< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контрольні запитання

 • 1. Фінансова стратегія страховика та її складові.
 • 2. Напрями фінансової стратегії страхової компанії.
 • 3. Тарифна політика страховика та формування страхового портфелю.
 • 4. Вплив тарифної політики па формування страхового портфеля.
 • 5. Основні підходи до формування страхового портфеля.
 • 6. Класифікація страхового портфеля страховика.
 • 7. Принципи інвестиційної стратегії та інвестиційної діяльності страховика.
 • 8. Інвестиційний портфель страховика та його характеристика.
 • 9. Напрями розміщення коштів страхових резервів: вітчизняний світовий досвід.
 • 10. Основи бізнес-планування страхової діяльності. Структура бізнес плану страховика та характеристика його розділів.
 • 11. Основні вимоги та порядок розробки бізнес-плану страховика.
 • 12. Основні принципи реалізації фінансової політики страховика.
 • 13. Чинники тарифної політики страхової компанії.
 • 14. Характеристика активів страховика, сформованих за рахунок розміщення страхових резервів.
 • 15. Особливості розміщення коштів резервів зі страхування життя.
 • 16. Значення та необхідність бізнеспланування в умовах ринкової еконміки.

Індивідуальні тематичні завдання для самостійної роботи

 • 1. Розробіть схему напрямів розміщення коштів страхових резервів від повідно до Закону України "Про страхування".
 • 2. Визначіть основні критерії формування тарифної політики страховик та страхового портфеля.
 • 3. Розробіть класифікацію страхового портфеля страхової компанії, ще займається видами страхування іншими, ніж страхування життя.
 • 4. Розробіть класифікацію страхового портфеля страхової компанії, котра здійснює страхування життя.
 • 5. Сформулюйте особливості інвестиційної діяльності страхової компанії.
 • 6. Розробіть класифікацію інвестицій страхової компанії та її інвестиційного портфеля.
 • 7. Відобразіть структуру бізнес-плану страховика, який займається страхуванням життя.
 • 8. Наведіть приклад бізнес-плану конкретного страховика.

Література

 • 1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" № 44 від 4 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001. — 7 листопада.
 • 2. Закон України "Про інвестиційну діяльність" (зі змінами і доповненнями) >6 1561-ХІІ від 18 вересня 1991 р. // www.rada.gov.ua
 • 3. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. // Україна-бізнес. — 2001. — № 35.
 • 4. Напрями інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №1211 від 17 серпня 2002 р. // www.rada.gov.ua
 • 5. Правила розміщення страхових резервів із страхування життя, затверджені Розпорядженням Держфінпослуг України №2875 від 26 листопада 2004 р. // www.rada.gov.ua
 • 6. Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджені Розпорядженням Держфінпослуг України в №3104 від 17 грудня 2004 р. // www. rada.gov.ua
 • 7. Александрова М.М. Страхування: Навч.-метод, посіб. — К.: ЦУЛ, 2002. — 208 с.
 • 8. Базилевич В. Д., Базилевич К . С. Страхова справа. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2003. — 250 с.
 • 9. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 374 с.
 • 10. Вовчак О.Д., Завійська О.Д. Страхові послуги: Навч. посіб. — Л.: Компакт-ЛВ, 2005. — 656 с.
 • 11. Вовчак О.Д. Страхування: Навч. посіб. — Л.: Новий Світ-2000, 2004. — 480 с.
 • 12. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 321 с.
 • 13. Плиса В. Я. Основи страхування: Навч. посіб. / За ред. М. І. Крупки. — Л.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. — 144 с.
 • 14. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування-: Навч. посіб. — К.: КДТЕУ, 2001. — 400 с.
 • 15. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 2002. — 526 с.
 • 16. Страхування: теорія та практика: Навч.-метод, посіб. / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временко та ін.; За заг. ред. проф. Н. М. Внукової. — X.: Бурун Книга, 2004. — 376 с.
 • 17. ПІумелда Я. Страхування: Навч. посіб. для студ. екон. спец. — Тернопіль: Джура, 2004. — 280 с.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >