< Попер   ЗМІСТ   Наст >

КРЕДИТ ТА ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

НЕОБХІДНІСТЬ КРЕДИТУ, ЙОГО СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ

Джерела формування позичкового фонду

З питаннями функціонування грошової системи тісно пов'язані питання про кредит і кредитну систему. Важко уявити собі сучасне суспільство без кредитних стосунків, без кредиту. На їхню частку приходиться вирішення багатьох важливих завдань сучасного господарського устрою, збільшення темпів зростання економіки, підвищення рівня життя народу, його добробуту. Жодне велике будівництво, посівна кампанія, міжнародні постачання тощо не обходяться без кредитування учасників цих економічних зв'язків. По тому, наскільки розвинені кредитні стосунки, судять про розвиненість економіки в цілому. І це не випадково.

Термін "кредит" (на латині) в перекладі має два значення. Перше — це позика, борг: друге - "вірю", "довіряю". Отже, в широкому розумінні термін "кредит" - це договір між юридичними і фізичними особами про позику. Головними суб'єктами кредитних відносин виступають кредитор (він же позикодавець) і позичальник (він же позикоотримувач). Кредитор представляє позичальникові гроші (іноді майно) на певний термін з умовами повернення еквівалентної вартості, як правило, з оплатою цієї послуги у вигляді відсотка. Нині усі позики оформляються у вигляді грошового кредиту, тому кредитні стосунки виступають складовою частиною грошових стосунків і в нашому курсі розглядаються після грошового блоку курсу.

Головне в грошовій позиці - поворотний рух вартості, що розуміється не лише з точки зору сплати відсотка як ціни за користування позиковими грошима, але і повернення самої суми грошей, наданих в позику. Таким чином кредитні стосунки, це грошові стосунки, пов'язані: У з наданням і поверненням позик,

 • - з організацією грошових розрахунків по позиках, г емісією готівкових грошових знаків,
 • - кредитуванням інвестицій.
 • - використанням державного кредиту,
 • - здійсненням страхових операцій.

Отже, кредит є особливою формою руху грошей в умовах ринку, ринкових відносин. І ринок має обслуговуватися особливим фондом грошових коштів. Назвемо його позиковим фондом і покажемо його джерела формування.

Теоретично позиковий фонд мас декілька джерел формування. Основними з них є:

 • 1) грошові кошти, що вивільняються в процесі кругообігу промислового, а також торгівельного капіталу;
 • 2) вільні грошові кошти підприємців, включаючи капітали рантьє, тобто грошових магнатів;
 • 3) грошові прибутки і заощадження різних прошарків суспільства, які будучи призначеними для особистого споживання, тимчасово поступають у вигляді вкладів до кредитних установ і виступають складовою частиною позикового фонду, тобто видаються у вигляді позики;
 • 4) тимчасово вільні грошові кошти державного бюджету, страхових і інших компаній (інвестиційних, трастових, лізингових тощо), професійних спілок і інших організацій. Усі засоби цих організацій також перетворюються на складову частину позикового фонду.
 • 5) джерелом позикового фонду може бути також емісія грошових знаків, здійснювана відповідно до потреб обігу готівкових грошей.

При усій важливості чотирьох останніх джерел формування позикового фонду, головне значення має перше джерело - кошти, що вивільняються в процесі кругообігу промислового і торгівельного капіталу. Чим обумовлене такс вивільнення?

По-перше, такс вивільнення обумовлене характером обігу основного капіталу. Після продажу товарів частина основного капіталу, що зношується, осідає у підприємців у вигляді амортизаційного фонду доти, поки не настане термін оновлення основного капіталу. Якщо, наприклад, верстат коштує 10 тис. грн і служить 10 років, то щорічно вивільняється в грошовій формі частина його вартості в сумі І тис. грн у вигляді амортизаційних відрахувань.

По-друге, вивільнення грошових коштів обумовлене характером оборогу оборотного капіталу. Між продажем готових товарів і купівлею нової сировини, палива і матеріалів зазвичай проходить деякий час (наприклад, при сезонних закупівлях сільськогосподарської сировини: соняшнику, буряка, картоплі, бавовни, шерсті тощо). Тому після реалізації готових товарів частина грошової виручки, що виражає вартість спожитої сировини і матеріалів, осідає у підприємця у вигляді тимчасово вільних грошей.

По-третє, між моментом реалізації товарів і послуг підприємцем і моментом виплати ним заробітної плати існує певний розрив, на час якого також вивільняється частина коштів в грошовій формі. Ці кошти можуть бути джерелом позикового фонду.

По-четверте, підприємцеві доводиться протягом декількох років накопичувати грошові кошти, поки вони не досягнуть розмірів, необхідних для розширення виробництва, тобто вкладення грошей в нові технології, техніку, будівництво нових цехів, а може бути і цілих підприємств.

Важливо підкреслити: утворення позикового фонду має відтворювальну природу в тій частині, де він пов'язаний з виникненням тимчасово вільних грошових коштів, що вивільняються в процесі кругообігу промислового і торгівельного капіталу.

Відтворювальна природа позикового фонду підкреслює, що виникнення тимчасово вільного фонду грошових коштів с об'єктивною необхідністю. Але такою ж необхідністю є перетворення на елементи позикового фонду коштів, перерахованих вище джерелах: доки грошовий капітал знаходиться у вигляді "марнолежачих" грошей, він не приносить потоку прибутків їх власникові, тобто втрачає характер капіталу і перетворюється на мертвий скарб.

Таким чином, склад ресурсів позикового фонду може бути представлений у вигляді наступних грошових коштів:

 • - грошові резерви підприємств, організацій, що вивільняються в процесі кругообігу капіталу:
 • - грошові резерви спеціальних фондів, а також амортизаційний фонд, використовуваний для капітальних вкладень;
 • - державний грошовий резерв, що складається з сум поточних грошових ресурсів бюджету;
 • - фонд грошових коштів, що спеціально виділяється для розвитку кредитних відносин (наприклад, довгострокове кредитування капітальних вкладень);
 • - грошові накопичення, що акумулюються банками.

Ресурси банківського позичкового фонду можуть структуруватися і включати:

 • 1) гроші в обігу або готівкову емісію;
 • 2) депозити до запитання по залишку на розрахункових і поточних рахунках, у тому числі населення і підприємств, організацій:
 • 3) термінові депозити, тобто вклади на договірний термін;
 • 4) кошти в розрахунках і інші ресурси.

Питома вага різних джерел може бути різною. Приблизно 40% складають депозити до запитання; 20% - кошти в розрахунках і інші ресурси; 10-11 % — готівка в обігу: приблизно 30% — термінові депозити.

Позиковий фонд утворює матеріальну основу позикового капіталу, тобто грошового капіталу, що віддасться власниками грошей в позику, приносить відсотки і обслуговує в основному кругообіг функціонуючого капіталу. Позиковий капітал - особливий вид капіталу:

 • 1) він є "капітал-власність" в протилежність "капіталу-функції", тобто що функціонує в промисловому або торгівельному підприємстві. Позиковий капітал в руках власника не функціонує, не вкладається в підприємство; він позичається і у зв'язку з цим власність на капітал і користування ним розділяються. Відданий в позику капітал переходить в тимчасове користування до позичальника, але власність на цей капітал запишається у кредитора:
 • 2) позиковий капітал є капітал як товар. Гроші тут окрім своєї споживчої вартості бути загальним еквівалентом набувають додаткову споживну вартість - народжувати потік нових грошей, грошовий потік. При цьому позиковий капітал виступає у вигляді своєрідного товару, який як би "продається" функціонуючим підприємцям;
 • 3) позиковий капітал має особливу форму руху: Д-Д; він не виступає ні в продуктивній, ні в товарній формі. Він увесь час знаходиться в грошовій формі, тобто вичерпується віддачею грошового капіталу в позику і поверненням його з відсотками.

У зв'язку з цими особливостями позикового капіталу, а також джерелами його створення, слід зазначити, що накопичення позикового капіталу відбувається швидшими темпами, ніж зростання реального капіталу (тобто капіталу, вкладеного у виробництво і матеріальну сферу, а також в сферу послуг). Про це можна судити, якщо зіставити зростання сукупної (державної і недержавної) заборгованості із зростанням реальної вартості будівель, споруд, машин, устаткування. Динаміка першої в багатьох країнах Західної Європи і США випереджає другу.

Крім того, позиковий капітал відрізняється не лише від реального капіталу, але також і від грошей як купівельних і платіжних засобів. Маса позикових капіталів багаторазово перевищує грошову масу. Це пояснюється тим, що кожна грошова одиниця може багато разів використовуватися для розміщення її у вигляді вкладів в банки. Таким чином, в процесі руху грошової суми в 1 тис.грн. можуть утворитися позикові капітали в сумі 5 або 10 тис. гри Це явище пов'язане із створенням грошей кредитною системою і буде розглянуте нижче.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >