< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Наглядова рада

Порядок призначення членів наглядової ради визначається установчими документами організації. Перше таке призначення здійснюється засновниками. Наглядова рада складається щонайменше з трьох осіб, які є дієздатними. Голова наглядової ради обирається із складу ради відкритим голосуванням більшістю голосів від визначеного установчими документами чисельного складу ради. Члени виконавчого органу організації, контрольно-ревізійних органів, працівники виконавчої дирекції (персоналу) організації, а також виконавчий керівник організації не можуть бути членами наглядової ради. Члени наглядової ради не можуть передавати своїх повноважень іншим особам, якщо цього прямо не передбачено статутом організації. Члени наглядової ради працюють на громадських засадах. Рішенням наглядової ради може бути встановлено порядок виплати грошових компенсацій членам ради за їх витрати, пов'язані з діяльністю у цьому органі.

Члени наглядової ради несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані організації своїми діями чи бездіяльністю, якщо вони стали наслідком порушення установчих документів організації чи законодавства.

Від такої відповідальності звільняється той член ради, який при прийнятті рішення, що привело до завдання збитків організації, виклав свою вмотивовану незгоду з цим рішенням у письмовій формі, яка є складовою частиною протоколу засідання.

Член наглядової ради утримується від голосування з питань, що розглядаються на її засіданні, якщо його інтереси у цьому питанні вступають у конфлікт з інтересами організації (конфлікт інтересів), і повідомляє інших членів ради про наявність конфлікту інтересів.

До виключної компетенції вищих органів непідприємницької організації належить:

  • 1) затвердження статуту організації та внесення до нього змін;
  • 2) обрання виконавчого органу, керівника організації, а також контрольно-ревізійного органу, формування інших органів та посадових осіб, затвердження положень про їх діяльність, якщо це передбачено статутом організації;
  • 3) затвердження символіки організації;
  • 4) визначення основних напрямів діяльності організації;
  • 5) прийняття рішення про реорганізацію (злиття, поділ) організації чи про її ліквідацію (саморозпуск);
  • 6) прийняття остаточних рішень за скаргами членів організації щодо їх примусового виключення зі складу організації;
  • 7) затвердження звітів про фінансову діяльність та заслуховування і затвердження висновків ревізійної комісії за результатами перевірки фінансової діяльності організації;
  • 8) заснування чи прийняття рішень про участь в інших юридичних особах;
  • 9) реалізація права власності на майно організації, делегування окремих повноважень щодо цього іншим статутним органам управління;
  • 10) встановлення відсотка від майна товариства, яке може бути відчужене виключно за рішенням вищого керівного органу та особливої процедури на відчуження майна товариства в інших, встановлених цим органом випадках.

Статутом до виключної компетенції вищого керівного органу можуть бути віднесені й інші повноваження.

Виконавчі органи непідприємницької організації

Керівництво поточною діяльністю непідприємницької організації незалежно від назви (рада директорів, правління, тощо) здійснює виконавчий орган непідприємницької організації, обраний або призначений її вищим органом. Кількісний склад виконавчого органу визначається установчими документами або рішенням вищого керівного органу організації. Для установ та фондів виконавчим органом є правління, до складу якого входить не менше трьох осіб, призначених відповідно до установчих документів.

Виконавчий орган, до складу якого входить більш ніж з одна особа, приймає рішення шляхом голосування у порядку, встановленому установчими документами організації. Члени виконавчого органу не можуть передавати своїх повноважень третім особам, якщо цього прямо не передбачено статутом організації. Вищий керівний орган організації може своїм рішенням встановити порядок виплати грошових компенсацій членам виконавчого органу за їх витрати, пов'язані з діяльністю у цьому органі. Члени виконавчого органу несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані організації своїми діями чи бездіяльністю, що призвела до порушення статуту організації чи законодавства. Від такої відповідальності звільняються члени виконавчого органу, відсутні на момент прийняття рішення, а також ті з них, які при прийнятті рішення, що призвело до завдання збитків організації, виклали свою вмотивовану незгоду з цим рішенням у письмовій формі, яка є складовою частиною протоколу засідання. Член виконавчого органу утримується від голосування з питань, що розглядаються на засіданні органу, якщо його інтереси у цьому питанні вступають у конфлікт з інтересами організації (конфлікт інтересів), і повідомляє інших членів органу про наявність конфлікту інтересів.

Керівником організації незалежно від назви визнається особа, обрана чи призначена органом організації встановленим установчими документами, що наділена правом без доручення представляти організацію, укладати угоди, підписувати документи і здійснювати керівництво організацією у межах, визначених установчими документами, в період між засіданнями виконавчого органу. Керівник організації може здійснювати повноваження виконавчого органу та керівника апарату (штатних працівників) організації за рішенням вищого керівного органу або у випадку, коли це передбачено установчими документами організації.

Контрольно-ревізійний орган

Для контролю над результатами фінансової діяльності організації" правильністю та законністю здійснення фінансових надходжень та витрат організації вищим керівним органом непідприємницької організації формується контрольно-ревізійний орган - ревізійна комісія, призначається ревізор або контролер чи встановлюється порядок залучення незалежного аудитора. Повноваження контрольно-ревізійного органу, обов'язки органів та штатних працівників організації щодо забезпечення діяльності цього органу визначаються статутом організації. У разі необхідності вищий керівний орган непідприємницької організації може прийняти положення про контрольно-ревізійний орган.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про кредитні спілки" створюється кредитний комітет кредитної спілки, який є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки.

Кредитний комітет призначається наглядовою радою, підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та наглядовій раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки. Кредитний комітет призначається наглядовою радою у складі не менше трьох осіб. Порядок призначення кредитного комітету, строк повноважень та порядок його діяльності визначаються статутом кредитної спілки та положенням про кредитний комітет. Голова правління кредитної спілки є членом кредитного комітету за посадою.

До компетенції кредитного комітету кредитної спілки належать: розгляд заяв членів кредитної спілки про надання кредитів і прийняття рішень з цих питань; здійснення контролю за якістю кредитного портфеля; вирішення інших питань, пов'язаних з кредитною діяльністю, відповідно до зазначеного закону, статуту кредитної спілки та положення про кредитний комітет.

Виконавчий апарат

Виконавчий апарат (виконавча дирекція, штатний персонал) утворюється для забезпечення поточної діяльності організації. Порядок формування виконавчого апарату та його підпорядкованість визначаються установчими документами організації або окремим рішенням уповноваженого на те органу управління організацією. Правовий статус працівників виконавчого апарату регулюється законодавством про працю.

Для здійснення мети і статутних завдань кооперативна організація може залучати до роботи за трудовим договором осіб, які не є її членами. У разі залучення осіб на визначений строк чи на час виконання певної роботи за згодою сторін між організацією та найманим працівником може укладатися договір у формі контракту. Організація самостійно визначає форми і систему оплати праці своїх членів і найманих працівників з урахуванням вимог, встановлених законодавством України про працю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >