< Попер   ЗМІСТ   Наст >

"Статистика ринку цінних паперів та фондових бірж"

Статистика ринку цінних паперів

Зміст, мета та основні завдання статистики ринку цінних паперів

Метою статистики ринку цінних паперів є вивчення стану розвитку ринку цінних паперів та його впливу на розвиток економіки.

З метою оцінювання стану і розвитку ринку цінних паперів статистика вирішує такі завдання:

 • - розроблення та вдосконалення методології збирання, оброблення й аналізу статистичної інформації про ринок цінних паперів та його учасників;
 • - збирання та розкриття повної та адекватної інформації про цінні папери: їх випуск, розміщення, обіг, попит та пропозицію на них, їхню ліквідність, доходність, рівень ризиковості та ін.;
 • - аналіз даних, у тому числі попиту і пропозиції за видами цінних паперів, галузями економіки, регіонами, учасниками ринку цінних паперів;
 • - характеристика цінових показників цінних паперів та оцінювання впливу на них основних факторів;
 • - аналіз кон'юнктури ринку цінних паперів у взаємозв'язку із економічним розвитком країни, виявлення закономірностей і прогнозування подальших тенденцій розвитку ринку цінних паперів;
 • - розроблення методичних підходів до побудови та обчислення узагальнюючих показників ринку цінних паперів.

Об'єктом статистики ринку цінних паперів є вся сукупність цінних паперів.

Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" цінні папери — це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, які посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини між особою, яка їх розмістила (видала), і їх власником, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що визначаються цими документами, іншим особам.

Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" визначено групи цінних паперів, які можуть бути у цивільному обігу в Україні:

 • 1) пайові цінні папери — цінні папери, які посвідчують участь їх власника у зареєстрованому капіталі (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів фондів операцій з нерухомістю), надають власнику право на участь в управлінні емітентом (крім сертифікатів фондів операцій з нерухомістю) і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента (крім сертифікатів фондів операцій з нерухомістю). До пайових цінних паперів належать: акції, інвестиційні сертифікати та сертифікати фондів операцій з нерухомістю;
 • 2) боргові цінні папери — цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання. До боргових цінних паперів належать облігації підприємств, державні облігації України, облігації місцевих позик, казначейські зобов'язання України, ощадні (депозитні) сертифікати та векселі;
 • 3) іпотечні цінні папери — цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) і які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів належать: іпотечні облігації, іпотечні сертифікати і заставні цінні папери;
 • 4) приватизаційні цінні папери — цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;
 • 5) похідні цінні папери — цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання або продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів;
 • 6) товаророзпорядчі цінні папери — цінні папери, які надають їх держателю право розпоряджатися вказаним у них майном.

У Методологічних положеннях щодо складання фінансового рахунку передбачено класифікацію фінансових активів, в рамках якої розрізняють такі категорії фінансових активів, які пов'язані із цінними паперами, — цінні папери, крім акцій, а також акції та інші цінні папери, які забезпечують участь у капіталі100. До категорії цінних паперів, крім акцій, належать облігації, казначейські зобов'язання, ощадні, інвестиційні та іпотечні сертифікати, векселі, приватизаційні папери та похідні цінні папери. До категорії акцій та інших цінних паперів, які забезпечують участь в капіталі, належать усі інструменти та облікові записи, що визнаються після того, як були задоволені фінансові претензії всіх кредиторів як вимог на ту частину капіталу, яка залишається після ліквідації корпорації.

Предметом статистики ринку цінних паперів є кількісні характеристики масових процесів емісії та обігу цінних паперів як фінансових активів на ринку цінних паперів, у тому числі на первинному і вторинному його сегментах.

Основними джерелами статистичної інформації про ринок цінних паперів є:

 • - проспекти емісії, щоквартальні звіти та фінансова звітність емітентів з цінних паперів, фінансова звітність;
 • - статистичні спостереження і звітність фондових бірж;
 • - статистичні спостереження і звітність організованих систем позабіржової торгівлі;
 • - звітність центрального уряду і центрального банку країни про стан державного боргу, сформованого коштом державних цінних паперів;
 • - статистичні публікації регулятора ринку цінних паперів;
 • - статистичні публікації асоціацій професіональних учасників ринку цінних паперів та інституційних інвесторів;
 • - публікації рейтингових агентств;
 • - статистичні публікації міжнародних фінансових інститутів;
 • - он-лайнові бази статистичних даних фондових майданчиків.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >