гроші є загальним еквівалентом (тобто будь-які ресурси можна придбати за гроші).

Вартість грошей з урахуванням часу - сума доходу на інвестиції, яка отримана або може бути отримана за певний період часу. Може бути розрахована двома способами: на підставі простого або складного відсотка. Простий відсоток розраховують множенням основної (інвестованої) суми на відсоткову ставку та період інвестицій. Тобто простий відсоток нараховується тільки на початкову суму (внесок, позику тощо). Складний відсоток - це відсоток, який нараховують на початкову суму та на раніше нараховані відсотки.

Майбутня вартість - це вартість інвестицій через визначений період часу з урахуванням певної ставки відсотка. Для обчислення можна скористатися формулою:

де - майбутня вартість; РУ - теперішня вартість; - ставка складного відсотка; п - кількість періодів нарахування відсотків.

З наведеної формули бачимо, що майбутня вартість одної грошової одиниці дорівнює (1 + /)п.

Теперішня вартість - це вартість майбутніх грошових потоків на теперішній час. Для визначення теперішньої вартості інвестицій необхідно з суми майбутніх грошових надходжень вирахувати суму відсотків, нарахованих за певною ставкою (і) за певний період (п).

Відповідно, теперішня вартість однієї грошової одиниці дорівнює

(1 + г')"П. . . .

Ануїтет - це серія рівновеликих платежів (або надходжень), що

здійснюються через однакові проміжки часу впродовж певного періоду. Якщо момент оцінювання ануїтету передує моментові першої виплати або збігається з ним, тоді дисконтована величина ануїтету є його теперішньої вартістю. Відповідно, майбутня вартість ануїтету - це вартість ануїтету на момент останньої виплати. Для визначення майбутньої вартості ануїтету необхідно розрахувати майбутню вартість кожної виплати і підсумувати отримані результати.

Майбутня вартість ануїтету за одним договором відповідно дорівнюватиме

Теперішня вартість ануїтету - це дисконтована сума ануїтету на дату останньої виплати. Для визначення теперішньої вартості ануїтету (РУЛ) необхідно обчислити теперішню вартість кожної виплати і підсумувати отримані результати.

Виникає питання: яку відсоткову ставку (ставку дисконту) використати для визначення теперішньої вартості проекту капітальних інвестицій. Ставкою дисконту, зокрема, може бути: кредитна ставка банку; середньозважена вартість капіталу; альтернативна вартість капіталу; внутрішня норма прибутковості.

Найпоширенішими методами оцінювання інвестиційних проектів, що передбачають дисконтування грошових потоків, є чиста теперішня вартість та внутрішня норма рентабельності.

Чиста теперішня вартість (net present value) інвестиційного проекту - це різниця між сумою теперішніх вартостей грошових потоків від інвестицій в кожен період часу і теперішньою вартістю самих інвестицій.

Якщо ЧТВ проекту визначимо як NPV, то отримаємо:

де А0 - теперішня вартість первинних інвестицій у проект; Б - грошовий потік у період Ґ; к - необхідна ставка прибутковості інвестицій; і - період часу;

п - тривалість інвестиційного проекту.

Якщо є намір вкладати інвестиції в проект не всі відразу в період 0, а й в інші періоди, то формула (11.4) перетворюється в таку:

де А і - грошові інвестиційні потоки в період 1

Якщо ЧТВ > 0, то це означає, що норма прибутковості проекту перевищує необхідну ставку прибутковості інвестицій (ставку дисконту). Якщо ЧТВ = 0, то норма прибутковості проекту точно дорівнює необхідній ставці, якщо ж ЧТВ < 0, то прибутковість проекту очікується меншою за необхідну ставку. Тож за критерієм ЧТВ можуть бути вибрані лише ті проекти, що мають ЧТВ > 0.

Крім того, при позитивному значенні суми ЧТВ проект збільшує на цю суму ринкову вартість інвестуючої фірми.

Необхідно зазначити, що грошові потоки проекту (Б), які дисконтуються за методом ЧТВ за рівнянням (11.7), виникають з двох джерел:

  • (1) використання активів проекту протягом терміну їх функціонування і
  • (2) списання активів у кінці їхнього терміну служби. Чиста ліквідаційна вартість, що визначається внаслідок ліквідації активу, є останнім грошовим потоком, що генерується активом і повинна включатися в розрахунок ЧТВ даного активу.

Основним моментом розглянутого методу є те, яку необхідну ставку прибутковості інвестицій (ставку дисконту) обрати для розрахунку ЧТВ. Точність прогнозу грошових потоків проекту впливає на вибір необхідної ставки, тому використання методу ЧТВ також залежить від точності цих прогнозів. Якщо як ставка дисконту використовується вартість капіталу фірми, то постають питання, пов'язані з розрахунком цього показника.

При зростанні позикових процентів і темпів інфляції ставки дисконту зростають. В умовах зростання позикових процентних ставок зростають також і витрати на фінансування проектів, тому в цей період грошові потоки від проектів повинні дисконтуватися за більш високими ставками, ніж у періоди зниження величини позикових процентів.

Величина дисконтних ставок залежить також і від тривалості інвестиційного проекту. Чим на триваліший термін вкладаються інвестиції, тим більшим є ризик незавершення проекту. Тому, при інших рівних умовах, довгострокові проекти потрібно дисконтувати за більш високими ставками, ніж короткострокові.

Нагадаємо, що головною проблемою моделі ЧТВ є визначення необхідної ставки прибутковості проекту для дисконтування його грошових потоків.

Індекс прибутковості інвестиційного проекту (profitability index) - це відношення теперішньої вартості грошових надходжень від проекту після оподаткування до теперішньої вартості інвестицій.

Якщо ІП проекту позначити як PI, тоді отримаємо:

ІП - це міра прибутковості проекту на $1 інвестицій. Якщо ІП > 1, то проект, що розглядається, має позитивну чисту теперішню вартість.

Індекс може бути використаний для ранжирування проектів з різними потоками грошових коштів і тривалістю в часі. Але якщо проекти ранжирувати по ІП, то може виникнути ситуація, коли, наприклад, інвестиції у виробництво друкарських машинок будуть ефективнішими, ніж у виробництво сталі. Іншими словами, розміри проектів ігноруються.

Співвідношення між ЧТВ, ІП і середньою ставкою прибутковості (ССП) є такими:

Внутрішня норма прибутковості (ВНП) - це ставка дисконту, за якої чиста теперішня вартість проекту капітальних інвестицій дорівнює нулю. Інакше кажучи, це ставка дисконту, за якої грошові надходження дорівнюють початковим інвестиціям. Цей показник іноді називають внутрішнім коефіцієнтом окупності або дисконтованою нормою прибутку. ВНП характеризує максимальну вартість капіталу для фінансування інвестиційного проекту. ВНП порівнюють з мінімальною нормою прибутковості, яка зазвичай ґрунтується на вартості капіталу фірми й використовується для добору перспективних проектів капітальних вкладень. За умов ануїтету для визначення ВНП можна скористатися формулою:

ВНП = Чисті інвестиції / Щорічну суму грошових надходжень. (11.8)

Період рятування інвестицій - це період часу, необхідний для відшкодування інвестицій за рахунок отриманих грошових надходжень від їх використання та ліквідаційної вартості об'єкта інвестування. Цей показник, на відміну від періоду окупності, враховує не лише чисті грошові надходження від реалізації проекту, а й ліквідаційну вартість об'єкта інвестування. Період рятування інвестицій передбачає, що об'єкт інвестування має ліквідаційну вартість на будь-який момент, якщо керівництво вирішить припинити здійснення проекту й повернути інвестовані кошти.

Облікова норма прибутковості ОНП - відношення величини середнього чистого прибутку, отриманого в результаті капітальних інвестицій, до середньої або первісної вартості інвестицій. Розрахунок ОНП на основі первісної вартості інвестицій здійснюють за формулою:

ОНП = СЧП /1 , (11.9)

де СЧП - середній чистий прибуток, / - інвестиції

СЧП = ЧП / Т, (11.10)

де ЧП - чистий прибуток, Т - кількість років.

У практиці поширенішим є розрахунок ОНП на основі середньої вартості інвестицій. У разі застосування методу прямолінійної амортизації середню вартість інвестицій (СВІ) можна визначити за такою формулою:

СВІ = (ПВ -ЛВ) / 2, (11.11)

де ПВ - первинна вартість, ЛВ - ліквідаційна вартість.

Включення ліквідаційної вартості у наведену формулу пов'язане з тим, що вона може зменшити початкові інвестиції або підвищити грошовий потік у майбутньому при заміні обладнання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >