< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сценарний аналіз як методологічна основа передбачення

Формально під об'єктом передбачення розуміють складну систему з людським фактором, якою може бути компанія, підприємство, галузь промисловості або країна загалом, що об'єднує певний соціум (людину чи будь-які соціальні групи) з технологічним, екологічним, економічним та іншими компонентами, характерними для таких систем.

Прийняття рішень щодо майбутньої поведінки складних систем з людським фактором пов'язане з низкою особливостей. Передусім ці системи можуть бути піддані зовнішнім впливам та обмеженням - законодавчим, політичним, економічним та ін. Системи з людським фактором містять підсистеми різної природи зі складними взаємозв'язками як кількісного, так і якісного характеру. їхнє функціонування відбувається згідно з багатьма різними цілями, що у більшості випадків конфліктують між собою.

Для складних систем з людським фактором характерні суттєві невизначеності даних та інформації, їхній поведінці властиві ризики. Експертні судження (оцінки) щодо їхніх якісних характеристик завжди мають суб'єктивний характер. Водночас щодо поведінки таких систем у майбутньому потрібно приймати конкретні рішення у вигляді сценаріїв і стратегій їхнього розвитку.

Сьогодні немає універсальних і всеосяжних підходів та методів для передбачення поведінки в майбутньому складних систем із людським фактором і пов'язаних із цією поведінкою подій та явищ, а є лише спроби побудови можливих сценаріїв їхньої реалізації. Для розв'язання таких проблем використовують як якісні, так і кількісні за своєю природою методи у складній людино-машинній процедурі. При цьому часто не враховують переваг й недоліків кожного із застосовуваних методів, особливостей досліджуваної системи, топології взаємних зв'язків між її внутрішніми елементами, характеру (кількісного або якісного) інформації, що циркулює в системі, суперечностей між критеріями і цілями, на множині яких розв'язують задачу, рівнів невизначеності інформації та інших аспектів.

Вплив людського фактора на результати передбачення спричиняє значну суб'єктивність цієї процедури через поєднання в передбаченні як об'єктивних знань, так і суб'єктивного ставлення людини до предмета дослідження. Експерт, який бере участь у передбаченні, виражає свою думку у вигляді суб'єктивної оцінки, однак при цьому він повинен максимально спиратися на об'єктивні знання. Водночас погляд у майбутнє зумовлює необхідність робити певні припущення, займатися творчістю. Зближення об'єктивних знань і творчих припущень експертів в інтерактивній людино-машинній процедурі дає змогу підвищити достовірність і практичну користь сценаріїв розвитку досліджуваних процесів, явищ і подій.

Побудова таких сценаріїв може бути забезпечена з допомогою універсальної сукупності засобів та підходів, названої "методологія сценарного аналізу", що є комплексом математичних, програмних, логічних і організаційних засобів та інструментів для визначення послідовності застосування окремих методів, взаємозв'язків між ними і загалом для формування самого процесу передбачення.

Структурно-логічна схема та основні етапи сценарного аналізу

Для розв'язання задач передбачення шляхом сценарного аналізу відібрано й адаптовано вісім методів якісного та кількісного аналізу (табл. 1.4), які використовують на таких його етапах:

  • 1) попереднє вивчення проблеми;
  • 2) якісний аналіз проблеми;
  • 3) написання сценаріїв;
  • 4) аналіз і добір сценаріїв.

Таблиця 1.4. Методи, які використовують у процедурі сценарного аналізу

Метод

Умови та особливості застосування

Програмне забезпечення

1

2

3

Сканування

Наявність групи експертів у різних галузях знань

Мережеве програмне й апаратне забезпечення для роботи в режимі он-лай н

Мозковий штурм

Наявність кількох груп експертів у вузьких галузях знань.

Застосування на першому етапі методу сканування

Мережеве програмне й апаратне забезпечення для роботи в режимі он-лай н

Делфі

Наявність групи експертів у певній галузі знань. Простота збирання, підготовки та оброблення інформації

Мережеве програмне й апаратне забезпечення для роботи в режимі он-лайн

Перехресний вплив

Оцінювання експертами простих та умовних імовірностей подій і сценаріїв.

Застосування на першому етапі методу Делфі.

Пошук обчислюваних величин можливих подій та імовірності сценаріїв за допомогою математичного програмування

Потужне програмне забезпечення для моделювання складних систем

Сааті (метод

аналізу

ієрархій)

Потребує фахівців високої кваліфікації в галузі теорії мереж.

Ґрунтується на застосуванні методу Делфі, якщо можливі сценарії не можуть бути описані вербально.

Пошук обчислюваних величин можливих подій та імовірності сценаріїв за допомогою математичного програмування

Потужне програмне

забезпечення для

оброблення

інформації

в ієрархічних

мережах

Морфологічний аналіз

Потребує фахівців у галузі теорії множин. Розрахунок можливих сценаріїв, пошук перетинів морфологічних просторів характеристичних параметрів для досліджуваних систем

Потужне програмне забезпечення

Написання сценаріїв

Потребує системних аналітиків високої кваліфікації.

Ґрунтується на методах якісного аналізу, використанні емпіричних припущень і системній побудові цілісних сценаріїв

Потужне програмне забезпечення для імітаційного моделювання сценаріїв

Моделі Байєса

Потребує аналітиків у галузі теорії ймовірностей і випадкових величин. Метод застосовують додатково до інших методів якісного аналізу для перевірки ступеня реалістичності побудованих за їхньою допомогою можливих сценаріїв

Потужне програмне забезпечення

Аналізуючи характеристики та особливості кожного з розроблених сценаріїв, група осіб, що приймають стратегічні рішення, відбирає цікаві для неї сценарії, розробляє план дій щодо об'єкта передбачення і забезпечує реалізацію цього плану. Послідовність основних етапів, виконуваних у разі здійснення методології сценарного аналізу, умовно відображено на рис. 1.1.

Структурно-логічна схема методології сценарного аналізу

Рис. 1.1. Структурно-логічна схема методології сценарного аналізу

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >