< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості розвитку концепції маркетингу в діяльності промислових підприємств України

На світовому ринку багато компаній, що здобули добру репутацію на ринку ТКС, інвестують свої кошти у сферу маркетингу промислових товарів. Переорієнтація нерідко спричинена бажанням диверсифікувати виробництво чи появою можливості ефективно використовувати власні науково-технічні досягнення на багатообіцяючому індустріальному ринку. Наприклад, фірма "Procter & Gamble" після довгих років росту за рахунок продажу споживчих товарів посилила увагу до організацій споживачів. Сьогодні великі обсяги продажу цієї компанії пов'язані саме з маркетингом на ринку ТПП, оскільки вона надає високоякісні послуги з експертизи нафти, олії, жирів, деревини тощо промисловим підприємствам-споживачам.

Трансформаційні процеси в Україні, пов'язані з переходом до нових методів господарювання, визначили для промислових підприємств сучасні вимоги з виявлення тенденцій кон'юнктурного середовища і пристосування діяльності господарських суб'єктів до його модифікацій. Цим обумовлена зростаюча увага до використання концепції маркетингу як нової системи господарювання і особливого підходу до прийняття найбільш ефективних управлінських рішень в умовах дії різних факторів макро- і мікрорівнів.

Історично маркетинг засобів виробництва почав розвиватися пізніше, ніж маркетинг споживчих товарів. До передумов застосування принципів та методів маркетингу у господарській діяльності вітчизняних підприємств, які зайняті в сфері промислового виробництва ТПП, належать такі.

  • • швидке проникнення досягнень науки і техніки в усі сфери людської діяльності, інформатизація суспільства в цілому;
  • • посилення рівня конкуренції на світовому і внутрішньому ринках;
  • • динамічні зміни промислових ринків і необхідність удосконалення управління діяльністю підприємства в комплексі;
  • • нестабільність економічного розвитку окремих галузей на макро- і мікрорівнях, вплив глобалізаційних процесів тощо.

Існування суттєвих диспропорцій в промисловому секторі вітчизняної економіки (рис. 1.4), занепад галузей виробництва, неефективне використання промисловими підприємствами своїх внутрішніх ресурсів, низький рівень конкурентоспроможності їхньої продукції та обмежений доступ до зовнішніх ринків визначили доцільність перегляду основних підходів до організації управління ними. Особливий акцент при цьому ставиться на забезпечення розвитку підприємств шляхом якісного застосування концепції маркетингу в організації їх практичної діяльності.

Поєднання стратегічного і тактичного рівнів реалізації управлінських функцій і процедур при керуванні маркетинговою діяльністю підприємств повинно забезпечувати швидку адаптацію до умов мінливого оточення для уникнення відхилень в їх роботі. Першочерговим стає завдання оптимізації традиційних методів управління маркетинговою діяльністю підприємств для підвищення ефективності їх функціонування загалом, вирішення проблем із пошуком цільових сегментів ринку, вивченням мотивів, якими керуються споживачі при прийнятті рішень про купівлю певного товару, встановленням тісних взаємовідносини із постачальниками і посередниками тощо.

Структура промислового ринку України за галузями промисловості

Рис. 1.4. Структура промислового ринку України за галузями промисловості

Разом із цим все ще спостерігається негативна тенденція до недооцінки особливостей застосування концепції маркетингу на промислових ринках, що обумовило появу кількох помилкових тверджень, які вимагають пояснень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >