< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура біосфери, запропонована Реймерсом

Н. Ф. Реймерс запропонував схему сучасної побудови біосфери. Відповідно до цієї схеми, біосферу можна розбити на 3 підсфери:

 • 1. Аеробіосферу, населену аеробіонтами.
 • 2. Гідробіосферу, населену гідробіонтами.
 • 3. Геобіосферу, населену геобюнтами.

У свою чергу, аеробіосфера складається з:

1 a) тропобіосфери - нижній прошарок;

16) альтабіосфери - розріджені прошарки, населені мікробіонтами;

1в) парабіосфери - високі прошарки, туди організми заносяться, але не розмножуються.

Гідросфера складається з:

 • 2а) сфери морів та океанів - моренобіосфери;
 • 26) сфери прісних вод - аквабіосфери. У свою чергу кожна з підсистем ділиться на:
  • - фотосферу - зона, куди добре потрапляє світло;
  • - дісфотосферу - зона, куди світло потрапляє погано;
  • - афотосферу - зона, куди світло не потрапляє.

Геобіосфера поділяється на:

 • 3а) террібіосферу - поверхневі і ґрунтові прошарки Землі;
 • 36) літобіосферу - нижче ґрунтів.

Функціонування біосфери

Функції живої речовини у біосфері

Визначальною характеристикою життя є обмін речовин. Обмін речовин живих організмів з навколишнім середовищем здійснюється в процесі подиху, харчування, різноманітних виділень. У більш загальному випадку, кругообіг у екосистемах і біосфері в цілому можливий лише в процесі використання і передачі енергії.

Потоки енергії і кругообіги речовини основні складові, необхідні для функціонування біосфери. Живі організми відіграють основну роль у процесах, які підтримують функціонування біосфери. Основні функції живої речовини наступні: енергетична, деструктивна, концентраційна, формування складу навколишнього середовища.

Неживою частиною біосфери, її неживою речовиною керують продуценти, ними - консументи, діяльність яких визначають зворотні зв'язки, що йдуть від продуцентів. У результаті здійснюється біотичний кругообіг речовини у біосфері приблизно за такою схемою:

 • 1. Продуценти (рослини) за допомогою механізму фотосинтезу виробляють органічну речовину, споживаючи сонячну енергію, воду, вуглекислий газ і мінеральні солі.
 • 2. Консументи (тварини) живляться біомасою рослин та інших тварин.
 • 3. Редуценти споживають частину споживних речовин, розкладають мертві тіла рослин і тварин до простих хімічних сполук (води, вуглекислого газу та мінеральних солей), замикаючи таким чином кругообіг речовин у біосфері.

Таким чином, енергетична функція виконується перш за все рослинами, які в процесі фотосинтезу акумулюють сонячну енергію у вигляді хімічної енергії різноманітних органічних сполук.

Деструктивна функція виконується редуцентами. Вона полягає у розкладанні, мінералізації мертвої органічної речовини, хімічному розкладанні гірських порід, залученні мінералів, які виникають у біотичному кругообігу.

Концентраційна функція полягає у виборчому накопиченні, при життєдіяльності організмів, атомів речовини, розсіяних у природі.

Функція формування стану навколишнього середовища полягає у трансформації фізико-хімічних параметрів середовища (атмосфери, гідросфери, літосфери) в умови, сприятливі для існування живих організмів.

Крім енергетичних, харчових і хімічних зв'язків, величезну роль у біосфері відіграють інформаційні. Живі істоти Землі освоїли всі види інформації - зорову, звукову, хімічну, електромагнітну. Російський біолог О. Прєсман визначив біосферу як систему, в якій речовинно-енергетичні взаємодії підпорядковані інформаційним.

Всі функції живих організмів у біосфері не можуть виконуватися організмами якогось одного виду, а лише їх комплексом.

Звідси випливає надзвичайно важливе положення, розроблене В 1 Вернадським: біосфера Землі сформувалася з самого початку як складна система з великою кількістю видів організмів, кожен з яких виконує свою роль у загальній системі. Без цього біосфера взагалі не могла б існувати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >