< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МІСЦЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ

Соціально-економічна роль сектору малого підприємництва в економіці країни: концептуальні засади та існуючий стан

Малий бізнес (МБ) є багатогранним соціально-економічним явищем. Кожен з тих, хто бере в ньому участь, має можливість знайти свою нішу у цьому секторі економіки, а зовнішні учасники - отримати позитивні результати: держава - збільшення ВВП, зростання кількості робочих місць у реальній економіці та зменшення соціальної напруги; місцева влада - податки та зайнятість; економічні партнери - гнучких та динамічних співучасників з низькими накладними витратами.

У розвинутих країнах мале підприємництво є інструментом участі мільйонів людей як в економічному житті країни, так і в міжнародному розподілі праці, а також засобом існування та стимулом до самовдосконалення, найдемократичнішим суспільним інститутом.

Особливо це відчутно на місцевому рівні, адже МБ є "бізнесом місцевого значення". Його внесок у місцеву економіку та, найголовніше, у створення робочих місць має вагоме значення. Розвиток малого підприємництва в країні є свідченням демократичних засад її устрою, інвестиційної привабливості, сенсу підтримувати з нею тісні економічні стосунки. У більшості країн світу мале підприємництво є не лише об'єктом державної політики, а й розглядається як один із чинників національної безпеки.

Роль сектору малого підприємництва (СМП) значно зростає при переході до ринкової моделі управління економікою. Оскільки в останній для малого підприємництва апріорі закладено роль одного з ідеологічних чинників стратегічного розвитку країни, водночас визначаючи, яку саме модель устрою обрано цим суспільством.

Розвиток підприємництва є невід'ємною умовою економічного зростання, яке передбачає:

 • - формування здорового конкурентного середовища;
 • - підвищення рівня маневреності економіки (для більшості малих підприємств внутрішньо притаманна здатність швидкого та ефективного пристосування до економічної кон'юнктури);
 • - забезпечення стабільності економіки (економічні ризики розподіляються між більшою кількістю підприємств, зменшується рівень залежності від обмеженої кількості суб'єктів ринку);
 • - розвиток інноваційного потенціалу економіки (більшості господарських суб'єктів внутрішньо притаманне прискорене впровадження інноваційних ідей у бізнес та їх розповсюдження в економічному просторі);
 • - вирівнення економічного розвитку окремих територій країни, так як розміщення більшої частини учасників ринку має тенденцію до децентралізації;
 • - забезпечення більш ефективного використання господарських ресурсів та зростання спеціалізації виробництва;
 • - скорочення термінів виробництва продукції, сумарних витрат на виробництво та насичення споживчого ринку необхідними товарами і послугами;
 • - забезпечення переливу інвестицій у сфери найбільш ефективного використання ресурсів;
 • - сприяння розосередженості виробництва, оперативне виконання замовлень підприємств середнього та великого бізнесу.

Проте, попри економічні функції, у політиці розвинутих країн важливе місце посідає соціальна компонента СМП як інструменту у вирішенні соціальних проблем. За збільшення кількості суб'єктів малого підприємництва зменшується соціальне навантаження на бюджет, а ключовими індикаторами стану розвитку цього сектору економіки стає кількість малих підприємств (у тому числі фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) та кількість робочих місць; частка малих підприємству ВВП чи ВРП стає похідним параметром (і не є основною метою розвитку цього сектору економіки).

Соціальний складник значення СМП в економіці країни полягає у:

 • - демократизації суспільства, забезпеченні зайнятості, участі у насиченні ринку якісними товарами і послугами, забезпеченні соціальної відповідальності бізнесу;
 • - впливі на повсякденне життя громадян завдяки орієнтуванню на задоволення споживчого попиту населення, враховуючи його інтереси (визначає визначений рівень якості життя);
 • - формуванні внутрішнього та зовнішнього середовища підприємницької діяльності, розширенні соціальних взаємостосунків у суспільстві;
 • - виконанні функцій внутрішнього (стосовно забезпечення своїх економічних інтересів) та зовнішнього (розв'язування задач) суспільного розвитку, що становить предмет зацікавленості у підприємств СМП органів місцевого самоврядування як економічного, організаційного та соціального партнера;
 • - активній участі у створенні матеріальних та духовних цінностей, передумов і умов суспільного розвитку;
 • - формуванні мотивації органів місцевого самоврядування до виконання соціальних функцій в інтересах населення та забезпеченні соціального контролю за її результатами і ефективністю. На рис. 2.1 схематично узагальнено соціально-економічну роль малих підприємств в економіці країни.

Соціально-економічна роль малих підприємств в економіці країни

Рис. 2.1. Соціально-економічна роль малих підприємств в економіці країни

Водночас варто пам'ятати, що органи державного управління, окрім вигод від розвитку СМП, у ринковій економіці господарювання отримують і певні ускладнення, зумовлені зниженням рівня контролю в економічній сфері (табл. 2.1).

Таблиця 2.1. Вигоди і недоліки для органів державного управління унаслідок розвитку сектору малого підприємництва

Вигоди

Недоліки

Створення нових робочих місць без значного бюджетного фінансування

Економічна самостійність суб'єктів, яка зменшує залежність від держави

Зменшення соціально! напруги у суспільстві

Поява самоповаги у суб'єктів (базується на їх незалежності)

Поглинання надлишків робочої сили на ринку праці

Посилення принципів громадянського суспільства

Збільшення бюджетних надходжень (усіх рівнів)

Вимоги прозорості влади

Розвиток економіки, який до певної міри є похідним від соціального значення малого підприємництва

Вимоги посилення відповідальності влади

Проте підприємства СМП не завжди повноцінно виконують свою соціально-економічну роль, зокрема в умовах переходу до ринкової системи господарювання, коли цей сектор ще не знайшов свого місця в економіці країни. Для характеристики рівня забезпечення соціально-економічної функції необхідно проаналізувати кожну з наведених на рис. 2.1 компонент соціальної та економічної ролі малих підприємств в економіці. Здійснимо такий аналіз на прикладі реального стану розвитку СМП в економіці України (табл. 2.2).

Таблиця 2.2. Соціально-економічна характеристика розвитку та роль малих підприємств в економіці України (станом на 2009 р.)

Концептуальна засада

Значення кількісних/якісних показників (параметрів) - індикаторів

Аналітичний висновок про роль СМП и економіці

1

2

3

Економічний аспект

Збільшення ВПП; поліпшення конкурентного середовища

Обсяг реалізованої продукції (послуг) СМП зменшується (темпи зростання за останній рік - 93,7 %); частка у ВВП залишається невисокою (близько 4,0 %) та має тенденцію до скорочення; знижено темпи приросту кількості малих підприємств (лише 4,2 %); частка малих підприємств у загальній кількості підприємств (27,1 % від ЄДРПОУ) не дозволяє сформувати критичну масу суб'єктів підприємницької діяльності (СПД) для забезпечення здорового конкурентного середовища

1 Тенденція негативна, проте значення характеристик середнє; необхідно забезпечити збільшення обсягів реалізації продукції (послуг) малими підприємствами, вихід частини підприємств з "тіньового" сектору ринку

Створення нових робочих місць та зниження рівня безробіття

Кількість найманих працівників скорочується (за останній рік - на 2,2 %); у середньому на одному підприємстві працює лише 6 осіб; частка зайнятих на малих підприємствах становить 19,0 % від загальної чисельності зайнятих в Україні

Тенденція негативна; значення показника незадовільне; треба активізувати процеси збільшення кількості зайнятих на одному малому підприємстві

Збільшення обсягів податкових

Обсяги загальних податкових надходжень зростають; загальний фінансовий результат (база оподаткування) у 2001-2009 рр. був від'ємний

Тенденція позитивна, проте значення показника нижче середнього; необхідно

надходжень до бюджетів усіх рівнів

сприяти покращенню ефективності фінансово-господарської діяльності малих підприємств

Зміцнення конкурентоспроможності країни та її інвестиційної привабливості на зовнішніх ринках

Вітчизняні підприємства СМП демонструють низьку активність щодо здійснення експортної діяльності (частка таких суб'єктів становить близько 6,0 %); відбувається значне скорочення частки малих промислових підприємств-експортерів; значна частина малих підприємств е збитковими (понад 35,0 %); скорочується кількість та частка діючих підприємств

Тенденція негативна; значення показника незадовільне; необхідно реалізувати організаційно-економічні заходи щодо посилення конкурентоспроможності вітчизняних малих підприємств

Обґрунтування напрямів формування стратегічного розвитку країни

СМП не виконує належної ролі у формуванні стратегії розвитку країни; відсутнє усвідомлення органами державного управління всіх рівнів взаємообумовленості розвитку малого підприємництва та соціально-економічного розвитку країни; програмні документи з розвитку малих підприємств не узгоджені зі стратегічними планами розвитку країни, регіонів тощо

Тенденція негативна; значення показника нижче середнього; потрібно забезпечити чітке кількісне та якісне узгодження бюджетів усіх рівнів та обсягів фінансових ресурсів на підтримку МВ, розвиток малих підприємств необхідно передбачити у стратегічній меті планів розвитку країни (регіонів)

Забезпечення інноваційно-інвестиційного потенціалу економіки

Валові капітальні інвестиції у СМП зростають; частка СМП за цим показником - 10,9 %; лише кожне п'яте мале підприємство здійснює інвестиції, а кожне десяте - впроваджує інновації

Тенденція позитивна, проте рівень показника недостатній (нижче середнього); потрібно створити сприятливі умови для активізації інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств СМП

Вирівнювання диспропорцій економічного розвитку територій та регіонів країни

Спостерігається нерівномірний розвиток СМП за регіонами (та ще більші диференціації за рівнем соціально-економічного розвитку регіонів); кількість малих підприємств на 10тис. населення у м. Києві перевищує цей показник у Тернопільській області у понад 5 разів; малі підприємства сконцентровані в обласних центрах та великих містах

Значення показника незадовільне; необхідно розробити та реалізувати на всіх рівнях державного управління стратегію розвитку МБ у малих містах

Забезпечення вищої ефективності використання господарських ресурсів

Операційні витрати на одиницю продукції (послуг) становлять 1 грн/грн, що засвідчує збитковість фінансово-господарської діяльності; рівень операційних витрат зростає

Тенденція негативна; значення показника незадовільне; потрібно вдосконалювати податкову політику та підвищувати якість управління підприємствами СМП

Соціальний аспект

Посилення принципів

Функціонують асоціації підтримки підприємництва, які належать до дорадчих рад при голо-

Значення показника серед необхідно забезпечити

громадянського суспільства та прозорості владних рішень

вах місцевих органів державної влади, проте їх права та функції не прописані у нормативно-правових актах

вищий рівень участі громадських/асоціативних підприємницьких організацій у процесах моніторингу рішень адміністративних органів влади

Посилення соціальної відповідальності бізнесу, розвитку споживчого ринку

Низький рівень якості продукції та послуг на вітчизняному споживчому ринку; підприємства не забезпечують соціального захисту громадян, підвищують ціни на товари та послуги, пропонують на ринку продукцію тіньового, контрабандного та контрафактного походження

Значення показника незадовільне; потрібно активізувати роботу громадських та асоціативних підприємницьких організацій з підвищення рівня соціальної відповідальності малих підприємств

Економічне, організаційне та соціальне партнерство з органами місцевого самоврядування

Місцеві органи самоуправління не лише не використовують підприємства СМП як партнера, а й часто порушують принцип залучення підприємств саме цього сектору до виконання робіт на державне (комунальне) замовлення

Значення показника нижче середнього; регіональним та місцевим органам державного управління необхідно активізувати роботу з формування відносин з підприємствами малого бізнесу на паритетних засадах

Мотивування органів місцевого самоврядування до виконання соціальних функцій

Не забезпечується, позаяк підприємства СМП не сформували критичної маси за своєю кількістю та часткою зайнятих

Значення показника нижче середнього; потрібно активізувати роботу у напрямі посилення ролі профспілкових організацій та об'єднань роботодавців

Викладені вище негативні тенденції засвідчують недостатній вплив СМП на забезпечення соціально-економічного розвитку в Україні. Відповідно, треба вивчати, яких концептуальних завдань і принципів мають дотримуватися малі підприємства для забезпечення свого розвитку і якими є фактори формування, розвитку і посилення ролі цього сектору в економіці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >