< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Напрямки підвищення ефективності здійснення інноваційної діяльності на підприємстві

Звісно, оцінка ефективності інноваційних проектів ще не є запорукою успішної його реалізації на конкретному підприємстві. Будь-який інноваційний проект може назавжди залишитись лише вдалою альтернативою чинному перебігу бізнес-процесів. Але для того щоб збільшити науковий потенціал підприємства будь-якої форми власності і галузевої приналежності, слід вживати наступні заходи:

 • - розширяти коло конструкторів і дослідників;
 • - підвищувати серед дослідників і конструкторів частку висококваліфікованих працівників;
 • - забезпечувати підтримку розвитку інновацій за рахунок бюджетного фінансування НДДКР за вказаними пріоритетними напрямами, які мають стратегічне значення для держави;
 • - забезпечувати високоякісне стажування за кордоном наукового потенціалу країни (студентів, аспірантів, докторантів, дослідників, конструкторів тощо);
 • - пропорційно й одночасно стимулювати розвиток фундаментальних і прикладних досліджень;
 • - скорочувати за можливістю науково-виробничий цикл "інноваційна ідея - дослідний зразок - виробництво";
 • - прискорювати оновлення асортименту продукції на підприємстві;
 • - поліпшувати умови лабораторних досліджень на підприємстві;
 • - інтенсифікувати процеси оформлення патентів, заявок, ліцензій тощо;
 • - забезпечувати надання державної фінансової підтримки, відповідних гарантій та проведення високоякісної експертизи резупьтатів інноваційної діяльності.

Особливості державного регулювання інноваційної діяльності

Наведені в попередньому параграфі напрямки стимулювання потребують більш детального пояснення, оскільки всі вони відбуваються не без державного втручання.

Так, відповідно ДО ст. 328 Господарського Кодексу України держава здійснює регулювання інноваційної діяльності шляхом:

 • - визначення інноваційної діяльності як необхідної складової інвестиційної та структурно-галузевої політики;
 • - формування і забезпечення реалізації інноваційних програм та цільових проектів;
 • - створення економічних, правових та організаційних умов для забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності;
 • - створення та сприяння розвитку інфраструктури інноваційної діяльності.

Держава також має здійснювати контроль за інноваційною діяльністю суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин, нагляд за її відповідністю вимогам законодавства і державним інноваційним програмам. Законом можуть бути передбачені галузі чи об'єкти інноваційної діяльності, в яких обмежується чи забороняється використання іноземних інвестицій..

Сьогодні держава гарантує суб'єктам інноваційної діяльності:

 • - підтримку інноваційних програм і проектів, спрямованих на реалізацію економічної та соціальної політики держави;
 • - підтримку щодо створення та розвитку суб'єктів інфраструктури інноваційної діяльності;
 • - охорону та захист прав інтелектуальної власності, захист від недобросовісної конкуренції у сфері інноваційної діяльності;
 • - вільний доступ до інформації про пріоритети державної економічної та соціальної політики, про інноваційні потреби та результати науково-технічної діяльності, крім випадків, передбачених законом.

Інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, а також проекти, замовниками яких є органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, підлягають обов'язковій державній експертизі відповідно до законодавства. Інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок інших джерел, підлягають обов'язковій державній експертизі з питань додержання екологічних, містобудівних та санітарно-гігієнічних вимог. У разі необхідності експертиза окремих інноваційних проектів, що мають важливе народногосподарське значення, може здійснюватися за рішенням Кабінету Міністрів України.

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ

Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зашифрованими економічними категоріями є;

 • - бюджетна ефективність інноваційного проекту;
 • - взаємовиключні (альтернативні) інноваційні проекти',
 • - взаємовпливові інноваційні проекти;
 • - взаємодоповнюючі інноваційні проекти;
 • - внутрішня норма дохідності (ВНД) інноваційного проекту;
 • - грошовий потік інноваційного проекту;
 • - дифузія інновації;
 • - інноваційна діяльність;
 • - інноваційний потенціал;
 • - інновація;
 • - комерціалізація інновацій;
 • - моніторинг інноваційної діяльності;
 • - незалежні інноваційні проекти;
 • - потік реальних грошей в інноваційному проекті;
 • - ризик інноваційного проекту;
 • - сальдо реальних грошей інноваційного проекту;
 • - строк окупності (період повернення інвестованих ресурсів);
 • - технологічні інновації;
 • - точка беззбитковості інноваційного проекту;
 • - чистий дисконтований дохід інноваційного проекту.
 • 1. Діяльність учасників господарських відносин, здійснювана на основі peaлізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя.
 • 2. Кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у вигляді нового чи удосконаленого продукту, упровадженого на ринку, нового чи удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в прак-тичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг.
 • 3. Матеріалізація нових ідей і знань, відкриттів, винаходів і науково-технічних розробок у процесі виробництва з метою їхньої комерційної реалізації для задоволення вибагливих потреб споживачів.
 • 4. Феномен, коли інновації виступають як товар на відповідному ринку.
 • 5. Процес поступового поширення нововведення в нових умовах чи сферах застосування, у результаті якого зростає число виробників і споживачів, змінюються їхні якісні характеристики.
 • 6. Сукупність науково-технологічних, фінансово-економічних, виробничих, соціальних та культурно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону, підприємства), йеобхідних для забезпечення інноваційного розвитку економіки.
 • 7. Систематичний збір, обробка та аналіз інформації про перебіг інноваційних процесів, практичні наслідки заходів щодо стимулювання і регулювання інноваційної діяльності в країні (регіоні, галузі, на підприємстві), про результати реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.
 • 8. Залежність від часу грошових надходжень і платежів при реалізації інноваційного проекту.
 • 9. Різниця між надходженнями коштів у кожному році розрахункового періоду і всіма реальними виплатами у тому ж році в результаті інвестиційної й операційної (виробничої) діяльності, пов'язаної з реалізацією іннова-ційного заходу.
 • 10. Різниця між надходженнями і відтоком коштів у кожному році розрахункового періоду в результаті інвестиційної, операційної і фінансової діяльності, пов'язаної з реалізацією інноваційного заходу.
 • 11. Сума поточних ефектів за весь розрахунковий період, приведена до розрахункового року, або перевищення інтегральних результатів над інтегральними витратами.
 • 12. Ставка дисконту, при якій вепичина приведених доходів дорівнює приведеним капіталовкладенням в інноваційний проект.
 • 13. Період часу, за який початкові від'ємні значення накопичених коштів повністю компенсуються її позитивними значеннями при здійсненні інноваційного проекту.
 • 14. Сальдо потоку доходів і витрат бюджету за рахунок здійснення інноваційного заходу з урахуванням коефіцієнта дисконтування.
 • 15. Проекти, в ході реалізації яких виникають додаткові (системні) ефекти, що не проявляються при реалізації кожного з них окремо і, відповідно, не відбиваються на показниках їхньої ефективності.
 • 16. Проекти, ухвалення рішення про реалізацію яких не впливає на перебіг інших проектів; ефект від здійснення кожного з таких проектів не залежить від здійснення інших, а спільний ефект дорівнює сумі ефектів здійснення кожного з них.
 • 17. Ступінь можливого зменшення фактичної віддачі від капіталовкладень у порівнянні з очікуваною в результаті здійснення інноваційного проекту.
 • 18. Проекти, здійснення одного з яких приводить до відхилення через неможливість чи недоцільність здійснення інших; кожний з таких проектів розглядається окремо, а ефект від його здійснення визначається поза зв'язком з іншими проектами.
 • 19. Проекти, що можуть бути прийняті чи відхилені одночасно; при виборі таких проектів для фінансування їх необхідно об'єднати в один проект (комплексну технологію).
 • 20. Гранично мінімальний обсяг виробництва (реалізації) інноваційної продукції.

ТЕСТОВІ ВПРАВИ

Дайте відповідь на наступні тестові запитання:

 • 1. Інноваційною діяльністю визнають:
  • а) здійснення успішного підприємництва чи окремих бізнес-процесів вітчизняними підприємствами за допомогою розробки і впровадження новацій в процеси виробництва, управління, планування господарської діяльності тощо;
  • б) впровадження результатів науково-технічного прогресу (НТП) у виробничі процеси конкретного підприємства;
  • в) діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя;
  • г) процес, який включає комплекс робіт, починаючи від зародження інноваційних Ідей, здійснення фундаментальних досліджень до прикладних досліджень і конструкторських розробок.

 • 2. Які нормативно-правові акти є основою формування і здійснення інноваційної діяльності в Україні?
 • а) Господарський Кодекс України;
 • б) Конституція України;
 • в) Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";
 • г) Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";
 • д) Закон України "Про інноваційну діяльність";
 • е) Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу";

є) Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України;

 • ж) Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";
 • з) Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";

і) всі перелічені вище нормативно-правові акти регулюють відносини в сфері інноваційної діяльності.

 • 3. Зміст інновацій полягає в...
 • а) технічному переозброєнні, реконструкції, розширенні, будівництві нових підприємств що здійснюються вперше як промислове освоєння виробництва нової продукції чи впровадження нової технології;
 • б) розробці, освоєнні, випуску і розповсюдженні принципово нових видів техніки і технології: в) розробці і впровадженні нових ресурсозберігаючих технологій, призначених для поліпшення соціального й екологічного стану;
 • г) проведенні наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об'єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції;
 • д) всі наведені вище відповіді розкривають зміст інновацій.
 • 4. Про яку форму інвестування інноваційної діяльності йдеться, якщо вона здійснюється суб'єктами господарювання за рахунок власних або позикових коштів з метою розвитку власної бази підприємництва?
 • а) державне інвестування;
 • б) комерційне інвестування;
 • в) соціальне інвестування;
 • г) іноземне інвестування;
 • д) спільне інвестування.
 • 5. За сферою діяльності підприємця інновації поділяють на:
  • а) одиничні і дифузійні;
  • б) сировинну продуктові і забезпечувальні;
  • в) відкриваючі, скасовувальні, заміщені та зворотні;
  • г) локальні і системні;
  • д) виробничі, торговельні і управлінські;
  • е) радикальні, удосконалюючі та комбіновані; є) споживчі і спонукальні;
  • ж) продуктові і процесуальні;
  • з) реактивні і стратегічні.
 • 6. Яке, на Ваш погляд, визначення найбільш точно і повно відтворює зміст поняття "інновація"?
 • а) кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді нового чи удосконаленого продукту, упровадженого на ринку, нового чи удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг;
 • б) засоби і предмети праці, технологія, що їх об'єднує, яка здатна забезпечити більш ефективний перебіг виробництва продукції на конкретному підприємстві на основі абсолютно нових властивостей, які утворюють технічну новацію;
 • в) обидві відповіді вірні і повні.
 • 7. Розподіліть, яке з наведених нижче визначень розкриває сутність-понять "нововведення", "новація", "інновація"?
 • а) новий спосіб, відкриття, ноу-хау, винахід, патент, втілювані на початковій стадії виробництва, які характеризуються наявністю новизни;
 • б) глибока дифузія нововведення у виробництво на засадах повної комерціалізації, яка створює базу для оновлення всіх виробничо-господарських процесів;
 • в) ступінь використання нововведення на проміжній стадії виробничого циклу з досягненням уречевлено-матеріалізованого втілення.
 • 8. Який стратегічний напрямок інноваційної діяльності в Україні з наведених нижче розкриває наступні середньострокові завдання: "розвиток засобів охорони пращ' тв підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах; модернізація обладнання для видобутку вугілля з похилих і тонких пластів; розробка нових засобів дегазації шахт, способів і методів добування та утилізації метану з вугільних родовищ; створення енергоефективних двигунів та електроприводів для базових галузей економіки; реконструкція основного електротехнічного обладнання; створення нових енергоекономічних джерел світла та систем освітлення; впровадження функціональної та силової електроніки в енергетичні галузі; модернізація електростанцій і електромереж; розвиток електромереж видачі потужностей атомних електростанцій; впровадження парогазових установок та технологій спалювання низькосортного твердого, рідкого і газоподібного палива; підвищення ефективності бурового нафтогазового обладнання; створення високопродуктивного енергозберігаючого компресорного обладнання для оснащення вугільних шахт, підприємств залізничного транспорту та інших галузей" ?
 • а) охорона й оздоровлення людини та навколишнього середовища;
 • б) розвиток інноваційної культури суспільства;
 • в) нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації;
 • г) машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії;
 • д) модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології;
 • е) транспортні системи: будівництво і реконструкція;

є) високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості;

 • ж) удосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій.
 • 9. Який з показників статистичної оцінки темпів дифузії інновацій у виробництво визначається як відношення кількості найменувань нової продукції до загальної кількості найменувань товарного асортименту підприємства?
 • а) рівень нової продукції, виготовленої підприємством в загальному обсязі вироблюваних товарів (послуг);
 • б) коефіцієнт оновлення продукції;
 • в) коефіцієнт вибуття застарілої продукції;
 • г) правильної відповіді немає.
 • 10. Яке з наведених нижче тверджень є невірним?
 • а) більшість "істотних" інновацій, які приводять до скорочення виробничих витрат і збільшення обсягу продажів, вимагають проведення комплексу науково-дослідних робіт іноді навіть фундаментальних досліджень, які супроводжуються значними фінансовими ризиками й значними інвестиціями;
 • б) основною проблемою підвищення технологічного рівня підприємства за рахунок інноваційного фактора є проблема повномасштабного фінансування;
 • в) для вирішення науково-технічних проблем підприємства необхідно володіти достатнім науково-технічним потенціалом, у тому числі кадровим, за умов вертикальної інтеграції, що сприяє встановленню тісних зв'язків науково-технічної сфери, виробництва і маркетингу.
 • 11. До уречевлених результатів здійснення інноваційного проекту на підприємстві можна віднести,..
 • а) поліпшення умов праці;
 • б) зміцнення обороноздатності та економічної незалежності країни;
 • в) створення нових видів продукції, технологічних процесів, нових видів матеріалів та енергії, нових форм організації виробництва, праці й управління;
 • г) зниження собівартості продукції; .
 • д) зменшення шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище;
 • е) зростання продуктивності праці і випуску продукції;

є) раціоналізацію використання природних ресурсів;

 • ж) поліпшення якості продукції;
 • з) підвищення кваліфікації працівників;

і) збільшення прибутку і рентабельності;

 • к) зміну структури кадрів;
 • л) підвищення рівня добробуту промислово-виробничого персоналу.
 • 12. Що не належить до атрибутів грошового потоку при здійсненні інноваційної діяльності на підприємстві?
 • а) грошові надходження;
 • б) відтік ресурсів (здійснення платежів);
 • в) сальдо (ефект від здійснення інноваційного проекту);
 • г) здійснення інвестиційної, операційної (виробничої) і фінансової діяльності.
 • 13. Оберіть з наведеного нижче переліку грошових надходжень надходження, які враховуються із знаком "+" при здійсненні інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства:
  • а) ліквідаційне сальдо устаткування, що вилучається за непотрібністю при здійсненні інноваційної діяльності;
  • б) умовно-залишкова вартість ліквідованих основних фондів;
  • в) виручка від реалізації продукції;
  • г) позареалізаційні доходи;
  • д) амортизаційні відрахування;
  • е) знос нематеріальних активів;

є) надходження від реалізації інтелектуальної власності;

 • ж) ліквідаційна вартість оборотних коштів.
 • 14. Які з наведених нижче показників ефективності інноваційного проекту є основними?
 • а) строк окупності інноваційного проекту (Ток);
 • б) чистий дисконтований дохід (ЧДД);
 • в) індекси дохідності витрат та інвестицій (ІД);
 • г) внутрішня норма дохідності (ВНД);
 • д) всі вказані показники оцінки ефективності інноваційного проекту є надзвичайно важпивими.
 • 15. В чому полягає сутність внутрішньої норми дохідності інноваційного проекту за умов його фінансування за допомогою власних засобів?
 • а) це максимальна ставка плати за залучення коштів, при якій проект залишається беззбитковим;
 • б) це максимальна процентна ставка, за якою можна взяти кредит;
 • в) це максимум норми дивідендних виплат;
 • г) це мінімальний рівень прибутковості інвестиційних витрат.
 • 16. Що є метою оцінки ефективності інноваційних заходів?
 • а) виявлення переваг того чи іншого варіанта здійснення проекту на основі його техніко-технологічних параметрів;
 • б) визначення доцільності впровадження того чи іншого варіанта відповідно до обчислених соціального, економічного, політичного та уречевленого ефекту інноваційного проекту;
 • в) обчислення та моніторинг поточної й інноваційної видів діяльності з виявленням найкращої альтернативи;
 • г) всі відповідні правильні.
 • 17. В яких випадках показник чистого дисконтованого доходу не придатний для оцінки ефективності інноваційного проекту?
 • а) при виборі між проектами з великими і низькими початковими витратами при однакових величинах ЧДД;
 • б) при виборі між проектом з великим значенням ЧДД і тривалим періодом окупності та проектом з меншим значенням ЧДД і коротким строком окупності;
 • в) показник ЧДД е застосовним в усіх випадках і не має обмежень;
 • г) правильними є відповіді а) і б);
 • д) правильної відповіді немає.
 • 18 Які з наведених нижче статей бюджету для фінансування інноваційних заходів відносяться до доходів бюджету, а які- до видатків?
 • а) емісійний дохід від випуску цінних паперів під здійснення проекту;
 • б) державні гарантії інвестиційних ризиків;
 • в) відрахування на соціальні потреби;
 • г) штрафи і санкції за нераціональне використання ресурсів, пов'язані із здійсненням проекту;
 • д) виплати допомоги для осіб, що залишаються без роботи на період здійснення інноваційного проекту;
 • е) дивіденди за державними акціями, випущеним з метою фінансування інноваційних заходів;

є) інвестиційні ресурси бюджету;

 • ж) доходи від ліцензування, конкурсів і тендерів на розвідку, будівництво й експлуатацію об'єктів інноваційного проекту.
 • 19. Які фактори з наведених нижче слід віднести до ефектоутворюючих при реалізації інноваційного заходу?
 • а) приріст продукції;
 • б) скорочення експлуатаційних витрат;
 • в) скорочення капітальних вкладень;
 • г) скорочення штрафів за забруднення навколишнього середовища;
 • д) економія витрат на сировину і матеріали, використовувані у виробництві;
 • е) всі наведені фактори відносяться до ефектоутворюючих.
 • 20. Які з наведених нижче причин в внутрішніми джерелами інноваційних ризиків, а які є зовнішніми джерелами інноваційних ризиків?
 • а) неузгодженість інноваційного проекту із стратегічними партнерами;
 • б) чинна в Україні система фінансово-кредитних відносин;
 • в) податкова політика держави;
 • г) невідповідність інноваційної ідеї можливостям її реалізації;
 • д) відсутність практичного досвіду в здійсненні інноваційної діяльності;
 • е) високі темпи інфляції;

є) нормативно-правові передумови інвестування інновацій;

 • ж) зміна ринкової кон'юнктури, економічної і політичної ситуації в країні.
 • 21. До якої класифікаційної ознаки нововведення відносяться їх наступний розподіл на такі групи: "Нова ідея; новий продукт; нова технологія, метод; нова лос-луга; нове рішення, регламент, структура"?
 • а) зміст нововведення;
 • б) сфера нововведення;
 • в) сфера знань і функцій нововведення;
 • г) тип новатора;
 • д) рівень новатора,
 • е) територіальний масштаб нововведення;

є) масштаб поширення нововведення.

 • 22. Про який метод оцінки стійкості інноваційного проекту йдеться, якщо цей метод припускає проведення перевірки реалізованості й оцінки ефективності проекту в залежності від зміни інвестиційних витрат, обсягу виробництва, витрат на виробництво і збут, пераметрів зовнішнього економічного середовища, термінів здійснення проекту й інших параметрів, передбачених у завданні на розробку?
 • а) укрупнена оцінка стійкості інноваційного проекту;
 • б) метод розрахунку рівня беззбитковості інноваційного проекту;
 • в) метод варіацїі техніко-технологічних та економічних параметрів проекту;
 • г) формалізований опис Невизначеності інноваційного проекту.
 • 23. Які з наведених особпивостей оцінки економічної доцільності здійснення інноваційного проекту найліпше відтворюють його характерні властивості?
 • а) орієнтація на показники комерційної ефективності під час ухвапвння рішення щодо реалізації інноваційного проекту;
 • б) здійснення оцінки економічної ефективності інноваційного проекту з урахуванням його реалізації на діючому підприємстві, а також з урахуванням порівняльних оцінок ефективності роботи підприємства "з упровадженням проекту" і "без його впровадження" і розвитком так званого внутрішньофірмового підприємництва (інтрапренерства);
 • в) здійснення економічної оцінки ефективності інноваційного проекту з урахуванням впливу реалізації проекту на значення інтегральних показників діяльності підприємства;
 • г) урахування при оцінці інноваційних проектів специфічних науково-технічних і фінансових ризиків;
 • д) визначення економічної ефективності інновацій з метою ухвалення рішення щодо впровадження перспективної інноваційної ідеї; вибору найкращого з можливих варіантів для включення у відповідні плани економічного розвитку підприємства та його підрозділів; оцінки фактичної ефективності використання інновації; оцінки впливу здійснюваного інноваційного заходу на результати діяльності учасників інноваційного процесу і розробки системи їхнього матеріального стимулювання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >