< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Модель "затрати - випуск" В. Леонтьева

Ця модель є методом систематичного кількісного відображення економічних зв'язків між секторами економічної системи, її використовують для аналізу як світової, так і національної економіки, а також для економіки столиці чи окремого підприємства. Затрати - це те, що споживається в процесі виробництва. Випуск - те, що виробляється, результат виробничого процесу.

Взаємозв'язки між секторами економічної системи описують набором лінійних рівнянь, які відображають баланс між затратами і випуском кожного типу речових товарів чи послуг за певний період часу (як правило, за рік).

Економічна модель "затрати - випуск" включає три сектори (табл. 15.2).

Таблиця 15.2. Спрощена трисекторна модель "затрати - випуск"

Напрям (із в)

Сектор 1 Сільське господарство

Сектор 2 Обробна промисловість

Сектор 3 Домогосподарства

Загальний випуск

Сектор 1 Сільське господарство

25

20

55

100 бушелів пшениці

Сектор 2 Обробна промисловість

14

б

ЗО

50 ярдІв тканини

Сектор 3 Домогосподарства

80

180

40

300 л юди-но-років праці

Таблиця показує, що річний обсяг виробництва сільського господарства (сектор 1) складає 100 бушелів пшениці, обробної промисловості - 50 ярдів тканини, а домогосподарства забезпечують 300 людино-років праці.

Дев'ять чарунок виділеного на табл. 15.2 прямокутника показують міжсекторні потоки. Так, із 100 бушелів пшениці, вироблених першим сектором, 25 бушелів споживаються самим сільським господарством, 20 бушелів - обробною промисловістю, вони становлять затрати другого сектору, а 55 бушелів споживає сектор домогосподарств. Другий сектор за рік виробив 50 ярдів тканини, 6 із яких спожив сам, 14 - продав першому сектору, ЗО - сектору домогосподарств.

Домогосподарства за рік витратили 300 людино-років праці, із них 80 - у секторі 1,180 - у секторі 2, і 40 спожито всередині сектору домогосподарств.

Модель "затрати - випуск" може описати національну економіку, включаючи 500-600 і більше різних секторів, галузей та підгалузей.

На рис. 15.2 секторні потоки відображено у фізичних одиницях. Найчастіше виникає потреба дослідити їх обсяги у вартісному (грошовому) вираженні.

Якщо припустити, що 1 бушель пшениці коштує 2 дол., 1 ярд тканини - 5 дол., а 1 людино-година праці - 1 дол., то таблиця матиме вигляд, зображений на табл. 15.3.

Таблиця 15.3. Модель "затрати - випуск" у вартісному вираженні, дол.

Напрям (віз)

Сектор 1

Сектор 2

Сектор 3

Загальний випуск

Сектор 1

50

40

110

200

Сектор 2

70

ЗО

150

250

Сектор 3

80

180

40

300

Загальні

затрати

(дол.)

200

250

300

750

На відміну від табл. 15.2 значення на табл. 15.3 дають можливість визначити загальні витрати за галузями, тоді як за попередньою цього зробити неможливо у зв'язку з везіставністю затрат у натуральній формі. Табл. 15.3 по суті є системою націонадьних рахунків. Сукупна величина праці домогосподарств за своїм змістом є національним доходом, який дорівнює сумі платежів, відображених у рядку 3, він дорівнює також сумарному обсягу товарів і послуг, отриманих домогосподарствами одне від одного та від інших секторів економіки (колонка 3).

V зв'язку з тим, що величини в колонках відображають структуру витрат на виробництво кожного сектору, які покривають поточні витрати, не враховуючи витрати на капітальні вкладення, то ці витрати необхідно включити в колонку домогосподарств, оскільки джерелом капітальних витрат е чистий дохід.

Наступна таблиця цієї моделі має матричний вигляд: національна економіка складається з (п + 1) секторів, з яких п - кількість секторів, що виробляють, а (п +1) - сектор кінцевого попиту (сектор домогосподарств); фізичний випуск продукту позначають через х(; продукт сектору і, який використовується як затрати сектором у, - через х ; величина продукту сектору і, що споживається сектором домогосподарств, - ул обсяг випуску сектором і, спожитий сектором і на одиницю його власного результуючого випуску Хл - а.., який називається вхідним коефі-

X,,

цієнтом продукту сектору і в сектор у. Звідси Оу =

Повний набір вхідних коефіцієнтів називається структурною матрицею (табл. 15.4).

Таблиця 15.4. Матриця структурних коефіцієнтів трисектор-ної моделі економіки3

Напрям (в із)

Сектор 1

Сектор 2

СекторЗ

Сектор 1

0,25

0,40

0,183

Сектор 2

0,14

0,12

0,100

Сектор 3

0,80

3,6

0,133

 • 3 Розрахунки матричних коефіцієнтів здійснено за формулою
 • - =І&. 0"= -= 0,25; о"=^ = 0,4 іт.д. " Х/ ' 100 ' 12 50

Баланс повного випуску продукції та сумарних затрат у кожному секторі описується системою рівнянь:

21 + (х222)...-х2п = у2;

Якщо всі сектори І всі затрати розглядаються як внутрішні, модель "затрати - випуск" називається закритою. Відкрита модель враховує експортно-імпортні операції.

Ми розглянули основні схеми та моделі суспільного відтворення, які розглядають міжсекторні чи міжгалузеві потоки.

Сучасна економічна наука використовує моделі кругообігу ресурсів продуктів і доходів (рис. 15.3). Ми розглянемо найпростішу з цих моделей, оскільки ускладнені будуть вивчатися в курсі "Макроекономіка" (тема 2).

Проста модель кругообігу описує потік ресурсів, товарів і послуг, якими обмінюються домогосподарства і фірми, урівноважений з потоком грошових платежів, який обслуговує обмін між цими двома суб'єктами.

Потік - економічний процес, що здійснюється безперервно у часі та вимірюється у грошових одиницях за певний період часу (млрд грн за рік і т. ін.).

Круговий потік - (кругообіг ресурсів, продуктів і доходів) - це потік ресурсів та послуг від використання ресурсів, які домогосподарства надають підприємницькому сектору, а також потік благ (продуктів і послуг), які підприємницький сектор пропонує сектору домогосподарств, урівноважений відповідними потоками грошових платежів, які є платою за продані або надані у користування ресурси, продукти й послуги.

Передумови моделі:

 • 1) економіка представлена двома економічними суб'єктами - сектором домогосподарств і підприємницьким сектором;
 • 2) немає державного втручання в економіку та зв'язку із закордоном;
 • 3) доходи домогосподарств є витратами підприємств, а доходи підприємств є витратами домогосподарств;
 • 4) сума доходів обох економічних суб'єктів дорівнює сумі їхніх витрат.

Проста модель кругових потоків у закритій приватній економіці

Рис. 15.3. Проста модель кругових потоків у закритій приватній економіці:

 • 1. Пропозиція ресурсів домогосподарствами.
 • 2. Купівля підприємницьким сектором ресурсів, запропонованих домогосподарствами.
 • 8. Пропозиція підприємницьким сектором вироблених ними речових товарів і послуг домогосподарствам.
 • 4. Купівля домогосподарствами вироблених і запропонованих підприємницьким сектором економічних благ.

б. Витрати підприємницького сектору на придбання ресурсів.

 • 6. Доходи домогосподарств у формах заробітної плати, ренти, відсотка, прибутку, які для сектору домогосподарств в цілому набирають форму національного доходу.
 • 7. Перетворення доходів сектору домогосподарств у витрати на придбання економічних благ, вироблених і запропонованих підприємницьким сектором, котрі набирають форму витрат на чистий національний продукт.
 • 8. Перетворення витрат домогосподарств на придбання блатна доходи підприємницького сектору, з яких підприємці знову купують ресурси, і кругообіг продовжується.

Як видно зі схеми (рис. 15.3), ці два потоки рухаються одночасно у протилежних напрямках.

На основі моделі можна зробити такий висновок: обсяг продажу підприємницького сектору в грошовому вираженні дорівнює сумарній величині доходів домогосподарств.

Сучасні дослідження проблем відтворення національного продукту втілюються у моделях економічного зростання та оп-тимізаційних моделях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >