< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рівновага на грошовому ринку: крива LМ

Так само як крива 75 виводиться із стану рівноваги на товарному ринку (сукупний обсяг виробництва дорівнює сукупному попиту), так і крива LМ виводиться зі стану рівноваги на ринку грошей. Ця рівновага передбачає, що величина попиту на гроші дорівнює величині пропозиції грошей. Основним будівельним блоком в кейнсіанському аналізі грошового ринку є попит на гроші, який він назвав перевагою ліквідності. Ми коротко з'ясуємо тут його теорію попиту на гроші (аналізується у розділах б і 23).

З теорії переваги ліквідності Кейнса випливає, що попит на гроші у реальному вираженні (М^/Р) залежить від доходу (сукупний обсяг виробництва, У) і процентних ставок (і). Попит на гроші перебуває у прямій залежності від доходу внаслідок двох причин. По-перше, зростання доходу розширює обсяг ділових операцій в економіці, а ті, в свою чергу, збільшують попит на гроші, бо саме гроші використовуються для проведення цих ділових операцій. По-друге, зростання доходу збільшує попит на гроші, бо воно збільшує багатство індивідів, які хочуть володіти більшою величиною активів, одним із яких є гроші. Альтернативною вартістю для нагромадження грошей є процент, яким пожертвували, не володіючи іншими активами, такими, як облігації. Коли процентні ставки зростають, то альтернативна вартість для нагромадження грошей зростає, і попит на гроші зменшується. Відповідно до теорії переваги ліквідності, попит на гроші перебуває у прямій залежності від сукупного обсягу виробництва і у зворотній - від процентних ставок.

Виведення кривої LМ

У аналізі Кейнса рівень процентних ставок визначається рівновагою на ринку грошей, де величина попиту на гроші дорівнює величині пропозиції грошей. На графіку 24.8 зображено, що станеться з рівновагою на грошовому ринку, коли обсяг виробництва зміниться. Оскільки крива ЬМ виводиться для стану незмінної пропозиції грошей, вона фіксується на рівні М на частині (а) графіка 24.8. Кожний рівень обсягу виробництва має власну криву попиту на гроші. Коли сукупний обсяг виробництва змінюється, то обсяг ділових операцій в економіці також змінюється, що, в свою чергу, змінює попит на гроші.

Якщо сукупний обсяг виробництва становить У|, то крива попиту на гроші є Мс1 (У;). Ця крива спадає, бо нижча процентна ставка означає, що альтернативна вартість для нагромадження грошей є меншою, через що величина попиту на гроші зростає. Рівновага на ринку грошей досягається у точці 1, в якій процентна ставка є гі. Коли сукупний обсяг виробництва перебуває на вищому рівні, Уг, то крива попиту на гроші переміщується праворуч у положення Мл (Уo>), бо більший обсяг виробництва означає, що за будь-якої даної процентної ставки величина попиту на гроші е більшою. Рівновага на ринку грошей тепер досягається у точці 2, в якій процентна ставка перебуває на вищому рівні, і? Так само ще вищий рівень обсягу сукупного виробництва, У5, матиме своїм наслідком ще вищий рівень рівноважної процентної ставки, і3.

На частині (б) графіка 24.8 зображено рівноважні процентні ставки, що відповідають різним обсягам виробництва з точками 1, 2 та 3, які відповідають рівноважним точкам 1, 2 та 3 на частині (а) даного графіка. Лінія, що з'єднує ці точки, є кривою ЬМ, котра показує комбінації процентних ставок і обсягу виробництва, за яких ринок грошей перебуває у рівновазі1. Крива має додатний нахил, бо вищий

Виведення кривої LМ.

Графік 24.8. Виведення кривої LМ.

Частина (а) графіка показує, що рівноважні рівні процентних ставок на грошовому ринку виникають, коли обсяг сукупного виробництва становить Уі, Уз і Уз. На частині (б) графіка зображено три рівні рівноважної процентної ставки, і і, іг та із, що відповідають таким трьом рівням обсягу виробництва. Лінія, яка з'єднує ці точки, с кривою LM.

обсяг виробництва збільшує попит на гроші і, отже, підвищує рівноважну процентну ставку.

Що показує калі крива LM?

Крива LM показує точки, що відповідають стану рівноваги на грошовому ринку. Цей стан досягається, коли величина попиту на гроші дорівнює величині пропозиції грошей. Для кожного рівня сукупного обсягу виробництва крива LM показує нам, якою повинна бути процентна ставка, щоб досягалася рівновага на ринку грошей. Коли сукупний обсяг виробництва зростає, то попит на гроші збільшується і процентна ставка зростає, через що величина попиту на гроші дорівнює величині пропозиції грошей, і ринок грошей перебуває у рівновазі.

Так само як економіка прямує до рівноважних точок, що зображені на кривій /£, так вона прямує і до рівноважних точок на кривій LM. Якщо економіка перебуває у стані, що на графіку показаний ліворуч від кривої LM, то має місце надлишок пропозиції грошей. У точці А, наприклад, процентна ставка вища за рівноважний рівень, і люди нагромаджують більше грошей, ніж вони хотіли б. Для усунення цього надлишку грошових сум люди купуватимуть облігації, що спричинить підвищення цін на облігації і падіння процентних ставок по них. (Зворотний взаємозв'язок між ціною облігації і її процентною ставкою

Модель ISLM: одночасне визначення обсягу виробництва і процентної ставки.

Графік 24.9. Модель ISLM: одночасне визначення обсягу виробництва і процентної ставки.

Тільки у точці Е, в якій процентна ставка € , а обсяг виробництва У*, досягається одночасна рівновага і на товарному ринку (що виміряна кривою IS), і на грошовому ринку (що виміряна кривою LM). У інших точках, таких, як А, В, С або Б, один із двох ринків не перебуває у рівновазі, і існуватиме тенденція змін у напрямі рівноважної точки Е.

аналізувався у розділі 4). Поки існує надлишок пропозиції грошей, доти процентна ставка падатиме. Падіння припиняється, коли ставка доходить до кривої LM.

Якщо економіка перебуває в стані, що показаний праворуч від кривої LM, то має місце надлишок попиту на гроші. У точці В, наприклад, процентна ставка нижча за рівноважний рівень, і люди хочуть нагромаджувати більше грошей, ніж вони заробляють. Для набуття більшої кількості грошей вони продаватимуть облігації, що викличе падіння цін на облігації, а процентна ставка підвищиться. Цей процес зупиниться тільки тоді, коли процентна ставка зросте до рівноважної точки на кривій LM.

Підхід через модель ISLM до сукупного обсягу виробництва і процентних ставок

Тепер, коли ми вивели криві IS та, LM, їх можна зобразити на одному графіку (графік 24.9), щоб створити модель, яка дозволяє нам визначати і сукупний обсяг виробництва, і процентну ставку. Єдиною точкою, в якій товарні і грошові ринки перебувають одночасно в рівновазі, є точка перетину кривих IS та LM - точка Е. У цій точці сукупний обсяг виробництва дорівнює сукупному попиту (IS), і величина попиту на гроші дорівнює пропозиції грошей (LM). У будь-якій іншій точці на графіку принаймні один із цих рівноважних станів не досягається, і ринкові сили переміщуватимуть економіку у напрямі до "загальної" рівноваги - точки Е.

Щоб дізнатися, як працює цей механізм, розгляньмо, що станеться, коли економіка перебуває у точці А, яка лежить на кривій IS, але не на кривій LM. Навіть коли у точці А товарний ринок перебуває у рівновазі, тобто сукупний обсяг виробництва дорівнює сукупному попиту, процентна ставка є вищою за її рівноважний рівень, тому попит на гроші менший за пропозицію грошей. Оскільки люди мають більше грошей, ніж вони хочуть нагромаджувати, то вони намагатимуться позбутися їх шляхом купівлі облігацій. Як наслідок, зростання цін на облігації викличе падіння процентних ставок, які, в свою чергу, спричинять збільшення і планових інвестиційних видатків, і чистого експорту, і, отже, зростання сукупного обсягу виробництва. За такої ситуації економіка переміщується вниз по кривій Л9. Цей процес переміщення продовжується доти, доки процентна ставка не впаде до і*, а сукупний обсяг виробництва не зросте до У*, тобто до того часу, коли економіка не опиниться у рівновазі в точці Б.

Якщо економіка перебуває на кривій LM, але поза кривою IS у точці В, то економіка також прямуватиме у напрямку рівноваги в точці Е. У точці В, навіть коли попит на гроші дорівнює пропозиції грошей, обсяг виробництва більший за його рівноважний рівень і переважує сукупний попит. Ділові фірми, отже,, неспроможні продати весь обсяг своєї продукції, і нагромаджуються незаплановані товарно-матеріальні запаси, що штовхає фірми до скорочення виробництва і зменшення обсягу продукції. Падіння обсягу виробництва означає, що попит на гроші скоротиться, а це зменшить процентні ставки. Економіка тоді переміщується вниз по кривій LM, аж поки не досягне рівноважної точки Е.

ПОРАДА

Для перевірки вашого розуміння, чому економіка рухається у напрямі до рівноважної точки Е на перетині кривих IS та LM, подивіться, чи можете ви пояснити рух економіки до точки Е з таких точок, як С і Б на графіку 24.9.

Ми розглянули модель, яку називають ISLM. Вона показує нам, як визначаються і процентні ставки, і сукупний обсяг виробництва, коли рівень цін незмінний. Хоча ми продемонстрували, що економіка прямуватиме до сукупного обсягу виробництва У*, але немає підстав вважати, що за цього сукупного обсягу виробництва економіка перебуває на рівні повної зайнятості. Якщо норма безробіття надто висока, то творці державної політики хотітимуть збільшити сукупний обсяг виробництва для зменшення норми безробіття. Інструментарій LM показує, що урядовці можуть досягти цього через застосування монетарної і фіскальної політики. Опис через модель ISLM того, як монетарна і фіскальна політика може впливати на ділову активність, аналізуватиметься у розділі 25.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >