< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мотиви трудової діяльності

Мотив у перекладі з французької мови означає спонукальну причину, поштовх до конкретної дії.

Сила мотиву визначається мірою актуальності або значущості певної потреби для людини. Відповідно до змістовних теорій мотивації чим загальніша потреба, тим сильнішим стимулом вона виступає. Мотиви можуть бути внутрішніми та зовнішніми. Внутрішні мотиви пов'язані зі станом самої людини. Зовнішні мотиви знаходяться за межами компетенції людини. Саме мотиви зумовлюють поведінку людини, спонукають її до дій та вчинків для досягнення певної мети (винагороди). Таким чином будь-яка поведінка людини мотивована.

Іншими словами, мотив - це засіб, за допомогою якого особистість пояснює і обґрунтовує свою поведінку. Мотиви надають трудовій ситуації особистісний зміст. Стабільна готовність до певних дій виражається поняттям "установка". Розглянемо основні види мотивів (установок), які спонукають людину до трудової діяльності (рис. 7.6).

Мотив самоствердження (прагнення затвердити себе в соціумі) пов'язаний з відчуттям власної гідності, честолюбством, самолюбством. Людина намагається довести оточуючим, що вона чогось варта, прагне отримати певний статус в суспільстві, хоче, аби її поважали і цінували. Інколи прагнення до самоствердження відносять до мотивації престижу (прагнення отримати або підтримати високий соціальний статус).

Мотив самоствердження є досить дієвим спонукальним чинником, який керівники намагаються актуалізувати у своїх підлеглих, підсилюючи мотивацію до діяльності. Прагнення самостверджуватися спонукало людину

Основні види мотивів, які спонукають людину до трудової діяльності

Рис. 7.6 Основні види мотивів, які спонукають людину до трудової діяльності

долати значні труднощі і багато працювати заради самоствердження і досягнення поставлених цілей.

Таким чином, прагнення до самоствердження , до підвищення свого формального і неформального статусу, до позитивної оцінки своєї особистості - суттєвий мотиваційний чинник, який спонукав людину інтенсивно працювати і розвиватися.

Мотив ідентифікації. Ідентифікація з іншою людиною - прагнення бути схожим на героя, кумира, авторитетну особистість (батька, учителя або іншу особистість). Цей мотив спонукає працювати і розвиватися. Він є особливо актуальним для дітей і молоді, які намагаються наслідувати інших людей в своїх діях.

Авторитет батьків, вчителів, знайомих, прагнення бути схожим на кумира і наслідувати його - суттєвий мотив діяльності, під впливом якого людина прагне розвиватися (удосконалюватися).

Ідентифікація з іншою людиною приводить до підвищення енергетичного потенціалу індивіда за рахунок символічного "запозичення" енергії у кумира (об'єкта ідентифікації): з'являються сили, натхнення, бажання працювати і діяти так, як чинив цей герой (кумир, батько та ін.). Керівнику дуже важливо знати, з ким прагне ідентифікуватися підлеглий, аби використовувати це для посилення мотивації до діяльності.

Таким чином, наявність взірця, кумира, з яким прагнули б ототожнюватися молоді люди і кого намагалися б наслідувати, у кого б вчилися жити і працювати - важлива умова ефективного виховного процесу і успішного виконання діяльності.

Мотив влади. Мотив влади - це прагнення суб'єкта впливати на людей. Мотивація влади (потреба у владі) - одна з найголовніших рушійних сил людських дій, це прагнення зайняти керівну позицію в групі (колективі), спроба керувати людьми, визначати і регламентувати їх діяльність.

Мотив влади займає важливе місце в ієрархії мотивів. Дії багатьох людей (наприклад керівників різних рангів) спонукалися мотивом влади. Прагнення панувати над іншими людьми і керувати ними - це мотив, який спонукав їх в процесі діяльності долати значні труднощі і докладати величезні зусилля. Людина багато працює не заради саморозвитку або задоволення своїх пізнавальних потреб, а ради того, щоб отримати вплив на окремих людей або колектив.

Керівника до діяльності може спонукати не прагнення принести користь суспільству в цілому або окремому колективу, не почуття відповідальності (тобто не соціальні мотиви), а мотив влади. В такому разі всі його дії спрямовані на завоювання або утримання влади і становлять загрозу як для справи, так і для структури, яку він очолює.

Мотив влади є чи не єдиним мотивом діяльності, активність якого не слід підсилювати, оскільки наслідки можуть бути жахливими. Актуалізація мотиву влади здатна, звичайно, збільшити загальний рівень мотивації і спонукати людину до діяльності. Але зважаючи на небажаний вплив цього мотиву на особистість (і шкоду для колективу), слід досить обережно (тільки у разі неможливості збільшити силу інших мотивів) актуалізувати цей мотив.

Процесуально-змістовні мотиви. Процесуально-змістовні мотиви - це спонукання людини до активності процесом і змістом діяльності, а не зовнішніми чинниками. Людині подобається виконувати цю діяльність, проявляти свою інтелектуальну або фізичну активність. її цікавить зміст того, чим вона займається. Дія інших соціальних і особистісних мотивів (влади, самоствердження та ін.) може підсинювати мотивацію, але вони не мають безпосереднього відношення до змісту і процесу діяльності, вони є зовнішніми по відношенню до неї, тому часто ці мотиви називають зовнішніми, або екстринсивними. У разі ж дії процесуально-змістовних мотивів людині подобається (і спонукає до активності) процес і зміст певної діяльності.

Пізнавальна мотивація виявляється в інтересі до змісту діяльності і є конкретним проявом процесуально-змістовної мотивації. Людину спонукав сам процес інтелектуальної діяльності: їй подобається мислити, вирішувати завдання, виявляти різні форми розумової активності.

Сенс діяльності під час актуалізації процесуально - змістовних мотивів полягає в самій діяльності (процес і зміст діяльності є тим чинником, який спонукав людину проявляти фізичну і інтелектуальну активність).

Зовнішні (екстринсивні) мотиви - це така група мотивів, коли спонукаючі чинники лежать поза діяльністю. У разі дії екстринсивних мотивів до діяльності спонукали не зміст, не процес діяльності, а чинники, які безпосередньо з нею не пов'язані (наприклад, престиж або матеріальні чинники).

Розглянемо деякі види зовнішніх мотивів:

 • - мотив обов'язку і відповідальності перед суспільством, групою, окремими людьми;
 • - мотиви самовизначення і самовдосконалення;
 • - прагнення дістати схвалення інших людей;
 • - прагнення отримати високий соціальний статус (престижна мотивація). За відсутності інтересу до діяльності (процесуально-змістовної мотивації) існує прагнення до тих зовнішніх атрибутів, які може принести діяльність, до відмінних оцінок, до отримання диплома, до слави в майбутньому;
 • - мотиви уникнення неприємностей і покарання (негативна мотивація), тобто спонукання, що викликаються усвідомленням деяких неприємностей, незручностей, які можуть виникнути у разі невиконання діяльності.

Якщо в процесі діяльності зовнішні мотиви не будуть підкріплені процесуально - змістовними (тобто інтересом до змісту і процесу діяльності), то вони не забезпечать максимального ефекту. У разі дії екстринсивних мотивів приваблива не діяльність сама по собі, а лише те, що пов'язане з нею (наприклад, престиж, слава, матеріальне благополуччя), а цього часто недостатньо для спонукання до діяльності.

Мотив саморозвитку. Прагнення до саморозвитку, самовдосконалення - це важливий мотив, який спонукав нас багато працювати і розвиватися. На думку А. Маслоу, це прагнення до повної реалізації своїх здібностей і бажання відчувати свою компетентність.

Як правило, для руху вперед завжди необхідна певна сміливість. Людина часто тримається за минуле, за свої досягнення, спокій і стабільність. Страх ризику і загроза втратити все стримують її на шляху саморозвитку.

Таким чином, людина часто наче "розривається між прагненням до руху вперед і прагненням до самозбереження і безпеки". З одного боку, вона прагне до чогось нового, а з іншого - страх перед загрозою і чимось невідомим і бажання уникнути ризику стримують її рух вперед

А. Маслоу стверджував, що розвиток відбувається тоді, коли наступний крок вперед об'єктивно приносить більше радощів, більше внутрішнього задоволення, ніж попередні надбання і перемоги, які стали чимось звичним і навіть набридли.

Саморозвиток, рух вперед часто супроводжується внутрішнім конфліктом особистості, але не є насильством над собою. Рух вперед - це очікування, передбачення нових приємних відчуттів і вражень.

Деякі психологи заперечують існування прагнення до саморозвитку як самостійного мотиву діяльності, включаючи його в структуру інших мотивів (таких, як самоактуалізація, самоствердження І тому подібне). Проте є всі підстави виділяти мотив саморозвитку як самостійний.

Коли вдається актуалізувати у людини мотив саморозвитку, збільшується сила її мотивації до діяльності. Талановиті менеджери уміють задіювати мотив саморозвитку, вказуючи своїм підлеглим на можливість і важливість розвиватися і удосконалюватися.

Мотив досягнення. Мотив досягнення - це прагнення досягти високих результатів і майстерності в діяльності; він виявляється у виборі складних завдань і прагненні їх виконати.

Успіхи в будь-якій діяльності залежать не лише від здібностей, навичок, знань, а й від мотивації досягнення. Людина з високим рівнем мотивації досягнення, прагнучи отримати вагомі результати, наполегливо працює ради досягнення поставлених цілей.

Мотивація досягнення (І поведінка, яка спрямована на високі результати) навіть у однієї і тієї ж людини не завжди однакова і залежить від ситуацій І предмета діяльності.

Що ж визначає рівень мотивації в кожній конкретній діяльності?

Вчені виділяють чотири чинники:

 • 1) значущість досягнення успіху;
 • 2) надія на успіх;
 • 3) суб'єктивна оцінка вірогідності досягнення успіху;
 • 4) суб'єктивні еталони досягнення.

Просоціальні мотиви До цієї групи відносяться мотиви, пов'язані з усвідомленням суспільного значення діяльності, з почуттям обов'язку, відповідальності перед групою або суспільством.

У випадку дії просоціальних (суспільно важливих) мотивів відбувається ідентифікація індивіда з групою. Людина не лише вважає себе членом певної соціальної групи, не лише ототожнюється з нею, але і живе її проблемами, інтересами і цілями.

Особистості, яка спонукається до діяльності просоціальними мотивами, властиві лояльність до групових норм і стандартів, визнання і захист групових цінностей, прагнення реалізувати групові цілі.

Відповідальні люди, як правило, є активнішими, частіше і добросовісніше виконують професійні обов'язки. Вони вважають, що від їх праці і зусиль залежить спільна справа.

"Задіюючи" ідентифікаційні процеси, які допоможуть ототожнити людину з групою, можна розвинути (чи актуалізувати) просоціальні мотиви. Ідентифікація є тим механізмом розвитку мотивації, який буде сприяти їх актуалізації.

Менеджеру також досить важливо актуалізувати корпоративний дух серед своїх підлеглих, оскільки без ідентифікації з групою (з фірмою), а саме з її цінностями, інтересами, цілями досягти успіху неможливо.

Громадські діячі (політики), які більше інших ідентифікуються зі своєю країною і живуть її проблемами і інтересами, будуть активнішим в своїй діяльності, робитимуть все можливе заради процвітання держави.

Таким чином, просоціальні мотиви, пов'язані з ідентифікацією з групою, почуттям обов'язку і відповідальності, є важливими в спонуканні людини до діяльності. Актуалізація у суб'єкта діяльності цих мотивів здатна викликати його активність в досягненні суспільно важливих цілей.

Мотив аффіліації. Аффіліація - це прагнення до встановлення або підтримки стосунків з іншими людьми, прагнення до контакту і спілкування з ними. Сутність аффіліації полягає в самоцінності спілкування. Аффіліатівне спілкування - це таке спілкування, яке приносить задоволення, захоплює, подобається людині.

Проте індивід може спілкуватися і тому, що намагається залагодити свої справи, встановити корисні контакти з необхідними людьми. Але у такому разі спілкування спонукалося іншими мотивами, тобто є засобом задоволення інших потреб особистості, і таке спілкування з аффіліативною мотивацією нічого спільного не має.

Метою аффіліативного спілкування може бути пошук кохання (або симпатії) з боку партнера по спілкуванню.

Існують можливості формування інтересу до діяльності через мотив аффіліації і позитивне підкріплення, можливості актуалізації аффіліативної потреби.

Негативна мотивація - це спонукання, викликані усвідомленням можливих неприємностей, незручностей, покарань, які можуть слідувати в разі невиконання діяльності.

У разі дії негативної мотивації людину спонукали до діяльності страх перед можливими неприємностями або покаранням і прагнення їх уникнути. Вона міркує так: "Якщо я цього не зроблю, то мене чекають неприємності". Саме це спонукає до діяльності під впливом негативної мотивації.

Форми негативних санкцій, які можна застосовувати і які здатні актуалізувати негативну мотивацію, різноманітні:

 • - вербальне (словесне) покарання (осуд, зауваження і тому подібне);
 • - матеріальні санкції (штраф, позбавлення привілеїв, стипендії);
 • - соціальна ізоляція (зневага, ігнорування, неприйняття групою, соціальний остракізм);
 • - позбавлення волі;
 • - фізичне покарання.

Основним недоліком негативних санкцій є короткочасність їх впливу: вони стимулюють до діяльності (або стримують від небажаних вчинків) лише в період їх дії.

Негативна мотивація тим сильніше впливає на поведінку людини, чим більше її упевненість в неминучості покарання.

Таким чином, негативна мотивація (і покарання у тому числі) - досить сильний мотиваційний чинник, який здатний спонукати людину до діяльності, проте він не позбавлений багатьох недопіків і небажаних наслідків.

Серед небажаних наслідків істотна роль належить формуванню менеджером відчуття безпорадності у підлеглого. У людей, які отримують занадто складні завдання і не можуть їх виконати, може сформуватися безпорадність, тобто вони можуть ставати менш активними, менше прагнути знайти вихід з будь-якої іншої складної ситуації. Набута таким чином безпорадність значною мірою визначається приписуванням причин невдач самому собі, а не обставинам. Але це не єдина причина. Також має істотне значення чинник часу. Людина може вважати, що невдачі її переслідують лише тут і тепер, а може допускати, що невдачі переслідуватимуть її і в майбутньому, причому не тільки в цій конкретній діяльності, але і в будь-якій іншій.

Ставлення керівника до успіхів і невдач підлеглого має величезне значення у формуванні мотивації діяльності. Типова картина, коли негативні оцінки, що часто повторюються, не тільки не заохочують людину до інтенсивної роботи, але і остаточно підривають віру в себе і в свої можливості. Як наслідок такого ставлення - зниження ефективності діяльності і результатів, що призводить до подальшого зниження самооцінки підлеглого. Внаслідок цього досить швидко розвивається безпорадність.

Особлива шкода завдається порівнянням незначних успіхів суб'єкта з кращими результатами інших людей, ставленням до підлеглого як до аутсайдера, що відстає (рис. 7.7).

Наведемо приклади висловлювань керівників, які формують безпорадність у своїх підлеглих:

 • 1) "Ти ніколи не досягнеш кращих результатів";
 • 2) "Такий ледар, як ти, ніколи не досягне навіть посередніх результатів";
 • 3) "Ти типовий невдаха";
 • 4) "Ти ніколи не матимеш кращих оцінок";
 • 5) "З твоїми здібностями ніколи не досягти навіть середнього рівня";
 • 6) "Тобі цього ніколи не зрозуміти".

Процес виникнення відчуття безпорадності

Рис. 7.7. Процес виникнення відчуття безпорадності

Навіть якщо керівник і не декларує таке ставлення, воно може виявлятися в процесі спілкування з підлеглим, у самому стилі спілкування, в яких-небудь невербальних проявах (у міміці, жестах, інтонації тощо). Для людини багато значить думка оточуючих про неї (особливо думка тих, кого вона поважає). Негативне або несхвальне ставлення приводить до втрати віри в себе.

Чинники виникнення безпорадності - відсутність успіхів в минулому досвіді, упередженість на залежності ефективності дій від випадку, а не від власних зусиль, упередженість на залежності успіху від зовнішніх обставин як особистісна характеристика - формують безпорадність і знижують пошукову активність людини при вирішенні складних проблем (рис. 7.8).

На практиці в більшості випадків поведінка людини має такі варіанти:

 • 1) якщо людина остаточно не переконалася в неможливості впоратися із завданням, тобто ще не зовсім втратила віру в себе, то вона збільшує зусилля при вирішенні проблеми. Це трапляється тоді, коли негативний досвід її роботи незначний;
 • 2) якщо завдання здаватиметься суб'єкту настільки складним, що він починає сумніватися в своїй здатності знайти правильне рішення і сприймає кожний результат як недосяжний, то спостерігатиметься безпорадність;
 • 3) якщо суб'єкт переконається в тому, що завдання принципово не має рішення, то безпорадність також не виникає. Відповідальність за результати дій, суб'єкт покладатиме на зовнішні чинники - відсутність рішення, збіг обставин і тому подібне. Для самооцінки такі результати матимуть нейтральний сенс (тобто вони не впливають на самооцінку).

Багато що визначається тим, чи вважає людина, що завдання взагалі не має рішення, або, згідно з її міркуванням, воно не під силу лише їй. Набута безпорадність розвивається лише в останньому випадку.

Чинники зниження пошукової активності людини при вирішенні складних проблем

Рис. 7.8. Чинники зниження пошукової активності людини при вирішенні складних проблем

Суб'єкт може навіть визнати, що завдання має рішення, але що таке завдання здатні вирішити лише люди, що мають спеціальну підготовку, якої у нього немає. Такої внутрішньої позиції вистачає, аби невдача в даному конкретному випадку не вплинула на поведінку і діяльність взагалі (рис. 7.9).

Якщо фахівець упевнений, що з такою проблемою не може впоратися ніхто (або, наприклад, що ця проблема не під силу нікому з вітчизняних фахівців), то невдача не приводить до формування безпорадності. Якщо ж він думає, що більшість його колег змогли б вирішити цю проблему, подолати труднощі, то така оцінка може привести до формування безпорадності і безсилля, до зниження активності і зменшення прагнення переборювати труднощі.

Невдачу в діяльності людина може вважати наслідком негативного і несправедливого ставлення до себе керівництва, людей і структур, наділених владою.

Таке ставлення знижуватиме мотивацію до діяльності, але у меншій мірі, ніж внутрішні стабільні причинні схеми (відсутність здібностей,

Вплив ставлення людини до завдання на формування відчуття безпорадності

Рис. 7.9. Вплив ставлення людини до завдання на формування відчуття безпорадності

відсутність інтересу й ін.). За таких умов людина прагнутиме уникати контакту з такими людьми і структурами, які перешкоджають, несправедливо відносяться до суб'єкта діяльності.

Але іноді пояснення невдач впливом зовнішніх чинників може мати захисний характер. Апеляція на несправедливе, негативне ставлення до себе може бути механізмом психологічного захисту і приводить до самовиправдання власних невдач.

Апеляція на несправедливе, негативне ставлення оточуючих дає можливість легко пережити невдачу, у меншою мірою формує відчуття особистої безпорадності. Прагнення самовиправдатися, посилаючись на необ'єктивність, надзвичайну вимогливість керівника, на випадок і відсутність везіння, має захисний характер. Цими аргументами суб'єкт не лише прагне зняти з себе відповідальність, але і робить спробу захиститися від упереджень, які здатні перетворити безпорадність на стабільний стан. Приписування причин поразки (невдачі) несприятливим обставинам, які можуть змінитися, або упередженому ставленню керівника, сприяє збереженню віри в свої можливості.

Але такий спосіб психологічного захисту не є ефективним для самої людини, оскільки апеляція до зовнішніх чинників поразки (невдачі) не сприяє самоаналізу і роботі над собою.

Люди, у яких не сформувалася безпорадність, протягом свого життя неодноразово стикалися із завданнями різної складності і у них розвинулася стійкість до невдач. Таким чином, минулий досвід може підвищити стійкість до невдач і пошукову активність людини при отриманні складних завдань.

В процесі мотивації трудової діяльності, щоб уникнути виникнення безпорадності у підлеглого, керівник може скористатися тим, що будь-яка діяльність є полімотивованою, тобто спонукається не одним мотивом, а декількома, інколи навіть багатьма мотивами. Полімотивованість діяльності зумовлюється тим, що дії людини визначаються ставленням до оточуючого світу, до людей, до суспільства, до самого себе. Трудова діяльність, наприклад, суспільно мотивована, але вона спонукається і багатьма іншими зовнішніми і внутрішніми (процесуально - змістовними) мотивами.

Відносно феномену полімотивації А.Маслоу стверджував, що будь-яка поведінка виявляє тенденцію до детермінації декількома або навіть всіма базовими потребами одночасно, а не однією. Залучення як можна більшого числа потреб (актуалізація більшого числа спонукаючих чинників) підвищує загальний рівень мотивації діяльності.

Не тільки одна і та ж потреба може втілюватися в різних об'єктах, але в одному і тому ж об'єкті можуть втілюватися різноманітні потреби. Наприклад, оцінка як мотив навчання може втілювати в собі і потребу в схваленні викладача, і потребу відповідати рівню власної самооцінки, і прагнення завоювати авторитет друзів.

Досить повна схема співвідношення різних мотивів у спонуканні до складних видів діяльності була запропонована Б. Додоновим. Згідно з даною схемою складні види діяльності спонукаються такою групою мотивів:

 • - задоволення від самого процесу діяльності:
 • - прямий результат діяльності (створений продукт, засвоєні знання і тому подібне);
 • - винагорода за діяльність (оплата праці, підвищення на посаді, слава);
 • - уникнення санкцій (покарання), які загрожували б у разі ухилення від діяльності або несумлінного виконання.

Кожен з цих мотивів може вносити різний внесок до загальної мотивації діяльності, причому як позитивний, так і негативний.

Є всі підстави припускати, що число мотивів, які активізуються і спонукають до діяльності, визначає загальний рівень мотивації.

Велике значення має внесок кожного окремого мотиву в загальний мотиваційний комплекс (систему або ієрархію мотивів). Одні мотиви в цій системі мають провідне значення і велику спонукальну силу (здійснюють більший вплив на діяльність, частіше актуалізуються). Вплив інших мотивів менший: вони мають слабку спонукаючу силу і перебувають внизу ієрархії мотивів.

Мотив проявляється з різною силою в залежності від конкретних обставин життя, впливу інших людей, тимчасових чинників і тому подібне Тому й ієрархія мотивів, незважаючи на відносну стабільність, не є абсолютно стійким психічним утворенням. Спонукальна сила окремих мотивів час від часу може змінюватися під впливом різних соціальних і психологічних чинників.

Мотиви, які займають провідне місце, постійно актуалізуються і володіють суттєвим мотиваційним впливом на діяльність людини, називаються діючими мотивами.

Мотиви, що перебувають внизу мотиваційної ієрархії, не сильно впливають на активність людини і часто взагалі не виявляються, називають потенційними мотивами, оскільки в даний конкретний проміжок часу вони не здійснюють спонукаючого впливу, але можуть актуалізуватися при певних обставинах.

Під впливом деяких чинників потенційні мотиви набувають спонукаючого значення (стають діючими мотивами).

Ієрархія мотивів не є абсолютно стабільним мотиваційним комплексом, вона змінюється з часом і віком (залежно від обставин і впливу людей). Мотиваційна сфера є досить динамічною: значення і вплив окремих мотивів змінюється, відповідно змінюється і ієрархія мотивів. Різні чинники можуть змінювати цю ієрархію.

Незважаючи на динамічність мотиваційної сфери, кожній людині властива відносна стабільність ієрархії мотивів. Можна стверджувати, що мотиви, які спонукають людину до діяльності, є відносно стійкими, незмінними (протягом певного проміжку часу). Відносна стабільність ієрархії мотивів зумовлюється тим, що особистість в цілому і мотиви зокрема (але не мотивація, яка залежить і від ситуативних чинників) не так вже легко піддаються зміні. І якщо змінити або розвинути мотиваційну сферу дитини відносно легко, то зробити це з дорослою людиною значно складніше. Таким чином, незважаючи на вплив різних чинників, які здатні змінити ієрархію мотивів, є підстави також стверджувати про її відносну стабільність.

Така закономірність стосується також мотиваційної саморегуляції. Коли необхідно виконати певну діяльність, але не вистачає мотивації, слід активізувати (задіювати) додаткові мотиви, які здатні підвищити загальний рівень мотивації.

Як уже згадувалося, діяльність, як правило, спонукається не одним, а декількома мотивами. Чим більше мотивів детермінує діяльність, тим вище загальний рівень мотивації. Наприклад, коли діяльність спонукається п'ятьма мотивами, то загальний рівень мотивації звичайно вищий, ніж у разі, коли активність людини детермінують лише два мотиви.

Багато залежить від спонукаючої сили кожного мотиву. Інколи сила одного якого-небудь мотиву переважає над впливом декількох мотивів, разом узятих. Проте в більшості випадків чим більше мотивів актуалізується, тим сильніше мотивація. Якщо удається задіювати додаткові мотиви, то підвищується загальний рівень мотивації. Отже, загальний рівень мотивації залежить:

від кількості мотивів, які спонукають діяльність; від актуалізації ситуативних чинників; від спонукаючої сипи кожного з цих мотивів. Спираючись на вказану закономірність, менеджер, прагнучи підсилити мотивацію своїх підлеглих, повинен працювати в трьох напрямах:

 • 1) задіювати (актуалізувати) як можна більше число мотивів;
 • 2) збільшити спонукаючу сипу кожного з цих мотивів;
 • 3) актуалізувати ситуативні мотиваційні чинники.

Сенс діяльності людини полягає не лише в отриманні результату. Приваблювати може діяльність сама по собі. Людині може подобатися процес виконання діяльності (наприклад, прояв фізичної і інтелектуальної активності). Подібно до фізичної активності, розумова активність сама по собі приносить людині задоволення і є специфічною потребою. Коли суб'єкта спонукав сам процес діяльності, а не його результат, то це свідчить про наявність процесуального компонента мотивації.

Даний компонент набуває особливого значення в грі. Адже мотив гри знаходиться в самому її процесі, а не в результаті Не виграти, а фати - така загальна формула мотивації гри.

Результативний компонент також представлений в іграх. Ось чому є підстави стверджувати, що процесуальний і результативний компонент мотивації тісно пов'язані.

Процесуальному компоненту відведена дуже важлива роль в процесі навчання. Прагнення подолати труднощі в навчальній діяльності, випробувати свої сили і здібності може стати особово важливим мотивом навчання.

В той же час результативна мотиваційна установка відіграє організуючу роль в детермінації діяльності, особливо якщо її процесуальний компонент (тобто процес діяльності) викликає негативні емоції. У цьому випадку на перший план виступають цілі, наміри, які мобілізують енергію людини. Постановка цілей, проміжних завдань - це значний мотиваційний чинник, який варто використовувати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >